Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04 bir.11 bir.18 bir.25 lie.02 lie.09 lie.16 lie.23 lie.30 rugp.06
2016 m. rugp.13 rugp.20 rugp.27 rugs.03 rugs.10 rugs.17 rugs.24 spalio01 spalio08 spalio15 spalio22
  spalio29 lap.05                  

Lapkričio 11 - 12 d. 2017 m.

DOSNUMO ANTRADIENIS (GIVING TUESDAY)

Esate girdėję apie Black Friday ir Cyber Monday – dabar galite pasidalinti malonėmis su kitais antradienį, lapkričio 28 – Giving Tuesday. Tą dieną žmonės visame pasaulyje kviečiami aukoti jų mėgiamiausioms labdaros ir ne pelno siekiančioms organizacijoms. Clevelando vyskupija kviečia jus dalyvauti šiaurės rytų Ohio „Online Day of Catholic Giving“ - #weGiveCatholic ir įteikti auką daugiau negu 160 katalikiškoms mokykloms, parapijoms, Catholic Charities programoms, tarnystėms, bei kitoms katalikiškoms ne pelno siekiančioms grupėms. Šįmet mūsų parapija dalyvaus šioje programoje. Antradienį, lapkričio 21, naudokite savo kompiūterį arba išmanųjį telefoną prieiti prie www.weGiveCatholic.org peržiūrėti sąrašą, ir skirti auką jūsų mėgiamiausioms institucijoms (neužmirškite Šv. Kazimiero parapijos). Šių švenčių dvasioje, neužmirškite aukoti katalikiškai (Give Catholic) Giving Tuesday.

SUPRASKIME SMURTĄ VYKSTANTĮ ŠEIMOSE

Per daug moterų, vyrų ir vaikų kenčia nuo kontroliuojančio ar užgaulaus elgesio, kuris pasireiškia grubiais žodžiais, grąsinimais, tylėjimu ar izoliuojančiu elgesiu, pinigų kontroliavimu, atskyrimu nuo šeimos narių ir draugų, ūmiais ir gąsdinančiais pykčio epizodais, mėtymu ar sudaužymu dalykų namuose, mušimu ar griebimu, smaugimu ar smūgiu kumščiais. Užgaulus elgesys šeimos santykiuose per daug dažnai tęsiasi iš kartos į kartą. Yra vieta, kurioje rasite pagelbos. Kreipkitės į Domestic Violence Center https://www/dvcac.org/ arba skambinkite: 216-319-HELP (4357).

PRISIMINKIME ATSISKYRĖLIŲ BENDRUOMENES

Kiekvienais metais skiriame vieną dieną prisiminti vyrų ir moterų atsiskyrėlių bendruomenes, kurios yra didelė dovana Bažnyčiai. Popiežius Pijus XII įsteigė šią bažnytinę prisiminimo dieną visame pasaulyje 1953. Popiežius Šv. Jonas Paulius II vėliau išplėtojo šią šventę 1997 ir nurodė ją švęsti kasmet Švč. M. Marijos Paaukojimo Šventykloje šventės dieną. Ši diena yra skirta teikti dvasinę ir materialinę paramą atsiskyrėlių bendruomenėms.

     Moderniame pasaulyje dažnai manome, jog šios grupės daugiau neegzistuoja. Šiuo metu mūsų vyskupijoje turime tris tokias bendruomenes: Carmel of the Holy Family, Poor Clare Colettines ir Poor Clares of Perpetual Adoration. Kviečiame melstis už šias bendruomenes lapkr. 11-12 ir lapkr.18-19 savaitgaliais bei antradienį, lapkr. 21d., Švč. M. Marijos Paaukojimo Šventykloje šventės dieną.

     Šį savaitgalį, lapkričio 11d., švenčiame Veteranų Dieną. Kai pagalvojame apie mūsų kraštą ir kaip jis galėjo augti ir klestėti laisvėje ir būti vilties švyturiu neramiame pasaulyje – turime pripažinti, jog taip yra didele dalimi dėka tų, kurie pasiaukojo tarnauti karinių pajėgų daliniuose. Kiekvienais metais gale gegužės prisimename tuos, kurie žuvo tarnaudami mūsų kraštui ir Veteranų Dieną pagerbiame tuos, kurie ištikimai tarnavo. Veteranai turi ypatingą tarpusavio ryšį - jaunieji sveiki veteranai globoja vyresniuosius ir neįgalius, ir jie visi dirba kartu mūsų krašto labui. Tad prisiminkite padėkoti veteranams, kurie tarnavo mūsų kraštui taikos ir karo metu, ir remkite jų organizacijas, kurios jiems padeda ir puoselėja patriotizmą JAV-bėse. Lai Dievas juos visus laimina!

                                                  Jūsų Kristuje,
                                                  kun. Juozas Bacevičius

BLYNŲ PUSRYČIAI

Kviečiame visus į parapijos blynų pusryčius šį sekmadienį, lapkričio 12d., po visų sekmadienio Mišių (nuo 8:30v.r.-1:30v.p.p.). Bilietų kaina: suaugusiems - $7, vaikams 5-13m. - $4.

SPECIALI APMĄSTYMO DIENA

Sekmadienį, gruodžio 3d. nuo 10:00-3:00 bus speciali diena, skirta tiems, kurių šeimoje yra įkalintas asmuo. Diena vyks Jesuit Retreat House, 5629 State Rd. Parma, 44134. Registracija prasidės 9:30v.r. Dienos programoje bus laiko tyliai pasimelsti ir pamąstyti ir, taip pat, atsisėsti prie pietų stalo kartu su kitais, bei dalyvauti Mišių aukoje. Programa nemokama dėka jumis rūpinančios grupės dosnumo. Atsiliepkite (RSVP) skambindami Paula Parish Life raštinėje: 216-696-6525 ir praneškite dalyvių skaičių.

CAMPAIGN FOR HUMAN DEVELOPMENT

„Bažnyčios meilę varguoliams [...] rodo visa jos tradicija.“ (Katalikų Bažnyčios Katekizmas #2444) Ateinančio savaitgalio rinkliava Catholic Campaign for Human Development (CCHD) laukia jūsų įnašo. CCHD teikia pagelbą vargšams mūsų apylinkėse bei visame krašte padėdama jiems siekti mokslo, surasti būstą ir įvairiais būdais siekia pagerinti jų ekonominę būklę. Kviečiame jungtis į jų darbus ateinantį savaitgalį. Saugokite žmogiškąjį orumą. Įteikite auką CCHD rinkliavai.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - LAPKRIČIO 12 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- LAPKRIČIO 19 d.

12 Blynų pusryčiai

Skaitytoja/s

Vita Aukštuolienė Maris Kampe
19 Neringos Tuntas

Komunijos
dalintojai

Maria Hoffman, Živilė*
Aurelija Jucaitienė,
Rauda Gelažienė

Gražina Kampe, Živilė*
Lana ir Dan Margevičiai

26 Parapijos riestainių kavutė
gr. 03 Laniauskai/Šilgaliai/Giedraičiai

Patarnautojai

Amanda Newberry, Daina Kampe Justas ir Domas Šilgaliai