Švento Kazimiero Parapija
English

Organizacijų ir tarnysčių sąrašą ir jų veiklos aprašymus rasite Organizacijos puslapyje. Kviečiame visas parapijos organizacijas atsiųsti savo informaciją Amandai Muliolienei (atmuliolis@gmail.com) iki bet kurios savaitės ketvirtadienio, kad būtų patalpinta tinklapyje tą savaitę.

KALENDORIUS – 2018

Perpetual Help in the Kitchen, parapijos receptų knyga pardavinėjama  parapijos raštinėje. Kaina - $25.

Lapkritis
14  6:00-7:00pm - Eucharistijos Šventoji valanda
15  7:30pm - Financų Tarybos posėdis (klebonijoje)
18 – gr. 2: Pastoracinės Tarybos rinkimai
22  Padėkos Diena
28  7:00pm - Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas

Gruodis
  2
 Pirmasis Advento sekmadienis
  4  7:30pm  Pastoracinės Tarybos posėdis (klebonijoje)
  7  8:00-9:00am  Pirmojo mėnesio penkt. Eucharistijos garbinimas
  8  Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo šventė – privaloma Bažnyčios šventė
12   6:00-7:00pm - Eucharistijos Šventoji valanda
25   (antradienis) Kalėdos

KALENDORIUS – 2019

Sausis
  4
 8:00-9:00am  Pirmojo mėnesio penkt. Eucharistijos garbinimas
  8  7:30pm  Pastoracinės Tarybos posėdis (klebonijoje)
  9   6:00-7:00pm - Eucharistijos Šventoji valanda
17  7:30pm - Finansų Tarybos posėdis (klebonijoje)
30  7:00pm - Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas

Birželis
  9 
2:00pm -  Baltų tautų minėjimas