Švento Kazimiero Parapija
angliškai

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas

Kiekvieną antrą mėnesio trečiadienį nuo 6 PM iki 9 PM
Eucharistijos garbininmas

Nuo 2018 vasario 17 d. iki 25 d. užprašytos šv. Mišios

Šeštadienis —  vasario 17 d. 5:30pm (angliškai) Speciali intencija - Vaitkus Family
Sekmadienis —  vasario 18 d. 8:00am
10:00am
12:00pm
(angliškai)
(lietuviškai)
(angliškai)
Už parapijiečius
Dėkojant už Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymą
Vitas Gelgotas - Čipkų šeima
Pirmadienis —   vasario 19 d. 7:30 am
7:00pm
(angliškai)(angliškai)

Jonas Balbotas - duktė
Collinwood Parapijų telkinio Mišios

Antradienis —  vasario 20 d. 7:30am (angliškai) Joseph A. Godnick - Joan Carpenter
Trečiadienis —    vasario 21 d. 7:30am (angliškai) Michael Palangio (1 metinės) - Loreen Palangio

Ketvirtadienis —   vasario 22 d.

7:30am  (angliškai) Susan Bortnick - Joan Carpenter
Penktadienis —    vasario 23 d. 7:30am  (angliškai) Lenny Dobrin - dukterėčia
Šeštadienis —  vasario 24 d. 5:30pm (angliškai) Dalia Staniškienė - Julius Staniškis
Sekmadienis —  vasario 25 d. 8:00am
10:00am
12:00pm
(angliškai)
(lietuviškai)
(angliškai)
Už parapijiečius
Isabel Reedick - duktė
Eglė Muliolienė - Civinskų šeima

 

 

GAVĖNIOS RENGINIAI
 

MALDA PASNINKAS LABDARA

 

Pelenų trečiadienis, vasario 14 d.
Pelenų diena

Masses: 7:30am  (angliškai)   and     7:00pm (dvikalbė)
Penktadienis, vasario 16 d.

 7:00pm    Kryžiaus Keliai  - veda Pastoracinė Taryba

Pirmadienis, vasario 19 d. 7:00pm Telkinio Mišios  Šv. Kazimiero parapijoje; joms užsibaigus - pabendravimas
Penktadienis, vasario 23 d.
 7:00pm    Kryžiaus Keliai  -
veda Altoriaus draugija
Pirmadienis, vasario 26 d. 7:00pm   Telkinio Mišios  St. Mary parapijoje; joms užsibaigus - pabendravimas
Trečiadienis, vasario 28 d.
5:00-8:00pm  Individualios Išpažintys
visose katalikiškose bažnyčiose
Penktadienis, kovo 2 d.
 7:00pm    Kryžiaus Keliai  -
veda liturgijos talkininkai
Pirmadienis, kovo 5 d. 7:00pm   Telkinio Mišios  Saint Jerome parapijoje; joms užsibaigus - pabendravimas
Penktadienis, kovo 9 d.
 7:00pm    Kryžiaus Keliai  -
veda lietuviai skautai
Pirmadienis, kovo 12  d. 7:00pm  Telkinio Mišios  Holy Redeemer parapijoje; joms užsibaigus - pabendravimas
Penktadienis, kovo 16 d.
 7:00pm    Kryžiaus Keliai  -
veda Švento Vardo draugija
Pirmadienis, kovo 19 d.
7:00pm   Telkinio
Susitaikymo pamaldos (išpažintys)  Šv. Kazimiero parapijoje
Penktadienis, kovo 23 d.
 7:00pm    Kryžiaus Keliai  -
veda Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla


G
avėnios pasninko nurodymai
 

     Pelenų Diena (vasario 14 d.) ir Didysis Penktadienis (kovo 30 d.) yra pasninko ir susitvardymo dienos. Tai reiškia, kad tomis dienomis galimas tik vienas pilnas valgis ir du mažesni valgiai. Valgyti tarp valgių draudžiama. Visi katalikai, tarp 18-59 metų privalo laikytis šio nurodymo.

     Pelenų Diena (vasario 14 d.), Didysis Penktadienis (kovo 30 d.) ir visi Gavėnios penktadieniai yra susitvardymo dienos (privaloma susilaikyti nuo mėsos valgymo). Mėsa apibudinama sekančiai: šiltakraujų gyvulių mėsa, organai ir kraujas. Visi katalikai, 14m. ir vyresni, privalo laikytis šio nurodymo.

     Klebonui duota teisė atleisti asmenį nuo šių Gavėnios pasninko nurodymų; atleidimas grupei išduodamas vyskupijos kanclerio.

 

 Didžioji Savaitė ir Velykų Tridienis

 VERBŲ SEKMADIENIS 
          šeš.- sek.,
kovo 24-25 d.

Mišios:    šeštadienį  5:30pm (angliškai)

                sekmadienį  8:00am (angliškai), 10:00am (lietuviškai), 12:00pm (angliškai)

DIDYSIS KETVIRTADIENIS – kovo 29 d   
7:00pm
- Paskutiniosios vakarienės Mišios (dvikalbės)
DIDYSIS PENKTADIENIS -  kovo 30 d     
3:00pm
- Kristaus kančios pamaldos (dvikalbės)
DIDYSIS ŠEŠTADIENIS – kovo 31 d

  
12:00pm -
maisto palaiminimas

 7:30pm - Iškilmingoji Velykų vigilija (angliškai)
VELYKŲ SEKMADIENIS – blandžio 1 d.

8:00am  -  Prisikėlimo Mišios (lietuviškai)                           nebus 10:00 val. Mišių

12:00pm  - Velykų sekmadienio mišios (angliškai)