Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg. 10-11 geg. 17-18

English

geg. 24-25    

Gegužės 30 d. - birželio 1 d. 2014 m.

 

Prieš kelias savaites viena parapijietė užsuko į kleboniją pasikalbėti su manimi ir nusivylė manęs neradusi. Vėliau, kalbantis su ja, ji man pasiūlė, kad būtų gerai jei retkarčiais informuočiau visus kaip leidžiu savo laiką - kokius kitus darbus dirbu Bažnyčiai ir kokie mano kiti įsipareigojimai. Todėl ir šia proga noriu jums paaiškinti kokius darbus - neįskaitant tiesioginio klebono darbo mūsų parapijoje – dirbu, ir kokie kiti mano įsipareigojimai.

1) Kas penktą savaitę einu Euclid ligoninės kapeliono pareigas. Tą savaitę turiu budėti 24 valandas per parą ir būti visuomet pasiekiamas, kad vykti į ligoninę aptarnauti kritiškos būklės ligonius.

2) Vieną dieną savaitėje dirbu vyskupijos Tribunole (vedybų teisme). Esu gynėjas santuokos aniuliacijų bylose Vyskupijos apeliaciniame teisme.

3) Taip pat esu vyskupijos Facilities Services Corporation tarybos patikėtinis. Taryba prižiūri ir tvarko visus vyskupijoje vykstančius statybos projektus ir taip pat visus vyskupijos bei Catholic Charities nuosavybių pagrindinius remonto darbus.

4) Esu vyskupijos Building Commission tarybos narys. Ši taryba duoda patarimus vyskupui apie visą vyskupijoje vykstančią pastatų statybą, įskaitant visų mokyklų ir bažnyčių statybą.

5) Galiausia, buvau išrinktas atstovauti visus kunigus, esančius Central East District (Clevelando rytinėje dalyje, į šiaurę nuo Euclid Ave.) apylinkėje, vyskupijos Presbiterijos Taryboje. Eidamas šias pareigas, kas mėnesį dalyvauju Presbiterijos Tarybos posėdyje, ir taip pat dalyvauju šešiuose Central East District grupės posėdžiuose ir, keturis kartus metuose, sušaukiu šios apylinkės kunigus susirinkimui.

     Išvardinu visas šias savo pareigas ne todėl, kad tikiuosi užuojautos. Tai darau norėdamas jūsų supratimo. Jei nedalyvauju kuriame nors visuomeniniame pobūvyje ar negaliu ateiti į kurį nors kultūrinį renginį supraskite, kad šiuose atvejuose tai nėra dėl to, kad nenoriu juose dalyvauti. Paprasčiausia yra todėl, kad negaliu.

                                Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKIME MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. kun. Frank Mulvanity, mirusį gegužės 24d. Iki išėjimo į pensiją kun. Mulvanity buvo St. Paul parapijos Euclid’e kle-bonas. Užsidarius St. Paul parapijai daugelis jos parapijiečių atėjo į Šv. Kazimiero parapiją ir įsirašė pas mus. Meldžiamės už kun. Mulvanity vėlę ir reiškiame užuojautą visiems, jį pažinojusiems.


SVEIKINAME

Sveikiname mūsų parapijos jaunimą, šįmet baigusį mokslus – pradžios mokyklą, gimnaziją, universitetą ir aukštuosius mokslus. Tai svarbus žingsnis jūsų gyvenime. Jūs stropiai dirbote atsiekti tikslą ir užsitarnavote pagyrimo įsigiję diplomą ar profesinio mokslo laipsnį. Lai Dievas būna su jumis, jums žengiant sekantį gyvenimo žingsnį.


PARAPIJOS RAŠTINĖS VASAROS DARBO VALANDOS

Primename, jog iki rugsėjo mėnesio galo, mūsų parapijos raštinė uždaryta trečiadieniais ir šeštadieniais. Visa kita parapijos veikla vyksta įprasta tvarka. Svarbaus įvykio atveju - kaip pvz. mirties ar paskutinio patepimo atveju - skambinkite pagrindiniu parapijos raštinės tel. numeriu ir sekite atsakove įrašytą nurodymą.


PASTORACINĖS TARYBOS POSĖDIS

Sekantis Pastoracinės Tarybos posėdis bus antradienį, birželio 3d., 7:30v.v. klebonijos konferencijų kambaryje.

MIŠIŲ TARNAUTOJAI

Kviečiame jaunimą talkinti mūsų parapijai ir ateiti tarnauti Mišioms. Mums yra reikalingi patarnautojai savaitgalio Mišioms. Kviečiame jaunimą nuo 8 iki 18 m., kurie yra priėmę Šv. Komunijos sakramentą, pasisiūlyti tarnauti Mišioms. Bus teikiamas apmokymas. Jei domitės šia tarnyste, kreipkitės kun. Bacevičių.

