Švento Kazimiero Parapija
English

Parapijos organizacijos ir tarnystės

Spragtelėkite ant organizacijos ar tarnystės pavadinimo pasiskaityti jų pranešimus. Amanda Muliolienė laukia jūsų organizacijos trumpo aprašymo ir kitų žinių, kurias norite, kad tinklapyje būtų įkelta. Jeigu prisiųsite informacijas iki savaitės ketvirtadienio, žinios bus įkeltos į tinklapį ateinantį savaitgaliui.

Parapijos choras

Kviečiame jus giedoti parapijos chore. Mūsų parapijos choras gieda kiekvieną sekmadienį per lietuviškas mišias, taip pat kitomis ypatingomis progomis. Repetuojame sekmadieniais pries mišias, 
9:30 val.
Prieš Kalėdas ir Velykas turime papildomą repeticiją.
 Jeigu mėgstate dainuoti mielai jūsų laukiame!
 Jeigu grojate intrumentu taip pat kviečiame prisijungti. Jūsų talentas praturtins mišias ir jūsų tarnavimas bus aukštai įvertintas!"

Roma Bandzienė, parapijos muzikos direktorė

Šv. Kazimiero Lituanistinė mokykla

Kaip greitai prabėgo vasarėlė.....

Šv.Kazimiero lituanistinė mokykla pradeda 2017-2018 mokslo metus RUGSĖJO 16 dieną, 9 val. Dėl informacijos kreipkitės į mokyklos vadovę Asta Šlechticovas tel. (216) 258-5752 ar sklmcleveland@yahoo.com

Iki pasimatymo rugsėjo 16 dieną!!!!

Altoriaus draugija

Šv. Kazimiero Altoriaus draugija dirba kartu kad altorius ir bažnyčia patraukliai atrodytų šv. Mišių metu, kasdieninėse apeigose,  kad atspindėtų liturginius sezonus ir specialias šventes. Puošia altorius gėlėmis, paruošia liturginius plakatus, išskalbia liturgines drobes, sutvarko įvairius reikmenis naudojamus per šv. Mišias. Per metinius parengimus: žiemos „Sriuba sielai“ ir pavasarinių gėlių daigų išpardavimą, draugija sutelkia lėšų nupirkti tai, ko reikia bažnyčiai.

Jeigu norite prie jų prisidėti, susisiekite su Jackie Caruso-Taylor.

Švento Vardo draugija

Prezidentas: Jim Fakult, vice prez. George Riggin, iždininkė: Barbaba Grauel, sekretorė: Susan Milikas. Sursirinkimai vyksta kiekvieną paskutinį mėnesio trečiadienį Marcella gatvės name. Draugija veda 50-50 loteriją kas mėnesi. Visi parapijiečiai yra kviečiami prisijungti prie jų.

Atsisiųskite Šv. Vardo draugijos aplinkraščio pdf. formato kopiją .

PSR - tikybos pamokos jauniesiems

Rugpjūčio mėnesį mūsų jaunimas ruošiasi pradėti naujus mokslo metus. Mes taip pat planuojame parapijinę religinio auklėjimo programą ateinantiems mokslo metams. Pradžios mokyklos vaikai turėtų lankyti formalias tikybos pamokas katalikiškoje mokykloje arba parapijinę tikybos pamokų (PSR) programą. Norint priimti Pirmąją Komuniją reikalinga lankyti dviejų metų tikybos pamokų programą. Sutvirtinimo sakramentas suteikiamas aštuntame skyriuje. Šeimos, turinčios vaikus kuriems reikia lankyti tikybos pamokas, prašomos kreiptis į parapijos raštinę užregistruoti jų vaikus PSR pamokoms.
Tai padarykite ne vėliau rugpiūčio 31d.

Pamokos 1 iki 8 skyriaus jaunimui vyks sekmadieniais nuo 10:30am iki 11:45am
Pamokos darželio amžiaus ir jaunesniems - sekmadieniai 12 pm. Mišių laiku.

Eucharistijos dalintojai

Diocezija ruošia pamokas norintiems tapti Eucharistijos dalintojais rudenį ir pavasari. Jeigu jūs domitės šia tarnyste, pasikalbėkite su klebonu.

Mišių patarnautojai

Vaikai, priėmę Pirmąją Komuniją yra kviečiami tarnauti per šv. Mišias. Jeigu jūs domitės šia tarnyste, pasikalbėkite su klebonu.

Pilėnų tuntas

Tuntininkas: Remigijus Belzinskas. Sueigos vyksta kas antrą pirmadienį, 7 v.v. parapijos salėje nuo rugsėjo iki gegužės mėnesio. Visi berniukai nuo 4 metų iki 18 kviečiami prisirašyti ir sueigose dalyvauti. Atidarykite Pilėnų tunto puslapį ir pasiskaitykite daugiau apie jų veiklos planus.

Neringos Tuntas

Tuntininkė: Virginija Rubinski. Sueigos vyksta kas antrą pirmadienį, 7 v.v. parapijos svetainėje nuo rugsėjo iki gegužės mėnesio. Visos mergaitės nuo 4 metų iki 18 kviečiamos prisirašyti ir sueigose dalyvauti. Atidarykite Neringos tunto puslapį ir pasiskaitykite daugiau apie jų veiklos planus.