Švento Kazimiero Parapija
 

English

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2021 m. lapkritis
 

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

 • Kad žmonės, kenčiantys nuo depresijos ar išsekimo, rastų atramą ir šviesą, atveriančią juos gyvenimui.
                                                                                                    (Popiežiaus lapkričio intencija)                                                       

 • Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių jo darbuose Šv. Kazimiero Parapijoje, jam vedant mūsų tikinčiųjų bendruomenę Kristaus nurodytu keliu.

 • Kad visi parapijiečiai  nuoširdžiai stengtųsi padėti kun. Bacevičiui ir Šv. Kazimiero parapijai, remdami parapijos veiklą ir joje dalyvaudami; būdami rūpestingais prievaizdais – skirdami savo laiką, ir noriai dalindamiesi savo talentais ir ištekliais visos parapijos bendruomenės gerovei.

 • Kad Šventoji Dvasia vestų mūsų parapijos narius jų darbuose:  Parapijos Tarybą, Finansų Taryba, visas tarnystes, bei religinio turinio programas.

 • Kad tiesa ir teisingumas išlaisvintų pasaulį nuo visų neapykantos pėdsakų - ar tai būtų tironija, persekiojimas, priespauda ar rasizmas.

 • Padėkos dieną kreipiamės į Dievą dėkodami už visas Dievo dovanas, nesvarbu, ar mums, ar kitoms.

 • Kad visi kurie kenčia nuo ligų, ir tie kurie juos slaugo ar jais rūpinasi, patirtų Dievo meilę jų šeimos ir draugų jiems teikiamoj paramoje.

 • Kad Dievas laimintų visus, kurie stato savo gyvybę į mirtiną pavojų, dirbdami mūsų krašto ir viso pasaulio žmonių gerovei.

 • Kad mūsų parapijos mirusieji ir visi mūsų įšėję mylimieji ilsėtųsi Viešpaties ramybėje.

 • Kad mūsų Maldos ir Viešpaties Garbinimo Tarnystės narių tikėjimas maldos galia būtų patvirtintas.

KAS  NAUJO      ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE?

 

Sužinoti vėliausias žinias, sekite parapijos biuletenį

 


LAPKRI
ČIO Š
VENTASIS

 

ŠV. KOLUMBANAS

 abatas, misijonierius
lapkričio 23d

     Kolumbanas gimė Airijoje šeštojo amžiaus pirmoje pusėje. Jis įstojo į vienuolyną, kur 30 metų mokėsi ir vedė pamaldų gyvenimą. 591 metais Kolumbanas ir dvylika bendraminčių buvo pasiųsti į Galiją kaip misijonieriai, atnaujinti žmonių tikėjimq, kuris buvo nukentėjęs nuo dažnų barbarų puolimų. Kolumbanas ir jo draugai keliavo per Prancūziją, Šveicariją ir Italiją. Visur, kur vyrai apsistojo, jie steigė vienuolynus, kurie vėliau tapo Europos krikščionybės, mokslo ir maldos centrais. Kolumbanas ir jo draugai pasižymėjo geraširdiškumu, dievobaimingumu ir griežta disciplina.

     Kur tik Kolumbanas susidūrė su blogiu ir piktnaudžiavimu, jis tvirtai prieš juos kovojo. Jis viešai kritikavo karaliaus nuodėmingą elgesį ir tos vietos vyskupus,  neišdrįsusius priešintis karaliaus veiksmams. Dėl to jis buvo nubaustas ir ištremtas. Plaukiant laivu į tremtį Kolumbano laivas sudužo, ir jis atsidūrė Italijoje. Ten jis rado prieglobstį ir įsteigė vienuolyną Bobbio mieste. Kolumbanas mirė tame mieste 615 metais.

     Dėka šių misijonierių vienuolių ir jų pasekėjų to meto Europos kultūra ir civilizacija nesužlugo. Nuniokotame žemyne jie skelbė Evangelijos žinią su atsidėjimu ir meile. Jie statė kultūros pagrindus, kuriais žmonės naudojosi vėlesniuose viduramžiuose ir renesanso amžiuose.

Šaltiniai:  IN HIS LIKENESS by Rev. Charles E. Yost, SCJ, STL ir SAINTS AND FEAST DAYS SUPPLEMENT, Loyola University Press

 

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO

Šventųjų bendravimas

 

#947  Kadangi visi tikintieji sudaro vieną kūną, tai vienų gėris yra dalijamas ir kitiems. [...] Taigi reikia tikėti, kad Bažnyčioje visas gėris yra bendras. Tačiau svarbiausias narys yra Kristus, nes jis yra Galva [...]. Vadinasi, Kristaus gėris pereina visiems nariams, ir tai vyksta per Bažnyčios sakramentus. „Kadangi Bažnyčia yra vadovaujama vienos Dvasios, tai visos gėrybės, kurias ji yra gavusi, būtinai tampa bendru lobiu.

 

#948  Žodžiai „šventųjų bendravimas“ turi dvi glaudžiai susijusias reikšmes: „šventų dalykų (sancta) bendrumas“ ir „šventų asmenų (sancti) bendravimas“.

„Sancta sanctis!“ („Kas šventa, šventiems!“) – daugelyje Rytų liturgijų taip skelbia celebrantas, iškėlęs šventąsias Dovanas prieš dalydamas Komuniją. Tikintieji (sancti) maitinami Kristaus Kūnu ir Krauju (sancta), kad augtų, bendraudami su Šventąja Dvasia (Koinonia), ir tą bendravimą perduotų pasauliui.

 

Šaltinis: katekizmas.lcn.lt

  MĄSTYMAS

  

KVIETIMAI Į ŠVENTUMĄ

 

 

     “Jei žmogus naudosis visomis dorybėmis, kurios buvo įdiegtos jo sieloje teisingiems tikslams, jis bus panašus į Dievą. Dievo įsakymai mus moko sugrąžinti tas dorybes, kurias Jis mums suteikė dar mums esant nekaltiems… Neįspauskime despoto atvaizdą savyje, bet verčiau leiskime Kristui nupiešti savajį atvaizdą mumyse savo žodžiais: Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Prisiminkime, kad neužtenka vien tik pripažinti ramybės buvimą – reikalinga  ją įgyvendinti. “                                  (šv. Kolumbanas)

     Taigi lai visi broliai tesisaugo visokių puikybės ir tuštybės apraiškų. Saugokimės šio pasaulio išminties ir kūniškos nuodėmės. Kadangi kūno dvasia labai trokšta turėti žodžius, tačiau mažai rūpinasi kaip juos įgyvendinti, ji nesiekia religijos ir šventumo vidinėje dvasioje, bet nori ir trokšta, kad religija ir šventumas būtų pastebėti ir matomi žmonių. Jie yra tie, kuriems Viešpats taria:  Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė užmokestį.                                                                                                             (šv. Pranciškus)

 

 

PRISIMENAME II-ąjį VATIKANO SUSIRINKIMĄ

 

     Sušaukdamas šį ypatingą susirinkimą, aš vėl pakartotinai patvirtinu Bažnyčios ilgalaikį autoritetą mokyti tikėjimą, ir viliuosi, kad šiuose laikuose, - kurie kupini reikmių ir galimybių ir taip pat klaidų, - Bažnyčios mokymai bus nepaprastai gerai pristatyti visai žmonijai.

 

iš popiežiaus Jono XXIII-ojo įvadinio žodžio Antrajame Vatikano Susirinkime

 

Šaltinis: Vatican II in Plain English: The Council (Huebsch, Bill) psl. 85-94 / katekizmas.lcn.lt