Švento Kazimiero Parapija

Saint Casimir Parish

     

  Mass schedules

Šventų Mišių tvarkaraštis

New Pastoral Council officers
Nauji Pastoracinės tarybos vadovai

       

 

Rev. Joseph A. Bacevice, Pastor

18022 Neff Rd
Cleveland, Ohio 44119-2699
(216) 481-3157

Office hours / Rašinės darbo valandos

Monday through Friday 10-6; Saturday 10-1
Pirmadienį iki penktadienio 10-6PM;
šeštadienį
10-1PM

Office manager: Janet Verbyla
janet@saintcasimirparish.org

Facebook:
Saint Caimir Parish - Švento Kazimiero Parapija
Photo archive:
http://www.flickr.com/svkazimierostcasimircleveland/
collections/

Photography sessions are done.

Those of you, who did not order extra photographs, may pick up your free 8x10 photo at the rectory.

Fotografavimas užsibaigė.

Tie, kurie neužsisakė daugiau fotografijų, gali pasiimti dykai duodamą fotografija klebonijoje.

Stations of the Cross every Friday of Lent at 7:00 pm Kryžiaus kelias - kiekvieną Gavėnios penktadienį 7:00 v.v.

 

Pastoral Council Officers -2014- Patoracinės tarybos vadai

Chairperson:   deacon Louis Pacek
Vice chairperson:    Rimas Čepulis
Recording secretary:   Amanda Muliolis
Corresponding secretary: Gražina Kudukis