Švento Kazimiero Parapija
 

Ankstesni
numeriai
sausis vasaris kovas balandis

gegužė

English

birželis

liepa

rugp.

rugs.

       

Parsisiųsti .pdf

sausis vasaris kovas balandis

gegužė

birželis

liepa

rugp.

  rugs. spalis        

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2017 m. spalis
 

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

 • Už darbo rinką, kad būtų paisoma visų dirbančiųjų teisių ir jos būtų saugomos, kad bedarbiams būtų suteikta galimybė prisidėti prie visuotinės gerovės kūrimo.               (popiežiškoji spalio mėnesio intencija)

 • Kad vyskupui Nelson J. Perez pradėdant savo tarnystę Clevelando vyskupijos ganytoju, jis būtų apsuptas ir palaimintas tikinčiųjų parama.

 • Kad Bažnyčia turėtų drąsos skelbti Dievo Žodį mokydama žmones, atsispirdama blogiui, atitaisydama neteisybes ir vesdama žmones teisybės keliu.

 • Kad Dievas laimintų mūsų kraštą ir kad mes, įvertindami kiekvieną palaimą, kurį mūsų kraštas yra patyręs, naudotumėmės turima laisve ištiesti pagelbos ranką artimui.

 • Kad dirbantys valdžioje būtų pripildyti doros, meilės ir savitvardos dvasia idant galėtų įgyvendinti dangaus teisingumą čia žemėje.

 • Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių ir Pastoracinę ir Finansų Tarybas, jiems siekiant užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį.

 • Kad visi parapijiečiai suprastų jų atsakomybę užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį teikiant finansinę paramą, remiant lėšų telkimą, įsijungiant į parapijos veiklą, dalinantis įdėjomis ir, visų svarbiausia, meldžiantis.

 • Kad pasišvęsdama gilinti pamaldumą Mergelei Marijai ir rožančiui, mūsų parapija atsinaujintų tikėjime ir džiaugsme.

 • Kad vaikai būtų apsaugoti nuo pavojingų įtakų ir būtų vedami į gilesnę ir ilgalaikę draugyste su Jėzumi.

 • Kad tie, kurių laukia sunkūs sprendimai, žinotų jog Viešpats bus arti jų rodydamas jiems gailestingumą.

 

KAS  NAUJO      ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE?

 • spalio 6  d.   –  Pirmojo mėnesio penktadienio Eucharistijos garbinimas ryte  8:00 - 9:00v.r. bažnyčioje

 • spalio 11d.     Eucharistijos garbinimas vakare  6:00 - 9:00v.v. bažnyčioje

 • spalio 21d.   –  Parapijos Clambake ir Rudens Loterijos vakaras didžiojoje salėje užsibaigus 5:30v.v. Mišioms


RUGSĖJO
MĖNESIO ŠVENTASIS

ŠV. JONAS LEONARDI

kunigas
(1541-1609)

 spalio 9d.

Reforma turi prasidėti tuo pačiu aukštai ir žemai, ir su viršininkais ir su pavaldiniais. Tačiau reformatoriai turi visų pirma pradėti su tais, kurie buvo paskirti virš kitų, idant reforma galėtų prasidėti iš ten, iš kur ji galės plisti į kitus.                                                                                         (Šv. Jonas Leonardi)

     Šv. Jonas Leonardi gimė ir užaugo Italijoje. Jis buvo išėjęs farmacijos mokslus. Dirbdamas ligoninėse ir kalėjimuose ir, pajutęs Dievo kvietimą tarnauti Jo žmonėms, jis tapo kunigu. Po šventimų jis subūrė grupę pasauliečių padėti jam jo tarnystėje ligoniams ir darbuose keliant kalinių dvasią. Jonas skelbė atsinaujinimą ir puoselėjo jaunimo tikėjimo mokymą.

