Švento Kazimiero Parapija
English

Organizacijų ir tarnysčių sąrašą ir jų veiklos aprašymus rasite Organizacijos puslapyje. Kviečiame visas parapijos organizacijas atsiųsti savo informaciją Amandai Muliolienei (atmuliolis@gmail.com) iki bet kurios savaitės ketvirtadienio, kad būtų patalpinta tinklapyje tą savaitę.

KALENDORIUS – 2018

Perpetual Help in the Kitchen, parapijos receptų knyga pardavinėjama  parapijos raštinėje. Kaina - $25.

Rugsėjis
26  7:00pm - Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas

Spalis
  1
   6:45pm Lietuvių skautų veikla prasideda Mišiomis
  2  7:30pm  Pastoracinės Tarybos posėdis (klebonijoje)
  5  8-9:00am  Pirmojo mėnesio penkt. Eucharistijos garbinimas
  7  1:00pm Švyturio šokių grupė pradeda repeticijas
14  12:00    Ligonių patepimo Mišios
18  7:30pm - Financų Tarybos posėdis (klebonijoje)
24  7:00pm - Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas
27  Metinis Clambake ir Rudens Loterijos vakaras

Lapkritis
  1
 Visų Šventųjų šventė – privaloma Bažnyčios šventė
  2  Vėlinės
      8:00-9:00am  Pirmojo mėnesio penkt. Eucharistijos garbinimas
      Vėlinių apeigos užsibaigus 7:00v.v.Mišioms
  6  7:30pm  Pastoracinės Tarybos posėdis (klebonijoje)
14  6:00-7:00pm - Eucharistijos Šventoji valanda
15  7:30pm - Financų Tarybos posėdis (klebonijoje)
18 – gr. 2: Pastoracinės Tarybos rinkimai
22  Padėkos Diena
28  7:00pm - Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas