Švento Kazimiero Parapija
 

FLAGEnglish

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2023 m. vasaris
 

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.

sugrįžk

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

  • Kad tie, kurie patyrė žalą nuo Bažnyčios narių, Bažnyčioje rastų konkretų atsaką tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos.                                    (popiežiaus kovo intencija)

  • Kad priimtume malonę per šią Gavėnią atnaujinti ir pagilinti savo pastangas atgailauti.

  • Kad Šventosios Dvasios vadovaujami parapijiečiai veiktų kaip geri prievaizdai, dalindamiesi savo laiko dovanomis, talentu ir lobiais, kad padėtų tėvui Bacevičiui ir remtų parapijiečius, dalyvaujančius Pastoracinėse ir finansinėse tarybose, religinio ugdymo programose ir renkant reikiamas lėšas reikalingas pagerinti mūsų parapijos veiklą.

  • Kad paskutinės pasiruošimo dienos tiems, kurie planuoja įstoti į Bažnyčią per Velykas, butų palaimintos.

  • Kad ligoniai, vargšai, vieniši, tie, kurie susiduria su rimtomis problemomis, ir tie, kuriems labiausiai reikia pagalbos pajustų Viešpaties artumą, kai susiduria su savo išbandymais.

  • Kad mūsų Maldos ir Viešpaties Garbinimo tarnystės nariai būtų patvirtinti savo tikėjimu maldos galia.

KAS  NAUJO   kryžius   ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE? 

  • Kovo  5: Šv. Kazimiero Lituanistinės mokyklos Mišios 11:00am (bažnyčioje)

  • Kovo  8: Išpažinčių vakaras 5-8pm (bažnyčioje)

   

 

KOVO ŠVETOSIOS

ŠV. PERPETUA ir ŠV. FELICITA

kankinės

(m. 202) 

kovo  7d.

šventosios

   Bažnyčia visur klesti dėl jos šventųjų kankinių garbingų darbų. Savo pačių akimis patys galime suvokti giesmės tikrovę, jog “Viešpaties akivaizdoje šventųjų mirtis yra brangi.”

                                                                                                                                           (iš Šv. Augustino pamokslo)

Šv. Perpetua – kilminga moteris iš Kartaginos ir kūdikio motina – ir jos kūdikio besilaukianti vergė, Felicita, kartu su grupe katechumenų buvo nukankintos 202m. kovo 7d. Jų kančios buvo surašytos pačios Perpetuos ir liudytojo, mačiusio visus įvykius. Aprašymas buvo labai populiarus ir plačiai skaitomas ankstyvoje Afrikos Bažnyčioje.

 

     Sekanti senovinės krikščionių literatūros ištrauka paimta iš Perpetuos aprašymo apie kankinimus.

     Kokia siaubinga diena! Baisūs karščiai... Kareivių šiurkštus elgesys! Ir virš visko, esu kankinama baisios baimės dėl mano kūdikio... Toks nerimas mane kankino daug dienų iki kol gavau leidimą laikyti kūdikį su savimi kalėjime. Tam įvykus, mane apleido dėl jo mane kankinęs vargas ir nerimąstis. Bemat pasveikau, ir kalėjimas man tapo rūmais, kuriuose verčiau būčiau buvus negu bet kur kitur.

Šaltinis: IN HIS LIKENESS by Rev. Charles E. Yost, SCJ,STL 

biblija

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO

Gyventi tiesoje

 

# 2473   Kankinystė yra iškiliausias tikėjimo tiesos liudijimas; liudijimas pačia mirtimi. Kankinys liudija Kristų, mirusį ir prisikėlusį, su kuriuo jį vienija meilė; liudija tikėjimo tiesą ir krikščioniškąjį mokslą. Jis tvirtai pakelia prievartinę mirtį. „Leiskite man tapti laukinių žvėrių maistu, kad jų dėka galėčiau Dievą pasiekti.“ (Šv. Ignoto Antiochiečio žodžiai)

Šaltinis:   katekizmas.lcn.lt

   

 scroll MĄSTYMAS scroll

  

ERŠKĖČIAI

KASDIENIAI MĄSTYMAI
GAVĖNIAI

 

ŠVENTRAŠČIO

SKAITYMAS

KAIP PRITAIKYTI SAVO GYVENIME

 

Mt 18,35

Paskirk laiko įvardinti tuos, kuriems turėtumei atleisti.
Prašyk Dievo juos laiminti sėkme, gera sveikata ir ramybe.

 

Įst 4,7

Įvardink vieną būdą kaip išliksi artumoj su Dievu.

 

Jer 7,28

Kuriam Jėzaus įstatymui esi nusukęs ausį?

 

Mk 12,30

Įvardink svarbiausius savo gyvenimo dėsnius.
Kurioje vietoje stovi tikėjimas? Ar derėtų sąrašo eigą perrašyti?

 

Lk 18,13-14

Šiandien maldoje nuolankiai pripažink savo nuodėmes Dievui ir, tai padaręs, prašyk Jo atleidimo.

 

Lk 15,20

Prisimink kiek labai Dievas nori, kad visuomet būtumei arti Jo.

 

Iz 65,17

Atiduok Dievui viską, ką laikai paslėpęs, ir priimk Jo atleidimą.

 

Jn 5,6-7

Kurį asmenį nuolat kaltini dėl savo paties vargų ir sunkumų?

 

Iz 49,15

Šiąnakt prieš einant gulti padėkok Dievui už Jo nesibaigiančią meilę.

 

Iš 32,12

Kas įtaigoja tavo elgesį – baimė, kad būsi nubaustas, ar baimė, kad nuvilsi tą, kuris tave myli?

 

Išm 2,14-15

Įvardink vieną įsitikinimą ar elgesį, kuris prieštarauja visuomenės normoms.

 

Jer 11,18

Šiandienos maldose atpažink būdus kaip esi apgaudinėjęs Dievą ir kitus.

 

Iz 43,18

Šią Gavėnią paskirk laiko nueiti išpažinties.

 

Jn 8,7

Kuriuos akmenis meti į kitus? Šią Gavėnią pasižadėk juos numesti šalin.

 

Sk 21,4-5

Tik šiandienai – nustok skųstis.

 

Jn 8,34

Jei neįstengi suvaldyti kurią nors savo gyvenimo dalį, pasižadėk prašyti pagalbos tai sutvarkyti.

 

Pr 17,4-5

Surask Šventraščio skaitymą, kuris tau teikia paguodos ir stiprybės.

 

Jer 20, 10

Pasirink vieną būdą kaip gali įgyvendinti savo pašaukimą būti krikščioniu.

 

Mt 1,24

Padaryk kitam paslaugą šiandien anonimiškai.

 

Fil 2,8

Kas tau sunkiausia daryti, kad sekti Dievo įstatymus?