Švento Kazimiero Parapija
English

Organizacijų ir tarnysčių sąrašą ir jų veiklos aprašymus rasite Organizacijos puslapyje. Kviečiame visas parapijos organizacijas atsiųsti savo informaciją Amandai Muliolienei (atmuliolis@gmail.com) iki bet kurios savaitės ketvirtadienio, kad būtų patalpinta tinklapyje tą savaitę.

KALENDORIUS – 2022

Perpetual Help in the Kitchen, parapijos receptų knyga pardavinėjama parapijos raštinėje. Kaina - $25.


Liepa

 4: JAV Nepriklausomybės Šventė

   12: Šventoji Valanda 6:00pm - 7:00 pm (Church)
   27:  Švento Vardo Draugijos gegužinė parapijiečiams 4:00 pm (East Shore Park Club)

Rugpjūtis

 8: Šventoji Valanda 6:00pm - 7:00 pm (bažnyčioje)

  Rugsėjis 

 5: Darbo Diena (raštinė uždaryta)

 6: Pastoracinės tarybos susirinkimas 7:00 pm (ZOOM)

 9: Pirmo penktadienio Šventoji Valanda 8-9 am (bažnyčioje)

   10: Švento Vardo Draugijos susirinkimas 3:00 pm (Hope House)