Švento Kazimiero Parapija
English

Organizacijų ir tarnysčių sąrašą ir jų veiklos aprašymus rasite Organizacijos puslapyje. Kviečiame visas parapijos organizacijas atsiųsti savo informaciją Amandai Muliolienei (atmuliolis@gmail.com) iki bet kurios savaitės ketvirtadienio, kad būtų patalpinta tinklapyje tą savaitę.

KALENDORIUS – 2018

Perpetual Help in the Kitchen, parapijos receptų knyga pardavinėjama  parapijos raštinėje. Kaina - $25.

Vasaris
18  Parapijoje švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės 100-asias metines
19  7:00pm  Parapijų telkinio Mišios Šv. Kazimiero parapijoje
23  7:00pm Kry
žiaus Keliai - praveda Altoriaus draugija
26  7:00 pm Collinwood parapijų telkinio Gavėnios meto Mišios St. Mary parapijoje
28  7:00pm
Šventojo Vardo Draugijos susirinkimas

Kovas
  2  8-9am  Pirmojo mėnesio penktadienio Eucharistijos garbinimas
     
7:00pm Kry
žiaus keliai - praveda liturgijos talkininkai
  5  7:00pm   Collinwood parapijų telkinio Gavėnios meto Mišios St. Jerome parapijoje     
 
6 
7:30pm  Pastoracinės Tarybos posėdis
  9 
7:00pm Kry
žiaus keliai - praveda skautai
12  7:00pm  Collinwood parapijų telkinio Gavėnios meto Mišios Holy Redeemer parapijoje
14   6:00-7:00pm Eucharistijos garbinimas
15  7:30pm   Finansų Tarybos posėdis
16  7:00pm Kry
žiaus keliai - praveda Šv. Vardo draugija

18   Kaziuko mugė
19
 7:00pm parapijų telkinio Gavėnios meto Atgailos sakramento pamaldos mūsų parapijoje
23 
7:00pm Kryžiaus keliai - praveda Lituanistinė mokykla
25
 Verbų sekmadienis, Didžiosios savaitės pradžia

Balandis
  1
 Velykos
  3  7:30pm   Pastoracinės Tarybos posėdis
  6  8-9am Pirmojo mėnesio penktadienio Eucharistijos garbinimas
11  6:00-7:00pm Eucharistijos garbinimas
19  7:30pm Finansų Tarybos posėdis

May
5-6 
Pirmoji Komunija