Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05 bir.12 bir.19 bir.26 lie.03 lie.10 lie.17 lie.24 lie.31 rugp.07
  rugp.14 rugp.21 rugp.28 rugs.04 rugs.11 rugs.18 rugs.25        

Spalio 1 d. - 2 d. 2016 m.

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO VAKARAS

Mūsų šeštasis metinis Clambake/Steak Roast ir Rudens loterijos vakaras bus šeštadienį, spalio 22d., užsibaigus 5:30v.v. Mišioms didžiojoje salėje.

BELIKO dvi SAVAITĖs įsigyti vakarienės bilietą!

Clambake/Steak Roast vakarienės bilietus pardavinėjami gale bažnyčios po savaitgalio Mišių, svetainėje po 10:00 Mišių, savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Vakarienės kaina $35; pridėtinis tuzinas clams $10. Vakarienės bilietus reikalinga nusipirkti ne vėliau sekmadienio, spalio 16d. Bilietai NEBUS pardavinėjami prie durų.

Ar nusipirkote loterijos bilietus Didžiajai Rudens Loterijai?

Didžiosios loterijos bilietus išsiuntėme visiems parapijiečiams. Pridė-tinius bilietus galite įsigyti parapijos raštinėje savaitės bėgyje arba bažnyčios prieangyje. Padėkite mums įvykdyti užsibrėžtą 1,000 knygelių pardavimo tikslą. Nusipirkite laimingus bilietėlius ir paremkite savąją parapiją. Ir jums ir mums bus į naudą!

Kviečiame ateiti į talką

Užtikrinti clambake renginio pasisekimą, mums reikia talkininkų įvairiems darbams ir darbeliams. Yra daug būdų padėti ir prisidėti: iškepti pyragą, padėti paruošti ir sutvarkyti, ar papuošti salę, padėti prie gėrimų stalo ar kasos. Bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje rasite savanorystės sąrašus. Užsirašykite.

Paremkite savąją parapiją vakaro programos knygelėje

Kviečiame išreikšti paramą parapijai vakaro programos knygelėje, kurioje talpinsime jūsų sveikinimus bei reklamas. Programos knygelės anketas rasite bažnyčios prieangyje ir ant staliukų su biuleteniais.

VĖLINĖS

Trečiadienis, lapkričio 2d. yra Vėlinės, mirusiųjų prisiminimo diena. Tą dieną trejos tradicinės Vėlinių dienos Mišios bus aukojamos 7:30v.r. (angl.), 12:00v.p.p. (angl.) ir 7:00v.v.(liet.). Užsibaigus vakaro Mišioms bus tradicinė lietuviška Vėlinių procesija ir maldos už mirusiuosius. Kviečiame visus, kurių šeimoje mirė asmuo nuo praėjusio lapkričio 2d., dalyvauti šiose pamaldose. Aukų vokelių siuntoje rasite Vėlinių (All Souls) vokelį; jame yra vieta įrašyti mylimųjų vardus, kuriuos prisiminsime Mišių aukoje.

     Parapijos raštinėje turime specialias Vėlinių žvakes, kuriose bus galima įrašyti mirusiųjų vardus. Šios žvakės degs bažnyčioje 5 dienas, pradedant lapkričio 2d. Jūsų patogumui žvakių užsakymo vokelius taip pat rasite padėtus ant staliukų su biuleteniais. Auka už Vėlinių žvakę - $5. Kviečiame visus prisiminti mirusius ir uždegti Vėlinių žvakę.

PASTORACINĖ TARYBA

Ieškome gerų žmonių kandidatuoti į Parapijos Pastoracinę Tarybą. Šiais metais išrinksime 4 narius. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki spalio 30d. Visi parapijos nariai, 16m. ir vyresni, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

    Šiandien yra “Gerbkime gyvybę” (Respect Life) sekmadienis ir spalio mėnuo pavadintas tuo pačiu vardu. Daugelis mūsų, galvodami apie gerbimą gyvybės arba “už gyvybę” sąjūdį, ribojamės vien tik abortų, ar jų teisėtumo JAV-bėse, reikalais. Tiesa – abortas yra didis moralinis blogis, ne vien tik mūsų krašte, bet ir daugelyje vietų pasaulyje. Mes visi turime remti prieš abortų įstatymus, keliančius šio reikalo svarbą viešumoj, ir dirbti ir melstis, kad šis blogis būtų panaikintas.

