Švento Kazimiero Parapija
English

Organizacijų ir tarnysčių sąrašą ir jų veiklos aprašymus rasite Organizacijos puslapyje. Kviečiame visas parapijos organizacijas atsiųsti savo informaciją Amandai Muliolienei (atmuliolis@gmail.com) iki bet kurios savaitės ketvirtadienio, kad būtų patalpinta tinklapyje tą savaitę.

KALENDORIUS – 2019

Perpetual Help in the Kitchen, parapijos receptų knyga pardavinėjama parapijos raštinėje. Kaina - $25.

Kovas   
24  11:00am - 1:00pm Kaziuko mugė (did. salėje)
25  7:00pm Parapijų telkinio Mišios St. Jerome parapijoje
27  7:00pm - Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas
29  7:00pm Kryžiaus keliai

Balandis
  1  7:00pm Parapijų telkinio Mišios St. Mary parapijoje
  2  7:30pm  Pastoracinės Tarybos posėdis (klebonijoje)
  5  8:00-9:00am  Pirmojo mėnesio penkt. Eucharistijos garbinimas
  8  7 pm Atgailos sakramento pamaldos Holy Redeemer
10   6:00-7:00pm - Eucharistijos Šventoji valanda
13
- 1:00pm  Švyturio koncertas
21
- Velykos

Birželis
  9 
2:00pm -  Baltų tautų minėjimas

Spalis

26  Metinis Clambake ir Rudens Loterijos vakaras