Švento Kazimiero Parapija  

USA flagEnglish


2023 m. rugsėjo 16 - 17 d.

     

klebono žodis
       Vasaros mėnesiais daug laiko praleidau klausydamas parapijiečių ir ne parapijiečių iš lietuvių bendruomenės. Daug ką girdėjau, buvo kritika, kad parapija nereaguoja į socialinius parapijiečių poreikius. Kai kurie netgi parašė vyskupo raštinei, kad pasiskųsti. Į juos taip pat atkreipiau dėmesį. Visada buvau labai jautrus parapijiečių poreikiams, bet taip pat puikiai suvokiu mūsų, kaip bendruomenės, ribotumą. Iškėliau tai mūsų parapijos tarybai su iššūkiu mums rasti būdų, kaip pasakyti „taip“ prašymams, o kai negalime rasti būdų, – turėti pagrįstų paaiškinimų. Nu-sprendėme pradėti nuo mažų žingsnių ir pažiūrėti, kas įmanoma. Parapijos taryba nusprendė bandomuoju būdu remti „Sekmadienio kavutę“, suteikdama visiems parapijos nariams galimybę dalyvauti šioje veikloje. Nuo spalio mėnesio taryba remia du kartus per mėnesį susibuvimus pirmąjį mėnesio sekmadienį po 8:30 v.r. Mišių ir trečią mėnesio sekmadienį po 11:00 v.r. Mišių. Tai vyks Vilties namelyje šalia mūsų Marcella gatvės automobilių stovėjimo aikštelės. Nuo stovėjimo aikštės iki įėjimo yra vartai. Kava galės vaišintis tik tie, kurie dalyvaus Mišiose. Tai suteiks parapijiečiams galimybę pabendrauti po sekma-dienio Mišių. Parapija pasirūpins kava ir spurgomis, o tary-bos nariai pasirūpins įrengimu ir švara. Mokesčio nebus, bet aukos bus priimamos. Įvertinsime šią programą ir po dviejų mėnesių pamatysime, ar tęsime. Pradėdami nuo nedidelio socialinio projekto, taip pat primename, kad kas mėnesį rengiame suaugusiųjų religinio švietimo užsiėmi-mus. Kitas susitikimas aptars mūsų Švenčiausiąją Motiną antradienį, rugsėjo 19 d., 7:00 v.v. Vilties namelyje. Regis-tracija būtina. Visi galite užsiregistruoti paskambinę Jackie Taylor telefonu 216-509-0401 arba klebonijos darbo valan-domis 216-481-3157.
Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

         
        Antradienį, rugsėjo 19 d., 7:00 v.v., Vilties namelyje, kvie-čiame prisijungti prie Jackie Taylor ir sužinoti daugiau apie Mariją, Rožinį ir kodėl mes ją vadiname savo Švenčiausiąja Motina. Vietų skaičius ribotas, todėl registracija yra būtina. Norėdami užsiregistruoti, skambinkite Jackie Taylor 216-509-0401. Už šį renginį mokėti nereikia.
mišios

Sveikiname naują Krikščionių Katalikų Bendruo­menės narę, Avila Juliet Santana, Jose Santana ir Amberly (gim.) Maston dukrą. Ji buvo pakrikštyta šio šeštadienio popietę.

PATEPIMO MIŠIOS

      

       Kaip skelbėme praėjusį savaitgalį, Ligonių Patepimo Mišias švęsime šeštadienį, spalio 14 d., 5:00 v.v. Tai suteikia galimybę kiekvienam priimti šį sakramentą Mišiose. Šį sakramentą priimti skatinami lėtinėmis ligomis sergantys, vyresnio amžiaus, sunkios ligos ar operacijos laukiantys žmonės. Šią galimybę paprastai siūlome kiekvienų metų spalį, o nuo kitų metų pavasarį pasiūlysime antrą kartą.

         

ŠVENTO VARDO DRAUGIJA

     

     Sveikiname Kevin Sullivan, rugsėjo mėnesio Šventojo Vardo Draugijos loterijos laimėtoją. Buvo parduoti 338 bilietai, o prizas buvo $169.00. Bilietai dabar parduodami po visų Mišių spalio mėnesio traukimui, kuris įvyks spalio 7 d. draugijos susirinkime. Taip pat jie nori visiems priminti, kad ir šiais metais jie paruoš mūsų Dovanojimo Medį. Lapkričio viduryje Eglutė bus pastatyta ir visos dovanos bus išdalintos nepasiturintiems prieš Kalėdas. Jie taip pat ieško naujų narių. Narystė kainuoja $5.00 per metus. Norėdami gauti daugiau informacijos arba prisijungti, susisiekite su bet kuriuo mūsų Šventojo Vardo Draugijos nariu.
       

ANTKLODŽIŲ SEKMADIENIS

         

     37-asis metinis sekmadienio antklodžių rinkimas prasideda savaitgalį, 2023 m. spalio 14–15 d. Praėjusiais metais apeliacijos lėšos buvo panaudotos nupirkti virš 5,400 naujų žieminių antklodžių, kurios buvo suteiktos benamiams žmonėms, ir 138 lovoms/čiužiniams įsigyti neturtingiems žmonėms ir mažas pajamas gaunantiems asmenims ir šeimoms visoje šiaurės rytų Ohio valstijoje. Aukos bus priimamos naudojant Antklodės Sekmadienio vokus, kuriuos bus galima įsigyti nuo spalio 14 d., arba aukos gali būti siunčiamos adresu: St. Vincent de Paul Society, 1404 East Ninth Street - 3RD Floor, Cleveland, OH, 44114, arba internetu https://svdpcle.org/ donate/blanket-sunday-donations/ .
     

40 DIENŲ UŽ GYVYBĘ

       

     Nuo rugsėjo 27 d. iki lapkričio 5 d. kviečiame prisijungti prie kitų 40 Dienų Už Gyvybę – 40 dienų maldos ir pasninko, kad būtų nutrauktas abortas. Šiomis dienomis taip pat kviečiame stovėti ir ramiai melstis bet kuriuo metu nuo 7 v.r. iki 7 v.v. viešai prie Preterm, 12000 Shaker Blvd, Cleveland, arba Planned Parenthood 25350 Rockside Rd, Bedford Hts, arba Family Planning 54 South State St, Painesville. Prisijunkite prie mūsų Kickoff Rally,  St. John Vianney pirmadienį, rugsėjo 25 d., Mentor. Pagrindinis pranešėjas – vyskupas augziliaras Michael Woost. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su John Noall, 216-245-9744.

cross design 

ŠIS SEKMADIENIS - rugsėjo 17 d.
11:00 v.r.

KITAS SEKMADIENIS - rugsėjo 24 d.
11:00 v.r.
Skaitytoja/s Rita Balytė Vilija Klimienė

Komunijos
dalintoja/s

Rauda Gelažienė
Maria Hoffman
Remigijus Belzinskas
 Arv Valiukas
Albertas Sušinskas
Amanda Muliolienė