Švento Kazimiero Parapija
 

English

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2020 m. spalis
 

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.

Sveika Marija
malon
ės pilnoji.

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

  • Kad tikintieji pasauliečiai, ypač moterys, Krikšto galia labiau įsitrauktų į įvarius atsakingus darbus Bažnyčioje. (popiežiaus spalio mėnesio intencija)

  • Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių jo darbuose Šv. Kazimiero Parapijoje, jam vedant mūsų tikinčiųjų bendruomenę Kristaus nurodytu keliu.

  • Kad visi parapijiečiai nuoširdžiai stengtųsi padėti kun. Bacevičiui ir Šv. Kazimiero parapijai, remdami parapijos veiklą ir joje dalyvaudami; būdami rūpestingais prievaizdais - skirdami savo laiką, ir noriai dalindamiesi savo talentais ir ištekliais visos parapijos bendruomenės gerovei.

  • Kad mūsų krašte, kuriame skirtumai yra sukėlę susiskaldymą, konkurencijos iššaukusios pyktį ir smurtą,ir kur kitų kaltinimas ir teisimas yra pakeitęs kitų supratimą – lai visi būsime viena Dievo meilėje.

  • Kad visi kurie kenčia nuo ligų, ir tie kurie juos slaugo ar jais rūpinasi, patirtų Dievo meilę jų šeimos ir draugų jiems teikiamoj paramoje.

  • Kad Dievas laimintų visus, kurie stato savo gyvybę į mirtiną pavojų, dirbdami mūsų krašto ir viso pasaulio žmonių gerovei.

  • Kad mūsų parapijos mirusieji ir visi mūsų įšėję mylimieji ilsėtųsi Viešpaties ramybėje.

  • Kad mūsų Maldos ir Viešpaties Garbinimo Tarnystės narių tikėjimas maldos galia būtų patvirtintas.

KAS  NAUJO      ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE?

 

Sužinoti vėliausias žinias, sekite parapijos biuletenį

 

 
SPALIO
Š
VENTOJI

Šventoji Teresė Jėzaus (Avilietė)

1515-1582
mergelė, Bažnyčios daktarė

spalio 15d.

 

     Šventoji Teresė laikoma viena kukliausių katalikų Bažnyčios mistikių. Ji apibūdinama buvusi „protinga, praktiškai galvojanti bei tvirto nusistatymo, žavinga ir giliai dvasinga.“ Jos palikimas Bažnyčiai ir pasauliui trilypis: ji buvo moteris; ji buvo kontempliatyvi; ji buvo veikli reformuotoja. Teresei kiekvienas veiksmas turėjo būti pagrįstas malda ir Kristaus apmąstymu. Ji mokė, kad protinė malda yra geriausias būdas save atsiverti Dievui ir būti naudingam Bažnyčiai ir jos nariams.

     Teresė gimė Aviloje 1515m. kovo 25d. Jaunystėje ėjo mokslus Augustiniečių vienuolyne, tačiau dėl ligos turėjo jį palikti. 1536m. buvo priimta į Avilos karmeličių vienuolyną, tačiau po dviejų metų, varginama ligos, iš jo pasitraukė; į jį vėl sugrįžo 1540m. 1562m. ji įsteigė pirmąjį reformuotų karmeličių vienuolyną. Ne kaip to meto vienuolės, kurios gyveno atvirai pasauliui, šio vienuolyno vienuolės vedė uždarą ir kontempliatyvų gyvenimą. Keliaudama po Ispaniją, Teresė įsteigė dar šešiolika daugiau tokių vienuolynų. Jos stiprios valios ir pasiryžimo dėka daug buvo nuveikta šiuo audringu ir neramiu reformacijos ir atnaujinimo laikotarpiu.

     1617m. ispanų valdžia paskelbė Teresę Ispanijos globėja ir 1622m. ji buvo paskelbta šventąja. 1970m. jai buvo suteiktas Bažnyčios Daktarės vardas.

 Šaltiniai: IN HIS LIKENESS by Rev. Charles E. Yost, SCJ, STL; SAINTS AND FEASTDAYS, Loyola University Press

 

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO

Malda 

#2699   Kiekvieną žmogų Viešpats veda tokiais keliais ir tokiu būdu, kaip Jam patinka. Kiekvienas tikintysis taip pat Jam atsiliepia savo širdies balsu ir savaip išsakoma asmenine malda. Tačiau krikščioniškoji tradicija puoselėja tris svarbiausias maldos gyvenimo formas: žodinę maldą, mąstymą ir kontempliatyvią maldą. Pagrindinis joms visoms bendras bruožas yra širdies susikaupimas. Tas budėjimas laikantis Dievo žodžio ir būnant Dievo akivaizdoje leidžia tomis trimis formomis siekti maldos gyvenimo aukštumų.

#2701   Žodinė malda yra neatskiriama krikščioniškojo gyvenimo dalis. Patraukęs prie savęs mokinius tyliąja malda, Mokytojas juos išmoko žodinės maldos: Tėve Mūsų. Jėzus kalbėjo ne tik liturgines sinagogos maldas; Evangelijos mums parodo, kaip Jis pakiliu balsu taria asmeninės maldos žodžius – ir džiugiai šlovindamas Tėvą, ir apimtas sielvarto Getsemanėje.

#2706   Apmąstyti tai, kas skaitoma, reiškia tai įsidėmėti ir pritaikyti sau. Čia atsiveria kita – gyvenimo knyga. Nuo minties einama prie tikrovės. Kiek parodai nusižeminimo ir tikėjimo, tiek atrandi paskatų, kurios jaudina širdį ir gali būti patiriamos. Reikia rasti tiesą, kad pasiektum šviesą: „Viešpatie, ko nori, kad daryčiau?“

#2709   Kas yra kontempliatyvi malda? Šv. Teresė atsako: „Aš manau, kad minties malda [oracion mental] yra ne kas kita kaip nuoširdus draugiškas bendravimas, kai dažnai kalbamės su Dievu visai vieni, būdami tikri, jog Jis mus myli.“

Šaltinis: katekizmas.lcn.lt

  MĄSTYMAS

                       

Mąstymas iš Šv. Teresės Avilietės raštų

 

Kada tik galvojame apie Kristų, svarbu prisiminti meilę, kurios vedamas Jis mus apdovanojo tiek daugeliu malonių ir dovanų. Turime taip pat prisiminti Dievo meilę, dėl kurios Jis mums atidavė Kristų kaip įrodymą tos nesibaigiančios meilės –  nes meilė reikalauja jai atsiliepti meilėje. Siekime tai visuomet laikyti omenyje ir žadinkime savyje norą Jį mylėti. Nes jei kuriuo nors metu Viešpats suteiktų mums malonę įspausti Jo meilę mūsų širdyse, visa taps lengva ir mes nuveiksime didžius dalykus greitai ir be didelių pastangų.

                                           iš Šv. Teresės Avilietės raštų, iš trumpo traktato Gyvenimo knyga

                

VISŲ ŠVENTŲJŲ ŠVENTĖS IŠVAKARIŲ MALDA

Tėve,

Visagali ir amžinasis Dieve,

šiandien džiaugiamės visais per amžius buvusiais

šventaisiais vyrais ir šventosiomis moterimis.

Jų maldos teatneša mums Tavo atleidimą ir meilę.

To prašome per Kristų mūsų Viešpatį.

Amen.