Švento Kazimiero Parapija  
English

Gegužės 17-18 d. 2014 m.

 Prieš keleta savaičių rašiau, kad vedame derybas dėl mokyklos pastato išnuomavimo. Einame prie derybų pabaigos. Beliko pasirašyti sutartį, kad projektas taptų tikrove. Mūsų mokyklos pastatas vėl bus naudojamas tam, kam buvo skirtas – mokyklai ir mokslui. Esame Lakeshore Intergenerational mokyklos namai. Mokykla pradės veikti ir mokslo metai prasidės 2014m. rugpiūtį.

     Turėdami naują nuomininką matysime pasikeitimų Šv. Kazimiero parapijoje. Akivaizdžiausios naujovės bus mokyklos pastato atnaujinimai, kurie vyks šią vasarą. Didžiosios salės stogas bus naujai uždengtas, mokyklos pastate bus įvesta nauja šildymo tiekimo sistema ir padaryta daug kitų pagerinimų. Kai eisite į vidų sekmadienio kavutei matysite vykstančius pakeitimus.

    Mūsų organizacijos ir parapija toliau naudosis pastatu užsibaigus mokyklos mokslo dienai. Taigi, lituanistinė mokykla ir toliau veiks šeštadieniais, Švyturio šokėjai repetuos salėje, skautai praves susirinkimus salėje ir svetainėje pirmadieniais. Mažesnės grupės ir organizacijos, kaip Šventojo Vardo Draugija, Židinietės, mamyčių vedamas darželis ir suaugusių lietuvių kalbos pamokos persikels į mūsų turimą namą 18021 Marcella gatvėje jų susirinkimams.

    Įvykus šiam pasikeitimui, kaip ir būna su bet kuriuo pasikeitimu, atsisakome kai kurių dalykų, bet tuo pačiu ir laimime kai kuriuos dalykus. Šiuo atveju atsisakome išimtinos teisės naudotis mokyklos pastatu ir jame sandėliuoti daiktus. Gauname nuomininką, kuris atsidavęs švietimui ir tarnaus mūsų apylinkei; gauname mūsų iždui labai reikalingų įplaukų, reikalingų atnaujinti kitus mūsų parapijos pastatus ir, tuo pačiu, užtikrinti parapijos saugų finansinį stovį susiduriant su iššūkiais ateityje.

    Kai sutartis bus pasirašyta, Finansų Taryba ir aš sušauksime visos parapijos susirinkimą ir atsakysime į visus jūsų klausimus.

 

                                 Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

    
KUNIGYSTĖS ŠVENTIMAI

Šį savaitgalį vyskupas Lennon įšventino šešis kunigus mūsų vyskupijoje. Sveikiname kun. Matthew Byrne, kun. Gustavus Cole, kun. Christopher Cox, kun. Scott Goodfellow, kun. Ryan Mann ir kun. Timothy Roth. Dievas tebūna visuomet su jais, jiems pradedant viso gyvenimo tarnystę mūsų vyskupijos žmonėms.

FINANSŲ TARYBA

Kunigas Bacevičius paskyrė Patricia Campbell tarnauti Parapijos Finansų Taryboje. Ji dirbs kartu su Aura Jucaitiene, Alicemarie Egan, David Oligny ir Josephine Namwepo. Dėkojame Patricia už jos pasiryžimą tarnauti mūsų parapijai. Finansų Taryba pataria klebonui visuose parapijos finansų reikaluose, dirba kartu su juo sudaryti parapijos biudžetą ir tikrina parapijos finansų sandorius.

ALTORIAUS DRAUGIJA

Prašome visus, užsisakiusius gėlių ir daržovių augalus, juos atsiimti šį savaitgalį po visų Mišių. Dėkojame visiems, dalyvavusiems šiame lėšų telkimo renginyje. Visas pelnas skiriamas parapijai.         

PARAPIJOS RAŠTINĖS
VASAROS DARBO VALANDOS

              Pradedant šią savaitę ir iki rugsėjo mėnesio galo, mūsų parapijos raštinė bus uždaryta trečiadieniais ir šeštadieniais. Visa kita parapijos veikla vyks įprasta tvarka. Svarbaus įvykio atveju - kaip pvz. mirties ar paskutinio patepimo atveju - skambinkite pagrindiniu parapijos raštinės tel. numeriu ir sekite atsakove įrašytą nurodymą.

