Švento Kazimiero Parapija
 

FLAGEnglish

     

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2023 m. rugsėjis
 

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.

melskimės

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

  • Kad asmenys, gyvenantys visuomenės pakraštėse, nežmoniškomis gyvenimo sąlygomis, nebūtų ignoruojami institucijų ir niekada nebūtų laikomi mažiau svarbiais.     (popiežiškoji rugsėjo mėnesio intencija
  • Kad mūsų parapija augtų šventume idant mes visuomet mylėtume vienas kitą taip, kaip Kristus mus mokė.

  • Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių ir Pastoracinę ir Finansų Tarybas jiems siekiant užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį.

  • Kad visi parapijiečiai suprastų jų atsakomybę užtikrinti  Šv. Kazimiero parapijos ateitį teikiant finansinę paramą, remiant lėšų telkimą, įsijungiant į parapijos veiklą, dalinantis įdėjomis ir, visų svarbiausia, meldžiantis.

  • Kad suprastume kas iš tikrųjų yra svarbu gyvenime ir turėtume drąsos ir stiprybės gyventi savo gyvenimus pagal Dievo nurodymus.

  • Kad mokytojai rodytų meilę savo mokiniams teisingai ir įdiegtų juose autentiškas dorines ir dvasines vertybes.

  • Kad atpažintume Jėzų kasdienio gyvenimo kasdienybėse.

  • Kad našlės, našlaičiai ir visi, kurie kenčia vienumą, būtų išvaduoti iš savo vargų ir apglėbti tikros  krikščioniškos bendrystės.
  • Kad mūsų Maldos ir Viešpaties Garbinimo Tarnystės narių tikėjimas maldos galia būtų patvirtintas.

KAS  NAUJO   kryžius   ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE? 

        Rugsėjo   1 d. :  8-9am – Pirmo penktadienio Šventoji Valanda (bažnyčioj)

                        12 d. :  6-7pm – Eucharistinė šventoji valanda (bažnyčioje)


   

RUGSĖJO ŠVETASIS

  

ŠV. VINCENTAS PAULIETIS

 kunigas

 (1580 - 1660)

 

rugsėjo  27d.

 

ŠVENTASIS

Darykite tąjį gera, kuris prašosi daromas. Nesakau, jog turėtume eiti ir, nesirenkant, bandyt daryti viską. Verčiau darykime tai, ką Dievas mums apreiškia norįs, kad darytume. Priklausome Jam, o ne sau patiems. Jei Jis padidina mūsų darbų krūvį, Jis tuo pačiu ir suteikia mums reikiamų jėgų.  (Šv. Vincento Pauliečio žodžiai)

     Kilęs iš neturtingos šeimos Prancūzijos Pouy miestelyje, Vincentas nuo vaikystės pasižymėjo protiniais gabumais ir puikiu sąmojumi. Paauglystėje pajutęs pašaukimą į kunigus, 1600 metais buvo įšventintas kunigu. Jo darbai padedant vargšams ir gabumai sakant pamokslus plačiai patraukė žmonių dėmesį. Šv. Vincentas Salezas pastebėjo jo gilų dvasingumą ir paskyrė Vincentą jo ir Šv. Joanos Šantalietės įsteigto Apsilankymo (Visitation) vienuolių bendruomenės dvasiniu tėvu.

     1625 metais Šv. Vincentas įsteigė Misijų Kongregaciją, pasišventusią darbui su vargšais ir kunigų dvasiniam ugdymui. 1633 metais, kartu su Šv. Luiza iš Marillac, jis įsteigė Gailestingųjų seserų (Sisters of Cahrity) vienuoliją. Seserų pagrindinis darbas buvo rūpintis ligoniais, vargšais vaikais ir našlaičiais.

