Švento Kazimiero Parapija
 

English

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2020 m. birželis
 

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

 • Kad tie, kurie kenčia, rastų savo gyvenimo kelią ir leistųsi būti paliečiami Jėzaus Širdies.                     
                                                                                                              
  (popiežiškoji birželio mėnesio intencija)

 • Kad mūsų parapijos bendrystė tikėjime siektų tapti tobulesniu Šventosios Trejybės atvaizdu.

 • Kad šiais sunkiais laikais, Bažnyčios ir krašto vadovai mums teiktų reikalingą bei užjautos kupiną vadovavimą.

 • Kad visi, kasdien dirbantys herojišką darbą, - ligoninių ir vaistinių personalas, greitosios pagalbos ir policijos darbininkai, komunalinių paslaugų technikai, transporto ir maisto parduotuvių darbininkai, ir visi kurie dirba darbus užtikrinti, kad būtume saugūs - rastų stiprybės toliau dirbti ir gautų reikalingą paramą.

 • Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių ir Pastoracinę ir Finansų Tarybas, jiems siekiant užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį.

 • Kad šeimos būtų palaimintos joms ieškant galimybių atostogauti kartu palaikant socialinį atstumą.

 • Kad tie, kurie yra praradę mylimuosius, rastų paguodos jų liūdesy.

 • Kad per krikščionių rodomą Kristaus pavyzdžio užuojautą vargšams, ligoniams, mirštantiems, vienišiems, prislėgtiems, bedarbiams ir benamiams, Kristus būtų arti jų visų.

 • Kad visi, kurie meldžiasi, būtų užtikrinti maldos galia.

KAS  NAUJO      ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE?

Paaiškės ateityje

„Visi turėtume guostis, kad nors dar teks daugiau ištverti, sugrįš šviesesnė diena. Vėl būsime su mūsų draugais; vėl būsime su mūsų šeima; vėl susitiksime.“
(iš Karalienės Elzbietos II-osios kalbos, pasakytos 2020m. balandžio 5d.)

 

 
BIR
ŽELIO
ŠVENTASIS

ŠV. EFREMAS iš SIRIJOS

diakonas, daktaras
(306-373)

birželio 9d.

      Diakonas Šv. Efremas gimė Nisibis, Mesopotamijoje, ir yra vienintelis sirijietis, paskelbtas bažnyčios daktaru. Ankstyvosios Bažnyčios laikais jis buvo didis krikščionių poetas. Jis skleidė krikščioniškąsias tiesas ir doktrinas giesmėse ir himnuose poezijos žodžiais, sukurtais Sirijos šnekamąja kalba. Jis pergyveno paskutiniuosius persekiojimus ir sulaukė pirmųjų Bažnyčios taikos metų, bei vėliau iškilusių pirmųjų didžių teologijos kontroversijų laikų.

 

     Kai kurie jo raštų buvo skirti kovoti prieš arianizmo erezijas (skelbusios, jog Jėzus buvo daugiau negu žmogus, tačiau mažiau negu Dievas) ir gnosticizmą (teigusį, kad išganymas buvo prieinamas tik kai kuriems išrinktiesiems, turintiems ypatingą žinojimą). Šv. Efremas gerbiamas dėl jo pasišventimo Marijai. Tarnaudamas diakonu vargšų tarpe, jis pasižymėjo savo nuolankumu ir švelnumu.

 

     Sekantys žodžiai paimti iš Šv. Efremo pamokslų: Lai suprasime prisikėlusįjį gyvenimą ir lai niekas nenukreips mūsų dėmesio nuo to džiaugsmo, kuriuo mus apdovanoji. Tavo sakramente mes tave apglėbiame ir priimame tave į savo kūnus; padaryk mus vertus išgyventi tą prisikėlimą, kurio laukiame. Jėzau, per tavo prisikėlimą lai mūsų dvasinis gyvenimas nuoširdžiai auga, ir tavo sakramentai būna veidrodis, mums padedantis tą gyvenimą giliau pažinti. Išganytojau, tavo dieviškasis planas pasauliui yra veidrodis, atspindintis dvasinį pasaulį; mokyk mus eiti per tą pasaulį sąmoningai kreipiant dėmesį į  mūsų vidinį dvasinį gyvenimą.
 

         Šaltiniai: SAINTS AND FEASTDAYS, SUPPLEMENT, Loyola University Press; IN HIS LIKENESS, Rev. Charles E. Yost, SCJ, STL

 

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO

Malda – Vilties Šaltinis

 

 

#2657  Šventoji Dvasia mus moko švęsti liturgiją laukiant Kristaus sugrįžimo; taip Ji moko mus melstis su viltimi. Bažnyčios ir asmeninė malda vėlgi stiprina mūsų viltį. Ypač konkreti ir turtinga psalmių kalba moko mus dėti savo viltį į Dievą: „Kantriai Viešpaties laukiau, Jis pasilenkė prie manęs ir išgirdo mano šauksmą.“ (Ps 40, 2) „Taigi vilties Dievas jus, gyvenančius tikėjimu, tepripildo visokių džiaugsmų ir ramybės, kad Šventosios Dvasios galybe būtumėte pertekę vilties.“ (Rom 15, 13)

Šaltinis: katekizmas.lcn.lt

  MĄSTYMAS


VILTIS

Viltis yra svarbi, nes ji gali padėti pakelti ir ištverti dabartinius vargus.

                      Jei tikime, kad rytojus bus šviesesnis, pajėgsime pakelti šiandienos vargus.  
            
Thick Nhat Ha (vietnamietis vienuolis, žinomas Zen meistras, poetas ir kovotojas dėl taikos)

Dievo gailestingumas ir malonė teikia vilties ir man pačiam ir mūsų pasauliui.
                
Billy Graham (Amerikos evangelinės krikščionybės pamokslininkas)

Viltis tegali egzistuoti tokioje visuomenėje, kuri elgiasi kaip viena, didelė šeima,
o ne kaip daugelis atskirų šeimų.

               Anwar Sadat (Egypto prezidentas, Nobelio Taikos Premijos gavėjas, nužudytas 1981)

Turėti viltį reiškia sugebėti matyti, kad nepaisant tamsybės, visgi yra šviesa.
                     
Desmond Tutu (Pietų Afrikos anglikonų dvasiškis ir teologas)

Tiesiog negaliu kaupti savo vilčių ant maišaties, vargo ir mirties pagrindo… 
Manau…kad taika ir ramybė vėl sugrįš.

          Anne Frank (paauglė žydų holokausto auka, žinoma dėl jos dienoraščio, mirusi 1945)

Viliuosi galėsiąs stovėti pakankamai tvirtai, idant nepasukčiau priešinga kryptimi ir, tuo pačiu, nelėkti pirmyn galvotrūkčiais, idant nesugriaučiau mūsų krašto svarbių bendrų reikalų.
                     
Abraham Lincoln (16-asis Amerikos prezidentas)

Kai pasieki savo virvės galą, užsirišk joje mazgą ir laikykis įsikibęs į ją.
                              Franklin Delano Roosevelt (32-asis Amerikos prezidentas)

Šaltiniai: www.azquotes.com/topic/hope
               www.brainyquotes.com/topic/hope