Turinys

Į pradžią
Mišių tvarka
Pastoracinė taryba
Biuletenis
Veikla
Maldos tarnystė
Ryšiai/nuorodos
Organizacijos


 

 Švento Kazimiero Parapija  

English

2020 m. rugpjūčio 8 - 9 d.

     Paprastai šiuo metų laiku vaikai ruošiasi grįžti į mokyklą ir organizacijos pradeda naujus darbo metus. Šiais metais viskas pasikeitė. Koronavirusas vis plečiasi ir mums rūpį saugumas visų, kurie čia ateina. Sekdamas Cuyahoga County Health Department nuorodas ir Ohio gubernatoriaus pasiūlymus, pasikonsultavęs su mokyklos vadovais ir personalu, nusprendžiau, kad negalėsime panaudoti mokyklos pastato veiklai tol, kol apie tai pranešime daugiau. Tikiuosi, kad organizacijos sugebės susitikti virtualiai naudodami vieną iš internete randamų platformų. Melskimės, kad ši pandemija baigtųsi ir mes vėl galėtume sekti įprastą tvarką. Melskimės, kad ši pan­demija baigtųsi ir mes vėl galėtume sekti įprastą tvarką.

    Viena linksmesnė žinia. Kaip minėjau praeito savait­galio Mišiose, mes nesenai gavome stambų palikimą ($433,774.24).  Šis palikimas mums padės toliau vyk­dyti mūsų misiją tarnauti apylinkei su visų pagalba, kurie ateina pas mus ir padeda užgarantuoti mūsų ateitį. Šis vieno parapijiečio veiksmas tegul būna mums pavyzdys ir ragina mus panagrinėti, kaip mes galime prisidėti prie stiprios parapijos ateities. Viską, ką mes čia turime, mums parūpino tie, kurie atėjo prieš mus. Kaip geri šeimininkai, mes visi turime rūpintis apie mūsų tvarkingą pali-ki­mą tiems, kurie seka paskui mus.

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

KODĖL DĖVĖTI MASKES MIŠIŲ METU?

Daug kas mūsų vyskupijoje klausia, kodėl kai kurie parapijiečiai, sugrįžę išklausyti Mišių, nedėvi ir nenori dėvėti maskių. Kai kurie sako, kad jų „civilinė laisvė“ yra tuo pažeidžiama. Norime priminti, kad jūsų brolių ir seserų Kristuje sveikata yra pavojuje. Maskių dėvėjimas ar veido uždanga pandemijos metu yra veiksmas, kurį imamės dėl meilės artimui. Tai yra mums antras iš dviejų didžiųjų Dievo Įsakymų. Romėnų Mišiolo bendrosios instrukcijos rašo: „Mišių šventimo metu tikintieji sudaro šventą tautą, savo paties turimą tautą ir karališkąją kunigystę, kad jie galėtų dėkoti Dievui ir aukoti neteistą auką ne tik kunigo rankomis  bet ir kartu su juo ir kad jie išmoktų pasiūlyti save. Be to, jie turėtų pasirūpinti, kad tai įrodytų gilus religinis jausmas ir meilė broliams ir seserims, kurie kartu su jais dalyvauja toje pačioje šventėje. Todėl jie turi vengti bet kokio išskirtinumo ar skaldymo turėdami omenyje, kad jie turi tik vieną Tėvą danguje ir todėl visi yra broliai ar seserys vienas kitam..“ (GIRM. 95)

JEI REIKIA PAGELBOS

Dėlei koronaviruso pandemijos, daug žmonių yra patyrę finansinių sunkumų. Daugelis buvo atleisti iš darbo arba negali sugrįžti į darbą ir negali sudurti galo su galu, nes neturi lėšų. Parapijiečiai, kurių finansinė būklė yra sunkioj padėty dėlei pandemijos, gal galės gauti pagelbos. Dėl informacijos, kreipkitės konfidencialiai į kun. Bacevičių.

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje neseniai mirusį a.a. kun. Kęstutį Žemaitį mūsų vyskupijos kunigą, kuris mirė ptraeitą savaitę. Lai jis amžinai ilsisi dangaus karalystės ramybėje.

ATLEIDIMAS NUO PAREIGOS
DALYVAUTI SEKMADIENIO MIŠIŲ AUKOJE

Nors atversime bažnyčios duris ateinantį savaitgalį, daugelis gali jaustis, kad pavojus dar per didelis ateiti į Mišias. Todėl, Ohio vyskupai ir mūsų vyskupijos administratorius ir toliau atleidžia tikinčiuosius nuo pareigos dalyvauti Mišių aukoje. Jei nežadate ar negalite atvykti į bažnyčią, visvien rūpinkitės laikyti sekmadienį šventą ir sekite Mišių eigą televizijoje are per internetą.

SEKMADIENIO MIŠIOS GYVAI

Sekmadienio Mišias toliau transliuosime internetu; jos bus prieinamos pradedant 4:00v.p.p kiekvieną šeštadienį. Mišios bus aukojamos abiem kalbom, pakaitomis skiriant didesnę dalį Mišių arba lietuvių arba anglų kalbai. Jei negalite atvykti į bažnyčią dėl amžiaus, ligos, ar neįgalumo, kviečiame sekti Mišių auką internete. Jei turite komentarų - teigiamų ar neigiamų - laukiame juos išgirsti. Parašykite e-pašto laiškelį kun. Bacevičiui arba Laurai.

APSAUGOKIME DIEVO VAIKUS

Clevelando vyskupijos „Protecting God‘s Children“ programa budriai rūpinasi kelti visuomenės supratimą apie prievartavimą ir apsaugoti vaikus. Jei turite informacijos apie esamus ar buvusius netinkamus ar įtartinus kunigų, diakonų, vienuolių, ar pasauliečių dirbančių bažnyčioje veiksmus ar elgesį, praneškite Diocesan Office telefonu 216-334-2999 arba e-paštu:  response_services@diocese-ofcleveland.org. Esate taip pat prašomi tuoj pat pranešti apie tai vietiniam policijos skyriui. 

UŽKLAUSA APIE DIAKONATĄ

Diakonato formavimo biuras (Diaconate Formation Office) priima paklausimus iš vyrų, besidominčiais diakonatu. Kad kandidatas būtų laikomas kandidatu, jis turi būti ne jaunesnis kaip 30 metų Romos katalikas, aktyvus parapijos narys, palaikomas klebono. Jis turi būti geros sveikatos, tvirto moralinio pobūdžio, subrendusio tikėjimo, reguliariai praktikuoti sakramentinį Bažnyčios gyvenimą ir turėti norą tarnauti. Jei vedęs, jis turi būti galiojančioje santuokoje mažiausiai 5 metus, palaikyti žmoną ir šeimą bei būti tvirtoje ir stabilioje santuokoje.  Nesusituokęs, jis turi norėti ir galėti įsipareigoti celibatui. Daugiau informacijos galite gauti iš klebono arba iš Deacon David S. Kushner, Directory of Diaconate Formation, Center for Pastoral Leadership, 28700 Euclid Ave., Wickliffe, OH, 44092, telephonu: 440-943-7651, arba e-paštu: dkushner@dioceseofcleveland.org

 KAVUTĖS NEBUS

  ŠĮ SEKMADIENĮ
11:00 val.

KITĄ SEKMADIENĮ
11:00 val.

rugp.9  

kaitytoja/s

Eglė Laniauskienė Steponas Juodvalkis
16 d.  

Komunijos
dalintojai

Frank Lukas Maria Hoffman
23 d,  
30 d.  

Patarnautojai

---- ----