Švento Kazimiero Parapija
English

Organizacijų ir tarnysčių sąrašą ir jų veiklos aprašymus rasite Organizacijos puslapyje. Kviečiame visas parapijos organizacijas atsiųsti savo informaciją Amandai Muliolienei (atmuliolis@gmail.com) iki bet kurios savaitės ketvirtadienio, kad būtų patalpinta tinklapyje tą savaitę.

KALENDORIUS – 2023

Perpetual Help in the Kitchen, parapijos receptų knyga pardavinėjama parapijos raštinėje. Kaina - $25.00

Rugsėjis

  21: Finansinių Reikalų Tarybos susirinkimas 7:30pm Zoom

   

Spalis

    3: Pastoracinės Tarybos susirinkimas  7:00pm klebonijoje

    6: Pirmo Penktadienio Eucharistinė Valanda 8-9am bažnyčioje

    7: Švento Vardo draugijos susirinkimas 3:00pm Vilties namelyje

  10: Eucharistinė Šventoji Valanda 6-7pm bažnyčioje

  14: Mišios sergantiems 5:00pm bažnyčioje

  19: Finansinių Reikalų Tarybos susirinkimas 7:30pm Zoom