Švento Kazimiero Parapija                                                                                                          Veiklos kalendorius
 

 NERINGOS tuntas

17504 Harland Ave. * Cleveland, OH * (216) 486-9023   dandvr@earthlink.net

2018.IX.15

Mieli tėveliai ir mielos Neringos tunto sesės,

Jau laikas vėl pradėt skautiškus darbus! Pirma 2019-20 darbo metų sueiga įvyks pirmadienį, rugsėjo 16 d., 7:00 v.v.. Bus laužas Rūtos ir Viktoro Degučių kieme (26375 White Road). Kviečiame Pilėnų tunto brolius, skautininkus/es, Židinietes, Akademikus ir šeimas kartu su mumis praleist vakarą. Į laužą sesės dėvi darbo uniformą (t.y. tamsiai mėlyni  marškiniai su tamsiai mėlynom kelnėm ir kaklaryšiais).

Antra sueiga vyks rugsėjo 23 d., ir pradėsime Šventomis Mišiomis, tad renkamės 6:45 v.v., Į kiekvieną sueigą dėvime tvarkingas darbo uniformas: uniformos marškinėliai su kaklaryšiais ir tamsiai mėlynos kelnės. Liepsnelės dėvi baltas bliuskutes ir tamsiai mėlynas kelnes ar sijonėlius. Prašom dėvėt sportinius batus prie darbo uniformos.

Sueigos vyks maždaug kas antrą savaitę, Šv. Kazimiero parapijos žemutinėje salėje, nuo 7:00 iki 8:30 v.v. punktualiai. Įeiname pro mokyklos duris. Jei norime laiku baigt, turime laiku pradėt. Sueigos metu durys bus užrakintos.

Žemiau rasite 2019-20 metų sueigų tvarkaraštį. Jį atsisiųskite ir pasilaikykite, kad žinotumėt kada vyksta  sueigos ir iškylos. Negalint sueigoje dalyvaut, malonėkit pranešt savo draugininkei. Dalyvavimas sueigose labai svarbus.

Neringos tunto registracijos formą ir atpalaidavimo ("release form") išpildykit ir grąžinkit su narės mokesčiu iki spalio 1 d. sueigos. Prašom įteikt tunto iždininkei sesei Iris Hallal, ar paštu jai nusiųst. Čekius rašykit “Lithuanian Scout Association”.  Mergaičių registracija vykdoma atskirai nuo berniukų, tad prašom nesudėt kartu. Norint būt gamtos draugės ir pagreitint žinių perdavimą, prašau registracijos lape pažymėt ar jums būtų gerai jei siųsčiau laiškus ir pranešimus “e-mail”. Jei jūs taip sutinkat, turit sąžiningai skaityt savo elektroninį paštą, kad visus svarbius pranešimus gautumėt.

Bet kokiais tunto reikalais ar klausimais kreipkitės į draugininkes ar tuntininkę. Iki pasimatymo lauže, kavutėje ir sueigose!

Budėkime!
Virginija Juodišiūtė Rubinski 
(216)486-9023
NERINGOS tunto tuntininkė

 

 

Tunto atsakomybės atpalaidavimo forma

2018 - 2019 darbo metų kalendorius

 2018-2019 darbo metų kalendorius:

 

9/16     laužas 7:00 v.v. pas Rutą ir Viktorą Degučius (26375 White Road)

9/23     tunto sueiga Renkamės 6:45 v.v. Šv. Mišiom.

10/7     tunto sueiga

10/21   tunto sueiga

10/26  Šv. Kazimiero Parapijos metinis Clambake ir Steakroast (šeštadienį)

11/4   tunto sueiga

11/18   tunto sueiga

12/2   tunto sueiga

12/16  Skautiškos Kūčios

1/6       tunto sueiga

1/20     tunto sueiga

2/3       tunto sueiga

2/17     tunto sueiga

3/2       tunto sueiga

3/16     tunto sueiga

3/29   KAZIUKO MUGĖ(sekm.)

4/13       tunto sueiga

4/26    Šv. Jurgio iškilminga sueiga (sekm.)

5/11     tunto sueiga

5/25      veiklos metų užbaigimo sueiga