Švento Kazimiero Parapija
 

Ankstesni
numeriai
sausis vasaris      

English

               

Parsisiųsti .pdf

sausis 2016 vasaris kovas                      

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2016 m. kovas

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

 • Kad sunkumus patiriančios šeimos gautų reikalingą paramą, o vaikai galėtų augti sveikoje ir ramioje aplinkoje.                                                                                                 (popiežiškoji kovo mėnesio intencija)

 • Kad mūsų parapijos bendruomenė uoliai vykdytų artimo meilės darbus, pritraukiančius žmones į Dievo šviesą.

 • Kad visi, kurie ruošiasi būti priimti į Bažnyčią Velykų metu, būtų visakeriopai palaiminti.

 • Kad gautume malonės, kuri padėtų mums atsinaujinti ir gilintų mūsų pastangas nuoširdžiai atgailauti.

 • Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių ir Pastoracinę ir Finansų Tarybas, jiems siekiant užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį.

 • Kad visi parapijiečiai suprastų jų atsakomybę užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį teikiant finansinę paramą, remiant lėšų telkimą, įsijungiant į parapijos veiklą, dalinantis įdėjomis ir, visų svarbiausia, meldžiantis.

 • Kad visi vieniši ir gyvenimo prislėgtieji, net ir sunkiausiuose atvejuose, pajustų Dievo gelbėjančią ranką.

 • Kad jauni žmonės, beieškantys gyvenimo prasmės, išgyventų tikrą supratimą, pagarbą, kantrybę ir meilę.

 • Kad naudotume Gavėnios metą tinkamai paruošti savo širdis Jėzaus, mūsų Viešpaties ir Išganytojo, kančiai, mirčiai ir prisikėlimui.

 • Kad mūsų Maldos ir Viešpaties Garbinimo Tarnystės narių tikėjimas maldos galia būtų patvirtintas.

 

KAS  NAUJO      ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE?

 • kovo   4d.   8:00 - 9:00v.r.   Pirmojo mėnesio penktadienio Eucharistijos garbinimas ryte

 • kovo   4, 11, 18d.  7:00v.v.  Kryžiaus keliai kiekvieną Gavėnios penktadienį

 • kovo 6d.   Blynų pusryčiai po visų sekmadienio Mišių

 • kovo   9d.   7:00 - 9:00v.v.   Eucharistijos garbinimas vakare

 • kovo   7d.   7:00v.v.  Colinwood parapijų telkinio Gavėnios Mišios Šv. Kazimiero parapijoje

 • kovo 11d.   7:00v.v.  Colinwood parapijų telkinio Atgailos sakramento pamaldos St. Jerome parapijoje

 • kovo 13d.   Kaziuko mugė didžiojoje salėje užsibaigus 10:00 Mišioms

 

KOVO MĖNESIO ŠVENTASIS

ŠV. KOTRYNA DREXEL
mergelė

(1858 -1955)

kovo 3d.

     “Kantriai ir nuolankiai nešti kryžių – nepaisant koks jis bebūtų – yra aukščiausiasis žmogaus pašaukimas.”

     “Oi, einu 84-uosius metus, ir kiek dar man trūksta būti panašiai į Jėzaus paveikslą, jam šventai gyvenant ant šios žemės!                                                       (Kotryna Drexel)

 

 

     Kotryna gimė turtingoje šeimoje Philadelphijoje. Ji buvo plačiai išsilavinusi ir plačiai keliavusi. Jos tėvas buvo bankininkas ir buvo giliai pamaldus. Jos pamotė, Emma Bouvier, turėjo daug įtakos Kotrynai puoselėdama meilę vargšams ir rūpinimąsi jais. Mirus tėvui, Kotryna ir jos seserys pradėjo naudotis šeimos turtu padėti kitiems.

     1887 metais, privačios audiencijos su popiežiumi Leonu XIII metu, Kotryna išreiškė rūpestį ir norą, kad daugiau kunigų dirbtų Amerikos indėnų tarpe. Popiežius jai atsiliepė: “Mano vaikeli, ir kodėl tu pati netaptumei misijoniere?” 1891m. vasario 12d. Kotryna davė vienuolės įžadus ir tapo pirmąja vienuole Švč. Sakramento Indėnams ir Tamsiaodžiams Žmonėms vienuolijoje. Sekančius keturiasdešimt metų ji vadovavo jos vienuolijos seserų darbams. Iki 1942 metų Kotryna buvo įsteigus mokyklų tinklą juodiesiems katalikams 13-oje valstijų, 40 misijų centrų ir 23 kaimo mokyklų. Rasinės segregacijos šalininkai atkakliai trukdė jos darbams, net padegdami vieną mokyklą Pennsylvanijoje. Iš viso, ji įsteigė 50 misijų centrų indėnams 16-oje valstijų. 1941 metais popiežius Pijus XII apibudino jos darbus esančius “šlovingu lapu Bažnyčios istorijos knygoje.”

