Švento Kazimiero Parapija  

English

2020 m. kovo 28 - 29 d.

     Corona viruso pandemijai besitęsiant, mūsų atsiliepimai į ją ir prisitaikymai prie jos taip pat keičiasi pagal esamą reikalą.

     Esu paskelbęs mūsų parapijos tinklapyje (lietuviškai) ir Facebook puslapyje (angliškai) Šventojo Tėvo kvietimą jungtis su juo maldoje praėjusį trečiadienį ir penktadienį.

     Esu gavęs daugiau informacijos iš vyskupijos, kuri patikslina praėjusios savaitės nurodymus dėl Sutaikymo sakramento ir išpažinčių klausymo. Anksčiau buvo duotas nurodymas, kad Sutaikymo sakramentas būtų teikiamas tik „mirties pavojaus atveju.“ Naujieji nurodymai sako, kad sakramentas turėtų būti teikiamas jo pageidaujantiems individams, tuo pačiu metu sekant gubernatoriaus dabartinį nurodymą pasilikti namuose. Sumažinti užsikrėtimo pavojų, aš galiu išklausyti jūsų išpažinties lauke (orui leidžiant) arba bažnyčios vidaus erdvėje. Tad jei bet kuris jūsų norėtų eiti išpažinties, paskambinkite man ir susitarsime dėl vietos ir laiko.

     Popiežius Pranciškus yra siūlęs: „Darykite ką katalikų Bažnyčios katekizmas sako. Tai labai aišku. Jei negalite susitikti su kunigu atlikti išpažinties, kalbėkitės tiesiogiai su Dievu, jūsų tėvu, ir pasakykite jam visą tiesą. Sakykite:‘Viešpatie, padariau šitą ir šitą. Atleisk man,‘ ir prašykite atleidimo visa širdimi. Sukalbėkite atgailos akto maldą ir pasižadėkite Dievui „Nueisiu išpažinties vėliau, ir prašau man atleisti dabar.“

    

     Kas liečia Mišių auką ir Didžiosios savaitės pamaldas – esame gavę nurodymus pamaldų tiesioginei transliacijai internetu. Šiuo metu mūsų parapija neturi reikiamos technologijos ar galimybių tai daryti. Tačiau man regis, kad pamaldos katedroje bus gyvai transliuojamos per vyskupijos tinklapį visą Didžiąją savaitę.

     Popiežiaus Sostas taip pat suteiks visuotinius atlaidus (plenary indulgence) namuose esantiems tikintiesiems, kurie maldaus Visagalio Dievo - pandemijai užsibaigti, suteikti paguodos ligos paliestiems, ir amžinąjį išganymą tiems, kurie buvo pašaukti į Viešpaties prieglobstį - vienu sekančių būdų:

  1. skaitant Šventąjį Raštą mažiausia pusvalandį laiko
  2. sukalbant rožančių
  3. meldžiantis Kryžiaus kelio maldas
  4. sukalbant Gailestingumo vainikėlio maldas
     Tai tokios vėliausios žinios iš Romos bei mūsų vyskupijos ir koks mūsų atsiliepimas į šią krizę.

     Čia, Šv. Kazimiero parapijoje, mūsų darbininkai yra namuose, bet budi ir yra pasiruošę bet kada sugrįžti, reikalui esant. Aš kasdien privačiai atnašauju Mišių auką ir toliau kasdien meldžiuosi už jus visus ir jūsų šeimas. Atsiminkite, kad jei esate apsupti baimės ar rūpesčio, jūs nesate vieni. Jūs visuomet galite kreiptis į Viešpatį maldoje. Ir kai tai darote, prisiminkite pasimelsti ir už mane.

                   Lai Dievas laimina kiekvieną iš jūsų,
                          
  kun. Juozas Bacevičius

 

PRISIMINKITE MALDOJE

      Prisiminkite maldoje a.a. Vincą Balandą, kuris mirė praėjusią savaitę
     Prašydamas jūsų melstis už mirusiuosius, prašau jūsų melstis ir už tuos, kurie mirė pakirsti COVID-19 ligos. Taip pat turime melstis už herojus, kurie kasdien dirba kovodami su šia pandemija: už gydytojus, slauges, ir visus medicinos darbuotojus, kurie dirba ilgas valandas ir pavojingose sąlygose rūpindamiesi sunkiausia sergančiais; už tuos, kurie dirba kasdien teikdami avarines paslaugas – už policininkus, gaisrininkus ir avarinių įvykių medicinos darbuotojus; už tuos, kurie dirba mus aprūpinti maistu ir vaistais vaistinėse ir maisto parduotuvėse; ir už visus kitus neįvardintus darbininkus, kurie dirba šiuo metu užtikrinti, kad galėtume saugiai pasilikti namuose. Lai Dievas laimina juos visus.

AUKOS BAŽNYČIAI

     Dėkojame visiems, kurie pasinaudojo aukojimo internetu (online) galimybe ir davėte auką. AČIŪ!
    Raginame ir prašome visų kurie išgali, ir toliau remti mūsų parapiją šiuo metu. „Online Giving“ – aukojimas internetu - yra lengvas, patogus ir saugus būdas remti parapiją. Nueikite į pirmą šios svetainės puslapį ir spustelėkite ant norodos "Online Giving" ir sekite tolimesnes instrukcijas.

VERBŲ SEKMADIENIS

Ateinantis sekmadienis yra Verbų sekmadienis, Didžiosios savaitės pradžia. Mūsų bažnyčios dar vis bus uždarytos ir Mišių auka nebus viešai atnašaujama. Tačiau, palaimintos verbos bus padėtos klebonijos priebutyje (front porch) sekmadienį bal. 5d., pirmadienį bal. 6d. ir antradienį bal. 7d. nuo 10:00v.r. – 12:00v.p.p.

Atsiminkite – kai ateisite pasiimti verbas, turite laikytis 6 pėdų “socialinio atstumo” nuo kito asmens, ir jei įmanoma, būti sanitariškai nusivalę rankas. Nelieskite kitų verbų, išskyrus tas, kurias pasiimate sau. Jei įmanoma, paimkite jas mūvėdami pirštinėmis arba naudomi popierinę servetėlę. Ta pačia proga galite įmesti tos savaitės auką į pašo dėžutę ties kelbonijos priekinėmis durimis.

 

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  ŠĮ SEKMADIENĮ
11:00 val.

KITĄ SEKMADIENĮ
11:00 val.

29 d.  

Skaitytoja/s

   
bal. 5 d. Verbų sekmadienis

Komunijos
dalintojai

   
12 d. Velykos
19 d.  

Patarnautojai