2015 m. MIŠIŲ INTENCIJŲ PRAŠYMAI

Šiuo metu priimame jūsų prašymus 2015m. Mišių intencijoms. Kadangi būna labai daug prašymų savaitgalio (ypač 10:00v.r.) Mišioms, priimsime tik du savaitgalio Mišių prašymus nuo šeimos. Organizacijos ir pavieniai asmenys, kurie nori kad Mišios būtų aukojamos ypatingą datą, raginami nedelsiant kreiptis į parapijos raštinę. Prašome įteikti auką už Mišias kartu su prašymu.

ALTORIAUS DRAUGIJOS ŽINIOS

Užsibaigus gėlių pardavimui Altoriaus Draugija džiaugiasi realizavusi $1,000 pelno, kurį įteikė parapijai. Dėkojame visiems dalyvavusiems!

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Penktadienis, birželio 6d. yra šio mėnesio pirmasis penktadienis. Tą dieną vyks Šventoji Valanda nuo 8:00 iki 9:00v.r. Taip pat, trečiadienį, birželio 11d. vyks Eucharistijos garbinimas vakare nuo 6:00 iki 9:00v.v. Kviečiame pasižadėti budėti bažnyčioje specifiniu laiku kai vyksta Eucharistijos garbinimas. Užsirašykite į budėjimo sąrašą Knygų kambaryje. Kviečiame visus kas mėnesį praleisti valandėlę maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą.

HOLY REDEEMER PARAPIJOS FESTIVALIS

Mūsų kaimyninė Holy Redeemeer parapija (15712 Kipling Ave.) ruošia metinę Šv. Antano šventę birželio 7-8 dienomis. Abi dienas šventė prasidės Mišių auka: šeštadienį - 4:00v.p.p. ir sekmadienį 10:30v.r. Joms užsibaigus, bus vaišės ir pasilinksminimai. Visi kviečiami dalyvauti šioje šventėje. Informacinius lapelius rasite ties bažnyčios įėjimais.

BALTŲ TAUTŲ MINĖJIMAS

Sekmadienį, birželio 15d., minėsime 73-asias baltų tautų okupacijos metines ir pagerbsime baisiojo birželio - 1941m. birželio 14-15 dienų trėmimų išvežtuosius. Iškilmės vyks Latvių literonų bažnyčioje (Detroit Ave. ir Andrews Rd. kampas) Lakewood‘e 2:00 v.p.p. Joms užsibaigus bus pabendravimas ir vaišės. Kviečiame visus dalyvauti.

DUOKIME VARDĄ MARCELLA GATVĖS NAMUI

Organizacijoms pradėjus kraustytis iš mokyklos pastato į jų naujuosius namus 18301 Marcella gatvėje, norime duoti šiems namams vardą. Tuo tikslu skelbiame konkursą. Namo vardas turėtų atspindėti mūsų parapijos paskirtį ir, taip pat, namuose vykstančią veiklą ir jo paskirtį. Vardas turėtų būti lengvai pritaikomas ir lietuvių ir anglų kalboms. (Vyskupijos nurodymai neleidžia duoti namui asmens pavardės.) Konkursas atviras visiems parapijiečiams. Siūlomą vardą įteikite kun. Bacevičiui paštu, e-paštu, arba įmeskite raštelį į aukų krepšelį. Raštelyje įrašykite savo vardą, pavardę ir adresą. Laimingo vardo autorius gaus $50 laimikį ir taip pat, jo nuožiūra, $100 auka bus įteikta vienai iš parapijos organizacijų. Parapijos Pastoracinė Taryba išrinks geriausiąjį vardą rugsėjo mėnesio posėdžio metu. Visi konkurso vardo siūlymai turi būti įteikti ne vėliau rugsėjo 1d.

MŪSŲ PARAPIJOS TINKLALAPIS

Kviečiame pasižiūrėti į mūsų parapijos naujai sutvarkytą tinklalapį: www.saintcasimirparish.org Tinklalapyje rasite savaitinį biuletenį, maldos tarnystės Ministry of Praise žiniaraštį, veiklos kalendorių ir taip pat pat jungtis į įvairius religinius ir lietuviškus tinklalapius. Ilgainiui tikimės įjungti ir visas, parapijoje veikiančias, organizacijas, kad jos turėtų vietą skelbti savo veiklą mūs. Laukiame išgirsti jūsų nuomones bei patarimus. Dėkojame Amandai Muliolienei už tinklalapio tvarkymą.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – birželio 1 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ – birželio 8 d.

25d.

Ateities Klubas

Skaitytoja/s

Peteris Kampe

 

Saulė Narbutaitienė

 

birž. 1d.

Vaiko Vartai į Mokslą

Komunijos
dalintojai

Kęstutis Civinskas
Stasė Kazlauskienė, Rauda Gelažienė

Kristina Sušinskienė
Aurelija Jucaitienė, Albertas Sušinskas

8 d.

Anapus Kranto

15 d

Čėpulių šeima

Patarnautojai

Anika Muliolytė, Kristoforas Čiurlionis

Audrelė Bielinytė, Lukas Milevičius