Švento Kazimiero Parapija
English

Organizacijų ir tarnysčių sąrašą ir jų veiklos aprašymus rasite Organizacijos puslapyje. Kviečiame visas parapijos organizacijas atsiųsti savo informaciją Amandai Muliolienei (atmuliolis@gmail.com) iki bet kurios savaitės ketvirtadienio, kad būtų patalpinta tinklapyje tą savaitę.

KALENDORIUS – 2019

Perpetual Help in the Kitchen, parapijos receptų knyga pardavinėjama parapijos raštinėje. Kaina - $25.

Lapkritis
21  7:30 pm Finansų Tarybos posėdis (klebonijoje)
27  7:00pm Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas

Lapkričio 30-gruodžio 1:  
PRADEDAME NAUJĄJĮ MIŠIŲ TVARKARAŠTĮ

                Pirm-penkt:    7:30am   angliškos Mišios

  Šeštadienį:      4:00pm   Išpažintys
                        
5:00pm   angliškos Mišios

              Sekmmadienį:   8:30am    angliškos Mišios
                                     11:00am   
lietuviškos Mišios

Gruodis
  3
- 7:30pm Pastoracinės Tarybos posėdis (klebonijoje)
  6 - 8:00-9:00am Pirmojo mėnesio penkt. Eucharistijos garbinimas
11 - 6:00-7:00pm Eucharistijos Šventoji valanda
16  7:00pm Parapijų telkinio atgailos sakramento pamaldos (Šv. Kazimiero parapijoj)
25 - Kalėdos