Švento Kazimiero Parapija  

English

2020 m. vasario 22 - 23 d.

PARAPIJŲ TELKINIO MIŠIOS

Pirmadienį, kovo 16d., 7:00v.v. mūsų parapija priims Collinwood parapijų telkinio parapijiečius Gavėnios Mišioms. Užsibaigus Mišioms, kviesime visus pasivaišinti į didžiąją salę. Prašome ateiti į talką padėti paruošti ir sutvarkyti salę bei iškepti skanumynų. Jei galite padėti, užsirašykite į savanorystės sąrašus bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje arba praneškite Ingridai Civinskienei: icivinsk@yahoo.com arba skambinkite 440-838-0652.

JUODŲJŲ IR INDĖNŲ MISIJOS

Metinė rinkliava Juodųjų ir Indėnų misijoms bus ateinantį savaitgalį. Tai ilgiausia besitęsianti speciali rinkliava JAV-bėse. Prašome visų dosniai aukoti šiai rinkliavai ir paremti šią svarbią katalikų Bažnyčios tarnystę.

AUKOJIMAS INTERNETU (ONLINE)

     Pradedant 2019 spalio 1d. mūsų parapija pradėjo priimti aukas internetu, naudojant kredito kortelę arba tiesiogiu lėšų pervedimu iš banko sąskaitos. Lig šiol esame gavę daugiau negu $8,000 aukų šiuo interneto/online aukojimo būdu.

     Aukojimas internetu teikia daug naudos ir aukotojui ir parapijai. Aukotojui – patogu bet kada, ir nežiūrint kur jis tuo metu randasi, aukoti internetu; mes laikomės banko saugumo standartų, tad tai yra saugus ir konfidencialus būdas duoti auką; aukojimas yra lankstus, nes aukotojas gali bet kada pradėti ar sustabdyti aukojimo veiksmą bei keisti aukos sumą; aukoti nesudėtinga nes nereikia kreiptis į banką ar į mūsų raštinę. Parapijai – aukojimas internetu įveda stabilumo į savaitinę įplaukų sumą, nes suma laikosi pastoviau nežiūrint blogo oro ar atostogų meto; aukojimas yra saugus ir confidencialus ir yra patogus aukojimo būdas tiems parapijiečiams, kurie mieliau naudojasi interneto paslaugomis.

     Tereikia žiūrėti į mūsų tinklapį: www.saintcasimirparish.org  spūstelėti „online donation“ jungtį ir sekti nurodymus. Pabandykite. Tai paprastas, lengvas ir patogus būdas remti savąją parapiją.

PAMĄSTYMAS ŠEIMAI

Jėzus mums meta iššūkį dosniai dalintis meile. Nuolat skaičiuoti kaip kas su mumis yra elgęs, būti kerštingiems, neapkęsti priešų, būti užsispyrusiems – visi tie elgesiai neveda mūsų link šven-tumo ir neteikia pasitenkinimo gyvenime. Semkimės Dievo mums rodomos neaprėpiamos meilės idant galėtume vis labiau siekti gėrio, mylėti priešus. Tuomet matysime kokius stebūklus Dievas vykdo mūsų gyvenime.

KATALIKŲ KARO VETERANAI

Šv. Jurgio Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius kviečia visus į atvirkštinės loterijos vakarą šeštadienį, kovo 14d. Lietuvių Namuose. Bilietai - $55, didysis laimikis $2,000. Bilieto kaina įskaito vakarienę ir atvirą barą; Blues DeVille kapela jus linksmins smagia muzika. Tik 100 bilietų bus parduoti. D4l bilietų kreipkitės į John Milikas, Jr. tel 216-407-0971.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys parapijos blynų pusryčiai bus sekmadienį, kovo 1d., pradedant po 8:30v.r. Mišių ir iki 1:00v.p.p. Pusryčių bilietai $7, vaikams jaunesniems negu 10m. nemokamai.Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Bilietus galite įsigyte po savaitgalio Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu. Kviečiame visus dalyvauti ir paremti parapiją, ir pasigardžiuoti skaniausiais apylinkės blynais.

