Švento Kazimiero Parapija
English

Organizacijų ir tarnysčių sąrašą ir jų veiklos aprašymus rasite Organizacijos puslapyje. Kviečiame visas parapijos organizacijas atsiųsti savo informaciją Amandai Muliolienei (atmuliolis@gmail.com) iki bet kurios savaitės ketvirtadienio, kad būtų patalpinta tinklapyje tą savaitę.

KALENDORIUS – 2020

Perpetual Help in the Kitchen, parapijos receptų knyga pardavinėjama parapijos raštinėje. Kaina - $25.

Sausis
30   7:00pm Šventojo Vardo Dr-ijos susirinkimas

Vasaris
  4
 7:00pm  Pastoracinės Tarybos posėdis (klebonijoje)
  7  8:00-9:00am  Pirmojo mėnesio penkt. Eucharistijos garbinimas
11  6:00-7:00pm  Eucharistijos Šventoji valanda
16  Parapija švenčia Lietuvos Nepriklausomybės šventę
20  7:00pm Finansų Tarybos posėdis (klebonijoje)
26  Pelenų diena – Gavėnios pradžia
27  7:00pm Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas 

Kovas
  2
 7:00pm  Pastoracinės Tarybos posėdis (klebonijoje)
  6  8:00-9:00am  Pirmojo mėnesio penktadienio Eucharistijos garbinimas
10  6:00-7:00pm  Eucharistijos Šventoji valanda
11  5-8pm - Visose parapijose klausoma išpažinčių
14  Gavėnios rekolekcijų diena lietuviškai
16  7:00pm - Gavėnios parapijų telkinio Mišios MŪSŲ parapijoje
19  7:00pm Finansų Tarybos posėdis (klebonijoje)
26  7:00pm Šventojo Vardo Dr-jos susirinkimas
29  12:00 - Kaziuko mugė
30  7:00 pm - Parapijų telkinio Atgailos sakramento pamaldos St. Jerome parapijoje