Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m. kovo17 kovo24 kovo31 bal.07 bal.14 bal.21 bal.28 geg.05 geg.12 geg.19 geg.26
2015 m.   bir.02 bir.09 bir.16 bir.23 bir.30 lie.07 lie.14 lie.21 lie.28 rugp.04 rugp.11
2016 m.   rugp.18 rugp.25 rugs.01 rugs.08 rugs.15 rugs.22 rugs.29 spalio06 spalio13    
2017 m.                        

Spalio 19 - 20  d. 2019 m.

1 SAVAITĖ IKI RUDENS FESTIVALIO
Beliko tik DVI savaitės iki Rudens Festivalio! Nelaukite įsigyti vakarienės bilietus!
PASKUTINĖ DIENĄ JUOS NUSIPIRKTI – spalio 20d.

Mūsų devintasis metinis Clambake/ Steak Bake/Rudens Loterijos vakaras bus didžiojoje salėje šeštadienį, spalio 26d., ir prasidės užsibaigus 5:30v.v. Mišioms. Loterijos bilietėlius rasite padėtus bažnyčios prieangyje. Prašome visų parapijiečių atsiimti jų šeimos voką su bilietėliais; tai mums sutaupys pašto siuntimo išlaidas.
VAKARIENĖS BILIETUS (bei pridėtinius loterijos bilietėlius) galite įsigyti po visų savaitgalio Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 Mišių svetainėje ir, savaitės bėgyje, klebonijoje jos darbo valandomis. Bilietų kainos: Clambake - $30, Steak bake (jautienos piausnis) -$35, pridėtinis tuzinas clams $10. Jūsų laukia ne vien tik skani vakarienė ir turtingas gardumynų stalas, bet ir proga išbandyti laimę dovanų krepšių ir 50/50 loterijose. LAUKIAME SAVANORIŲ ir kviečiame ateiti į talką padėti suruošti šį renginį. Reikės pagelbos paruošti bei sutvarkyti salę, iškepti pyragų ir padėti įvairiais kitais būdais. Padėkite savo parapijai ir užsirašykite į savanorystės sąrašus bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Lauksime jūsų visų spalio 26d.
SVEIKINIMŲ KNYGELĖ  Rudens festivalyje ir vėl šiais metais turėsime programos knygelę, kurioje talpinsime jūsų sveikinimus ir reklamos žinutes. Kviečiame visus parapijiečius, parapijos organizacijas bei verslininkus paremti parapiją ir įteikti sveikinimą ar reklamą. Žinutės kaina nuo $10. Sveikinimų anketa įdėta su jūsų šeimos laišku vokelyje; pridėtines anketas rasite gale bažnyčios. Raginame ir kviečiame visus dalyvauti.

NAUJAS BŪDAS AUKOTI

Aukas Šv. Kazimiero parapijai dabar galite aukoti per Intrnetą tiesiogiai pervedant pinigus iš taupomosios ar čekių sąskaitos, arba naudojant MasterCard, Visa, ar Discover kredito korteles. Parapijos tinklapyje spūstelėkite „online giving“ jungtį (link), ir sekite tolesnius nurodymus. Vienu ypu galėsite sudaryti visų metų aukojimo planą ir taip pat bet kada pakeisti aukojimo sumą. Jei turite klausimų, kreipkitės į kun. Bacevičių arba Laura parapijos raštinėje.

VĖLINĖS

Šeštadienis, lapkričio 2d. yra Vėlinės, diena kuomet prisimename mirusiuosius. Kadangi šįmet Vėlinės išpuola šeštadienį, tą dieną bus aukojamos tik vienerios Mišios šeštadienio rytą 7:30v.r. Kviečiame visus, kurių šeimoje mirė asmuo nuo praėjusio lapkričio 2d., dalyvauti šiose Mišiose. Aukų vokelių siuntoje rasite Vėlinių (All Souls) vokelį; jame yra vieta įrašyti mylimųjų vardus, kuriuos prisiminsime Vėlinių Mišių aukoje.
     Parapijos raštinėje turime specialias Vėlinių žvakes, kuriose įrašysime mirusiųjų vardus. Šios žvakės degs bažnyčioje 5 dienas, pradedant lapkričio 2d. Auka už Vėlinių žvakę - $5.
Kviečiame visus prisiminti mirusius ir uždegti Vėlinių žvakę.

