Švento Kazimiero Parapija

English

 

Birželio 15 - 16 d.

klebono žodis
     Vyskupijoje ir atskirose parapijose bus tam tikrų pokyčių. Neseniai vyskupija paskelbė naujus finansų tarybų darbo mandatus, kurie įsigalioja šių metų liepos 1 d.  Jų darbas su manimi bus išsamesnis nei anksčiau, o nariai dirbs tam tikromis sąlygomis. Bus labiau apibrėžtos konfidencialumo taisyklės, susijusios su parapijos veiklos specifika, taip pat daugiau skaidrumo dėl mūsų finansinių ataskaitų jums, parapijiečiams ir vyskupijai, įskaitant daugiau parapijos auditų, kuriuos atlieka vyskupijos darbuotojai. Kad padėti tęsti šį darbą, skiriu Ted Kowalski į mūsų Finansų tarybą. Ted taip pat yra mūsų parapijos tarybos narys ir galės informuoti abi tarybas svarbiais klausimais, susijusiais su abiem tarybomis. 
       Taip pat liepos 1 d. mūsų vyskupijos struktūra pasi-keis iš geografinių rajonų į dekanatus. Mūsų parapija nebebus Centriniame Rytų rajone, apimančiame šiaurės rytų Clevelandą, ir taps Priemiesčio Rytų dekanato nare. Mes prisijungsime prie parapijų Euclid, Hillcrest ir Heights srityse. Tačiau mes vis tiek liksime Collinwoodo grupės dalimi. Mūsų Dekanato dekanas yra kunigas Joseph Previte, Holy Rosary parapijos klebonas, kuris bus vyskupo atstovas vietovėje. Daugelis iš jūsų nepastebėsite skirtumų sekmadienį, kai ateisite į Mišias. To paskirstymo priežastis yra leisti mums glaudžiau bendradarbiauti su kitomis parapijomis, kad galėtume giliau ir pamaldžiau išgyventi savo tikėjimą.
       Pradėjus vykti šiems pokyčiams, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie mūsų parapiją.  Kas yra gera apie mus, kur turime tobulėti ir kaip galime sukurti stipresnę bendruomenę. Skambinkite, rašykite el. paštu arba susitarkite dėl susitikimo asmeniškai. Labai laukiu jūsų minčių. 
                                                                   Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius
  
 
MOBILIEJI TELEFONAI
     
        Pastaruoju metu padaugėjo mobiliųjų telefonų naudo-jimas bažnyčioje per Mišias. Tad dar kartą primename, kad įėjus į bažnyčios pastatą telefone įjungti tylųjį režimą, o dar geriau – išjungti. Tikrai nėra nieko svarbiau, kaip dalyvauti Mišiose ir po Mišių patikrinti telefonus.
GEGUŽINĖ PARAPIJIEČIAMS
     
      Šventojo Vardo draugija džiaugiasi galėdama pranešti, kad kasmetinė parapijiečiams skirta gegužinė įvyks trečiadienį, 2024 m. liepos 17 d., 5:00 v.v. East Shore Park Club, East Park ir Dorchester kampe, Erie ežero pakrantėje. Bus patiekiami dešrainiai, mėsainiai, užkandžiai ir gaivieji gėrimai. Gegužinė jums nekainuoja, nes Šventojo Vardo Draugija apsiima visas išlaidas. Tai geras būdas susitikti su kolegomis parapijiečiais ir sužinoti apie Šventojo Vardo Draugiją.
       
ŠVENTO VARDO DRAUGIJOS LOTERIJA
   
      Sveikiname John Milikas, birželio loterijos laimėtoją.  Jis laimėjo $215.00.  Sekantis traukimas bus mūsų parapijos gegužinėje liepos 17 d.
   
KAPITALINIO REMONTO ATNAUJINIMAS
     
      Baigta didžioji dalis bažnyčios fasado darbų. Buvo sumontuotas naujas kryžius. Viskas, kas liko padaryti įgyvendinant šį projektą, yra grąžinti stogo čerpes. Kai šis darbas bus baigtas, mes pradėsime grąžinti vyskupijai pasiskolintus $650,000. Turėtume sugebėti ją grąžinti maž-daug per šešerius metus. Šiuo metu laukiame, kol sugrįš popie-riniai raštai, kad būtų atlikta pagrindinių įėjimo durų apdaila ir naujų apkaustų montavimas. Tikimės, kad projektas bus baig-tas šią vasarą. Primename visiems, pasižadėjusiems mūsų kapitalo akcijai, tęsti mokėjimus, kad pažadas būtų įvykdytas. Šią vasarą išsiųsime pareiškimus tiems, kurie pažadėjo. Be to, turime dosnų aukotoją, kuris visas naujas aukas padvigubins iki $125,000. Tų, kurie gali, prašome paaukoti arba pažadėti papildomą sumą, kuri bus suderinta.  Su visa mūsų parama turėtume sugebėti įvykdyti šį įsipareigojimą ir išlaikyti parapiją finansiškai pasiturinčią.
     
MŪSŲ VIENUOLYNO PASTATAS
     

     Baigiame sutartį penkeriems metams išnuomoti mūsų vie-nuolyno pastatą Vyskupijos Katalikiškojo Švietimo Tarybai. Jame apsigyvens Notre Dame universiteto (Indiana) absol-ventai, kurie dėstys mūsų miesto katalikiškose mokyklose. Šiais mokslo metais bus keturi absolventai-mokytojai. Nuo-mos sutartis turėtų būti baigta ir gyventojai įsikelti rugpjūčio pradžioje.

kryžius Birželio 16 d. Birželio 23 d.
11:00 v r. 11:00 v r.
Skaitytoja/s Virginija Rubinski Kęstas Civinskas
Komunijos dalintoja/s
Albertas Sušinskas
Veronika Sasnjara
Arv Valiukas
Maria Hoffman