Turinys

Į pradžią
Mišių tvarka
Pastoracinė taryba
Biuletenis
Veikla
Maldos tarnystė
Ryšiai/nuorodos
Organizacijos


 

 Švento Kazimiero Parapija  

English

2020 m. birželio 6 - 7 d.

      Praėjusią savaitę, pirmąjį kartą per daugiau negu du mėnesius, atvėrėme bažnyčios duris savaitgalio Mišioms. Buvo gera jus pamatyti, ir matyti kiek daug jūsų atvyko į Mišias teikė vilčių, ypač kadangi daugelis parapijiečių pažengę amžiumi. Iš viso praėjusį savaitgalį sulaukėme 83 parapijiečių. Tvarkos prižiūrėtojai gražiai visus priėmė, tikrino įeinant pro duris, ir įteikė kaukę tiems, kurie jos neturėjo.
     Visa tai buvo didelė naujovė, ir truks laiko apsiprasti su nauja realybe. Mūsų savanorių komanda sanitariškai išvalė bažnyčios suolus tarp kiekvienų Mišių, ir esu tikras kad mūsų įdėtos pastangos sumažino visiems pavojų užsikrėsti virusu. Turėjome keleta nekritiškų nesklandumų, ir juos sutvarkėme.
     Rašydamas šias eilutes esu tikras, kad ši savaitė vyks sklandžiau. Mano svarbiausia, kaip klebono, pareiga yra rūpintis visų jūsų saugumu, todėl ir toliau reikalausime, kad būdami bažnyčioje visi dėvėtumėte kaukę, ir visi nusivalytute rankas disinfekavimo skysčiu įeidami į bažnyčią ir prieš priimant Komuniją.
     Praėjusią savaitę kviečiau man pranešti jūsų įspūdžius apie sugrįžimą į bažnyčią. Iš jūsų gauti komentarai yra labai pozityvūs. Tikiuos, kad su laiku, daugiau jūsų jausis patogiau apie sugrįžimą į bažnyčią ir lankomumas didės.
     Mes ir toliau dirbsime užtikrinti, kad dalyvavimas Mišių aukoje Šv. Kazimiero parapijoje bus visiems malonus.

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

 ATLEIDIMAS NUO PAREIGOS
DALYVAUTI SEKMADIENIO MIŠIŲ AUKOJE

Nors atversime bažnyčios duris ateinantį savaitgalį, daugelis gali jaustis, kad pavojus dar per didelis ateiti į Mišias. Todėl, Ohio vyskupai ir mūsų vyskupijos administratorius ir toliau atleidžia tikinčiuosius nuo pareigos dalyvauti Mišių aukoje. Jei nežadate ar negalite atvykti į bažnyčią, visvien rūpinkitės laikyti sekmadienį šventą ir sekite Mišių eigą televizijoje are per internetą.

SEKMADIENIO MIŠIOS GYVAI

Atsiprašome už garso nesklandumus praėjusio sekmadienio Mišių transliacijoje internete. Sutvarkėme mikrofonus, ir šią savaitę garsas turėtų būti geresnis. Sekmadienio Mišias toliau transliuosime internetu; jos bus prieinamos pradedant 4:00v.p.p kiekvieną šeštadienį. Mišios bus aukojamos abiem kalbom, pakaitomis skiriant didesnę dalį Mišių arba lietuvių arba anglų kalbai. Jei negalite atvykti į bažnyčią dėl amžiaus, ligos, ar neįgalumo, kviečiame sekti Mišių auką internete. Jei turite komentarų - teigiamų ar neigiamų - laukiame juos išgirsti. Parašykite e-pašto laiškelį kun. Bacevičiui arba Laurai.

DĖKOJAME

Nuoširdžiai dėkojame Erin Randel ir Danutei Belzinskienei - jos pasiuvo apsaugos kaukes mūsų parapijai. Labai įvertiname jų, bei jų padėjėjų, darbą. Jei kam nors reikalinga kaukė, kreipkitės į kun. Bacevičių.

PADĖKITE MUMS ATNAUJINTI PARAPIJOS BYLAS

Prabėgo daugiau negu dešimtis metų nuo Šv. Kazimiero parapijos atsidarymo. Per tą laiką daug kas yra pasikeitę, ir turbūt didžiausi pasikeitimai yra įvykę mūsų parapijos šeimose. Vaikai užaugo ir paliko namus, žmonės kitur išsikraustė ir daugiau neateina į Mišias, dar kiti įsijungė į parapiją bet niekada neužsiregistravo kaip parapijiečiai. Su šiuo biuleteniu įdedame parapijos surašymo (census) anketą; prašome visų ją užpildyti. Surašymas padės mums atnaujinti turimus duomenis, ir taip pat padės sudaryti aiškesnį vaizdą mūsų parapijos, kad galėtume pritaikyti įvairias programas ir patenkinti jūsų dvasinius bei bendruomeninius poreikius. Malonėkite užpildyti anketą ir ją sugrąžinti į aukų dėžutę bažnyčioje, į klebonijos pašto dėžutę, arba atsiųskite mums paštu. Jei turite bet kokių klausimų, skambinkite kun. Bacevičiui arba parašykite jam e-pašto laiškelį.

NAUJAS IR PAGERINTAS BŪDAS AUKOTI

Pradedant birželio 15d. mūsų interneto aukojimo portalas bus patobulintas; jums bus lengviau asmeniškai pritaikyti aukų sumą ir mums palengvins knygų suvedimą. Šis pagerinimas buvo anksčiau pramatytas. Jei susidursite su sunkumais naujame portale, praneškite Laurai raštinėje.

ATŠAUKTA

Bent iki vasaros pabaigos, atšaukiame Pirmojo mėnesio penkta-dienio ir Antrojo mėnesio antradienio Šventąją Valandą. Tikimės vėl prie jų sugrįžti vėliau šiais metais. Tomis dienomis ir valan-domis raginu visus praleisti tą valandą, ar bent jos dalį, maldoje.

CLEVELANDO KATALIKŲ RADIJO STOTIS

Clevelando katalikų radijo stotis „1260AM The Rock“ transliuoja Mišias bei kitas pamaldas radijo bangomis, kad visi, negalintys dalyvauti asmeniškai Mišių aukoje, turėtų progą jas išklausyti. Šiokiadieniais Mišių klausykitės 10:00v.r. ir 10:00v.v.; sekmadie-nio Mišias – šešt. 4:00v.p.p. ir sekm. 8:00 ir 10:30v.r. bei 5:00v.p.p. Rožančiaus maldos girdimos kiek-vieną vakarą 9:30v.v. ir Gailestingumo Vainikėlio maldas šiokia-dieniais 3:00v.p.p. Stoties pilna dienotvarkė: www.am1260therock.com

FESTivalis

FESTivalis 2020 vyks ir bus visiems prieinamas iš namų per internetą sekmadienį, rugpiūčio 9d. FESTivalio ruošėjai tariasi su renginio rėmėjais ir kitomis grupėmis ir rūpinasi, kad jis įvyktų. Platesnę informaciją matysite :www.TheFEST.us

 KAVUTĖS NEBUUS

  ŠĮ SEKMADIENĮ
11:00 val.

KITĄ SEKMADIENĮ
11:00 val.

bir. 7 d.  

Skaitytoja/s

Peteris Kampe Lutauras Milevičius
14 d.  

Komunijos
dalintojai

Frank Lukas Lana Margevičienė
21 d.  
28 d.  

Patarnautojai

---- ----