Turinys

Į pradžią
Mišių tvarka
Pastoracinė taryba
Biuletenis
Veikla
Maldos tarnystė
Ryšiai/nuorodos
Organizacijos


 

 Švento Kazimiero Parapija  

English

2021 m. balandžio 10 - 11 d.

Atsisiųskite vyskupo Malesic laišką tikintiesiems.

       Praėjusią savaitę, kai šventėme Didžiosios savaitės ir Velykų renginius, man tai buvo ypač geras jausmas, nes praėjusiais metais, 2020-taisias, mes buvome visiškai uždaryti ir viską vykdžiau privačiai. Velykų savaitgalio lankomumas buvo geriausias, kurį patyrėme per praėjusius metus, ir nors trūko daugybės Velykų iškilmių - giedojimo, procesijos, smilkalų ir švento vandens naudojimo, vis tiek buvo džiaugsmingos apeigos. Mes nuolat girdime viltingas sveikatos priežiūros institucijų naujienas, tačiau vis dar esame perspėjami, kad turime būti saugūs ir laikytis būtinų protokolų. Tik taip galėsime užkariauti šią pandemiją ir sugrįžti prie atviro gyvenimo. Kai vis daugiau mūsų žmonių gauna skiepus ir jaučiasi saugiai sugrįžę į Mišias bažnyčioje, mes esame čia jūsų pasveikinti. Iki to laiko, kai visi sugrįšime, mes ir toliau transliuosime savaitines mišias per internetą.

      Neseniai paprašiau kiekvienos parapijos šeimos pabandyti paaukoti $200.00 vienkartinę auką, kad padėtų mums pasivyti praleistas aukas dėl pandemijos. Praėjusią savaitę gavome $2,250.00 siekdami $9,600.00. Noriu padėkoti aukojusiems. Suprantu, kad parapijoje yra daug žmonių, negalinčių paaukoti didelės sumos, bet kiek gali, aukojusių iš širdies. Taip pat esu dėkingas tiems, kurie paaukojo daugiau nei $200.00. Ypatingai vertinamas jūsų dosnumas.

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PASIRUOŠIMAS SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI

Prasidės pamokos pasiruošimui priimti Sutvirtinimo sakramentą. Aštuntos klasės (arba 13 metų) mokiniai ir vyresni gali dalyvauti šiame apmokyme. Norėdami užsiregistruoti, susisiekite su Jackie telefonu 216-509-0401.

BIRTHRIGHT

„Birthright“ organizacija balandžio mėn. vykdys naujų savanorių apmokymo programą „Eastside“ raštinėje. Savanorių pareigos apima atsiliepti į telefono skambučius, rūšiuoti kūdikių drabužius, pakuoti naujagimio kraitelius ir padėti nėščioms moterims rasti bendruomenės pagalbos išteklius. Jei manote, kad Dievas kviečia jus padėti moterims, skambinkite Toni, telefonu 216-486-2800, kad gautumėte daugiau informacijos.

ŠEIMOS APMĄSTYMUI

Atvelykio atliepiamojoje psalmėje tris kartus kartojama „Jo gailest­ingumas amžinas“. Evangelijos skaityme Jėzus įkūnija Dievo gai­les­tingumą, priartėdamas prie tų, kurie jį paliko didžiausioje kančioje, žodžiais: „ramybės jums“. Kaip rodote ramybę savo šei­moje? Amžinas Dievo gailestingumas mus taip pat kviečia į džiaugs­mą. Kaip jūs išreiškiate šį džiaugsmą savo šeimos gyvenime?

