Turinys

Į pradžią
Mišių tvarka
Pastoracinė taryba
Biuletenis
Veikla
Maldos tarnystė
Ryšiai/nuorodos
Organizacijos


 

 Švento Kazimiero Parapija  

English

2020 m. spalio 24 - 25 d.

    FINANSINĖ ATASKAITA: Su šiuo biuleteniu džiaugiamės galėdami pristatyti mūsų parapijos finansinę ataskaitą, apimančią finansinius metus, pasibaigusius 2020 m. birželio 30 d. Ši ataskaita išsamiau pateikta Vyskupijos finansų raštinei ir buvo jų priimta. Peržiūrėję šią ataskaitos turėtumėm visi prisiminti, už kokį didžiulį turtą esame atsakingi. Tai turėtų būti priminimas apie mūsų pareigą remti parapiją pagal visas galimybes ir priminima parapijos valdantiesiems būti labai atsargiems, kai leidžiame mums patikėtus pinigus. Jei kam nors kyla klausimų dėl bet kurios šios ataskaitos dalies, susisiekite su manimi arba su bet kuriuo Finansų tarybos nariu. Finansų taryba ne tik atidžiai stebi mūsų parapijos finansus, bet ir yra atsakinga už visų mūsų parapijos organizacijų finansinę priežiūrą. Finansų tarybos nariai daug laiko skiria atlikti tarnybą parapijai. Jie rimtai žiūri į savo atsakomybę ir yra įsipareigoję užtikrinti, kad mūsų parapija ir mūsų parapijos organizacijos laikytųsi visų federalinių ir valstijos įstatymų ir vykdytų Cleve­lando vyskupijos biudžetinę politiką. Mūsų Finansų tarybos nariai yra: Aurelija Jucaitis, Patricia Campbell, Josephine Nampewo, Remigijus Belzinskas ir Davidas Oligny. Telaimina mus Dievas!

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Mariją Puškorienę, kuri nesenai mirė. Lai ji amžinai ilsisi dangaus karalystės ramybėje.

SEKMADIENIO MIŠIOS GYVAI

Sekmadienio Mišias toliau transliuosime internetu; jos bus prieinamos pradedant 4:00v.p.p kiekvieną šeštadienį. Mišios bus aukojamos abiem kalbom, pakaitomis skiriant didesnę dalį Mišių arba lietuvių arba anglų kalbai. Jei negalite atvykti į bažnyčią dėl amžiaus, ligos, ar neįgalumo, kviečiame sekti Mišių auką internete. Jei turite komentarų - teigiamų ar neigiamų - laukiame juos išgirsti. Parašykite e-pašto laiškelį kun. Bacevičiui arba Janet.

ATLEIDIMAS NUO PAREIGOS
DALYVAUTI SEKMADIENIO MIŠIŲ AUKOJE

Nors atversime bažnyčios duris ateinantį savaitgalį, daugelis gali jaustis, kad pavojus dar per didelis ateiti į Mišias. Todėl, Ohio vyskupai ir mūsų vyskupijos administratorius ir toliau atleidžia tikinčiuosius nuo pareigos dalyvauti Mišių aukoje. Jei nežadate ar negalite atvykti į bažnyčią, visvien rūpinkitės laikyti sekmadienį šventą ir sekite Mišių eigą televizijoje are per internetą.

 KUNIGYSTĖS SEKMADIENIS

      Spalio 25 d. katalikai švęs kunigystės sekmadienį - dieną, skirtą švęsti kunigystės dovanos svarbą Bažnyčios gyvenime ir apmąstyti tarnystę, kuria mūsų kunigai dalijasi su mumis - kai renkamės prie Viešpaties stalo ir kai mes jų šaukiamės mums reikiamu laiku. Apsvarstykite galimybę su jais pasidalinti asmeniniu rašteliu ar padėkos kortele. Mes meldžiamės, kad mūsų jaunus žmones įkvėptų mūsų kunigų tarnyba ir liudijimai, o jų širdis būtų atvira Dievo kvietimui išgirsti ir atsakyti. Daugiau informacijos apie kunigystę galite rasti www.clevelandcatholicpriesthood.com.
              

