Turinys

Į pradžią
Mišių tvarka
Pastoracinė taryba
Biuletenis
Veikla
Maldos tarnystė
Ryšiai/nuorodos
Organizacijos


 

 Švento Kazimiero Parapija  

English

2021 m. rugsėjo 18 - 19 d.

      Praėjusį savaitgalį paskelbėme, kad švęsime Ligonių patepimo mišias šeštadienį, spalio 9 d., 5:00 Mišiose. Daugumai parapijiečių šis sakramentas yra nelabai suprastas. „Senais laikais“ jis buvo vadinamas „paskutinis patepimas“ ir buvo duotas, kai kas nors buvo prie mirties. Mokymas šiandien yra kitoks. Mokymas grindžiamas Šventojo Jokūbo laišku, esančiu Naujajame Testamente. Laiške šv. Jokūbas sako, kad ligoniai turi būti patepti, kad juos prikeltų ir išgelbėtų. Taigi Bažnyčia moko, kad reikia labai rūpintis, kad tie tikintieji, kurių sveikata labai sutrikusi dėl ligos ar senatvės, gautų šį sakramentą. Sakramentas gali būti kartojamas, jei sergantis pasveiksta po patepimo ir vėl suserga arba jei tos pačios ligos metu žmogaus būklė pablogėja. Sergantis žmogus gali būti pateptas prieš operaciją. Senyvo amžiaus žmonės gali būti patepti, jei jie susilpnėjo, nors nėra rimtų ligų. Sergantys vaikai gali būti patepti, jei jie turi pakankamai supratimo, kad galėtų būti sustiprinti sakramentu. Tikintieji turėtų būti patepti tinkamu laiku ir sakramentas neturėtų būti atidėtas. Instrukcijoje apie šį sakramentą Bažnyčia mums visiems primena, kad sunkiai sergantiems žmonėms reikia ypatingos Dievo malonės pagalbos šiuo nerimo metu, „kad, dėl dvasios nerimo ir pagundų spaudimo, nesusilpnėtų jų tikėjimas“. Taigi per patepimo sakramentą Kristus stiprina tikinčiuosius, kuriuos kamuoja ligos ar sužalojimai, ir teikia jiems stipriausią paramą. Taigi sprendimas priimti šį sakramentą paliekamas kiekvienam asmeniui. Todėl raginu visus per ateinančias savaites rimtai pagalvoti, ar jūs pasinaudosite šia galimybe. Namisėdas, fiziškai negalinčius dalyvauti šiose Mišiose ir norinčius gauti šį sakramentą, kviečiame skambint į kleboniją ir susitarti dėl atvykimo į jūsų namus.

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

ŠEIMOS APMĄSTYMUI

Šiandien Jėzus mums sako: „Kas priima vaiką, priima mane“. Popiežius Pranciškus primena šeimų svarbą vaikams: „Šeima yra svarbi ir būtina žmonijos išlikimui. Jei nebūtų šeimos, kultūriniam žmonijos išlikimui kiltų pavojus. Norime to ar ne, šeima, yra pagrindas“. Švęsdami Šeimos metus, nepamirškime sukurti palaikančių bendruomenių, kuriose šeimos su vaikais galėtų augti.

40 DIENŲ UŽ GYVYBĘ

Esate kviečiami rugsėjo 22 d. - spalio 31 d. prisijungti prie kitų krikščionių per 40 dienų už gyvybę - 40 dienų pasninko ir maldos už abortų sustabdymą. Taip pat esate kviečiami stovėti ir taikiai melstis bet kuriuo metu nuo 7v.r. iki 7 v.v. per 40 dienų budėjimą viešoje kelio pusėje, esančioje už „Preterm“, 12000 Shaker Blvd, Cleveland arba Planned Parenthood, 25350 Rockside Rd, Bedford Hts, arba Family Planning, 462 Chardon St., Painesville. Pirmadienį, rugsėjo 20 d., 7 v.v. kviečiame dalyvauti „Kickoff“ susirinkime St. John Vianney bažnyčioje. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su John Noall adresu clevelandpraysforlife@gmail.com arba skambinkite 216-245-9744. Apsilankykite www.40daysforlife.com/cleveland. jų svetainėje:

LIGONIŲ PATEPIMO SAKRAMENTO MIŠIOS

Sekmadienį, spalio 9 d., 5:00v.p.p. bus atnašaujamos Ligonių Patepimo sakramento Mišios. Raginame visus vyresnio amžiaus ar chroniškomis ligomis sergančius parapijiečius dalyvauti Mišių aukoje ir priimti šį svarbų gydomąjį sakramentą.

PASTORACINĖ TARYBA

Dabar priimame naujų kandidatų į Pastoracinę Tarybą pareiškimus. Šiais metais išrinksime 4 narius dviejų metų, pradedant 2022m. sausio 1d., kadencijai. Kandidatų anketas rasite prie bažnyčios įėjimų. Pareiškimus priimsime iki š.m. spalio 31 d.; balsavimas tęsis nuo 2021 m. lapkričio 6-tos iki lapkričio 14-tos d. Visi parapijos nariai, 16 m. ir vyresni, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

RUDENS LOTERIJA

Visi parapijiečiai jau turėjo gauti Rudens loterijos bilietus. Taip pat, dar yra bilietų knygelių prie pagrindinio įėjimo į bažnyčią. Kadangi šiemet vėl nebus „Clambake“ festivalio, esame tikri, kad visi mūsų parapijiečiai palaikys parapiją šia loterija. Prašome parduoti arba nusipirkti visus jūsų voke esančius bilietus ir pasiimti papildomų knygelių pardavimui kitiems. Traukimas vyks penktadienį, spalio 29 d., po 7.30 val.

KATALIKIŠKAI ŽINIASKLAIDAI RINKLIAVA

Kitą savaitgalį mūsų parapija priims aukas katalikų žiniaskalidos rinkliavai. Šios aukos padeda skelbti Evangeliją katalikiškoje socialinės žiniasklaidos veikloje ir praturtina mūsų tikėjimą per podcast'us, televiziją, radiją ir spaudą. Pusė visų pajamų lieka mūsų vyskupijoje ir tenkina vietos poreikius. Prašome būti dosniais.

 KAVUTĖS NEBUS

  ŠIS SEKMADIENIS
11:00 val.

KITAS SEKMADIENIS
11:00 val.

19 d.

 

skaitytoja/s

Steponas Juodvalkis Saulė Narbutaitienė
26 d.

 

Komunijos
dalintoja/s

Maria Hoffman Amanda Muliolienė
sp. 3 d.  
10 d.  

Patarnautojai

---- ----