     Jonas gyveno permainingais laikais po įvykusios Reformacijos ir bažnytinio susirinkimo Trent. Kai kuriems katalikams, įtaigojamų žmonių, neigiančių kai kuriuos katalikų Bažnyčios mokymus, tai buvo painiavos laikmetis. Daugelis jaunų vyrų, kurie dirbo su Jonu, tapo kunigais. 1574m. Jonas įsteigė kunigų broliją su tikslu įgyvendinti privalomus Trent Susirinkimo atsinaujinimo nurodymus. Šv. Pilypas Neri jį priglaudė savo namuose, jį palaikė, ir padėjo darbuose.

     1579m. Jonas sudarė Krikščioniškosios Doktrinos Broliją (Confraternity of Christian Doctrine), kurios kunigai nariai buvo pasišventę dirbti tolimų kraštų misijose. Jis taip pat išleido krikščioniškosios doktrinos vadovėlį, kuris buvo naudojamas iki 19-ojo šimtmečio. Nors Jonas praleido daug laiko skelbdamas tikėjimo tiesas, jis visvien neužmiršo rūpintis ligoniais. Beslaugydamas maro paliestus ligonius, jis mirė Romoje būdamas 68 metų.

 

Šaltiniai: 365 SAINTS, Woodene Koenig-Bricker; SAINTS AND FEASTDAYS, Loyola University Press

 

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO

Nuteisinimas

#1987    Šventosios Dvasios malonė turi galią mus nuteisinti, tai yra nuplauti nuo mūsų nuodėmes

             ir mums suteikti Dievo teisumą tikėjimu į Jėzų Kristų ir Krikštu:

 

Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime ir gyvensią su Juo.

Mes žinome, kad, prisikėlęs iš numirusių, Kristus daugiau nebemiršta;

mirtis Jam nebeturi galios.

Kad Jis numirė, tai numirė nuodėmei kartą visiems laikams,

o kad gyvena – gyvena Dievui.

Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmei, o gyvais Dievui Kristuje Jėzuje.

                                                                                                                                                                                                     (Rom 6, 8–11).

Šaltinis: katekizmas.lcn.lt

MĄSTYMAS

“Kas jūsų besiklausytų…”

 

Tėvas Raniero Cantalamessam O.F.M.

     Kierkegaard, filosofas stipriai mylėjęs Jėzų, tvirtino, jog Dievas sukūręs dvi rūšis žmonių: herojus ir poetus. Herojus yra tas, kuris nuveikia didelius dalykus ir net kovoja su mirtimi. Poetas nenuveikia didžių dalykų, bet verčiau apdainuoja herojų ir apie jį entuziastingai atsiliepia; jis džiaugiasi herojumi lyg jis pats juo būtų, nes jo paties genijus reiškiasi nuoširdžiu žavėjimusi ir atsidavimu. Atradęs savo herojų, poetas keliauja iš miesto į miestą ir ragina žmones taip pat žavėtis herojumi.

     Jėzus yra mūsų herojus, ir mums dera būti Jo poetais. Neturiu omeny, jog turėtume rašyti eilėraščius apie Jį, bet kad turėtume būti į Jį įsimylėję. Poetai prabyla dainomis ir jie sugeba ne vien tik įtikinti kitus, bet ir nešti juos kartu meilės srove.

     Mūsų evangelizacija turėtų būti sekmininė: Ji turėtų suvirpinti širdies stygas. Ten, kur Babelio bokštas buvo pastatytas, žmonės norėjo save įamžinti, tačiau bokštas buvo nugriautas ir statytojų vardai buvo užmiršti. Verčiau, kelkime tąjį vardą, kuris yra aukščiau visų vardų ir skelbkime Šv. Pauliaus žodžius: Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. (Rom 10,9)

Tėvas Raniero Cantalamessam, O.F.M.
nuo 1980m. pamokslininkas popiežiaus namuose

Šaltinis: MAGNIFICAT, 2014m. spalis, psl. 57-58