Švento Kazimiero Parapija
English

Organizacijų ir tarnysčių sąrašą ir jų veiklos aprašymus rasite Organizacijos puslapyje. Kviečiame visas parapijos organizacijas atsiųsti savo informaciją Amandai Muliolienei (atmuliolis@gmail.com) iki bet kurios savaitės ketvirtadienio, kad būtų patalpinta tinklapyje tą savaitę.

KALENDORIUS – 2017

Perpetual Help in the Kitchen, parapijos receptų knyga pardavinėjama po visų Mišių bažnyčios prieangyje ir po 10 val. Mišių kavinėje. Savaitės bėgyje - parapijos raštinėje. Kaina - $25.

Spalis
25  7:00pm Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas

Lapkritis
  1
   Visi šventieji – privaloma Bažnyčios šventė
  2   7:00pm Vėlinių apeigos lietuviškai
  3   8-9am Pirmojo mėnesio penkt. Eucharistijos garbinimas
  7  7:30pm   Pastoracinės Tarybos posėdis
  8 - 6-9 pm   Eucharistijos garbinimas
12   8:30 - 1:30Parapijos blynų pusryčiai
12-26   Pastoracinės Tarybos rinkimai
16   Finansų Tarybos posėdis
23   9:00am Padėkos Dienos Mišios
29   7:00pm Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas

Gruodis
  1  8-9am   Pirmojo mėnesio penkt. Eucharistijos garbinimas
  3  1st Pirmasis Advento sekmadienis
  5  7:30pm   Pastoracinės Tarybos posėdis
  8  
Švč.M.Marijos Nekaltas Prasidėjimas
13  6-9 pm   Eucharistijos garbinimas
25  Kalėdos, privaloma Bažnyčios šventė
27 7:00pm Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas

 2018 Sausis
  1
 Švč.M.Marija, Dievo Gimdytoja – šįmet nėra privaloma Bažnyčios šventė