Švento Kazimiero Parapija  

English

Gruodžio 8  d. 2019 m.

EGLUTĖ ARTIMUI

Šventojo Vardo Draugija globoja „Eglutę artimui“ sušelpti parapijos šeimas, kurioms reikia „truputėli pagalbos“ Kalėdų metu. Pasirinkite jums norimus eglutės papuošalus ir nupirkite pinigines korteles. Jas sugrąžinkite į aukų krepšelį, į parapijos raštinę, arbą įteikite Šventojo Vardo Draugijos nariams. iki gruodžio 15d. Jūsų dovanos bus išdalintos šeimoms prieš Kalėdų šventes.

 

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJOS ŽINIOS


Pradedant sausio mėnesį, Šventojo Vardo Draugijos susirinkimai vyks paskutinį mėnesio KETVIRTADIENĮ, 7:00v.v. Vilties namuose. Sveikiname Mary Ann Pecek, laimėjusią lapkričio 50/50 loterijos laimikį. Gruodžio mėnesį nebus susirinkimo. Sekantis loterijos bilieto traukimas bus gruodžio 27d., tad nusipirkite bilietus prieš tą dieną. Draugija kviečia tapti nariu. Jei domitės, kreipkitės į kun. Bacevičių ar bet kurį draugijos narį.

 

 KALĖDAIČIAI – PLOTKELĖS ir 2020 KALENDORIUS

Kalėdų plotkeles – kalėdaičius galite įsigyti po visų Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 11:00 Mišių svetainėje, arba klebonijoje savaitės bėgyje. Malonėkite naudoti tam reikalui padėtus specialius vokelius. Siūloma auka - $1 už kiekvieną.
2020 metų kalendoriai padėti bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Dėkojame mūsų draugams ir parapijiečiams, Jakubs laidotuvių namų savininkams, už jų parūpinimą ir vėl šiais metais.

AUKOS KALĖDŲ GĖLĖMS IR PAPUOŠIMAMS

Altoriaus Draugija kasmet puošia bažnyčią Kalėdoms ir nuperka gyvas gėles. Aukų vokelių siuntoje rasite vokelį pažymėtą “Christmas Flowers and Decorations” skirtą Kalėdų gėlėms ir papuošimams. Padėkite papuošti bažnyčią, įteikite auką gėlėms. Ir pažymėkite kalendoriuose sekmadienį, gruodžio 22d., 12:00 v.p.p. ateiti į talką padėti papuošti bažnyčią.

“SMULKMENŲ” ŽAIDIMO
LĖŠŲ TELKIMO VAKARAS

Parapijos Taryba džiaugiasi pranešdama apie pirmąjį lėšų telkimo “Smulkmenų” (Trivia) vakarą. Jis bus 2020m. sausio 18d. Lietuvių Namuose. Bilietai po $20, įskaito ir vakarienę. Veiks mokamas baras. Be “smulkmenų žaidimo,” bus 50/50 bei dovanų krepšių loterijos. Platesnę informaciją jums suteiks Loretta Gudėnienė tel. 216-650-8261 arba e-paštu: gudenas@gmail.com  Renginio bilietus bus galima įsigyti parapijos raštinėje.

KAVUTĖS TALKININKŲ SĄRAŠAS

Kavučių Talkos Būrelis rūpinasi sudaryti 2020m. Kavučių ruošėjų sąrašą. Galėsime tęsti šią ilgametinę tradiciją tik jeigu bus pakankamai savanorių. Raginame visas organizacijas ir parapijos šeimas toliau ruošti kavutes ir taip pat laukiame naujų savanorių papildyti 2020m. sąrašą. Parapija parūpina kavą ir reikmenis, jums belieka atvežti pieną ir sultis, užkaisti kavą ir pašeimininkauti. Laukiam savanorių! Pasisiūlyti skambinkite arba rašykite iki gruodžio 22d.: Ingridai Civinskienei (icivinsk@yahoo.com / 440-838-0652)    Daliai Armonienei (jarmonas@sbcglobal.net) Liviai Pollock (liviapollock@yahoo.com) arba Lorettai Gudėnienei (lgudenas@yahoo.com).

