Turinys

Į pradžią
Mišių tvarka
Pastoracinė taryba
Biuletenis
Veikla
Maldos tarnystė
Ryšiai/nuorodos
Organizacijos


 

   ŠV. MIŠIOS
Šeštadieniais 
      5:30pm (an)
Sekmadieniais
     
 8:00am (an
     10:00am (lt)
     12:00pm (an)
Pirm. – penkt.   
     7:30am (an)
                                         IŠPAŽINTYS
Šeštadieniais 
4:30-5:00pm
arba susitarus su
 klebonu

 

 Švento Kazimiero Parapija
English

  ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS PASKIRTIES PAREIŠKIMAS

  Šv. Kazimiero parapija, apjungianti įvairių tautybių katalikus, turi dvigubą paskirtį: vienyti bei stiprinti apylinkės lietuvių bendruomenę ir nuoširdžiai priimti visus, norinčius įsijungti į parapijos šeimą.

      Mes esame pašaukti būti tikinčiaisiais, kurie laiko Eucharistiją savo gyvenimo centre. Mes esame kviečiami įgyvendinti Evangelijos mokymus ir atpažinti Kristų sakramentuose bei vienas kitame.

      Mes stengiamės patenkinti įvairaus amžiaus parapijiečių dvasinius poreikius, siekiame kurti ryšius parapijos apylinkėje ir puoselėti lietuviškus papročius bei tradicijas. Mes ryžtamės atsiliepti į visus iššūkius ir, drauge dirbdami, kurti stiprią parapiją.

                   Reiškiame
užuojautą
                  
a.a Reginos Nasvytienės

šeimai ir draugams.

Laidotuvės įvyks
gruodžio 28 d. 10:00 am.

FILMAS – „PIRMASIS DIEVO GAILESTINGUMO PAVEIKSLAS“

Šiuo metu esame pramatę tris filmo seansus: penktadienį, balandžio 1d. ir šeštadienį, balandžio 2d. 7:00v.v.(didžiojoje salėje) ir antradienį, balandžio 5d. 5:00v.p.p. (svetainėje).

www.divinemercyfilm.org - oficialus filmo tinklapis
https://www.youtube.com/watch?v=uSB7uiE7sTA - reklaminės ištraukos iš filmo.
Straipsnis apie filmą bernardinai.lt tinklapyje

Tinklapis, kuriame galima apie Šv. Faustiną pasiskaityti lietuviškai ir angliškai

Kun. Joseph A. Bacevice, Klebonas
jbacevice@dioceseofcleveland.org

18022 Neff Rd
Cleveland, Ohio 44119-2699
(216) 481-3157

 

Raštinės valandos
Nuo pirmadienio iki  penktadienio 10-6 PM;
Uždaryta šeštadienį ir sekmadienį.

 

Sekretorė: Janet Verbyla
janet@saintcasimirparish.org

Facebook:
Saint Caimir Parish - Švento Kazimiero Parapija

Nuotrukų archyvas
http://www.flickr.com/svkazimierostcasimir-cleveland/collections/

    

GAILESTINGUMO METAI

2015m. gruodžio 8 d. iki
2016m. lapkričio 20 d.

4-asis GAVĖNIOS SEKMADIENIS
2016 m. kovo 5 - 6 d.

 

“…reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado! (Lk 15,32)

Psalmė šiai savaitei
Psalmė 34:2-3
 

“Visuomet VIEŠPATĮ garbinsiu,

jo šlovė nuolat bus man ant lūpų.

Aš didžiuojuosi VIEŠPAČIU, –

kuklieji girdės ir džiaugsis.”


Gavėnios renginiai

Pastoracinė taryba

Ted Kowalski - pirmininkas,
tedkowalski2@gmail.com
Loretta Gudėnienė - vice-pirmininkė,
Giedrė Matienė - korespondencijų sekretorė, ir Jackie Caruso-Taylor - protokolų sekretorė.
Nariai:
Maureen Anderson, Anthony Bacevice, Nijolė Balčiūnienė, Gražina Kudukienė, Stepas Matas ir Maria Santana
Pastoracinės tarybos gairės

 NAUJIEMS PARAPIJIEČIAMS

    Sveiki atvykę į Šv. Kazimiero parapiją!  Užeikite į raštinę užsiregistruoti į parapiją.  Jūsų patogumui registracijos anketas rasite bažnyčios prieangio kairėje, Knygų kambaryje.

Atsisiųskite Registracijos formą

KRIKŠTAS

    Tėvai, norintys krikštyti vaikelį Šv. Kazimiero parapijoje, prašomi kreiptis į parapijos raštinę susitarti dėl privalomo prieš Krikštą apmokymo. Krikšto tėvai turi būti praktikuojantys katalikai ir gauti krikštatėvių patvirtinimą iš parapijos, kuriai priklauso.

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

       Jeigu norite prie šios tarnystės prisidėti, kviečiame skambinti į kleboniją ir paprašyti, kad kiekvieną mėnesį šį žiniaraštį atsiųstų jums į namus. Ypatingai kviečiame tuos, kurie serga ir yra namisėdos prisijungti prie šios tarnystės.

 LIGONIAI ir NAMISĖDOS

    Ligonių ir namisėdų lankymas yra svarbi mūsų parapijos tarnystė.  Sergantys ir vyresnio amžiaus parapijiečiai, kurie norėtų priimti sakramentus, prašomi kreiptis į parapijos raštinę.

SANTUOKOS SAKRAMENTAS

    Norintys tuoktis Šv. Kazimiero parapijoje privalo susisiekti su klebonu ne vėliau kaip šešis mėnesius prieš santuokos datą susitarti dėl pasiruošimo sakramentui ir pamaldų eigos.

 

 LAIDOTUVĖS

Mirties atveju, susisiekite su parapijos raštine dėl laidotuvių tvarkos.

  
VESTUVI
Ų UŽSAKAI:
   

III.   Robert Jozef Piotrkowski ir Justine Leigh Roth