Švento Kazimiero Parapija
 

English

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2020 m. sausis
 

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.

 

 

Švč. M. Marija, Dievo Gimdytoja

 

sausio 1 d.

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

 • Kad krikščionys, kitų tikėjimų sekėjai, ir visi geros valios žmonės rūpintųsi puoselėti taika ir teisybę pasaulyje.                                                                                          (popiežiškoji sausio mėnesio intencija)

 • Kad gintume mūsų laisves, kai joms gręsia pavojai.

 • Kad žmonių širdys būtų paveiktos padėti pasaulyje klajojantiems migrantams jų nelaimės valandoje.

 • Kad geros valios žmonės vieningai dirbtų kovoti pašalinti grėsmes prieš religijos laisvę.

 • Kad visi, kurie bus pakrikštyti šiais metais, rastų džiaugsmo ir ramybės šiame sakramente.

 • Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių ir Pastoracinę ir Finansų Tarybas, jiems siekiant užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį.

 • Kad visi parapijiečiai suprastų jų atsakomybę užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį teikiant finansinę paramą, remiant lėšų telkimą, įsijungiant į parapijos veiklą, dalinantis įdėjomis ir, visų svarbiausia, meldžiantis.

 • Kad prekiavimas žmonėmis baigtųsi.

 • Kad vyrai ir žmonos būtų apdovanoti malone gyventi kartu ištikimybėje, šventume ir džiaugsme.

 • Kad visi, kurie meldžiasi, būtų užtikrinti maldos galia.

KAS  NAUJO      ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE?

 •      sausio   1d.    –  Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos šventė, privaloma Bažnyčios šventė

 •    sausio   3d.    –  Pirmojo mėnesio penktadienio Eucharistijos garbinimas, 8:00-9:00v.r.

 •    sausio 14d.    –  Antrojo mėnesio antradienio Eucharistijos garbinimas vakare, 6:00-7:00v.v.

 •    sausio 18d.    –  Smulkmenų (Trivia) žaidimo lėšų telkimo vakaras (Lietuvių Namuose), 7:00-10:00v.v.

 

 
SAUSIO
ŠVENTASIS

ŠV. TOMAS AKVINIETIS

Kunigas ir Bažnyčios daktaras
(1225 - 1275)

sausio 28d.

     Tomas gimė Italijoje, Sicilijos karalystėje, pasiturinčioje, valdovų šeimoje. Penkerių metų amžiaus buvo išsiųstas gyventi benediktinų vienuolyne Monte Cassino. Kai kariuomenė pavertė vienuolyną tvirtove, Tomas buvo iškeltas į Napolio universitetą. Ten jis susipažino su domininkonų ordinu.

     Domininkonų maldos ir mokslo gyvenimo būdas patraukė Tomą, ir jis panoro įstoti į jų broliją. Jo šeima nenorėjo, kad Tomas, būdamas kilmingo rango žmogus, įstotų į nepasiturinčių broliukų vienuoliją ir laikė jį uždarytą šeimos pilyje vienerius metus. Tačiau Tomo nuomonė dėl stojimo nepasikeitė ir 1244m. jis įstojo į vienuoliją ir ten mokėsi, rašė raštus ir mokytojavo.

     Tomas buvo įšventintas kunigu 1248m. Kölne, Vokietijoje. Jis mokytojavo Paryžiuje, Romoje, Napolyje ir kituose miestuose. Jo didžiausias indėlis Bažnyčiai yra jo filosofiniai ir teologiniai rašto darbai; didžiausias mokslinis raštas - Summa Theologica. Jo raštai persmelkti mąstymais apie tikėjimo ir supratimo vienybę, darnumą ir nenutrūkstamumą; juose atskleidžiamos mintys apie natūraliai suprantamas žmogiško žinojimo tiesas. Tomo akyse visa natūrali žmogiškoji tvarka ateina iš Dievo-Kūrėjo, ir visatos supratimas yra mums duota dieviškoji dovana, kurią dera didžiai mylėti.

     Tomas buvo nepaprasto išsimokslinimo ir, tuo pačiu, didžio šventumo ir kuklumo vyras. Jis buvo karalių patarėjas, šedevrų autorius, popiežių patarėjas, klasikos mokytojas. Bet viršum visko, Tomas buvo Dievo tarnas. Jis mire 1274m., buvo paskelbtas šventuoju 1323m., ir 1567m. popiežiaus Pijaus V-ojo paskelbtas Bažnyčios Daktaru.

Šaltiniai: SAINT OF THE DAY, Leonard Foley, O.F.M., Editor;
                   SAINTS AND FEAST DAYS, Loyola University Press;
                   IN HIS LIKENESS, Rev. Charles E. Yost, SCJ, STL

 

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO

Tikėjimas ir pažinimas

 

#44  Žmogus pagal savo prigimtį ir pašaukimą yra religinė būtybė. Išėjęs iš Dievo, eidamas pas Dievą, žmogus tikrai žmogiškai gyvena tik laisvai su Juo bendraudamas.

 

#46  Klausydamas kūrinių kalbos ir savo sąžinės balso, žmogus gali tikrai suvokti Dievo, visa ko priežasties ir tikslo, buvimą.

Šaltinis: katekizmas.lcn.lt

  MĄSTYMASPADARYTI MŪSŲ 
GERUS DARBUS
MATOMAIS

Šv. Tomas Akvinietis

     Kristus atėjo mums duoti malonės gyvenimą dabartyje, ir šlovės gyvenimą ateityje. Todėl Jn 10,10 skaitome: “Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą,” būtent, malonės gyvenimą dabartyje; ir, kadangi teisus žmogus gyvena tikėjimu (Gal 3,11), [jis priduria:] ”ir kad apsčiai jo turėtų,” būtent, kad per meilę turėtų šlovės gyvenimą ateityje. Todėl Jono evangelijoje rašoma: “Mes žinome, jog iš mirties esame persikėlę į gyvenimą, nes mylime brolius” (1 Jn 3,14), tad gyvenkime darydami gerus darbus. Tuo pačiu skaitome Jn 17,3: “O amžinasis gyvenimas – tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir tavo siųstąjį Jėzų – Mesiją.”

Šaltinis: MAGNIFICAT, Vol. 17, No. 11/January 2016; from Thomas Aquinas: The Academic Sermons,
               The Fathers of the Church, Mediaeval Continuation, Vol 11, Mark-Robin Hoogland, C.P., Tr., 2010,
               The Catholic University of America Press, Washington, DC. (Used with permission.)

     

IŠKILMINGOJI ŠVČ. M. MARIJOS ŠVENTĖ

     Marija save dovanojo Dievui besąlygiškai ir pilnai Juo tikėdama. Iškilmingoji Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, šventė pagerbia jos pilnutinį tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu. Ši šventė ją pagerbia, nes ji buvo ištikima ir tikinti Dievo karalystės dukra.

     Seniausiąjį Marijos sveikinimą ištarė Elzbieta, ją pavadindama “mano Viešpaties Motina.” Kai Elzbieta sutiko Mariją, ji viešai paskelbė jos didį tikėjimą. Niekas nebuvo išgirdęs Dievo Žodžio ir juo tikėjęs labiau negu Marija. Marija gerbiama šimtmečiais nes ji tikėjo. Ji yra Dievo Motina dėlei jos tikėjimo Dievu. Bažnyčia nori, kad mes šauktumėmės Marijos, Dievo Motinos, ir prašytume jos sustiprinti mūsų tikėjimą.

Šaltinis: SAINTS AND FEAST DAYS, Christ Our Life Series, Loyola University Press, p.64