Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17 bir.24 liepa01 liepa08 liepa15 liepa22      
2016 m.                      
2017 m.                      

Liepos 28 - 29 d. 2018 m.

SVEIKINAME

Sveikiname naujuosius katalikiškos krikščio-niškosios bendruomenės narius: Emma Marie Neary, Timothy ir Vaivos (nee Bučmytės) Neary dukrelę, ir Greyson Joseph Matas, Christopher ir Julie (nee Miller) Matų sūnelį. Jie buvo pakrikštyti mūsų parapijoje šį savaitgalį.

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Penktadienį, rugpiūčio 3d. bus pirmojo mėnesio penktadienio Šventoji Valanda nuo 8:00-9:00v.r. Trečiadienį, rugpiūčio 8d. nuo 6:00-7:00v.v. bus vakarinis Eucharistijos garbinimas. Kviečiame visus praleisti valandėlę tyloje ir maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą.

FESTivalis

Visi kviečiami ATEINANTĮ sekmadienį, rugpiūčio 5d., nuo 12:00v.p.p. iki 10:00v.v. Center for Pastoral Leadership (28700 Euclid Ave., Wickliffe) dalyvauti 18-ame metiniame katalikų šeimų FESTivalyje. Jungkitės su tūkstančiais dalyvių ir praleiskite dieną liudydami tikėjimą su šeima ir džiaugdamiesi parodomis bei puikia muzika. Vaikams įvairūs užsiėmimai ir skanus maistas prieinama kaina dėka Executive Caterers ir Marc‘s; daug vietos netoliese nemokamai pastatyti automobilius. Diena baigsis 8:00v.v. Mišiomis lauke, kurias aukos vysk. Perez ir, joms užsibaigus, bus nuostabi American Fireworks fejerverkų programa. Tai puiki diena visai šeimai ir visa tai nemokamai dėka mūsų draugų iš Marc’s, Medical Mutual, Key Bank, Notre Dame College, Barons Bus ir Sherwood Foods. Smulkesnę informaciją rasite: www.theFEST.us  Lauksime jūsų.

CATHOLIC CHARITIES

     Ačiū! Jūsų suaukoti pinigai Catholic Charities metiniam vajui naudojami padėti labiausia pagelbos reikalingiems Dievo žmonėms mūsų parapijoje, mūsų apylinkėje ir mūsų vyskupijoje. Iki birželio 30d. 44,014 žmonių pasižadėjo suaukoti $11,861,205 šiam vajui, kas sudaro beveik 95% vajaus užsibrėžto $12.5 milijonų tikslo.
     Mūsų Šv. Kazimiero parapijoje 120 parapijiečių pasižadėjo suaukoti $15,358 link parapijai duoto $13,843 tikslo. Tai 110.95% mūsų tikslo!
     Dėkojame jums visiems, atsiliepusiems būti misijonieriais mokiniais: būti dosniems, kupiniems meilės, rūpestingiems, ir ištiesti pagelbos ranką tiems, kurie neišgali sau padėti. Tokiems kaip Jonui, kuris praleido tris mėnesius St. Elizabeth centre benamiams, ir gavo pagelbos surasti darbą ir gyventi nuosavam bute. “Nežinau kas man būtų atsitikę, jei ne Catholic Charities,” sako Jonas.
      Jūsų aukos pakeičia ir pagerina žmonių gyvenimus. Jų veidus matysite: www.catholiccommunity.org/2018appeal Ne per vėlu įteikti auką. Kreipkitės į Karen Joyce 216-696-6525
ext. 1910 arba aukokite internetu: www.catholiccommunity.org/donate

      Praėjusį savaitgalį, daugeliui sugrįžus iš švenčių Lietuvoje, sulaukėme didesnio skaičiaus parapijiečių 10:00 Mišiose. Žmonėms pradėjus įteikti praleistų sekmadienių aukas, rinkliavos aukų suma davė perteklių. Orams atvėsus laukiame, kad dar ir daugiau žmonių sugrįš. Praėjusią savaitę Šventojo Vardo Draugija suruošė sėkmingą gegužinę parapijiečiams. Ateinančią savaitę, užsibaigus svetainės pertvarkymams, vėl atversime jos duris. Planuojame rudens loterijos ir clambake renginį, bei kitus parapijos renginius.

     Šią vasarą rūpinomės ir kitais, mažiau žinomais darbais. Ruošiamės atlikti kai kuriuos pataisymo darbus bažnyčios priekiui ir bažnyčios stogui. Juos atlikus, rūpinsimės pasirašyti darbo sutartis pataisyti bažnyčios laiptų aikšteles bei laiptus. Šiuos darbus tikimės atlikti 2019 pavasarį.

     Sudarydami reikalingų darbų planą, žiūrime į tris sritis: Liturginė/Dvasinė sritis apima bažnytinius metus. Planuo-jame didžiųjų švenčių, Kalėdų ir Velykų, eigą ir rūpinamės programomis, kurios sustiprintų visų mūsų parapijiečių dvasinį gyvenimą. Antroji sritis yra Kultūrinė/ Bendruome-ninė sritis, kuri praturtina mūsų parapijos bendruomenei priklausančių gyvenimą. Parapijos renginių sąraše yra lėšų telkimo vakarai bei kultūriniai renginiai, kuriuos globojame ar kuriems padedame vykti. Paskutinioji sritis yra Fizinė Parapijos Nuosavybės Priežiūros sritis. Esame atsakingi prižiūrėti ir gerinti $12-kos milijonų vertės pastatus – virš 90,000 kvadratinių pėdų – bei automobilių aikštes ir pievas.

     Kiekvienas projektas, ar jis būtų liturginis, kultūrinis, ar fizinės priežiūros darbas, turi būti suplanuotas, įvertintas, jam reikalingos lėšos surinktos, ir įvykdytas. Toliau vykdant šiuos projektus, noriu išgirsti jūsų nuomones apie visa, kas reikalinga atlikti, pasikliauju jūsų bendradarbiavimu ir parama įdant galėtume juos įvykdyti, ir įvertinu jūsų kantrybę jiems vykstant. Žengiant kartu į ateitį kaip parapijos bendruomenė, būkite užtikrinti, jog visi mūsų planai sudaromi su tikslu pagerinti mūsų stovį ir būti pasiruošusiems šviesiai parapijos ateičiai.
                              Dievas jus visus telaimina
!  kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje mūsų mirusiuosius: a.a. kunigą John Rathfon, kunigą James Viall ir Vytą Matą Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

SEKMADIENIO KAVUTĖ

Šį sekmadienį nebus kavutės. Kavutė vėl pradės veikti ir sugrįš į pertvarkytą svetainę užsibaigus 10:00val. Mišioms ateinantį sekmadienį, rugpiūčio 5d.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - liepos 29 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - rugpiūčio 5 d.

liepos 29 d. kavutės nebus

Skaitytoja/s

Kęstutis Civinskas Vytas Kliorys
rugp. 5 d. Korp! Giedra

Komunijos
dalintojai

Marius Laniauskas, Živilė*
Gražina Kampe,
Frank Lucas

Lana Margevičienė, Živilė*
Dan Margevičius,
Amanda Muliolienė

12 d. Bendruomenė
19 d. Grandinėlės veteranai

Patarnautojai

Anika Muliolytė Amanda Newberry