Švento Kazimiero Parapija
English

Organizacijų ir tarnysčių sąrašą ir jų veiklos aprašymus rasite Organizacijos puslapyje. Kviečiame visas parapijos organizacijas atsiųsti savo informaciją Amandai Muliolienei (atmuliolis@gmail.com) iki bet kurios savaitės ketvirtadienio, kad būtų patalpinta tinklapyje tą savaitę.

KALENDORIUS – 2017

Perpetual Help in the Kitchen, parapijos receptų knyga pardavinėjama  parapijos raštinėje. Kaina - $25.

Gruodis
13  6-9 pm   Eucharistijos garbinimas
18
Parapijų telkinio Advento atgailos sakramento pamaldos St. Jerome parapijoje
25  Kalėdos, privaloma Bažnyčios šventė
27 7:00pm Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas

 2018 metai

Sausis
  1
 Švč.Motina Marija, Dievo Gimdytoja – šįmet nėra privaloma Bažnyčios šventė
  2  7:30pm   Pastoracinės Tarybos posėdis
  5  8-9am   Pirmojo mėnesio penkt. Eucharistijos garbinimas
10  6:00-7:00pm   Eucharistijos garbinimas
14  8:30-1:30  Blynų pusryčiai
18 7:30pm   Finansų Tarybos posėdis
25 7:00pm Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas

Vasaris
14 
Pelenų diena
18  Parapijoje švenčiameLietuvos Nepriklausomybės 100-asias metines
19  7:00pm  Parapijų telkinio Mišios Šv. Kazimiero par
apijoj