     Vienas iš labiausia pasigėrėtinų dalykų mūsų parapijoje yra liturginės muzikos kokybė ir įvairumas. Džiaugiamės turėdami klasikinės muzikos mokslų diplomą turinčią muzikos vadovę ir vargonininkę. Ji vadovauja mūsų lietuvių chorui ir bendra-darbiauja su 5:00 val. Mišių solistu. Vienintelis dalykas, ko atrodytų mums trūksta, tai didesnio bendruomenės įsijungimo giedant giesmes Mišių metu.

     Tiesa, jog yra daugelis, įsijungiančių į giedojimą Mišiose, bet daug daugiau žmonių neįsijungia. Daugelis teisinasi turį gerą priežastį. Prieš maždaug 50 metų žmonės ėjo į bažnyčią sekmadieniais „išklausyti Mišių,“ nes kunigas tik „laikė Mišias.“ Tiktai įvykus Antrajam Vatikano Susirinkimui buvome kviesti „dalyvauti“ Mišių aukoje. Tad daugelis mūsų ir toliau laikomės nusistatymo iki šių dienų, jog einame į bažnyčią „išklausyti Mišias“ ir kodėl, daugmaž, mūsų 8:30 Mišios lieka be muzikos.

     Daugelis galvoja, jog Mišių muzika yra tam, kad jos pasiklausyti, ir daugelis nenori „sugadinti“ muzikos savo giedojimu. Galėčiau prirašyti puslapių puslapius pasiteisinimų, kodėl nenorime įsijungti į giedojimą ar kalbėti bendruomenės atsiliepimus Mišių metu. Verčiau, norėčiau mesti visiems įššūkį: Dalyvaukime Mišių aukoje giedodami ir kalbėdami bendruomenei skirtas Mišių dalis. Visuomet pranešame kurias giesmes giedame. Angliškose Mišiose turime Mišių knygeles, kuriose randasi visos giesmės bei bendruomenės atsiliepimų žodžiai. Lietuviškose Mišiose turime lietuviškas Mišių knygeles, kuriose randasi visi bendruomenės atsiliepimų žodžiai, bei lietuviškus giemynus ir lapus su skaitiniais.

     Man regis, kad labiau įsijungdami į Mišių auką ir pilniau joje dalyvaudami, labiau išgyvensime šį katalikų tikėjimo centrinį veiksmą.

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje mirusiuosius: a.a.Thomas Blaszczak, a.a.kun. James Beatty, a.a.kun. Thomas Pajk, a.a.kun. Ronald Tomicky ir diakoną Robert Piskach. Lai jie ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

GAVĖNIA

Trečiadienis, vasario 26d., Pelenų Diena, Gavėnios pradžia. Mišios bus aukojamos ir pelenai jose dalinami 7:30v.r. (angl.) ir 7:00v.v. (abiems kalbom). Ties bažnyčios įėjimais per visą Gavėnią rasite Gavėnios meto lankstinuką, kuriame surašyti visi Gavėnios renginiai vykstantys mūsų bei kitų Collinwood parapijose, ir taip pat nurodymai dėl pasninko ir susitvardymo. Kviečiame pasinaudoti siūlomomis progomis augti dvasiniai.

KRYŽIAUS KELIAI

Kiekvieną Gavėnios penktadienį, 7:00v.v. eisime Kryžiaus Kelius. Šį penktadienį maldas ves Parapijos Tarybos nariai. Kviečiame visus dalyvauti šiose tradicinėse Gavėnios maldose. Dalyvių patogumui parūpiname Kryžiaus Kelių maldų knygeles abiejomis kalbomis.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  ŠĮ SEKMADIENĮ
vasario 23 - 11:00 val.

KITĄ SEKMADIENĮ
kovo 1 - 11:00 val.

23 d. Šilgaliai

Skaitytoja/s

Julija Čepulienė Lana Margevičienė
kovo 1 d. Parapijos blynų pusryčiai

Komunijos
dalintojai

Arvydas Valiukas
Živilė Vaitkienė*

Izabelė Rubinski
Maria Hoffman*

8 d. D.Armonienė,I.Civinskienė,
L.Gudėnienė, L.Pollock
15 d.  

Patarnautojai

Vilnė Zulkutė, Sofija Slechticovaitė Amanda Newberry, Livija Masčinskaitė