     Turbūt mažiausia priimamas Bažnyčios sakramentas yra Sutaikinimo (Atgailos) sakramentas – ėjimas išpažinties. Nenuostabu kad taip yra, nes vienas sunkiausių veiksmų mums, kaip žmonėms, yra pažiūrėti mūsų pačių nuodėmingumui į akis ir jį pripažinti. Yra labai lengva paneigti, kad nusidedame, arba nesureikšminti mūsų nuodėmių pasekmių, net iki tokio taško, kad nematome reikalo priimti šį sakramentą. Mėgstame pateisinti mūsų elgesį ir pasiaiškinti kodėl mums šis sakramentas nėra reikalingas.
      Nežiūrint dėl kurios priežasties esame nutolę nuo šio sakramento, neprieidami išpažinties prarandame galimybę išgyventi ypatingą bendrystę su mūsų Viešpačiu – bendrystę, kuri įmanoma tik per šį sakramentą. Kai nusidedame – ar tai būtų darant nusikaltimo (commission) nuodėmę, ar apsileidimo (ommission) nuodėmę – įvyksta trys dalykai. Pirma, nuodėmė įžeidžia Dievą, ir to pasekmėje mūsų ryšys su Dievu susilpnėja. Antra, nuodėmė susilpnina mūsų dvasią, o rimta nuodėmė nutraukia ryšį su Dievu. Galiausia, turime prisiminti, kad per Krikštą esame pašaukti į šventumą, o nuodėmė įžeidžia visą krikščioniškąją bendruomenę.
     Sutaikinimo sakramentas atitaiso visas šias nuodėmės pasekmes. Visuomet galime nuoširdžiai prašyti Dievo atleidimo, ir Dievas atleidžia. Tačiau, Sutaikinimo sakramentas visų pirma sustiprina mūsų ryšį su Dievu. Toliau, jis sustiprina mus dvasiniai, suteikdamas mums stiprybės išvengti nuodėmės atvejų ateityje. Galiausia, kunigo tarpininkavimu, atstovaujant ir Jėzų ir bendruomenę, Sutaikinimo sakramentas sugrąžina mus bendrystėn su krikščioniškąja bendruomene.
    Reikalinga nusižeminimo prieiti išpažinties ir priimti šį sakramentą. Tačiau šio sakramento malonė yra tiek didelė, kad tikrai verta nepagailėti pastangų tai padaryti. Ruošiantis mūsų Viešpaties užgimimui Kalėdų dieną, kviečiu Jus visus pasinaudoti proga priimti šį sakramentą.

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

RINKLIAVA DVASININKIJOS PENSIJOS FONDUI

Ateinantį savaitgalį , gruodžio 7-8, priimsime jūsų aukas kunigų ir vienuolių pensijos fondui. Fondo aukos naudojamos mūsų vyskupijoje ir taip pat visame krašte sušelpti į pensiją išėjusius kunigus, vienuoles ir broliukus. Jie visi ištikimai tarnavo Bažnyčiai visą gyvenimą ir palietė mūsų gyvenimus įvairiais būdais: mokytojaudami mokyklose, dirbdami ligoninėse ir našlaitynuose. Dabar jie prašo mūsų paramos padėti jiems išėjus į pensiją. Vokelių siuntoje rasite specialiai pažymėtą vokelį „Retirement Fund for Religious.“ RŪPINKIMĖS JŲ GLOBA ir BŪKIME DOSNŪS!

PRALEISKITE VALANDĖLĘ SU VIEŠPAČIU MALDOJE

Trečiadienį, gruodžio 11d. nuo 6:00-7:00v.v. bus vakarinė Šventoji Valanda. Šiuo užimtu, šventėms pasiruošimo metu, skirkime valandėlę pasimelsti tyloje priešais Švč. Sakramentą

ATGAILOS SAKRAMENTO PAMALDOS MŪSŲ PARAPIJOJE

     Pirmadienį, gruodžio 16d., 7:00v.v. mūsų parapijoje bus Atgailos sakramento pamaldos. Išpažinčių klausys bent 5 kunigai. Kviečiame visus dalyvauti šiose Advento pamaldose.

KALĖDŲ MIŠIŲ TVARKA MŪSŲ PARAPIJOJE

Trečiadienis, gruodžio 25d. - Kalėdos. Kalėdų švenčių Mišios bus aukojamos antradienį, gruodžio 24d. (Kūčių dieną) 4:00v.p.p. vaikams ir šeimoms (angl.) ir 10:30v.v. (Bernelių Mišios liet.). Prieš Bernelių Mišias, 10:00v.v., parapijos choras giedos Kalėdų giesmes. Kalėdų dieną Mišios bus aukojamos angliškai 8:30v.r. ir 11:00v.r.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  ŠĮ SEKMADIENĮ
gruodžio 8 - 11:00 val.

KITĄ SEKMADIENĮ
gruodžio 15 - 11:00 val.

8 d. Čepulių šeima ir draugai

Skaitytoja/s

Lana Margevičienė Steponas Juodvalkis
15 d. LB Valdyba

Komunijos
dalintojai

Aurelija Jucaitienė, Živilė*
Rauda Gelažienė,
Marius Laniauskas

Remigijus Belzinskas, Živilė*
Kęstutis Civinskas,
Lana Margevičienė

22 d. Laniauskų šeima
29 d. Parapijos draugai

Patarnautojai

Julytė ir Clara Taraškaitės Lukas Milevičius ir Daina Dicevičiūtė