Švento Kazimiero Parapija
 

FLAGEnglish

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2022 m. gruodis
 

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.

Šventoji Šeima

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

 • Kad savanoriškos ne pelno organizacijos, įsipareigojusios žmogaus vystymuisi, surastų bendrajam gėriui atsidavusių žmonių ir nepaliaujamai ieškotų naujų tarptautinio bendradarbiavimo kelių.   (popiežiškoji gruodžio mėnesio intencija)
 • Kad Šventasis Tėvas, vyskupai ir kunigai vestų mokymo ir pastoracinės globos gyvenimus, skelbiančius Įsikūnijimo paslapties išganingąją galią visam pasauliui.

 • Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių jo darbuose Šv. Kazimiero Parapijoje, jam vedant mūsų tikinčiųjų bendruomenę Kristaus nurodytu keliu.                                                         
 • Kad visi parapijiečiai  nuoširdžiai stengtųsi padėti kun. Bacevičiui ir Šv. Kazimiero parapijai, remdami parapijos veiklą ir joje dalyvaudami; būdami rūpestingais prievaizdais – skirdami savo laiką, ir noriai dalindamiesi savo talentais ir ištekliais visos parapijos bendruomenės gerovei.
 • Kad mūsų prezidentas ir visi, kurie su juo dirba valdžioje, būtų pripildyti Kalėdų malonėmis ir būtų sustiprinti vesti mūsų kraštą nesibaigiančiu teisingumo ir laisvės keliu.
 • Kad Taikos Karalaičio atėjimu nesantaika ir nesutarimai užsibaigtų ir žmonija gyventų vienybėje.
 • Kad Kalėdų malonių pripildytos šeimos ir jų nariai suartėtų arčiau vienas kito ir būtų įkvėpti atnaujinti meilės ir priklausomumo jausmus, kurie tęstųsi šeimoje visą gyvenimą.
 • Kad atpažintume Kristų vargšuose, benamiuose, bedarbiuose ir pabėgėliuose ir ištiestume jiems pagalbos ranką.
 • Kad visi krikščionys nuoširdžiai atsilieptų į visuotinį kvietimą gyventi šventume ir išpažintų savo tikėjimą su neišsenkamu užsidegimu ir nepalaužiama valia.

 • Kad mūsų Maldos ir Viešpaties Garbinimo Tarnystės narių tikėjimas maldos galia būtų patvirtintas.

KAS  NAUJO   kryžius   ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE? 

   

 • Pirmo penktadienio Eucharistijos Šventoji Valanda gr. 2 d. 8-9am (bažnyčioje)

 • Marijos Nekalto Prasidėjimo šventė (privaloma) gr. 8 d.
 • Parapijų telkinio Susitaikymo Sakramento pamaldos gr. 12 d. 7:00pm (St Jarome bažnyčioje)

 • Dovanų eglutė (bažnyčioje)

 


LIEPOS
Š
VENTASIS

ŠV. NIKALOJUS

vyskupas

 (350 A.D.?) 

 

gruodžio  6d.

St Nicholas
    Tavasis gyvenimo šventumas buvo išstatytas tavo ganomai kaimenei kaip tikėjimo įstatymas, kuklumo ir nuosaikumo pavyzdys. Todėl ir tu kuklumu pasiekei didybę ir neturtu dvasinį turtingumą. Melskimės į Kristų Dievą, kad Jis išgelbėtų mūsų sielas.       (iš Bizantinės liturgijos maldos, skirtos Šv. Nikalojui)
                                           

      Nors jis garbinamas ir Rytų ir Vakarų Bažnyčiose, apie Šv. Nikalojų užtikrintai žinome vien tik kad ketvirtajame amžiuje jis buvo Myros Lycijoje (dabar Turkijos dalyje) vyskupas. Jis yra vienas populiariausių Bažnyčios šventųjų. Graikija, Sicilija ir Rusija visos ji laiko jų krašto globėju. Jo atvaizdas matomas vitražuose, freskose ir drožiniuose. Turime daug bažnyčių pavadintų jo vardu ir daugelis tėvų jį pagerbdami pakrikštija savo vaikus jo vardu.

     Jei turime tiek mažai žinių apie jį, kaip Nikalojus išliko toks populiarus tiek daug metų ir tiek daugelyje skirtingų kraštų? Gera klausimas. Žinome, kad šventieji buvo vyrai ir moterys, kurie stengėsi gyventi pagal Jėzaus pavyzdį, rodydami ypatingą meilę vargšams ir jiems padėdami. Pasakojimuose apie Šv. Nikalojų nuolat rašoma kaip jis padėjo vargšams. Viename pasakojama kaip jis išlaisvino tris neteisingai įkalintus pareigūnus, kitame kaip jis išgelbėjo trijų nekaltų berniukų gyvybes. Viename geriausia žinomų pasakojimų Nikalojus slapta parūpino kraičius varguolio dukterims, kad išgelbėti jas nuo būtinumo eiti į prostituciją.

