Švento Kazimiero Parapija
angliškai

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas

Kiekvieną antrą mėnesio trečiadienį nuo 6 PM iki 9 PM
Eucharistijos garbininmas
 

 IŠPAŽINTYS
   Šeštadieniais   
4:30-5:00pm

a
rba susitarus su klebonu

  SANTUOKOS UŽSAKAI:         III.   Thomas James Schoen - Adrijana Kristina Susinskas

Nuo 2018 rugsėjo 22 d. iki 30 d. užprašytos šv. Mišios

Šeštadienis —  rugsėjo 22 d. 7:30pm (angliškai) Stasė ir Simonas Laniauskai - šeima
Sekmadienis —  rugsėjo 23 d. 8:00am
10:00am
12:00pm
(angliškai)
(lietuviškai)
(angliškai)
Už parapijiečius
Vytautas Staškus - žmona
Loretta ir Edward Zupko - Susan Thomas
Pirmadienis —   rugsėjo 24 d. 7:30 am (angliškai)

Carol Worman - Anthony Bacevice

Antradienis —  rugsėjo 25 d. 7:30am (angliškai) speciali intencija - Vaitkų šeima
Trečiadienis —   rugsėjo 26 d. 7:30am (angliškai) Living and Deceased of the Raddell Family - Family
Ketvirtadienis —  rugsėjo 27 d. 7:30am (angliškai) už Valdukaičių šeimos mirusius - Irena Kijauskienė
Penktadienis —  rugsėjo28 d. 7:30am (angliškai) Bronė Paulionienė – K. ir L. Gaižučiai
Šeštadienis — rugsėjo 29 d. 5:30pm (angliškai) Donatas Nasvytis - žmona
Sekmadienis —  rugsėjo 30 d. 8:00am
10:00am
12:00am
(angliškai)
(lietuviškai)
(angliškai)
Albina, Anastazija, Joana ir Alfonsas Gelgotai - sesuo Dana
Vytenis ir Aldona Miškiniai - šeima
Anton and Ivanka Meacco - Katica Buzdon