Švento Kazimiero Parapija  

USA flagEnglish


2022 m. birželio 25 - 1926 d.

Klebono žodis

       Vasara yra metų laikas, kai daugelis užsiima veikla lauke ir keliauja. Linkime visiems saugios ir atpalaiduojančios vasaros, tačiau primename, kad kiekvieną savaitgalį, net ir keliaujant, dalyvautumėte mišiose. Taip pat visiems primename jūsų pareigą remti savo parapiją. Kadangi ir toliau susiduriame su finansiniais iššūkiais, mums reikia visų paramos. Taigi savaitgaliais, kai jūsų čia nėra dėl kokių nors priežasčių, sugrįžus prašau paaukoti ir už praleistas savaites. Dabar gali būti tinkamas laikas nustatyti savaitinę auką internetu.

       Iki šiol vasaros orai buvo vienas iš kraštutinumų. Per kelias dienas nuo žemos apie 40 laipsnių temperatūros pasiekėme aukštą, virš 90 laipsnių, temperatūrą. Vasaros mėnesiais mūsų bažnyčios pastate gali būti labai karšta, nes nėra vėdinimo ir neatsidaro langai. Prašau visų, ypač vyresnio amžiaus narių ir sergančių chroniškomis ligomis, atvykus į bažnyčią vadovautis sveiku protu. Dėvėkite lengvus, laisvus drabužius, gerkite pakankamai vandens, o jei jaučiatės kad jums per karšta ar labai drėgna, likite namuose arba pasilikite vėsinamoje vietoje. Dievas iš nei vieno nesitiki neįmanomo dalyko. Taigi rimtai apsispręskite, ar atvyksite čia į Mišias tam tikrą sekmadienį, ar ne.
Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRAŠOME PASIMELSTI

meldžiamesPrašome maldose prisiminti a.a. Stasę Pikturna Tegul ji amžinai ilsisi Dievo Karalystės ramybėje

RINKLIAVA MISIJOMS

     Praėjusį savaitgalį sutikome kun. Lazarus Langbir, CSSp, kuris kalbėjo apie jo Ordino misionierišką veiklą ir kreipėsi dėl paramos. Tuos, kurie vis dar norėtų paaukoti šiam darbui, prašome savo auką įdėti į voką, pažymėtą „Mission Appeal“ ir įmesti į aukų krepšelį. Tiems, kurie nori paaukoti internetu, mūsų svetainėje spustelėkite mygtuką „donate“, parinkite „Mission co-op“ ir nurodykite aukos sumą. Dėkojame už jūsų dosnumą remiant mūsų Misijas.
 

ŠEIMOS APMĄSTYMUI

     Šiandien girdime apie mylėjimą artimo kaip save patį. Tai atrodo beveik neįmanoma tokiais karo pasaulyje ir ginkluoto smurto mūsų šalyje laikais; bet antrajame skaitinyje mums primenama, kad mus stiprina Dvasia, tad turėtume pagalvoti ir apie tai, kad Dvasia mums padeda, ir atrodo, kad melstis stiprybės būtų puikus sprendimas. Klausydami šios dienos evangelijos iš Šv. Luko devinto skyriaus, mes susiduriame su iššūkiu, kai Jėzus priekaištauja (įspėja arba drausmina) mokinius dėl jų žemiškojo prisirišimo. Mes dažnai kovojame dėl to, kad nenorime „atsikratyti“ materialių „daiktų“, prisirišame prie „daiktų“, kuriuos renkame ir renkame, o praleidžiame akimirką, kai JIS prašo mūsų mylėti savo artimą. Jis nori, kad pasidalintume su kitais arba net vaikščiotume kito pėdomis. Tada jis tarsi primena mums, kad mūsų žemiškoji buveinė nėra pabaiga ir kad neturėtume vis žiūrėti atgal.

