Švento Kazimiero Parapija
angliškai

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį nuo 8 AM iki 9 AM
Eucharistijos garbininmas

Kiekvieną antrą mėnesio trečiadienį nuo 6 PM iki 9 PM
Eucharistijos garbininmas
Atidėtas iki gegužės mėnesio

Nuo 2023 kovo 25 d. iki  balandžio 2 d. užprašytos šv. Mišio

Šeštadienis — kovo 25 d. 5:30pm (angliškai) Nellie Babcheck - Joseph Prankas, Jr
Sekmadienis —   kovo 26 d. 8:30am
10:00am
(angliškai)
(lietuviškai)
Už parapijiečius
Alvydas Zamulskis ir seima  - Asta & Aušrinė Zamulskiai
Pirmadienis —  kovo 27 d. 7:30 am
(angliškai)
Irena Pinigienė - R & E Šilgalis
Antradienis —   kovo 28 d. 7:30am (angliškai) Ansie Belanger (3RD Anniv) - Loreen Palangio
Trečiadienis —    kovo 29 d. 7:30am (angliškai) Joseph & Katherine Klisevičius - Anthony Bacevice

Ketvirtadienis —   kovo 30 d.

7:30am  (angliškai) Fames Fakult - Frances Fakult
Penktadienis —   kovo 31 d. 7:30am 
(angliškai) Shane Palangio (2ND Anniv) - Loreen Palangio
Šeštadienis —  balandžio 1 d. 5:30pm (angliškai) Rita Hraster (14TH Anniv) - Janice Conley
Sekmadienis —  balandžio 2 d 8:00am
11:00am
(angliškai)
(lietuviškai)
For the Parishioners  - už parapijiečius
Dana Apanavičienė (1-mos metinės) - šeima

 

 

GAVĖNIOS RENGINIAI
 

MALDA PASNINKAS LABDARA

 

Pelenų trečiadienis, vasario 21 d.
Pelenų diena

Masses: 7:30am  (angliškai)   and     7:00pm (dvikalbė)
Pirmadienis, vasario 27 d. 7:00pm Telkinio Mišios  St. Jarome parapijoje
Pirmadienis, kovo 6 d. 7:00pm   Telkinio Mišios  St. Mary parapijoje
Trečiadienis, koco 8 d.
5:00-8:00pm  Individualios Išpažintys
visose mūsų vyskupijos bažnyčiose
Pirmadienis, kovo 13  d. 7:00pm  Telkinio Mišios  Šv. Kazimiero parapijoje
Pirmadienis, kovo 20  d. 7:00pm  Telkinio Mišios  Holy Redeemer parapijoj
Pirmadienis, kovo 27 d.
7:00pm   Telkinio
Susitaikymo pamaldos (išpažintys)  
St. Jarome parapijoje


G
avėnios pasninko nurodymai
 

     Pelenų Diena (vasario 14 d.) ir Didysis Penktadienis (kovo 30 d.) yra pasninko ir susitvardymo dienos. Tai reiškia, kad tomis dienomis galimas tik vienas pilnas valgis ir du mažesni valgiai. Valgyti tarp valgių draudžiama. Visi katalikai, tarp 18-59 metų privalo laikytis šio nurodymo.

     Pelenų Diena (vasario 14 d.), Didysis Penktadienis (kovo 30 d.) ir visi Gavėnios penktadieniai yra susitvardymo dienos (privaloma susilaikyti nuo mėsos valgymo). Mėsa apibudinama sekančiai: šiltakraujų gyvulių mėsa, organai ir kraujas. Visi katalikai, 14 m. ir vyresni, privalo laikytis šio nurodymo.

     Klebonui duota teisė atleisti asmenį nuo šių Gavėnios pasninko nurodymų; atleidimas grupei išduodamas vyskupijos kanclerio.

 

 Didžioji Savaitė ir Velykų Tridienis

 VERBŲ SEKMADIENIS 
          šeš.- sek.,  balandžio 1 - 2
d.

Mišios:    šeštadienį  5:00pm (angliškai)

                sekmadienį  8:30am (angliškai), 11:00am (lietuviškai)

PIRMADIENIS,  balandžio 3 d. Mišios:   7:30am
Išpažintys nuo 5:00 iki 6:00 v.v.
ANTRADIENIS, TREČIADIENIS
          balandžio 4, 5 d.
Mišios:   7:30am
Išpažintys po Mišių
DIDYSIS KETVIRTADIENIS – balandžio 6 d   
7:00pm
- Paskutiniosios vakarienės Mišios (dvikalbės)
DIDYSIS PENKTADIENISbalandžio 7 d     
    3:00pm
- Kristaus kančios pamaldos (dvikalbės)
DIDYSIS ŠEŠTADIENIS – balandžio 8 d 12:00pm - maisto palaiminimas
  8:30pm
- Iškilmingoji Velykų vigilija (angliškai)
VELYKŲ SEKMADIENIS – blandžio 9 d.

  8:30am  -  Prisikėlimo Mišios  (angliškai)                         

11:00pm  - Velykų sekmadienio mišios(lietuviškai)