Turinys

Į pradžią
Mišių tvarka
Pastoracinė taryba
Biuletenis
Veikla
Maldos tarnystė
Ryšiai/nuorodos
Organizacijos

   ŠV. MIŠIOS
Šeštadieniais 
      5:30pm (an)
Sekmadieniais
     
 8:00am (an
     10:00am (lt)
     12:00pm (an)
Pirm. – penkt.   
     7:30am (an)
                                         IŠPAŽINTYS
Šeštadieniais 
4:30-5:00pm
arba susitarus su
 klebonu

 

 

 

 

 Švento Kazimiero Parapija
English

NAUJAS BŪDAS AUKOTI

Dabar galite aukoti Šv. Kazimiero parapijai per internetą. Aukas galite įteikti per „ONLINE GIVING“ (AUKOTI INTERNETU), tiesiogiai pervedant pinigus iš taupomosios ar čekių sąskaitos, arba naudojant MasterCard, Visa, ar Discover kredito korteles. Jungties mygtukas kairėje susijungs jus su mūsų saugiu aukojimo tinklapiu ir jame galėsite sustatyti jums tinkamą aukojimo būdą.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS PASKIRTIES PAREIŠKIMAS

     Šv. Kazimiero parapija, apjungianti įvairių tautybių katalikus, turi dvigubą paskirtį: vienyti bei stiprinti apylinkės lietuvių bendruomenę ir nuoširdžiai priimti visus, norinčius įsijungti į parapijos šeimą.

      Mes esame pašaukti būti tikinčiaisiais, kurie laiko Eucharistiją savo gyvenimo centre. Mes esame kviečiami įgyvendinti Evangelijos mokymus ir atpažinti Kristų sakramentuose bei vienas kitame.

      Mes stengiamės patenkinti įvairaus amžiaus parapijiečių dvasinius poreikius, siekiame kurti ryšius parapijos apylinkėje ir puoselėti lietuviškus papročius bei tradicijas. Mes ryžtamės atsiliepti į visus iššūkius ir, drauge dirbdami, kurti stiprią parapiją.

Kun. Joseph A. Bacevice, Klebonas
jbacevice@dioceseofcleveland.org

18022 Neff Rd
Cleveland, Ohio 44119-2699
(216) 481-3157

Raštinės valandos:
10:00v.r. 12:00v. ir 1:00v. - 6:00v.v.

uždaryta šeštadienį ir sekmadienį
.

Sekretorė: Laura Verbyla
laura@saintcasimirparish.org


Muzikos vadovė: Roma Bandza
Roma.Bandza@sbcglobal.net

Facebook:
Saint Caimir Parish - Švento Kazimiero Parapija

Nuotrukų archyvas
http://www.flickr.com/svkazimierostcasimir-cleveland/collections/

Clambake/
Stake Roast Rudens
šventė

2019 m. spalio 26 d
dėl informacijos spauskite ČIA

Dvidešimt devintasis eilinis
sekmadienis
2019 m. spalio 19 - 20 d.

“Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?“ (Lk 18,8)Psalmė šiai savaitei
Psalmė 121:7-8

“Viešpats saugos tave nuo viso, kas pikta, –  jis saugos tavo gyvastį.

Viešpats saugos tave išeinantį ir grįžtantį ir dabar, ir amžinai.”

Pasisiūlykite kandidatuoti į
2020 m. Tarybą!


Pastoracinė Taryba

Ted Egan - pirmininkas
theo_i1010@yahoo.com

Loretta Gudėnienė - vice-pirminink
ė
Faye Roth - protokolų sekretorė,
Nancy Anzlovar - korespondencijų sekretorė
nariai:  Anthony Bacevice, Dana Čipkienė,  Giedrė Ješmantienė, Judy Kowalski, Timothy Loehmann ir Albert Yevchak.

    Parapijos pastoracinė taryba renkasi posėdžiui kiekvieno mėnesio pirmąjį antra-dienį. Jums rūpimais klausimais kreipkitės į tarybos pirmininką arba į kleboną.

Pastoracinės tarybos gairės
Kandidato anketa

 NAUJIEMS PARAPIJIEČIAMS

    Sveiki atvykę į Šv. Kazimiero parapiją!  Užeikite į raštinę užsiregistruoti į parapiją.  Jūsų patogumui registracijos anketas rasite bažnyčios prieangio kairėje, Knygų kambaryje.

Atsisiųskite Registracijos formą

KRIKŠTAS

    Tėvai, norintys krikštyti vaikelį Šv. Kazimiero parapijoje, prašomi kreiptis į parapijos raštinę susitarti dėl privalomo prieš Krikštą apmokymo. Krikšto tėvai turi būti praktikuojantys katalikai ir gauti krikštatėvių patvirtinimą iš parapijos, kuriai priklauso.

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

       Jeigu norite prie šios tarnystės prisidėti, kviečiame skambinti į kleboniją ir paprašyti, kad kiekvieną mėnesį šį žiniaraštį atsiųstų jums į namus. Ypatingai kviečiame tuos, kurie serga ir yra namisėdos prisijungti prie šios tarnystės.

 LIGONIAI ir NAMISĖDOS

    Ligonių ir namisėdų lankymas yra svarbi mūsų parapijos tarnystė.  Sergantys ir vyresnio amžiaus parapijiečiai, kurie norėtų priimti sakramentus, prašomi kreiptis į parapijos raštinę.

SANTUOKOS SAKRAMENTAS

    Norintys tuoktis Šv. Kazimiero parapijoje privalo susisiekti su klebonu ne vėliau kaip šešis mėnesius prieš santuokos datą susitarti dėl pasiruošimo sakramentui ir pamaldų eigos.

 

 LAIDOTUVĖS

Mirties atveju, susisiekite su parapijos raštine dėl laidotuvių tvarkos.