Švento Kazimiero Parapija  

English

2020 m. sausio 25 - 26 d.

GERKLIŲ LAIMINIMAS

Pirmadienis, vasario 3d. yra Šv. Blažiejaus šventė, kuomet pagal paprotį laiminamos gerklės. Minėdami Šv. Blažiejaus šventę, ateinantį savaitgalį, po visų Mišių laiminsime gerkles.

DĖKOJAME

Dėkojame visiems, dalyvavusiems mūsų pirmajame Smulkmenų (Trivia) renginyje praėjusį šeštadienį. Ypatingą padėką skiriame Lorettai Gudėnienei, kuri sumanė ir suorganizavo visa šį vakarą. Užmokėjus sąskaitas, parapijai atiteko $1,525.00 pelno.

PAMĄSTYMAS ŠEIMOMS

Evangelijoje rašo, kad Jėzus „pasitraukė“ kai Jonas Krikštytojas buvo suimtas. Svarbu ir mums žinoti kada pasitraukti. Dažnai namuose būna nesantaika, nes iškilo ginčas apie smulkmenas. Gal būsime laimėję ginčą, tačiau būsime pažeidę šeimos santykius. Šventoji Dvasia suteikia išminties dovaną žinoti kada pasitraukti nuo konflikto ir tos dovanos atpildas yra ramybė.

2020 CATHOLIC CHARITIES VAJUS
Nors mūsų daugelis, esame viena Kristuje.

     Daugelis jūsų šį mėnesį gavote laišką paštu su kvietimu aukoti Catholic Charities metiniam vajui. Melskimės už jos gerus darbus ir pasižadėkite aukoti šiandien. Jūsų auka pakeičia žmonių gyvenimus!

     Jūsų parama 2020 Catholic Charities metiniam vajui padės aprūpinti labiausia paramos reikalingus ir gyvenimo pažeistus žmones. Mato Evangelijoje rašo: „Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.” Kai pavalgydiname alkstančius, globojame ligonius, priimame nepažįstamą, aptarnaujame patį Jėzų.

     Įvertiname jūsų duotą auką ir užtikriname, kad ji bus naudojama protingai vykdant programas ir tarnystes, kurios rūpinasi pagalbos reikalingais žmonėmis, gyvenančiais aštuoniose Clevelando vyskupijos aptarnaujamose apskrityse. Susipažinti su šių žmonių pasakojimais bei gauti daugiau informacijos apie vajų žiūrėkite: http://Catholic-Community.org/-2020Appeal  Aukas taip pat galite įteikti siųsdami text CCHOPE į 41444 arba žiūrėkite http://CatholicComm-unity.org/Donate

REIKALINGI KOMUNIJOS DALINTOJAI

Euclid ligoninei reikalingi patvirtinti Komunijos dalintojai ištisus metus ir kiekvieną dieną dalinti Komuniją ligoninėje esantiems katalikams ligoniams. Praėjusiais metais Komu-nijos dalintojai aptarnavo 6,600 pacientų jiems atnešdami Šv. Komuniją. Jei domitės šia tarnyste, kreipkitės į Lorraine Smith, Supervisor, Volunteer Dept. tel. 216-692-7564.

     Gruodžio mėnesį užbaigėme mūsų „Gerbdami Praeitį, Tarnaudami Šiandien, Augdami Ateičiai“ (Respecting our Past, Serving in the Present, and Growing our Future) padidintų aukų parapijai programą. Buvau labai maloniai nustebintas jos rezultatais. 47% jūsų atsiliepėte pasiža-dėdami finansiniai remti parapiją, ir padidinote ankstesnės paramos parapijai sumą $16,324.00 daugiau negu buvo praėjusiais metais. Tuo pačiu metu įvedėme galimybę aukoti internetu ir/ar naudojant kredito kortelę. Nuo to laiko kai pradėjome priimti aukas šitokiu būdu spalio mėnesį, esame gavę daugiau negu $6,000 aukų internetu.

     Ateityje turėsime daug iššūkių vykdyti remontų darbus mūsų pastatams ir kitai nuosavybei, ir taip pat turėsime daug galimybių geriau skelbti Gerąją Naujieną ir įgyvendinti Evangelijos žodžius. Finansų taryba dirba kartu su manimi įveikti pastatų remontų iššūkius ir Parapijos taryba dirba su manimi surasti galimybių geriau skelbti Gerąją Naujieną ir gyventi pagal Evangeliją.

     Vienintelis būdas užtikrinti, kad visa tai sugebėsime padaryti yra dirbant kartu sudaryti vieningą viziją mūsų parapijai, sustatyti realistiškų tikslų sąrašą, ir nuoširdžiai dirbti kartu atsiekti tuos tikslus.

     Esu tikras, kad visa tai yra mums įmanoma atsiekti, ir kad laikas prinokęs tai pradėti vykdyti. Jungkimės kartu, kad 2020 metai būtų geriausi metai kokie lig šiol yra buvę.

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Gerald Vihtelic, mirusį praėjusią savaitę ir palaidotą iš mūsų parapijos. Lai jis amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

LOTYNŲ AMERIKA – EL SALVADOR

Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas Lotynų Amerikos ir El Salvador misijoms. Ši rinkliava yra vienintelis Vyskupijos Misijų skyriaus prašymas paremti Clevelando Lotynų Amerikos misijonierių darbus El Salvador’e. Surinktos lėšos yra dviejų, mūsų vyskupijos remiamų, parapijų pagrindinis paramos šaltinis. Rinkliava taip pat remia JAV Vyskupų Tarybos globojamus misijų darbus Lotynų Amerikoje ir teikia paramą seminaristams, pasauliečiams ir tarnysčių vadovams 23 Lotynų Amerikos kraštuose, jiems siekiant mokslo. Būkite dosnūs.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  ŠĮ SEKMADIENĮ
sausio 26 - 11:00 val.

KITĄ SEKMADIENĮ
vasario 2 - 11:00 val.

26 d. Virginija Rubinski

Skaitytoja/s

Steponas Juodvalkis Saulė Narbutaitienė
vas. 2 d. Židinys

Komunijos
dalintojai

Aurelija Jucaitienė,
Marius Laniauskas*

Maria Hoffman,
Izabelė Rubinski*

9 d.

Linas Vaitkus

16 d. D.Armonienė,I.Civinskienė,L.Gudėnienė, L.Pollock

Patarnautojai

Elzė Tarasevičiūtė, Daina Kampe