Švento Kazimiero Parapija
 

FLAGEnglish

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2022 m. gegužė
 

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.

Marija ir kūdikis

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

 • Kad jaunimas Marijos gyvenime matytų būdą klausytis, įžvalgumo gylį, tikėjimo suteikiamą drąsą ir pasišventimą tarnauti.           (gegužės mėn. popiežiaus intencija)

 • Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių jo darbuose Šv. Kazimiero Parapijoje, jam vedant mūsų tikinčiųjų bendruomenę Kristaus nurodytu keliu.

 • Kad visi parapijiečiai  nuoširdžiai stengtųsi padėti kun. Bacevičiui ir Šv. Kazimiero parapijai, remdami parapijos veiklą ir joje dalyvaudami; būdami rūpestingais prievaizdais – skirdami savo laiką, ir noriai dalindamiesi savo talentais ir ištekliais visos parapijos bendruomenės gerovei.

 • Kad Šventoji Dvasia vestų mūsų parapijos narius jų darbuose:  Parapijos Tarybą, Finansų Taryba, visas tarnystes, bei religinio turinio programas.
 • Kad Marijos užtarimu Viešpats palaimintų visas motinas ir atlygintų už jų aukas ir meilę.
 • Kad vyrai ir žmonos būtų sustiprinti savo meilės įsipareigojimu vienas kitam, modeliuodami Kristaus ir Bažnyčios sąjungą.
 • Kad visi kurie kenčia nuo ligų, ir tie kurie juos slaugo ar jais rūpinasi, patirtų Dievo meilę jų šeimos ir draugų jiems teikiamoj paramoje.

 • Kad Dievas laimintų visus, kurie stato savo gyvybę į mirtiną pavojų, dirbdami mūsų krašto ir viso pasaulio žmonių gerovei.

 • Kad mūsų parapijos mirusieji ir visi mūsų įšėję mylimieji ilsėtųsi Viešpaties ramybėje.  

 • Kad mūsų Maldos ir Viešpaties Garbinimo Tarnystės narių tikėjimas maldos galia būtų patvirtintas.

KAS  NAUJO   kryžius   ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE?

 

Sužinoti vėliausias žinias, sekite parapijos biuletenį

 


BALANDŽIO
Š
VENTASIS

ŠV. GRIGALIUS VII

                                              popiežius    
                                           (1020-1085)

                                                   gegužės  25d.

 
St Gregory III

    Motina Bažnyčia Dievo valia mane, nevertą, (ir Dievas žino, kad prieš mano norus) pasodino mane į apaštališkąjį sostą. Ten visomis savo jėgomis esu bandęs sugrąžinti šventąją Bažnyčią, Dievo nuotaką ir mūsų motiną į tą grožį, kuris jai deramai priklauso, ir išlaikyti ją nekaltą, laisvą ir katalikišką.             (iš Šv. Grigaliaus VII-ojo laiško)


     10-asis šimtmetis ir pirmoji 11-ojo šimtmečio pusė Bažnyčiai buvo tamsių dienų laikotarpis, dalinai nes pontifikatas buvo tapęs įvairių romėnų šeimų užstatu. Išrinkus reformatorių popiežių Leoną IX-ąjį 1049 metais, reikalai pradėjo keistis. Jis atsivedė į Romą jauną vienuolį Hildebrandą būti jo patarėju ir jo atstovu ypatingose misijose. Hildebrandas vėliau tapo Grigaliumi VII-uoju.

     Tuo metu Bažnyčia kovojo su 1) simonija (bažnytinių pareigų pardavinėjimu), 2) neteisėtomis dvasiškių daromomis vedybomis ir 3) pasauliečių investitūra (karalių ir didikų valia daromų Bažnyčios vyriausybės paskyrimų). Hildebrandas kreipė dėmesį ir dorojosi su visomis šitomis negerovėmis, pirma būdamas popiežių patarėju ir vėliau pats būdamas popiežiumi.

     Tapęs popiežiumi Grigalius pabrėžė Romos vyskupo rolę kaip Kristaus vietininką žemėje ir kaip matomąjį Bažnyčios vienybės centrą. Jis priešinosi išpuoliams prieš Bažnyčios laisvę ir dėl to kentėjo ir mirė tremtyje. Trisdešimt metų po jo mirties Bažnyčia galų gale laimėjo kovą prieš pasauliečių investitūrą.

