Švento Kazimiero Parapija
 

English

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2020 m. rugpjūtis
 

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.

KRISTAUS ATSIMAINYMAS (rugpiūčio 6d.)

Štai skaistus debesis apsiautė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo:  “Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo!”  
(Mt 17, 5)

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

  • Melskimės už visus žmones, kurie dirba jūroje ir gyvena iš jūros, taip pat už jūrininkus, žvejus ir jų šeimas.                                                                                   (popiežiaus rugpiūčio mėnesio intencija)

  • Kad Bažnyčia atspindėtų Dievo meilės tikrovę.

  • Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių ir Pastoracinę ir Finansų Tarybas, jiems siekiant užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį.

  • Kad šiuo pandemijos metu, visi parapijiečiai suprastų jų atsakomybę užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį, remdami ją finansiškai, palaikydami ryšį su ja, dalindamiesi idėjomis ir, svarbiausia, melsdamiesi.

  • Kad visi kurie kenčia nuo ligų, ir tie kurie juos slaugo ar jais rūpinasi, patirtų Dievo meilę per jų šeimos ir draugų jiems teikiamą paramą.

  • Kad Dievas laimintų visus, kurie stato savo gyvybę į mirtiną pavojų, dirbdami mūsų krašto ir viso pasaulio žmonių gerovei.

  • Kad mūsų parapijos mirusieji ir visi mūsų įšėję mylimieji ilsėtųsi Viešpaties ramybėje.

  • Kad mūsų Maldos Apaštalavimo Tarnystės narių tikėjimas maldos galia būtų patvirtintas.

KAS  NAUJO      ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE?

 

Sužinoti vėliausias žinias, sekite parapijos biuletenį

 

 
RUGPJŪČIO
Š
VENTASIS
 

 Šv. Alfonsas Liguori

(1696-1787)
vyskupas, daktaras

  rugpiūčio 1d.

      Alfonsas gimė turtuolių Liguori šeimoje Naples, Italijoje. Būdamas šešiolikos metų, jis baigė mokslus ir pradėjo dirbti teisininku. Po vienuolikos darbo metų, jis buvo taip paveiktas Naples teismų paperkamumu ir korupcija, kad jis metė teisininko profesiją ir stojo į seminariją tapti kunigu.

      Alfonsas skaitomas įžymiu 18-ojo šimtmečio moralės mokslų mokytoju. Alfonsui Liguori Kristaus įstatymas buvo meilės įstatymas. Jis rūpinosi vargšų, neišmanėlių ir apleistųjų dvasiniais reikalais. Kiti jauni vyrai jungėsi su juo dirbti šį darbą. 1732m. jis įsteigė kunigų ordiną - Redemptoristus. Ordino tikslas buvo skelbti evangeliją ir mokyti žmones, ypač tuos, gyvenančius tolimesnėse vietovėse ir miestų lindynėse.

      Būdamas 66 metų Alfonsas buvo pakeltas į vyskupus, ir savo mažoje vyskupijoje įvedė daug reikalingų pakeitimų. Jis mirė būdamas 91 metų. Praėjus 50 metų, 1839m., jis buvo paskelbtas šventuoju, ir 1871m. popiežiaus Pijaus IX-tojo buvo paskelbtas Bažnyčios daktaru.

Šaltiniai: IN HIS LIKENESS by Rev. Charles E. Yost, SCJ, STL ir SAINTS AND FEAST DAYS, Loyola University Press

 

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO

Kristaus Atsimainymas

 #568  Kristaus Atsimainymo tikslas – sustiprinti mokinių tikėjimą Jo būsimos kančios akivaizdoje: kopimas į „aukštą kalną“ ruošia kopimą į Kalvariją. Kristus, Bažnyčios Galva, parodo, kas slypi Jo kūne ir spinduliuoja sakramentuose: tai „garbės viltis“ (Kol 1, 27 Plg. Šv. Leonas Didysis, Serm. 51, 3.)

#554  Nuo to meto, kai Petras išpažino, kad Jėzus yra Kristus, gyvojo Dievo Sūnus, Mokytojas „pradėjo aiškinti savo mokiniams turįs eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti [...], būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti“. Petras nesutiko su ta žinia kiti juo labiau jos nesuprato. Šiame kontekste įvyksta paslaptingas Jėzaus atsimainymas ant aukšto kalno prie trijų Jo pasirinktų liudytojų: Petro, Jokūbo ir Jono. Jėzaus veidas ir drabužiai nušvito, pasirodė Mozė ir Elijas ir kalbėjosi su Juo „apie Jėzaus išėjimą, būsiantį Jeruzalėje“. Juos uždengė debesis, o balsas iš dangaus sakė: „Šitas mano išrinktasis Sūnus, Jo klausykite!“

Šaltinis: katekizmas.lcn.lt

  MĄSTYMAS


MALDA PRAŠANT IŠGYDYTI
RASINĘ NESANTAIKĄ

 

                           Dėkojame Tau, Viešpatie,

                      nes savo meilinga išmintimi Tu sukūrei vieną žmonijos šeimą

                      su įvairiais skirtumais, kurie praturtina mūsų bendruomenes.

 

                      Meldžiame Tave, Viešpatie,

                      kad visuomet atpažintume kiekvieną šios žmonijos šeimos narį,

                      esantį sukurtą pagal Tavo pavidalą ir Tavęs mylimą, turintį vertę ir orumą.

 

                     Meldžiame Tave, Viešpatie,

                     kad sugebėtume numatyti kelią išgydyti rasinę nesantaiką,

                     kuri paneigia žmogiškąjį orumą ir naikina žmonijos tarpusavio ryšius.

 

                    Meldžiame Tave, Viešpatie,

                    kad patvirtinumėme kiekvieno žmogaus orumą jam suteikdami lygias teises

                    siekti ekonominio gerbūvio, gauti gyvenamą vietą ir namus, mokslą ir darbą.

 

                   Meldžiame Tave, Viešpatie,

kad mūsų akys atsivertų matyti kas yra įmanoma,

kai nustumiame baimę ir pyktį į šalį ir ištiesiame ranką sesei ir broliui.

 

                   Dėkojame Tau, Viešpatie,

kad mus šauki ir duodi mums iššūkį atskleisti Tavo mokymus ir Tavo meilę,

ir savo veiksmais dirbti panaikinti racizmą ir skelbti pasauliui,

kad visi esame Tavo vaikai ir Tavo šventosios kūrinijos paveldėtojai.

                                           Amen.

 Šaltinis: ©2018, United States Conference of Catholic Bishops. All rights reserved.
Šis tekstas, nekeičiant jo žodžių, ir jei yra naudojamas ne pelno siekiamam tikslui ar skleidžiant informaciją, gali būti ištisai         
ar dalimi perspausdintas, su sąlyga jog perspausdinta medžiaga nebus pardavinėjama ir šis perspėjimas jame įtrauktas.