     Vincentas suprato ir buvo jautrus to laiko žmonių ir Bažnyčios rūpesčiams ir vargams. Jis aprūpino vargšus per savo įsteigtas labdaros grupes ir padėjo Bažnyčiai mokydamas seminaristus ir rūpindamasis jų dvasiniu auklėjimu. Vincentas mums lieka gražiu pavyzdžiu kaip nesvyruoti ir turėti drąsos sunkiose valandose, ir kaip pasitikėti Dievo malone ir galia.

 

Šaltiniai: IN HIS LIKENESS by Rev. Charles E. Yost, SCJ,STL ir SAINT OF THE DAY, Leonard Foley, ed.,


biblija

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO

Šventojo Kryžiaus išaukštinimas (rugsėjo 14d.)

 

# 1085  Bažnyčios liturgijoje Kristus pirmiausia ženklina ir sudabartina savo velykinę paslaptį. Žemiškojo gyvenimo metu Jėzus ją skelbė, mokydamas žmones, ir savo veiksmais tiesė jai kelią. Jo valandai atėjus, Jis išgyvena vienintelį istorijoje įvykį, kuris nesibaigia: Jėzus miršta, būna palaidotas, keliasi iš numirusių ir sėda Tėvo dešinėje „vieną kartą visiems laikams.” Tai tikras įvykis, atsitikęs mūsų istorijoje, bet ir vienintelis: visi kiti istorijos įvykiai vienąkart įvyksta, praeina ir nugrimzta praeitin. Velykinė Kristaus paslaptis, atvirkščiai, negali likti vien tik praeityje, nes savo mirtimi Jis sunaikino mirtį, o visa, kas yra Kristus, visa, ką Jis yra padaręs ir iškentėjęs už visus žmones, dalyvauja Dievo amžinybėje ir dėl to pranoksta visokį laiką, visada esti dabar. Kryžiaus ir Prisikėlimo faktas išlieka ir visa traukia į gyvenimą.

     

# 571  Velykinė Kristaus kryžiaus ir prisikėlimo paslaptis yra centre Gerosios Naujienos, kurią apaštalai, o po jų Bažnyčia turi skelbti pasauliui. Atperkančiąja Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus mirtimi „vieną kartą visiems laikams“ buvo įgyvendintas išganingasis Dievo planas.

 

Šaltinis: katekizmas.lcn.lt

 scroll MĄSTYMAS scroll

  

Švntoji

 VIENYBĖJE SU DIEVU GIRDIME ŠAUKSMĄ  

VIEŠPATIES akys žvelgia į teisiuosius, jo ausys girdi jų šauksmą. (Ps 34,16)


      Visur ir visomis aplinkybėmis krikščionys, skatinami savo ganytojų, yra pašaukti išgirsti šauksmą, kaip šitai aiškiai pabrėžė Brazilijos vyskupai: „Trokštame kasdien gyventi brazilų tautos, ypač nei žemės, nei pastogės, nei duonos, nei sveikatos neturinčių priemiesčių bei kaimo gyentojų, kurių teisės pažeidinėjamos, džiaugsmais ir viltimis, baime ir liūdesiu. Matant jų vargą, girdint jų šauksmus ir pažįstant jų kančią, piktina žinojimas, jog maisto visiems yra pakankamai ir badą lemia netikęs gėrybių ir pajamų paskirstymas. Problemą dar pasunkina paplitusi švaistymo praktika.”

     Tačiau to neužtenka, svajojame apie daugiau. Kalbame apie pastangas ne tik užtikrinti, kad visi turėtų maisto ar „orų pragyvenimą“, bet ir „gerovę jos daugialypiais aspektais.” Tai apima švietimą, prieinamą sveikatos apsaugą ir pirmiausia darbą, nes laisvu, kūrybišku, atsakingu ir solidariu darbu žmogus išreiškia ir daro kilnesnį savo gyvenimą. Teisingas atlyginimas įgalina tinkamai pasiekti visas kitas gėrybes, skirtas jomis bendrai naudotis.

     iš popiežiaus Pranciškaus “Evagelii Gaudium,” #191 ir #192.

     (vertimas iš www.baznycioszinios.lt)