Švento Kazimiero Parapija
English

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas
Laikinai atšauktas

Kiekvieną antrą mėnesio antradienį nuo 6 PM iki 7 PM
Eucharistijos garbininmas
Laikinai atšauktas

 

 IŠPAŽINTYS

4:00 v.p.p.
šeštadieniais arba susitarus su klebonuu.

Nuo 2021 m. birželio 19 d. iki 27 d. užprašytos šv. Mišios
Pasiskaitykite taisykles, kaip elgtis bažnyčioje pandemijos metu.

Šeštadienis — birželio 19 d. 5:00pm angliškai Už Obelenių šeimos mirusius - šeima
Sekmadienis —  birželio 20 d.  8:30am
11:00am
angliškai
lietuviškai
Už parapijiečius
Petronelė ir Julius Staniškiai - Julius Staniškis
Pirmadienis —   birželio 21 d. 7:30am angliškai Sielas skaistykloje
Antradienis —   birželio 22 d.. 7:30am angliškai Jonas Zablockas - Loreen Palangio
Trečiadienis —   birželio 23 d. 7:30am angliškai Irena Belzinskas - Civinskai

Ketvirtadienis —  birželio 24 d.

7:30am angliškai Ann Marie Foley - Frances C Jakobcin District
Penktadienis —  birželio 25 d. 7:30am angliškai Jonas Balbotas - duktė
Šeštadienis —   birželio 26 d. 5:00pm angliškai Josephine Suopis (metinės) - šeima
Sekmadienis —  birželio 27 d.

8:30am
11:00am

angliškai
lietuviškai

Gediminas Bučmys  - žmona
Padėkos mišios - Muliolių šeimų vedybų sukaktys
(Algirdas ir Amanda 60m, Jonas ir Virginija 30m)
 
Kalbėkite Dievo Gailestingumo vainikėlį - Atsisiųskite vainikėlio maldas.