Turinys

Į pradžią
Mišių tvarka
Pastoracinė taryba
Biuletenis
Veikla
Maldos tarnystė
Ryšiai/nuorodos
Organizacijos

   ŠV. MIŠIOS
Šeštadieniais 
      5:00pm (an)
Sekmadieniais
     
 8:30am (an
     11:00am (lt)
Pirm. – penkt.   
     7:30am (an)
                                         IŠPAŽINTYS
Šeštadieniais 
4:
00-4:30 pm
arba susitarus su
 klebonu

 

 

 

 

 Švento Kazimiero Parapija
English

Dabar galite aukoti Šv. Kazimiero parapijai per internetą. Aukas galite įteikti per „ONLINE GIVING“ (AUKOTI INTERNETU)

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS PASKIRTIES PAREIŠKIMAS

     Šv. Kazimiero parapija, apjungianti įvairių tautybių katalikus, turi dvigubą paskirtį: vienyti bei stiprinti apylinkės lietuvių bendruomenę ir nuoširdžiai priimti visus, norinčius įsijungti į parapijos šeimą.

      Mes esame pašaukti būti tikinčiaisiais, kurie laiko Eucharistiją savo gyvenimo centre. Mes esame kviečiami įgyvendinti Evangelijos mokymus ir atpažinti Kristų sakramentuose bei vienas kitame.

      Mes stengiamės patenkinti įvairaus amžiaus parapijiečių dvasinius poreikius, siekiame kurti ryšius parapijos apylinkėje ir puoselėti lietuviškus papročius bei tradicijas. Mes ryžtamės atsiliepti į visus iššūkius ir, drauge dirbdami, kurti stiprią parapiją.

GAVĖNIA

Trečiadienis, vasario 26d., Pelenų Diena, Gavėnios pradžia.

Gavėnios laiko renginiai

Kun. Joseph A. Bacevice, Klebonas
jbacevice@dioceseofcleveland.org

18022 Neff Rd
Cleveland, Ohio 44119-2699
(216) 481-3157

Raštinės valandos:
10:00v.r. 12:00v. ir 1:00v. - 6:00v.v.

uždaryta šeštadienį ir sekmadienį
.

Sekretorė: Laura Verbyla
laura@saintcasimirparish.org


Muzikos vadovė: Roma Bandza
Roma.Bandza@sbcglobal.net

Facebook:
Saint Caimir Parish - Švento Kazimiero Parapija

Nuotrukų archyvas
http://www.flickr.com/svkazimierostcasimir-cleveland/collections/

BLYNŲ PUSRYČIAI

 sekmadienį, kovo 1d., 
po 8:30v.r. Mišių ir iki 1:00v.p.p.
Daugiau informacijos biuletenyje.

7-asis EILINIS SEKMADIENIS
2020 m. vasario 22 - 23 d.

“O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus.” (Mt 5,43)

Psalmė šiai savaitei
Psalmė 103:1-2

“Mano siela, šlovink Viešpatį,

ir visa, kas manyje,

tešlovina jo šventąjį vardą!

Šlovink Viešpatį,, mano siela,

ir neužmiršk, koks jis geras.”

2020m. Pastoracinė Taryba

pirmininkas Ted Egan,
theo_j1010@yahoo.com
vice-pirmininkė Debra Zeledonis, protokolų sekretorė
Jackie Caruso-Taylor ir
korespondecijų sekretorius
Tim Loehmann

nariai:

Nancy Anzlovar, Dana Čipkienė,
 Loretta Gudėnienė, Stepas Juodvalkis,
Judy Kowalski, Faye Roth


Pastoracinės Tarybos posėdžiai
vyksta pirmą mėnesio antradienį
 7:00 v.v. klebonijoje.

Jums rūpimais klausimais kreipkitės į tarybos pirmininką arba į kleboną.

Pastoracinės tarybos gairės

 NAUJIEMS PARAPIJIEČIAMS

    Sveiki atvykę į Šv. Kazimiero parapiją!  Užeikite į raštinę užsiregistruoti į parapiją.  Jūsų patogumui registracijos anketas rasite bažnyčios prieangio kairėje, Knygų kambaryje.

Atsisiųskite Registracijos formą

KRIKŠTAS

    Tėvai, norintys krikštyti vaikelį Šv. Kazimiero parapijoje, prašomi kreiptis į parapijos raštinę susitarti dėl privalomo prieš Krikštą apmokymo. Krikšto tėvai turi būti praktikuojantys katalikai ir gauti krikštatėvių patvirtinimą iš parapijos, kuriai priklauso.

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

       Jeigu norite prie šios tarnystės prisidėti, kviečiame skambinti į kleboniją ir paprašyti, kad kiekvieną mėnesį šį žiniaraštį atsiųstų jums į namus. Ypatingai kviečiame tuos, kurie serga ir yra namisėdos prisijungti prie šios tarnystės.

 LIGONIAI ir NAMISĖDOS

    Ligonių ir namisėdų lankymas yra svarbi mūsų parapijos tarnystė.  Sergantys ir vyresnio amžiaus parapijiečiai, kurie norėtų priimti sakramentus, prašomi kreiptis į parapijos raštinę.

SANTUOKOS SAKRAMENTAS

    Norintys tuoktis Šv. Kazimiero parapijoje privalo susisiekti su klebonu ne vėliau kaip šešis mėnesius prieš santuokos datą susitarti dėl pasiruošimo sakramentui ir pamaldų eigos.

 

 LAIDOTUVĖS

Mirties atveju, susisiekite su parapijos raštine dėl laidotuvių tvarkos.