Švento Kazimiero Parapija
English

AUŠROS LITUANISTINĖ MOKYKLA

 

2019 vasario 9 d. Apskritojo stalo diskusijų tema - 1918 m. vasario 16-tosios užkulisiai - daugeiui nežinomi įvykiai prieš ir po. Prelegentas: Algis Rukšėnas

 (Vilties namelyje, 10 am.)
Dėl informacijos kreipkitės į Vidą Bučmienę, 216-481-0653 arba į Joną Totoraitį, 216-215-5461 (jtotoraitis@yahoo.com)

Kas naujo Aušros mokykloje
Suaugusiems ir gimnazistams

Proga angliškai kalbantiems susipažinti su Lietuva

  1. Rinktinė lietuvių literatūros klasikų kūryba, išversta į anglų kalbą, ir svarbiausi Lietuvos istoriniai įvykiai, aptariami anglų kalba. Po 75 min. kartą per mėnesį.
  2. Lietuvių kalbos pamokos pradedantiesiems ir šiek tiek lietuviškai kalbantiems suaugusiems ir gimnazistams po 3 pamokas kas mėnesį. Laikas derinamas su literatūros ir istorijos pamokomis, kad dalyviai galėtų pasirinkti vieną ar abi programas.

Dėl informacijos kreipkitės į Vidą Bučmienę, 216-481-0653 arba į Joną Totoraitį, 216-215-5461

Po mokyklos stogu, ne tiktai pamokos

     Apskrito stalo pokalbiai lietuviams aktualiomis, dažnai polemiškomis temomis prasidės šeštadienį, 2018 spalio 2 d., 10 v.r.  parapijos Vilties name, 18031 Marcella Rd.

Pokalbiai vyks po du kartus į mėnesį.
Kviečiami visi, kurie domisi lietuvių gyvenimu.
Automobilius galima statyti parapijos žemutinėje aikštėje arba Vilties namo įvažiavime.
Jeigu durys užrakintos, paspauskite skambutį.

vadovauja Vida Bučmienė (216-481-0653)