AUKA ŠVENTAJAM TĖVUI

     Šį savaitgalį priimame aukas dėl „Petro Skatikas“, pasaulinės rinkliavos, remiančios Šventojo Sosto veiklą, per kurią popiežius Pranciškus valdo Bažnyčią ir vykdo savo labdaros darbus. Per „Petro Skatiko“ rinkliavą surinktos lėšos naudojamos labdarai ir padeda tiems, kuriems pagalbos labiausiai reikia. Pasinaudokite šia galimybe prisijungti prie popiežiaus Pranciškaus ir būti gailestingumo ženklu. Prašau būti dosnūs. Daugiau informacijos rasite adresu www.peterspence.va/en.html

ŠYVUTRYS

      Lietuvių šokių festivalis vyks per liepos 4-osios šventes Philadelfijoje, Pensylvanijoje. „Švyturys“ šiemet dalyvaus ir užsakė du autobusus kelionei į ir grįžimui iš šio renginio. Vienas autobusas skirtas šokėjams, kitas – šeimai ir draugams bei kitiems, norintiems vykti į šokių šventę. Autobusai išvyks ketvirtadienį, birželio 30 d., 8:00v.r. iš 13315 Brookpark Rd, Brookpark, Ohio ir grįš pirmadienį, liepos 4 d. Autobusų sto­tyje bus nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Kelionės į abi puses kaina $50/asm. Čekius reikia rašyti „Švyurys“ vardu ir siųsti adresu: Švyturys, c/o Beata Čiurlionis, 9793 Mayfield Rd, Chesterland, OH, 44026. Rezervacija bus garantuota tik gavus apmokėjimą. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su Beata adresu Beatajuris@yahoo.com.

GEGUŽINĖ PARAPIJIEČIAMS

     Švento Vardo draugija su malonumu praneša, kad kasmetinė parapijiečiams skirta gegužinė vyks trečiadienį, 2022 m. liepos 27 d., 5-8 v.v. East Shore Park Club, East Park ir Dorchester gatvių kampe, Erie ežero pakrantėje. Galėsite skaniai pasivaišinti ir atsigerti. Jums gegužinė nekainuoja, nes Švento Vardo draugija padengia visas išlaidas. Tai geras būdas susitikti su kolegomis parapijiečiais ir sužinoti apie Švento Vardo draugiją.

AČIŪ UŽ PARAMĄ

     Dėkojame visiems, kurie pirko ir dirbo, kad mūsų pavasario augalų išpardavimas būtų sėkmingas. Po visų išlaidų pelnas mūsų parapijai buvo $2053.70. Ypatingai dėkojame Švento Vardo draugijai už padovanotas gėles pasodintas prie klebonijos ir padengtas gėlių pristatymo išlaidas.

NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA

     Kitos savaitės pirmadienis, liepos 4 d., yra JAV Nepriklausomybės šventė. Ruošdamiesi paminėti šią šventę primename, kad brangiausia mūsų, kaip piliečių, dovana yra mūsų laisvė, ir turime atsiminti, kad už šią laisvę buvo sumokėta milžiniška kaina. Per šią šventę visi turime skirti laiko padėkoti Dievui už mūsų laisvės dovaną ir melstis už tuos žuvusius, kurie mums laisvę iškovojo. Taip pat primename, kad turime ir toliau būti budrūs, kad apsaugotume savo laisvę. Egzistuoja technologija, skirta stebėti beveik kiekvieną mūsų gyvenimo aspektą, o kai kurie politiniai nusistatymai kelia grėsmę mūsų religinei laisvei. Jei ignoruosime šiuos ženklus savo visuomenėje, pamatysime, kad mūsų laisvė yra sugriauta ir galbūt prarasta. Melskimės ir pasinaudokime savo įtaka, kad užtikrintume, jog mūsų turimos laisvės niekada nebus pažeistos. Šventės garbei mūsų raštinė nedirbs pirmadienį ir antradienį, liepos 4 ir 5 d.

 KAVUTĖS NEBUS

 

ŠIS SEKMADIENIS
11:00 v.r.

KITAS SEKMADIENIS
11:00 v.r.
26 d. skaitytoja/s Nomeda Vucianienė Vilija Klimien4
lie 3 d..

 

Komunijos
dalintoja/s

Amanda Muliolienė Aura Jucevičienė
Frank Lukas
10 d.  
17 d.

Patarnautojai