Švento Kazimiero Parapija
English

Organizacijų ir tarnysčių sąrašą ir jų veiklos aprašymus rasite Organizacijos puslapyje. Kviečiame visas parapijos organizacijas atsiųsti savo informaciją Amandai Muliolienei (atmuliolis@gmail.com) iki bet kurios savaitės ketvirtadienio, kad būtų patalpinta tinklapyje tą savaitę.

KALENDORIUS – 2022-2023

Perpetual Help in the Kitchen, parapijos receptų knyga pardavinėjama parapijos raštinėje. Kaina - $25


 

 Gruodis

 2: Pirmo penktadienio Eucharistijos Šventoji Valanda 8-9am (bažnyčioje)

 6: Pastoracinės Tarybos posėdis 7pm (Zoom)

 8: Marijos Nekalto Prasidėjimo šventė (privaloma)

   10: Švento Vardo Draugijos susirinkimas 3:00 (Vilties namelyje)

   12: Parapijų telkinio Susitaikymo Sakramento pamaldos 7:00pm (St Jarome bažnyčioje)

   24-25: Kalėdų Mišios (bažnyčioje)

   31-1: Dievo Motinos Marijos Mišios (bažnyčioje)

 

Sausis, 2023

 1: Marijos, Dievo Motinos Mišios (bažnyčioje)

 3: Pastoracinės Tarybos posėdis 7:00pm (Zoom)

 6: Pirmo penktadienio Eucharistijos Šventoji Valanda 8-9am (bažnyčioje)

   14: Švento Vardo Draugijos susirinkimas 3:00 (Vilties namelyje)

   19: Financų Tarybos posėdis 7:30pm (Zoom)

Kovas, 2023

     5: Šv. Kazimiero Lituanistinės mokyklos Mišios 11:00am (bažnyčioje)