ATMINIMO DIENA

Pirmadienis, gegužės 26d. – Prisiminimo Diena – Memorial Day. Mūsų Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius šįmet vėl paminės tą dieną ypatingu būdu Šv.Kazimiero parapijoje. Tą dieną, 8:30v.r., bus apeigos prie laisvės paminklo Neff Road aikštėje; joms užsibaigus bus Mišios bažnyčioje 9:00v.r. Po Mišių visi rinksis svetainėje pusryčiams. Kviečiame visus dalyvauti.

KATALIKŲ KARO VETERANAI

Ateinantį savaitgalį, prieš ir po visų Mišių, Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius dalins Atminimo Dienos aguonas. Gautos aukos remia veteranams svarbias programas, ypač teikiant paramą veteranų ligoninėje esantiems ligoniams. Priimkite aguoną ir nepagailėkite aukos padėti Katalikų Karo Veteranams. Jie taip pat kviečia įsijungti į jų eiles. Visi, tarnavusieji karinėj tarnyboj, gali tapti nariais. Pagalvokite, prisirašykite.

MŪSŲ PARAPIJOS TINKLALAPIS

Kviečiame visus pasižiūrėti į mūsų parapijos naujai sutvarkytą ir pagerintą tinklalapį: www.saintcasimirparish.org  Tinklalapis dar vis tvarkomas, tačiau jau dabar jame rasite mūsų savaitinį biuletenį, kas mėnesį leidžiamą maldos tarnystės Ministry of Praise žiniaraštį, veiklos kalendorių ir taip pat pat jungtis (links) į įvairius religinius ir lietuviškus tinklalapius, kurie naudingi parapijiečiams. Ilgainiui tikimės įjungti ir visas, parapijoje veikiančias, organizacijas, kad jos turėtų vietą skelbti savo veiklą mūsų tinklalapyje. Lauksime išgirsti jūsų nuomones bei patarimus. Dėkojame Amandai Muliolienei už įdėtą darbą suprojektuojant ir palaikant mūsų parapijos tinklalapį.

CATHOLIC CHARITIES ŽINIOS

     Džiaugiamės, kad iki balandžio 30d., mūsų parapijiečiai suaukojo arba pasižadėjo aukoti $11,410  2014m. Catholic Charities vajui.
    Gaila, kad tik 20% mūsų parapijiečių teikėsi aukoti ar pasižadėti aukoti šiam vajui. Mūsų parapijai užduotas tikslas buvo surinkti $11,843 ir esame pasiekę 96% tikslo (trūksta $433). Pereitais metais viršijome tikslą. Norintys aukoti ar pasižadėti aukoti Catholic Charities vajui kreipkitės į kun. Bacevičių.

VAIKO VARTAI Į MOKSLĄ

„Vaiko Vartai į Mokslą“ organizacija remia ir globoja rizikos grupės šeimų vaikus Lietuvoje. Kviečiame paremti jos veiklą dvejopai: užsisakyte pietus parsinešimui į namus ir/ar įteikite auką. Pietus reikia užsisakyti iki gegužės 23 d.; juos atsiimsite sekmadienį, birželio 1d. po 10:00 Mišių svetainėje. Dėl informacijos kreipkitės į Eglę Laniauskienę: eglelan@gmail.com arba 6604 Ivana Court, Mentor, OH 44060. Užsakymo anketas rasite Knygų kambaryje.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – gegužės 18d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ – gegužės 25d.

geg. 18d.

p.Staškuvienė, p.Rociūnienė ir draugės

Skaitytoja/s

Regina Šilgalienė

Rasa Taraškienė

25d.

Ateities Klubas

Komunijos
dalintojai

Rauda Gelažienė,
Stasė Kazlauskienė, Maria Hoffman

Albertas Sušinskas,
Kristina Sušinskienė, Živilė Vaitkienė

birž. 1d.

Vaiko Vartai į Mokslą

8d.

Anapus Kranto

Patarnautojai

Katarina Kampe, Justas Šilgalis

Amanda Newberry, Valentina Slechticovas