Švento Kazimiero Parapija
English

Organizacijų ir tarnysčių sąrašą ir jų veiklos aprašymus rasite Organizacijos puslapyje. Kviečiame visas parapijos organizacijas atsiųsti savo informaciją Amandai Muliolienei (atmuliolis@gmail.com) iki bet kurios savaitės ketvirtadienio, kad būtų patalpinta tinklapyje tą savaitę.

KALENDORIUS – 2018

Perpetual Help in the Kitchen, parapijos receptų knyga pardavinėjama  parapijos raštinėje. Kaina - $25.

Rugpiūtis                                                                                                            
15 
 Švč. M. Marijos Dangun Ėmimas – Žolinė (privaloma Bažnyčios šventė)
28  7:00pm -  Parapijos organizacijų vadovų posėdis

Rugsėjis
  4
  7:30pm  Pastoracinės Tarybos posėdis (klebonijoje)
  7  9:00am  Pirmojo mėnesio penkt. Eucharistijos garbinimas
  9  Blynų pusryčiai
12  6-7pm - Trečiadienio Šventoji Valanda (bažnyčioje)
20  7:30pm - Financų Tarybos posėdis (klebonijoje)
26  7:00pm - Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas

Spalis
27
 Metinis Clambake ir Rudens Loterijos vakaras