APKLAUSA

       Visų prašome ir kviečiame dalyvauti parapijos Disciple Maker Survey apklausoje, kaip dalį visos vyskupijos projekto, skirto parapijos gyvenimui pagerinti. Šios apklausos rezultatai padės mūsų parapijos tarybai sudaryti konkrečius planus, kaip pagerinti mūsų parapijos dvasinį gyvenimą. Apklausa užtrunka tik kelias minutes ir yra prieinama internete. Galite apsilankyti: ­https://­www.catholicleaders.org/clevelanddmi ir pasirinkti mūsų para­piją, Šv. Kazimiero, arba eiti tiesiai į mūsų parapijos apklausą: https://portal.catholicleaders.org/dmi/survey/k323a23ky0. Kad visi turėtų laiko apklausą užpildyti, apklausa pratęsta iki 2021 m. bal. 18 d.

DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS

     Antrąjį Velykų sekmadienį švenčiame Dievo Gailestin-gumo sekmadienį. Apšviesti Kristaus Prisikėlimo šviesos, prisimename kiek Dievas yra didžiai gailestingas, ir kad mes taip pat esame pašaukti rodyti gailestingumą vienas kitam. Šį sekmadienį esame kviečiami melsti Dievą Jo gailestingumo, būti gailestingi kitiems, ir nuoširdžiai stengtis pilnai pasitikėti Jo Sūnumi - įsikūnijusiu Dievo gailestingumu.

     Gailestingumas reiškia, jog Dievas mus myli – visus mus, nežiūrint kiek esame nusidėję. Dievas nori, kad mes supras-tume, jog Jo gailestingumas pranoksta mūsų nuodėmes. Tai supratę, galėsime kreiptis į Jį su pasitikėjimu, priimti Jo gailestingumą nuoširdžiai, ir leisti tam gailestingumui tekėti per mus į kitus. Įgyvendinkime gailestingumą kasdien elgdamiesi sekančiai:

   A – Prašykime Dievą Jo gailestingumo. Dievas nori, kad artintumės prie Jo nuolat maldoje prašydami atleidimo už nuodėmes, ir prašydami, kad Jis apsuptų mus ir visą pasaulį savo gailestingumu.

   B – Būkime gailestingi kitiems. Dievas nori, kad priėmę Jo gailestingumą, nuoširdžiai sektume Jo pavyzdžiu, ir toliau skleistume Jo meilę ir gailestingumą kitiems.

   C – Visiškai pasitikėkime Jėzumi. Dievo gailes­tingumo malonės priklauso nuo mūsų pasitikėjimu Juo. Kuo labiau pasitikime Jėzumi, tuo daugiau malonių gausime. Melskimės Dievo gailestingumo ir rodykime gailestingumą artimui. Pradėkime kiekvieną dieną sakydami: „Jėzau, pasitikiu Tavim!“
Atsisiųskite Dievo Gailestingumo vainikėlio maldas.

KATALIKŲ KAPINĖS

Kita Katalikų kapinių sielvarto palaikymo grupė susitiks sekmadienį, balandžio 18 d., 3:00 v.p.p. šių kapinių raštinėse: All Souls (Chardon), Calvary (Cleveland), Holy Cross (Brookpark) ir All Saints (Northfield). Virtualus susitikimas vyks 5:00 val. Susitikimai vyksta atviru diskusijų formatu, pagal mėnesio temą. Temos yra savistovės, neseka viena po kitos, todėl jūs galite dalyvauti bet kurį mėnesį ir suprasti, apie ką kalbama. Jei negalite kalbėti apie savo sielvartą, ateikite išklausyti ir pabūti akivaizdoje suprantančiųjų. Balandžio mėnesio temos yra „Motinos dienos sielvartas“ ir „Atnaujinta viltis sielvarto skausme“. Reikalinga užsiregistruoti, o dalyviai turi dėvėti maskes. Norėdami užsire­gistruoti, susisiekite su Rhonda Abrams telefonu 216-930-4866.

 KAVUTĖS NEBUS

  VELYKOS
11:00 val.

KITAS SEKMADIENIS
11:00 val.

11 d.

Velykos

skaitytoja/s

Peteris Kampe Steponas Juodvalkis
18 d.

 

Komunijos
dalintoja/s

Frank Lukas Amanda Muliolienė
25 d.  
geg. 2 d.  

Patarnautojai

---- ----