Švento Kazimiero Parapija
English

Organizacijų ir tarnysčių sąrašą ir jų veiklos aprašymus rasite Organizacijos puslapyje. Kviečiame visas parapijos organizacijas atsiųsti savo informaciją Amandai Muliolienei (atmuliolis@gmail.com) iki bet kurios savaitės ketvirtadienio, kad būtų patalpinta tinklapyje tą savaitę.

KALENDORIUS – 2024

Perpetual Help in the Kitchen, parapijos receptų knyga pardavinėjama parapijos raštinėje. Kaina - $25.00

 
Balandis  
    

Skautai renkasi kas pirmadienį 7:00v.v Vilties namelyje
   
     
  16: Suaugusių švietims su Jackie 7 – 8pm Vilties namelyje

  18:  Finansų Tarybos posėdis 7:30pm (Zoom)

Gegužis
   

Skautai renkasi kas pirmadienį 7:00v.v Vilties namelyje

   5:  Pirmo penktadienio Šventoji Valanda 8-9 v.r. (bažnyčioje)
   
   9:  Pastoracinės Tarybos posėdis 7:00v.v. Vilties namelyje
   
 11: Švento Vardo draugijos susirinkimas 3:00pm (Vilties namelyje)
   
 14: 2-tro antradienio Šventoji Valanda 6-7pm (bažnyčioje)
   
 16: Finansų Tarybos posėdis 7:30pm (Zoom)
   
 18: Gėlių išpardavimo išdalinimas – (mokyklos salėje)

 21: Suaugusiems Paskaita su Jackie 7-8pm Vilties namelyje