LINKSMO GIMTADIENIO
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJAI

Šiandien prieš vienuolika metų, 2009 m. spalio 25 d., Vyskupas Lennon laikė atidarymo Mišias ir sukūrė Šv. Kazimiero parapiją. Nuo pirmosios Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos ir Šv. Jurgio parapijos susijungimo dienos iki šios dienos galime pamatyti, kaip parapija augo ir keitėsi. Net tęsdami darbą per COVID-19 pandemiją, mes vis dar esame auganti ir gyvybinga parapija. Žengdami į ateitį, mes ir toliau susidursime su naujais iššūkiais, tačiau nepasikeis mūsų įsipareigojimas vykdyti savo, kaip katalikų parapijos, veiklą Clevelando vyskupijoje. Tegul Viešpats palaimina mus visus, suvienija mus parapijos darbams ir saugo mus šiuo sunkiu laikotarpiu.

VĖLINĖS

Pirmadienis, lapkričio 2 d., Yra visų sielų šventė, diena, kai prisimename savo mirusiuosius. Trys tradicinės Vėlinių dienos mišios bus aukojamos 7:30 v.r. (anglų k.), 12.00 val. (anglų k.) ir 7.00 v.v. (lietuvių k.). Po vakarinių Mišių turėsime lietuvių tradicines Vėlinių pamaldas ir maldas už mirusiuosius. Kviečiame šeimas, netekusias mylimo žmogaus nuo praėjusio lapkričio 2 d., dalyvauti pamaldose. Visų sielų dienos vokas yra kartu su aukų vokais, kuriuose yra vietos vardams mirusiųjų, kuriuos norite prisiminti Mišiose. Be to, klebonijoje galima įsigyti Vėlinių žvakių, ant kurių gali būti užrašytas mirusiojo vardas, kurį norite prisiminti. Šios žvakės degs 5 dienas nuo lapkričio 2 d. Aukos už Vėlinių žvakę yra $5, o vokus galima įsigyti bažnyčios prieangyje. Mišias lankantiems nuotoliniu būdu, tiesiog atsiųskite mums savo auką ($5 už kiekvieną žvakę) ir vardą, kurį norite užrašyti. Visi kviečiami dalyvauti šiose pamaldose.

NAUJIENOS IŠ ŠV. JERONIMO PARAPIJ

Šv. Jeronimo altorių ir rožinio draugija parduoda „strudel“ pyragus. Šventėms galima užsisakyti profesionaliai pagamintą šaldytą pyragą. Yra aštuonių rūšių pyragų. Užsakymo terminas yra iki pirmadienio, 2020 m. lapkričio 2 d.. Užsakymai gali būti saugiai pateikiami internete adresu https://www.stjerome­cleve­land.­­churchgiving.com. Arba skambinkite dėl papildomos informa­cijos: Pat Bakaitis telefonu 216-486-0415.

 ANTKLODŽIŲ SEKMADIENIS

Jei dar neturėjote progos prisidėti prie šių metų „Antklodžių sekmadienio“ rinkliavos, apsvarstykite galimybę tai padaryti. Šių metų poreikis yra didesnis nei bet kada, nes pandemijos metu finansinių sunkumų patiria daug daugiau žmonių. Aukoti galima saugiai internetu adresu https://www.svdpcle.org/-donatetoday/ blanket-sunday/. Čekius taip pat galite išsiųsti adresu: St. Vincent de Paul Society Blanket Sunday, 1404 East Ninth Street – 3rd Floor, Cleveland, OH 44114. Dėkojame, kad padėjote mums „užkloti kitus šiluma ir užuojauta“.

ŠEIMOS APMASYMUI

Šiandien Jėzus mums sako, kad meilė Dievui ir artimui yra dvi didžiausio įsakymo dalys. Mylinčios šeimos daro abu. Jie išreiškia meilę Dievui kaip šeima, žinodami, kad tai padės jiems mylėti vienas kitą. Kas skatina jų meilę? Mylėti Dievą bemylint žmones.  Kaip mes mylime vienas kitą per COVID-19 pandemiją?

ATSUKITE LAIKRODŽIUS KITĄ ŠEŠTADIENĮ

Kitą savaitgalį laikrodžius pakeisime atgal į standartinį laiką. Kitą šeštadienio vakarą nepamirškite nustatyti valandą atgal.

 KAVUTĖS NEBUS

  ŠĮ SEKMADIENĮ
11:00 val.

KITĄ SEKMADIENĮ
11:00 val.

25 d.  

kaitytoja/s

Liutauras Milevičius

Saulė Narbutaitienė

lap. 1  

Komunijos
dalintojai

Frank Lukas Dan Margevičius
8 d.  
15 d.  

Patarnautojai

---- ----