Šaltinis: IN HIS LIKENESS by Rev. Charles E. Yost, SCJ,STL ir SAINT OF THE DAY, Leonard Foley, OFM., Editor


biblija

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO

                                                  

Marija

 

# 973 “Ištarusi Apreiškimo „Fiat“ ir sutikusi dalyvauti Įsikūnijimo slėpinyje, Marija visiškai įsijungia į tą pasiuntinybę, kurią turi atlikti jos Sūnus. Kur tik yra Išganytojas ir mistinio kūno Galva, ten visur ji yra Motina.”

 

# 974Baigusi savo žemiškąjį gyvenimą, Švenčiausioji Mergelė Marija su kūnu ir siela buvo paimta į dangaus garbę; ten ji jau dalyvauja savo Sūnaus Prisikėlimo garbėje, pranokdama būsimą visų Jo kūno narių prisikėlimą.”

 

# 975 “Mes tikime, kad Švenčiausioji Dievo Gimdytoja, naujoji Ieva, „ir danguje toliau vykdo savo motiniškąjį vaidmenį Kristaus narių atžvilgiu.”

 

Šaltinis:   katekizmas.lcn.lt

 scroll MĄSTYMAS scroll

  

Mylėkite vienas kitą

Palaimintoji Teresė iš Calcutta

 

     “Kuo mažiau turime, tuo daugiau duodame. Atrodo lyg tai būtų nesąmonė, tačiau tai yra meilės logika. Tikroji meilė yra skausminga. Jėzus, įrodydamas savo meilę, mirė ant kryžiaus. Motina, gimdydama savo vaikelį, turi kentėti. Jei tikrai mylite vienas kitą, negalėsite išvengti pasiaukojimų. Vargšams nereikia mūsų išdidaus globėjiškumo ar pasigailėjimo. Jiems reikia vien tik mūsų meilės ir švelnumo. Man Jėzus yra tasai Gyvenimas, kurį noriu gyventi, toji Šviesa, kurią noriu atspindėti, tasai Kelias į Tėvą, toji Meilė, kurią noriu išreikšti, tasai Džiaugsmas, kuriuo nori dalintis, toji Ramybė, kurią noriu sėti aplink save. Jėzus man yra viskas. Jei trūksta tikėjimo, tai todėl, kad pasaulyje yra per daug savanaudiškumo, per daug egoizmo. Kad tikėjimas būtų autentiškas ir tikras, jis turi būti didžiadvasiškas ir dosnus. Meilė ir tikėjimas eina kartu ranka rankon.”

 

     Dievas mus sukūrė, kad atliktumėme mažus darbelius su didžia meile. Aš tikiu ta didžia meile, kuri kyla, ar turėtų kilti iš mūsų širdžių, ir kuri turėtų prasidėti namuose: bendraujant su šeima, su kaimynais skersai gatvės, ir su tais gretimame name. Ir ši meilė tuomet turėtų plisti į visus.

šaltinis: Mother Teresa: In My Own Words, sudaryta Jose Luis Gonzales-Balado

divider

PRISIMENAME II-ąjį VATIKANO SUSIRINKIMĄ

Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos… (Lk 1,48)

 

Antrasis Vatikano Susirinkimas mums primena:

 

 • Dievo malone Marija yra išaukštinta, po Sūnaus virš visų angelų ir žmonių kaip švenčiausioji Dievo Motina dalyvavusi Kristaus slėpiniuose, tad Bažnyčia pelnytai ją gerbia ypatingu kultu.
 • Neperžengdama sveiko ir ortodoksalaus mokymo ribų, Dievo Gimdytojai gerbti Bažnyčia patvirtino įvairius pamaldumo pavidalus, pritaikytus laiko ir vietos sąlygomis, tikinčiųjų pobūdžiui ir dvasiai. Jais gerbiant Motiną, deramai pažįstamas, mylimas, garbinamas ir Sūnus, kuriame visa yra (plg. Kol 1, 15–16) ir kuriame amžinasis Tėvas „panorėjo apgyvendinti visą pilnatvę“ (Kol 1, 19), bei vykdomi Sūnaus įsakymai.
Šaltinis: iš II-jo Vatikano Susirinkimo (Lumen Gentium), #66