KUNIGYSTĖS SEKMADIENIS

Sekmadienį, spalio 27d., visame mūsų krašte katalikai švęs Kunigystės sekmadienį. Ši diena skirta įvertinti kunigystės luomo svarbą Bažnyčios gyvenime ir pagerbti kunigus. Tą dieną visi turime progą permąstyti kunigo tarnystę – tarnystę, kuria kunigai su mumis dalijasi ir prie Viešpaties Stalo ir kai į juos kreipiamės sunkiose gyvenimo valandose – ir atsiminti jiems padėkoti už jų darbą, įteikti padėkos raštelį ar tarti malonų žodį.
     Melskimės kartu, kad jaunimas būtų įkvėptas kunigų tarnystės pavyzdžio ir jų širdys atsivertų Dievo kvietimui ir į jį atsilieptų. Platesnę informaciją apie kunigystės luomą rasite:
www.clevelandcatholic-priesthood.com

     Šią savaitę mūsų parapiją švenčia jos gyvavimo dešimtmetį. Mūsų parapijos atidarymo Mišios buvo 2009m. spalio 25d. Praėjusių kelių savaičių bėgyje, besiruošdamas Pasižadėjimo sekmadieniui, turėjau progos apmąstyti viską, ką esame atlikę per tuos dešimtį metų. Praėjusį savaitgalį bandžiau aptarti kiek daug esame atlikę remontuodami pastatus ir surasdami būdus juos tinkamai vartoti. Bet dabar norėčiau aptarti kiek esame atlikę kaip parapijos bendruomenė. Esame suartėję ir išmokę viens kitu pasitikėti. Esame atnešę atsinaujinimo dvasios į mūsų organizacijas bei įsteigę naujas. Esame labiau atsiliepę į mūsų parapijiečių ir apylinkėje gyvenančių reikmes. Einame kartu kelionėje kaip parapijos bendruomenė tarnaudami vienas kitam, mūsų apylinkei, ir Clevelando vyskupijai. Žengdami į ateitį, matome mūsų laukiančius iššūkius, ir klausiame savęs ar esame pajėgūs juos sutikti.

     Šiandien kreipiuosi į jus su prašymu pasižadėti toliau remti mūsų parapiją finansiškai. Tuo pačiu, prašau jūsų pasižadėti skirti laiko idant augtume tikėjime, ir pasižadėti dalintis savo talentais kad galėtume padėti kitiems toje kelionėje. Eikime kartu į ateitį.   

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

MISIJŲ SEKMADIENIS

Šį sekmadienį švenčiame Pasaulinį Misijų Sekmadienį, diena, skirta paremti Bažnyčios misijų darbus pasaulyje. Melskimės už misijonierius ir remkime jų darbą piniginėmis aukomis. Kviečiame visus įteikti auką Misijų sekmadienį. Malonėkite naudoti šiam tikslui pažymėtus vokelius.

PASIŽADĖJIMO SAVAITGALIS

Šis savaitgalis yra padidinto aukojimo parapijai programos pasižadėjimo savaitgalis. Kviečiame ir raginame visus parapijiečius užpildyti pasižadėjimo kortelę ir ją sugrąžinti bažnyčioje. Pasižadėjimo kortelėje rasite informaciją kaip padidinti aukų sumą, ir prašymą pasižadėti tai daryti per ateinančius metus. Jei turite klausimų apie šią programą ar kaip aukoti internetu, kreipkitės į parapijos raštinę.

DĖKOJAME

Šv. Vincento Pauliečio antklodžių sekmadienio aukų suma buvo $165. Dėka parapijiečių davusių aukas, šią žiemą daug šeimų bei asmenų bus aprūpinti šiltomis antklodėmis ir kitais reikalingais daiktais. Jei dar neįteikėte aukos, tai galite padaryti internetu: www.svdpcle.org  arba rašykite čekį SVDP vardu.

PASTORACINĖ TARYBA

Šį savaitgalį pradedame naujų kandidatų į Pastoracinę Tarybą siūlymo procesą. Šiais metais išrinksime 4 narius dviejų metų, pradedant 2020 m. sausio 1d. kadencijai. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki š.m. lapkričio 3d.; balsavimas vyks nuo lapkričio 16-17 savaitgalio iki š.m. gruodžio 1d. Visi parapijos nariai, 16m. ir vyresni, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  ŠĮ SEKMADIENĮ
spalio 20 d.

KITĄ SEKMADIENĮ
spalio 27 d.

20 d. Ateities Klubas

Skaitytoja/s

Agnė Petrošiūtė Liutauras Milevičius
27 d. Židinys

Komunijos
dalintojai

Rauda Gelažienė, Živilė*
Amanda Muliolienė.
Lana Margevičienė

Kęstutis Civinskas, Živilė*
Frank Lucas,
Marius Laniauskas

lap. 3 Tik kava (Danutė Abriani)
10 d. Civinskkų šeima ir draugai

Patarnautojai

Vilnė Zulkutė ir Lukas Milevičius Julytė ir Clara Taraškaitės