     Tačiau būti “už gyvybę” reikalauja kur kas daugiau. Jei sakome, kad esame “už gyvybę,” turime būti pasiryžę gerbti visos gyvybės orumą nuo jos pirmojo apsivaisinimo momento iki jos natūralios pabaigos mirtimi. Eutanazijos, asistuotos savižudybės ir mirties bausmės klausimai yra ne mažiau svarbūs mūsų visuomenės reikalai negu smurto, skurdo ir bado klausimai. Gyvenant patogų ir sveikatos kupiną gyvenima, nesunku nekreipti dėmesio į šiuos reikalus. Tačiau kaip krikščionys ir katalikai esame pašaukti suformuoti jautrią sąžinę, kuri pripažįsta kiekvienos gyvybės orumą, kuri liepia mums dirbti visais įmanomais būdais pagerinti visuomenėje esančius blogius, ir traktuoti kiekvieną žmogų kaip esantį sukurtą mylinčio Dievo.

     Tai galime daryti, visų pirma, melsdamiesi; toliau, remdami įstatymus, apsaugojančius visus žmones, ir, galiausia, asmeniškai užsiangažuodami dirbti savose apylinkėse gerinti visų, ir ypač labiausia pagalbos reikalingų, žmonių gerovę. Kai visa tai darysime, tuomet galėsime save nuoširdžiai vadinti esančiais “už gyvybę.”

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

KUNIGŲ KONFERENCIJA

Kun. Bacevičius dalyvaus kunigų knoferencijoje nuo antradienio, spalio 4d. iki penktadienio, spalio 7d. Jam esant išvykus, diakonas Pecek praves Komunijos apeigas 7:30v.r. bažnyčioje nuo trečiadienio iki penktadienio. Klebonas aukos anksčiau užsakytas Mišias tomis dienomis konferencijoje. Parapijos raštinė veiks įprastomis valandomis nuo 10:00-12:00v.r. ir vėl 1:00-6:00v.v.

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Agnes Snook, kuri nesenai mirė ir buvo palaidota iš mūsų parapijos. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Penktadienis, spalio 7d. yra pirmasis šio mėnesio penktadienis. Eucharistijos garbinimas prasidės užsibaigus ryto Komunijos apeigoms ir iki 9:00v.r. Trečiadienį, spalio 12d., nuo 6-9v.v. bus šio mėnesio Eucharistijos garbinimas vakare. Kviečiame praleisti valandėlę tyloje ir maldoje vieną, ar abi dienas. Jei galite pasižadėti budėti specifiniu laiku, užsirašykite į sąrašą Knygų Kambaryje.

RINKLIAVA ANTKLODŽIŲ SEKMADIENIUI

Ateinantį sekmadienį, spalio 8-9 priimsime jūsų aukas metiniam Antklodžių sekmadienio vajui. Kasmet Šv. Vincento Draugija telkia pinigines aukas nupirkti antklodes mūsų apylinkės vargšams. Specialūs aukų vokeliai padėti ant staliukų su biuleteniais; aukas taip galite įdėti į savąjį voką, jį pažymint „Blanket Sunday“ (čekius rašykite St. Casimir vardu). Būkite dosnūs ir padėkite aprūpinti mūsų vargšus šiltomis antklodėmis.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – spalio 2 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - spalio 9 d.
sp. 02 Lituanistinės mokyklos

Skaitytoja/s

Rasa Taraškienė Peteris Kampe
09 d. Gudėnų šeima ir draugai Komunijos dalintojai

Marius Laniauskas, Živilė*
Kristina ir Albertas Sušinskai

Amanda Muliolienė, Albertas Sušinskas*
Kristina Sušinskienė, Gražina Kampe

16 d. Židinys
 23 d. Švyturys

Patarnautojai

Katerina Kampe, Elzė Tarasevičiūtė

Justas ir Domas Šilgaliai