Švento Kazimiero Parapija
English

Organizacijų ir tarnysčių sąrašą ir jų veiklos aprašymus rasite Organizacijos puslapyje. Kviečiame visas parapijos organizacijas atsiųsti savo informaciją Amandai Muliolienei (atmuliolis@gmail.com) iki bet kurios savaitės ketvirtadienio, kad būtų patalpinta tinklapyje tą savaitę.

KALENDORIUS – 2018

Perpetual Help in the Kitchen, parapijos receptų knyga pardavinėjama  parapijos raštinėje. Kaina - $25.

Birželis
27  7:00pm  Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas 

Liepa
  6
 8-9am   Pirmojo mėnesio penkt. Eucharistijos garbinimas
11  6:00-7:00pm  Eucharistijos garbinimas
25  Šventojo Vardo Draugijos gegužinė parapijiečiams

Spalis
27
 Metinis Clambake ir Rudens Loterijos vakaras