Turinys

Į pradžią
Mišių tvarka
Pastoracinė taryba
Biuletenis
Veikla
Maldos tarnystė
Ryšiai/nuorodos
Organizacijos

   ŠV. MIŠIOS
Šeštadieniais 
      5:00pm (an)
Sekmadieniais
     
 8:30am (an
     11:00am (lt)
Pirm. – penkt.   
     7:30am (an)
                                         IŠPAŽINTYS
Šeštadieniais 
4:
00-4:30 pm
arba susitarus su
 klebonu

 

 

 

 

 Švento Kazimiero Parapija

English

Taisyklės dalyvavimui Mišiose

Taisyklės Komunijos dalinimui ir priėmimui šiuo pandemijos metu.

 

Mūsų parapijos Mišios Internete
Jas galite išklausyti per Internetą jūsų laiku po 4:00 v. šeštadienį.
(Ši nuoroda paliekama iki penktadienio 11:00pm)

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS PASKIRTIES PAREIŠKIMAS

     Šv. Kazimiero parapija, apjungianti įvairių tautybių katalikus, turi dvigubą paskirtį: vienyti bei stiprinti apylinkės lietuvių bendruomenę ir nuoširdžiai priimti visus, norinčius įsijungti į parapijos šeimą.

      Mes esame pašaukti būti tikinčiaisiais, kurie laiko Eucharistiją savo gyvenimo centre. Mes esame kviečiami įgyvendinti Evangelijos mokymus ir atpažinti Kristų sakramentuose bei vienas kitame.

      Mes stengiamės patenkinti įvairaus amžiaus parapijiečių dvasinius poreikius, siekiame kurti ryšius parapijos apylinkėje ir puoselėti lietuviškus papročius bei tradicijas. Mes ryžtamės atsiliepti į visus iššūkius ir, drauge dirbdami, kurti stiprią parapiją.

Kun. Joseph A. Bacevice, Klebonas
jbacevice@dioceseofcleveland.org

18022 Neff Rd
Cleveland, Ohio 44119-2699
(216) 481-3157

Raštinės valandos:
Pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais
nuo 10:00v.r. - 4:00v.v.

uždaryta trečiadienį, penktadienį,
šeštadienį ir sekmadienį

.

Sekretorė: Janet Verbyla
janet@saintcasimirparish.org

Muzikos vadovė: Roma Bandza
Roma.Bandza@sbcglobal.net

Facebook:
Saint Caimir Parish - Švento Kazimiero Parapija

Nuotrukų archyvas
http://www.flickr.com/svkazimierostcasimir-cleveland/collections/

AUKOS BAŽNYČIAI
Dėkojame visiems, kurie įteikiate auką bažnyčioje, interntetu, paštu arba kitu būdu.

2020m. lapkričio 22 - 23 d.

$2,731.50
Pataisymų fondas
- $489.00
Šildymo fondas: $78.00
CCHD: $86.00

PIRMAS ADVENTO SEKMADIENIS

Lapkričio 28 - 29, 2020

„Jėzus pasakė savo mokiniams: Ką sakau jums, sakau ir visiems:    budėkite!“  (Mk 13:37)

Psalmė šiai savaitei
Psalmė 80:2-3

O Izraelio ganove, atidžiai paklausyki!
Tavąjį sostą laiko sparnai cherubinų.
Pakilk su didžiąja savo galybe,
ateik mūsų vaduoti! 

2020-2021m. Pastoracinė Taryba

pirmininkas Ted Egan,  theo_j1010@yahoo.com
vice-pirmininkė Debra Zeledonis,
protokolų sekretorė Jackie Caruso-Taylor ir
korespondecijų sekretorius Tim Loehmann
nariai: Nancy Anzlovar, Dana Čipkienė,
Loretta Gudėnienė, Stepas Juodvalkis,
Judy Kowalski, Faye Roth

Pastoracinės Tarybos posėdžiai vyksta pirmą mėnesio antradienį  7:00 v.v. klebonijoje.

Jums rūpimais klausimais kreipkitės į tarybos pirmininką arba į kleboną.

Pastoracinės tarybos gairės

 NAUJIEMS PARAPIJIEČIAMS

    Sveiki atvykę į Šv. Kazimiero parapiją!  Užeikite į raštinę užsiregistruoti į parapiją.  Jūsų patogumui registracijos anketas rasite bažnyčios prieangio kairėje, Knygų kambaryje.

Atsisiųskite Registracijos formą

KRIKŠTAS

    Tėvai, norintys krikštyti vaikelį Šv. Kazimiero parapijoje, prašomi kreiptis į parapijos raštinę susitarti dėl privalomo prieš Krikštą apmokymo. Krikšto tėvai turi būti praktikuojantys katalikai ir gauti krikštatėvių patvirtinimą iš parapijos, kuriai priklauso.

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

       Jeigu norite prie šios tarnystės prisidėti, kviečiame skambinti į kleboniją ir paprašyti, kad kiekvieną mėnesį šį žiniaraštį atsiųstų jums į namus. Ypatingai kviečiame tuos, kurie serga ir yra namisėdos prisijungti prie šios tarnystės.

 LIGONIAI ir NAMISĖDOS

    Ligonių ir namisėdų lankymas yra svarbi mūsų parapijos tarnystė.  Sergantys ir vyresnio amžiaus parapijiečiai, kurie norėtų priimti sakramentus, prašomi kreiptis į parapijos raštinę.

SANTUOKOS SAKRAMENTAS

    Norintys tuoktis Šv. Kazimiero parapijoje privalo susisiekti su klebonu ne vėliau kaip šešis mėnesius prieš santuokos datą susitarti dėl pasiruošimo sakramentui ir pamaldų eigos.

 

 LAIDOTUVĖS

Mirties atveju, susisiekite su parapijos raštine dėl laidotuvių tvarkos.