Švento Kazimiero Parapija
English

Šv. Kazimiero parapijos Pastoracinės tarybos veiklos santrauka

2014 m. sausio - birželio mėn.

            Pastoracinės tarybos nariai posėdžiauja kas mėnesį ir dirba su klebonu patardami rūpimais parapijos gyvenimo klausimais. Parapijos gyvenimas susideda iš įvairių renginių, parapijiečių įjungimo į parapijos veiklą ir parapijos klestėjimo. Mūsų parapijos tarnystė ir Pastoracinės tarybos atsakomybė apjungia lietuvių bendruomenę bei apylinkės gyventojus, kurie sudaro mūsų parapiją. Mes patariame klebonui ir finansų komitetui, pagal reikalą, parapijos finansinio gyvastingumo reikalais.

Pastoracinės tarybos veiklos santrauka:

 • Koordinavome Parapijos Žinyno išleidimą. Žinynas bus dalijamas šių metų rudenį kartu su penkių metų parapijos įkūrimo sukakties švente. Žinyne rasite mūsų parapijiečių nuotraukas ir žinias, mūsų veiklos nuotraukas bei parapijos darbuotojus.

 • Sukūrėme parapijos tinklapį, kuriame rasite parapijos veiklą, žinias, Mišių tvarkaraščius, klebono žodį, ir t.t. Tinklapis garsina mūsų parapiją, jos veiklą ir yra prieinamas kiekvienam, kuris nori susipažinti su mūsų parapija.

 • Koordinuojame ir apsvarstome parapijos parengimus. Šie parengimai padeda parapijiečiams susipažinti, dirbti kartu, kviečia melstis ir dalyvauti parapijos religiniuose renginiuose, bei padeda sukelti lėšas parapijai. Keli tokie renginiai surašyti čia:

 • Altoriaus draugijos "Sriuba sielai"

 • Šv. Kazimiero dienos šventė

 • Blynų pusryčiai

 • Kavutė

 • Gavėnios apeigos (Kryžiaus Kelias, Tenebrae, apylinkės parapijų bendros Mišios)

 • Gėlių pardavimas

 • Apžvelgiame parapijoje vykstančius pasikeitimus, kaip mokyklos patalpų išnuo­mavimą Cleveland Breakthrough Intergeneracinei mokyklai ir parapijos veiklos pritaikymą prie naujų sąlygų.

 • Dirbame su klebonu prie strateginių planų, kaip padidinti parapijiečių skaičių lietuvių tarpe ir apylinkės gyventojų tarpe. Kad parapija klestėtų, reikia didinti parapijiečių skaičių. Įprasminimas prapijos svarbumo mūsų parapijiečių gyvenime lieka didelis iššūkis. Pastoracinės tarybos nariai vis ieško būdų, kaip pasiekti tuos, kurie mūsų parapijai nepriklauso ir juos patraukti į parapijiečių eiles.

 • Tarybos nariai stengiasi išklausyti parapijiečių. Prašome jūsų pasisakyti parapijos veiklos ir religinio gyvenimo temomis. Norime girdėti jūsų nuomonę apie mūsų parapijos stiprumus ir silpnybes.

Šis mūsų veiklos sąrašas nėra pilnas; čia tik patys svarbiausi atlikti darbai. Pastoracinės tarybos nariai stengiasi sujungti parapijos tikslus su parapijiečių gyvenimu. Šv. Kazimiero parapija – tai tikėjimo švyturys apylinkės gyventojams ir Clevelando lietuvių bendruomenei. Pastoracinė taryba atstovauja parapijiečius šioje tarnystėje.

Jeigu turite klausimų, patarimų ar rūpesčių, prašome kreiptis į vieną iš tarybos narių. Mes laukiame komentarų ir konstruktyvios kritikos.

Diakonas Lou Pecek, Pirmininkas,  Rimvydas Čepulis, Vice-pirmininkas,  Amanda Muliolienė, Sekretorė, Anthony Bacevice, Jackie Caruso-Taylor, Lenny Kedys, Ted Kowalski, Gražina Kudukienė,  Sue Milikas ir Debbie Zeledonis - nariai.