     1939 metais Kotryną ištiko širdies priepuolis, ir nuo to laiko ji buvo priversta sulėtinti savo darbus. Ji praleido sekančius 20 metų intensyviai melsdamasi ir tyliai gyvendama mažame kambarėlyje netoli vienuolyno bažnyčios. Ji užrašinėjo savo maldas ir mąstymus mažuose sąsiuviniuose ir ant popieriaus skiautelių. Kotryna mirė eidama 96-uosius metus ir buvo popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo paskelbta šventąja 2000m. spalio 1d.

Šaltiniai: IN HIS LIKENESS , Rev. Charles E. Yost, SCJ, STL ir SAINT OF THE DAY, Leonard Foley, O.F.M., Editor

 

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO

Mirtis

 

# 1009  Kristus pakeitė mirtį. Jėzus, Dievo Sūnus, taip pat iškentėjo žmogišką mirtį. Tačiau, nepaisydamas jos baimės, Jis pasitiko mirtį visiškai ir laisvai atsidavęs savo Tėvo valiai. Jėzaus klusnumas mirties prakeiksmą pavertė palaima.

# 1010  Kristaus dėka krikščioniška mirtis turi pozityvią prasmę. „Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas.” „Štai tikras žodis: jei mes su Juo numirėme, su Juo ir gyvensime.“ Esminė krikščioniškos mirties naujovė yra tai, kad per Krikštą krikščionis jau yra sakramentiniu būdu „miręs su Kristumi“, idant pradėtų naują gyvenimą; ir jei mes mirštame Kristaus malonėje, fizinė mirtis užbaigia tą „mirimą su Kristumi“ ir galutinai mus įjungia į Kristų Jo Atpirkimo aktu.

 

 

Šaltinis: katekizmas.lcn.lt

 

KASDIENIAI MĄSTYMAI GAVĖNIAI

DATA

ŠVENTRAŠČIO
SKAITYMAS

KAIP PRITAIKYTI SAVO GYVENIME

3-1-16

Mt 18,35

Paskirk laiko įvardinti tuos, kuriems turėtumei atleisti.
Prašyk Dievo juos laiminti sėkme, gera sveikata ir ramybe.

3-2-16

Įst 4,7

Įvardink vieną būdą kaip išliksi artumoj su Dievu.

3-3-16

Jer 7,28

Kuriam Jėzaus įstatymui esi nusukęs ausį?

3-4-16

Mk 12,30

Įvardink svarbiausius savo gyvenimo dėsnius.
Kurioje vietoje stovi tikėjimas? Ar derėtų sąrašo eigą perrašyti?

3-5-16

Lk 18,13-14

Šiandien maldoje nuolankiai pripažink savo nuodėmes Dievui ir, tai padaręs, prašyk Jo atleidimo.

3-6-16

Lk 15,20

Prisimink kiek labai Dievas nori, kad visuomet būtumei arti Jo.

3-7-16

Iz 65,17

Atiduok Dievui viską, ką laikai paslėpęs, ir priimk Jo atleidimą.

3-8-16

Jn 5,6-7

Kurį asmenį nuolat kaltini dėl savo paties vargų ir sunkumų?

3-9-16

Iz 49,15

Šiąnakt prieš einant gulti padėkok Dievui už Jo nesibaigiančią meilę.

3-10-16

Iš 32,12

Kas įtaigoja tavo elgesį – baimė, kad būsi nubaustas, ar baimė, kad nuvilsi tą, kuris tave myli?

3-11-16

Išm 2,14-15

Įvardink vieną įsitikinimą ar elgesį, kuris prieštarauja visuomenės normoms.

3-12-16

Jer 11,18

Šiandienos maldose atpažink būdus kaip esi apgaudinėjes Dievą ir kitus.

3-13-16

Iz 43,18

Šią Gavėnią paskirk laiko nueiti išpažinties.

3-14-16

Jn 8,7

Kuriuos akmenis meti į kitus? Šią Gavėnią pasižadėk juos numesti šalin.

3-15-16

Sk 21,4-5

Tik šiandienai – nustok skųstis.

3-16-16

Jn 8,34

Jei neįstengi suvaldyti kurią nors savo gyvenimo dalį, pasižadėk prašyti pagelbos tai sutvarkyti.

3-17-16

Pr 17,4-5

Surask Šventraščio skaitymą, kuris tau teikia paguodos ir stiprybės.

3-18-16

Jer 20, 10

Pasirink vieną būdą kaip gali įgyvendinti savo pašaukimą būti krikščioniu.

3-19-16

Mt 1,24

Padaryk kitam paslaugą šiandien anonimiškai.

Verbų sekm.
3-20-16

Fil 2,8

Kas tau sunkiausia daryti, kad sekti Dievo įstatymus?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Šaltinis:  TAKING LENT TO HEART by Fr. Thomas J. Connery, Creative Communications for the Parish