     Nyderlanduose, Vokietijoje ir Šveicarijoje vaikai išstato savo batelius Šv. Nikalojaus šventės išvakarėse tikėdamiesi, kad Šv. Nikalojus juos pripildys dovanėlėmis. Amerikoje ir Anglijoje Šv. Nikalojaus legenda buvo suderinta su šių laikų Kalėdų Seneliu, kuris atneša dovanas Kūčių naktį.

     Sekime Šv. Nikalojaus pavyzdį darydami gerus darbus, ir ypač rūpindamiesi vargšais.

Šaltinis: IN HIS LIKENESS by Rev. Charles E. Yost, SCJ,STL ir SAINTS AND FEAST DAYS, Christ Our Life Series.


biblija

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO

                                             

baby

Santykiu su Dievu tapti vaiku

# 563 Ar būtum piemuo, ar išminčius, čia žemėje Dievą pasiekti gali tik suklupęs prieš Betliejaus prakartėlę ir pagarbinęs Jį kaip silpną kūdikį, paslėptą nuo mūsų akių.

Šaltinis:   katekizmas.lcn.lt

 scroll MĄSTYMAS scroll

  

Popiezius

PRISIMENAME II-ąjį VATIKANO SUSIRINKIMĄ
 


  

Vatikano II Susirinkimo dvasia

 

     Sekanti ištrauka paimta iš jėzuitų kunigo John W. O’Malley, Georgetown Universiteto mokytojo, kalbos, pasakytos Maryknoll. Jis yra knygos WHAT HAPPENED AT VATICAN II (Harvard University Press) autorius.

     Pilną straipsnį rasite 2013m. lapkričio-gruodžio mėnesio Maryknoll Magazine numeryje. Tai, kas parašyta žemiau, perspausdinta Maryknoll leidimu.

     

    Visi esame girdėję apie “Vatikano II dvasią.” Bet kas toji “dvasia” yra? Čia kalbu apie pagrindinius susirinkimo dėsnius – apie jos orientaciją, temas, jame diskutuojamus reikalus. Nors šie dėsniai pasirodo daugelyje dokumentų, sudėjus juos kartu į viena, jie viršija kiekvieno atskiro dokumento mintis.

 

    Susirinkimas išleido 16 dokumentų, kas sudaro arti 25 procentų visų dokumentų, paskelbtų per 2,000 Bažnyčios gyvavimo metus visuose 21 Ekumeniniuose susirinkimuose. Todėl skaitau, kad Vatikano II Susirinkimas yra nepaprastas kalbos įvykis.

 

     Vatikanas II (1962-1965) tvarkėsi skirtingai negu įprasti susirinkimų modeliai. Vatikanas II nepaskelbė įstatymų, o verčiau iškėlė idealus. Jis sudarė naują žodyną – nors ir ne naują krikščioniškos tradicijos atžvilgiu, bet naują tokiai susirinkusiai tarybai, tokiam susirinkimui.

 

     Susirinkimo dokumentai rišasi tarpusavyje, ir todėl, randasi temos, randasi orientacija, randasi dvasia. Tai nėra vien tik nurodymai kaip dorotis su blogiu, bet verčiau paaiškinimai kaip daryti gera ir, todėl, yra visuotinis iššūkis į šventumą.

 

     Štai kaip Vatikano II Susirinkimas mus kviečia keistis ir gyventi: pereiti nuo grasinimo į įtikinėjimą, nuo priešiškumo į draugystę, nuo išskyrimo į priklausymą, nuo monologo į dialogą, nuo ieškojimo kaltės į ieškojimą bendros kalbos, nuo laikymosi įstatymų į sekimą idealų, nuo prievarta vedamų veiksmų į veiksmus vedamų sąžine, nuo elgesio modifikavimo į širdies atsivertimą.

     Popiežius Pranciškus yra pirmasis popiežius per 50 metų, nedalyvavęs Vatikano II-jo susirinkime, tačiau iš viso, ką lig šiol esame matę, jis geriau jį supranta negu kai kurie jame dalyvavusieji. Jo atsakymas į klausimą kodėl jis pasirinko Pranciškaus vardą buvo labai pamokantis. Jis sakė: “Pranciškus rūpinosi vargšais, ir rūpinosi taika, jis mylėjo gamtą, o mūsų vargšė planeta taip piktnaudžiaujama.” Man regis, kad jis tuo išsakė savuosius prioritetus, ir jie gražiai sutaria su Vatikano II Susirinkimu.