Švento Kazimiero Parapija
 

English

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS PASKIRTIES PAREIŠKIMAS

     Šv. Kazimiero parapija, apjungianti įvairių tautybių katalikus, turi dvigubą paskirtį: vienyti bei stiprinti apylinkės lietuvių bendruomenę ir nuoširdžiai priimti visus, norinčius įsijungti į parapijos šeimą.

      Mes esame pašaukti būti tikinčiaisiais, kurie laiko Eucharistiją savo gyvenimo centre. Mes esame kviečiami įgyvendinti Evangelijos mokymus ir atpažinti Kristų sakramentuose bei vienas kitame.

      Mes stengiamės patenkinti įvairaus amžiaus parapijiečių dvasinius poreikius, siekiame kurti ryšius parapijos apylinkėje ir puoselėti lietuviškus papročius bei tradicijas. Mes ryžtamės atsiliepti į visus iššūkius ir, drauge dirbdami, kurti stiprią parapiją.

Iškeliavo

Kun. Joseph A. Bacevice, Klebonas
jbacevice@dioceseofcleveland.org

18022 Neff Rd
Cleveland, Ohio 44119-2699
(216) 481-3157

Raštinės valandos:
Pirmadieniais, antradieniais nuo 11:00 v.r. - 4:00 v.p.p.
 

ir ketvirtadieniais  nuo 10:00 v.r. - 3:00 v.p.p

uždaryta trečiadienį, penktadienį,
šeštadienį ir sekmadienį

Sekretorė: Jackie Caruso-Taylor
jackie@saintcasimirparish.org


Muzikos vadovė: Roma Bandza
Roma.Bandza@sbcglobal.net

Facebook:
Saint Caimir Parish - Švento Kazimiero Parapija

Nuotrukų archyvas
http://www.flickr.com/svkazimierostcasimir-cleveland/collections/


AUKOS BAŽNYČIAI   
Dėkojame
visiems, kurie įteikiate auką bažnyčioje, internetu,
pa
štu arba kitu būdu.   

2024 m. liepos 6 - 7 d.   

$3,571.00

Pataisymų Fondas : $17.00
Neribota auka : $20,000.00 

PENKIOLIKTASIS EILINIS SEKMADIENIS

2024 m. liepos 13 - 14  d. 
 

"Jie iškeliavo, ragino atsiversti..." (Mk 6:12)

   
pertvara     

Psalmė šiai savaitei
   

Psalmė  85:11-12
             
  

Susitiks ten Gailestingumas ir Ištikimybė,

     

pasibučiuos Taika su Teisybe.

   

Žemėje dygs Ištikimybė,

   

iš dangaus pažvelgs meiliai Teisybė.

2024 m. Pastoracinė Taryba

Pirmininkas -  Michael Cooper  mfcooper93@gmail.com     
Sekretorė  - 
Jackie Caruso-Taylor   jtaylor18110@yahoo.com

Nariai –  Judy Kowalski, Ted Kowalski, Tim Loehman,
Faye Roth, Veronica Susnjara, , ir Arv Valiukas

Pastoracinės Tarybos posėdžiai vyksta pirmą mėnesio antradienį 7:00 v.v. klebonijoje

Jums rūpimais klausimais kreipkitės
į tarybos pirmininką arba į kleboną
.

Pastoracinės tarybos gairės

 NAUJIEMS PARAPIJIEČIAMS

    Sveiki atvykę į Šv. Kazimiero parapiją!  Užeikite į raštinę užsiregistruoti į parapiją.  Jūsų patogumui registracijos anketas rasite bažnyčios prieangio kairėje, Knygų kambaryje.

Atsisiųskite Registracijos formą

KRIKŠTAS

    Tėvai, norintys krikštyti vaikelį Šv. Kazimiero parapijoje, prašomi kreiptis į parapijos raštinę susitarti dėl privalomo prieš Krikštą apmokymo. Krikšto tėvai turi būti praktikuojantys katalikai ir gauti krikštatėvių patvirtinimą iš parapijos, kuriai priklauso.

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

       Jeigu norite prie šios tarnystės prisidėti, kviečiame skambinti į kleboniją ir paprašyti, kad kiekvieną mėnesį šį žiniaraštį atsiųstų jums į namus. Ypatingai kviečiame tuos, kurie serga ir yra namisėdos prisijungti prie šios tarnystės.

 LIGONIAI ir NAMISĖDOS

    Ligonių ir namisėdų lankymas yra svarbi mūsų parapijos tarnystė.  Sergantys ir vyresnio amžiaus parapijiečiai, kurie norėtų priimti sakramentus, prašomi kreiptis į parapijos raštinę.

SANTUOKOS SAKRAMENTAS

    Norintys tuoktis Šv. Kazimiero parapijoje privalo susisiekti su klebonu ne vėliau kaip šešis mėnesius prieš santuokos datą susitarti dėl pasiruošimo sakramentui ir pamaldų eigos.

 

 LAIDOTUVĖS

Mirties atveju, susisiekite su parapijos raštine dėl laidotuvių tvarkos.