Švento Kazimiero Parapija
English

Organizacijų ir tarnysčių sąrašą ir jų veiklos aprašymus rasite Organizacijos puslapyje. Kviečiame visas parapijos organizacijas atsiųsti savo informaciją Amandai Muliolienei (atmuliolis@gmail.com) iki bet kurios savaitės ketvirtadienio, kad būtų patalpinta tinklapyje tą savaitę.

KALENDORIUS – 2020

Perpetual Help in the Kitchen, parapijos receptų knyga pardavinėjama parapijos raštinėje. Kaina - $25.

Visi užsiėmimai, Mišios ir pamaldos atšaukta iki Velykų.
Klebono laiškas - kovo 18 d.

Balandis
12  Velykos
14  6:00-7:00pm  Eucharistijos Šventoji valanda
16  7:00pm Finansų Tarybos posėdis (klebonijoje)
30  7:00pm Šventojo Vardo Dr-jos susirinkimas

Gegužė
  1
  8:00-9:00am  Pirmojo mėnesio penkt. Eucharistijos garbinimas
  5  7:00pm Pastoracinės Tarybos posėdis (klebonijoje)
14  6:00-7:00pm  Eucharistijos Šventoji valanda
21  7:30pm Finansų Tarybos posėdis (klebonijoje)
28  7:00pm Šventojo Vardo Dr-jos susirinkimas

Klebono laiškas

\