Švento Kazimiero Parapija
 

English

 

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS PASKIRTIES PAREIŠKIMAS

     Šv. Kazimiero parapija, apjungianti įvairių tautybių katalikus, turi dvigubą paskirtį: vienyti bei stiprinti apylinkės lietuvių bendruomenę ir nuoširdžiai priimti visus, norinčius įsijungti į parapijos šeimą.

      Mes esame pašaukti būti tikinčiaisiais, kurie laiko Eucharistiją savo gyvenimo centre. Mes esame kviečiami įgyvendinti Evangelijos mokymus ir atpažinti Kristų sakramentuose bei vienas kitame.

      Mes stengiamės patenkinti įvairaus amžiaus parapijiečių dvasinius poreikius, siekiame kurti ryšius parapijos apylinkėje ir puoselėti lietuviškus papročius bei tradicijas. Mes ryžtamės atsiliepti į visus iššūkius ir, drauge dirbdami, kurti stiprią parapiją.

Jonas Krikštytojas

Kun. Joseph A. Bacevice, Klebonas
jbacevice@dioceseofcleveland.org

18022 Neff Rd
Cleveland, Ohio 44119-2699
(216) 481-3157

Raštinės valandos:
Pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais
nuo 10:00v.r. - 4:00v.v.

uždaryta trečiadienį, penktadienį,
šeštadienį ir sekmadienį

Sekretorė: Janet Verbyla
janet
@saintcasimirparish.org

Muzikos vadovė: Roma Bandza
Roma.Bandza@sbcglobal.net

Facebook:
Saint Caimir Parish - Švento Kazimiero Parapija

Nuotrukų archyvas
http://www.flickr.com/svkazimierostcasimir-cleveland/collections/

AUKOS BAŽNYČIAI
   
Dėkojame
visiems, kurie įteikiate auką bažnyčioje, interntetu, paštu arba kitu būdu.

2022m. LAPKRIČIO 26 - 27  d.

$2,233.00,
Pataisymų fondas – $46.00
Šildymo fondas - $302.00
Kalėdų papuošalai –
$55.00
Speciali remonto auka - $3,095.00

ANTRAS ADVENTO SEKMADIENIS

2022 m   GRUODŽIO 3 - 4 d.

„Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė.“
(Mt 3:1b)


Psalmė šiai savaitei
Psalmė 72
:1-2

„O Dieve, savo išmintį duoki valdovui,

tam sūnui karaliaus įdiek teisingumą,

kad jis valdytų savo tautą kaip dera,

būtų teisingas tavo vargdieniams.“

2022 m. Pastoracinė Taryba

Bendra-pirmininkės – Loretta Gudenas gudenas@gmail.com
                    Nancy Anzlovar anzlovarn@me.com
Vice-pirmininkė        Debra Zeledonis
Įrašų sekretorius    
Michael Cooper
Susirašinėjimų sekretorė 
Judy Kowalski

Nariai –  Steponas Juodvalkis, , Timothy Loehmann,
               Faye Roth, Jackie Taylor, Arvydas Valiukas

Pastoracinės Tarybos posėdžiai vyksta pirmą mėnesio antradienį 7:00 v.v. per ZOOM

Jums rūpimais klausimais kreipkitės
į tarybos pirmininkes arba į kleboną
.

Pastoracinės tarybos gairės

Kandidato į Tarybą paraiška

 NAUJIEMS PARAPIJIEČIAMS

    Sveiki atvykę į Šv. Kazimiero parapiją!  Užeikite į raštinę užsiregistruoti į parapiją.  Jūsų patogumui registracijos anketas rasite bažnyčios prieangio kairėje, Knygų kambaryje.

Atsisiųskite Registracijos formą

KRIKŠTAS

    Tėvai, norintys krikštyti vaikelį Šv. Kazimiero parapijoje, prašomi kreiptis į parapijos raštinę susitarti dėl privalomo prieš Krikštą apmokymo. Krikšto tėvai turi būti praktikuojantys katalikai ir gauti krikštatėvių patvirtinimą iš parapijos, kuriai priklauso.

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

       Jeigu norite prie šios tarnystės prisidėti, kviečiame skambinti į kleboniją ir paprašyti, kad kiekvieną mėnesį šį žiniaraštį atsiųstų jums į namus. Ypatingai kviečiame tuos, kurie serga ir yra namisėdos prisijungti prie šios tarnystės.

 LIGONIAI ir NAMISĖDOS

    Ligonių ir namisėdų lankymas yra svarbi mūsų parapijos tarnystė.  Sergantys ir vyresnio amžiaus parapijiečiai, kurie norėtų priimti sakramentus, prašomi kreiptis į parapijos raštinę.

SANTUOKOS SAKRAMENTAS

    Norintys tuoktis Šv. Kazimiero parapijoje privalo susisiekti su klebonu ne vėliau kaip šešis mėnesius prieš santuokos datą susitarti dėl pasiruošimo sakramentui ir pamaldų eigos.

 

 LAIDOTUVĖS

Mirties atveju, susisiekite su parapijos raštine dėl laidotuvių tvarkos.