Švento Kazimiero Parapija
angliškai

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas

Kiekvieną antrą mėnesio trečiadienį nuo 6 PM iki 7 PM
Eucharistijos garbininmas

Nuo 2019 kovo 23 d. iki  31 d. užprašytos šv. Mišios

Šeštadienis — kovo 23 d. 5:30pm

(angliškai)

Josephine Suopis - šeima
Sekmadienis —kovo 24 d. 8:00am
10:00am
12:00pm
(angliškai)
(lietuviškai)
(angliškai)
Už parapijiečius
Vytas Matas – Stasė Kazlauskien
ė
Lee Kasmarek - Faye Roth
Pirmadienis —  kovo 25 d. 7:30 am (angliškai)

Antanas Jonaitis - šeima

Antradienis —  kovo 26 d. 7:30am (angliškai) Genė Cizikienė - Nijolė Palubinskienė
Trečiadienis — kovo 27 d. 7:30am (angliškai) Blaz, Foska and Milan Buzdon - Katica Buzdon
Ketvirtadienis — kovo 28 d. 7:30am (angliškai) Ulijana ir Vinko Sverko & Rose O’Donnell - Katica Buzdon
Penktadienis — kovo 29 d. 7:30am
7:00pm
(angliškai)
(dvikalbės)
Viktoras Laniauskas - Aniceta Giedraitienė
Kryžiaus keliai
Šeštadienis — kovo 30 d.  5:30pm (angliškai) Joseph A. Godnick - Joan Carpenter
Sekmadienis —  kovo 31 d. 8:00am
10:00am
12:00am
(angliškai)
(lietuviškai)
(angliškai)
Rita Hraster (12 metinės) - Duktė
Už parapijiečius
Jennifer Oddo - Egan šeima

 

 

GAVĖNIOS RENGINIAI
 

MALDA PASNINKAS LABDARA

 

Trečiadienis, kovo 6 d.
Pelenų diena

Masses: 7:30am  (angliškai)   and     7:00pm (dvikalbė)
Penktadienis, kovo 8 d.

 7:00pm    Kryžiaus Keliai  - veda Pastoracinė Taryba

Pirmadienis, kovo 11 d. 7:00pm Telkinio Mišios  Holy Redeemer  parapijoje; joms užsibaigus - pabendravimas
Penktadienis, kovo 15 d.
 7:00pm    Kryžiaus Keliai  -
veda Altoriaus draugija
Pirmadienis, kovo 18 d. 7:00pm   Telkinio Mišios  St. Kazimiero parapijoje; joms užsibaigus - pabendravimas
Trečiadienis, kovo 20 d.
5:00-8:00pm  Individualios Išpažintys
visose katalikiškose bažnyčiose
Penktadienis, kovo 22 d.
 7:00pm    Kryžiaus Keliai  -
veda Šv. Vardo draugija
Sekmadienis, kovo 23 d. Kaziuko Mugė
Pirmadienis, kovo 25 d. 7:00pm   Telkinio Mišios  Saint Jerome parapijoje; joms užsibaigus - pabendravimas
Penktadienis, kovo 29 d.
 7:00pm    Kryžiaus Keliai  -
veda Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla
Pirmadienis, balandžio 1  d. 7:00pm  Telkinio Mišios  Saint Mary  parapijoje; joms užsibaigus - pabendravimas
Penktadienis, balandžio 5 d.
 7:00pm    Kryžiaus Keliai  -
veda lietuviai skautai
Pirmadienis, balandžio 8 d.
7:00pm   Telkinio
Susitaikymo pamaldos (išpažintys)  Holy Redeemer  parapijoje
Penktadienis, balandžio 12 d.
 7:00pm    Kryžiaus Keliai  -
veda  liturgijos talkininkai


G
avėnios pasninko nurodymai
 

     Pelenų Diena (vasario 14 d.) ir Didysis Penktadienis (kovo 30 d.) yra pasninko ir susitvardymo dienos. Tai reiškia, kad tomis dienomis galimas tik vienas pilnas valgis ir du mažesni valgiai. Valgyti tarp valgių draudžiama. Visi katalikai, tarp 18-59 metų privalo laikytis šio nurodymo.

     Pelenų Diena (vasario 14 d.), Didysis Penktadienis (kovo 30 d.) ir visi Gavėnios penktadieniai yra susitvardymo dienos (privaloma susilaikyti nuo mėsos valgymo). Mėsa apibudinama sekančiai: šiltakraujų gyvulių mėsa, organai ir kraujas. Visi katalikai, 14m. ir vyresni, privalo laikytis šio nurodymo.

     Klebonui duota teisė atleisti asmenį nuo šių Gavėnios pasninko nurodymų; atleidimas grupei išduodamas vyskupijos kanclerio.

 

 Didžioji Savaitė ir Velykų Tridienis

 VERBŲ SEKMADIENIS 
          šeš.- sek.,
balandžio 13-14 d.

Mišios:    šeštadienį  5:30pm (angliškai)

                sekmadienį  8:00am (angliškai), 10:00am (lietuviškai), 12:00pm (angliškai)

DIDYSIS KETVIRTADIENIS
                                                   balandžio 18 d
  
7:00pm
- Paskutiniosios vakarienės Mišios (dvikalbės)
DIDYSIS PENKTADIENIS -  balandžio 19 d     
3:00pm
- Kristaus kančios pamaldos (dvikalbės)
DIDYSIS ŠEŠTADIENIS – balandžio 20 d

  
12:00pm -
maisto palaiminimas

 7:30pm - Iškilmingoji Velykų vigilija (angliškai)
VELYKŲ SEKMADIENIS – blandžio 21 d.

8:00am  -  Prisikėlimo Mišios (lietuviškai)                           nebus 10:00 val. Mišių

12:00pm  - Velykų sekmadienio mišios (angliškai)