Švento Kazimiero Parapija                                                                                                          Veiklos kalendorius
 

 NERINGOS tuntas

17504 Harland Ave. * Cleveland, OH * (216) 486-9023   dandvr@earthlink.net

2014.IX.11

Mieli tėveliai ir mielos Neringos tunto sesės,

Jau laikas vėl pradėt skautiškus darbus! Pirma 2014-15 darbo metų sueiga įvyks pirmadienį, rugsėjo 15d., 7:00 v.v.. Bus laužas Rūtos ir Viktoro Degučių kieme (26375 White Road). Kviečiame Pilėnų tunto brolius, skautininkus/es, Židinietes, Akademikus ir šeimas kartu su mumis praleist vakarą. Į laužą sesės dėvi darbo uniformą (t.y. tamsiai mėlyni  marškiniai su tamsiai mėlynom kelnėm ir kaklaryšiais).

Antra sueiga vyks rugsėjo 22d., ir pradėsime Šventomis Mišiomis, tad renkamės 6:45 v.v., Į kiekvieną sueigą dėvime tvarkingas darbo uniformas: uniformos marškinėliai su kaklaryšiais ir tamsiai mėlynos kelnės. Liepsnelės dėvi baltas bliuskutes ir tamsiai mėlynas kelnes ar sijonėlius. Prašom dėvėt sportinius batus prie darbo uniformos.

Sueigos vyks maždaug kas antrą savaitę, Šv. Kazimiero parapijos žemutinėje salėje, nuo 7:00 iki 8:30 v.v. punktualiai. Įeiname pro mokyklos duris. Jei norime laiku baigt, turime laiku pradėt. Sueigos metu durys bus užrakytos.

Laiške rasite 2014-15 metų sueigų tvarkaraštį. Jį pasilaikykit, kad žinotumėt kada vyksta  sueigos ir iškylos. Negalint sueigoje dalyvaut, malonėkit pranešt savo draugininkei. Dalyvavimas sueigose labai svarbus.

Neringos tunto registracijos formą ir atpalaidavimo ("release form") išpildykit ir grąžinkit su narės mokesčiu iki rugsėjo 22d. sueigos. Prašom įteikt tunto iždininkei sesei Iris Hallal, ar paštu jai nusiųst. Čekius rašykit “Lithuanian Scout Association”.  Mergaičių registracija vykdoma atskirai nuo berniukų, tad prašom nesudėt kartu. Norint būt gamtos draugės ir pagreitint žinių perdavimą, prašau registracijos lape pažymėt ar jums būtų gerai jei siųsčiau laiškus ir pranešimus “e-mail”. Jei jūs taip sutinkat, turit sąžiningai skaityt savo elektroninį paštą, kad visus svarbius pranešimus gautumėt.

Neringos tuntas ruošia parapijos kavutę sekmadienį, rugsėjo 28d..Prašome visų atnešt lėkštę pyrago ar sumuštinių iki 9:45v.r.. Prašau visų sesių, išskyrus liepsneles, atvykt Šv. Mišiom ir tuojau pat po mišių atvykt į sale padėt kavą pilstyt ir sutvarkyt salę po kavutės. Taip pat reikėtų keletos suaugusių talkos. Dėkoju iš anksto!

Neringos tuntas dalyvaus Camp Butler Amerikiečių skautų ruošiamoje "Haunted Hayride" šeštadienį, spalio 18d.. Rinksimės parapijos kieme 6:30v.v.. Dėl smulkesnės informacijos, žiūrėkite prisegtą pranešimą.

Bet kokiais tunto reikalais ar klausimais kreipkitės į draugininkes ar tuntininkę. Iki pasimatymo lauže, kavutėje ir sueigose!

Budėkime!
Virginija Juodišiūtė Rubinski 
(216)486-9023
NERINGOS tunto tuntininkė

 

 

2014-2015 darbo metų kalendorius
Jeigu yra daugiau informacijos, spregtelėkite ant įrašo nuorodos.

9/15     laužas 7:00 v.v. pas Rūtą ir Viktorą Degučius

9/22     tunto sueiga Renkamės 6:45 v.v. Šv. Mišiom.

9/28     Neringos tunto kavutė: prašom atnešt maisto 9:45v.r. ir padėkite kavutės metu.

10/6     tunto sueiga

10/17   Sesės ir broliai viečiami į "Haunted Hayride"

10/20   tunto sueiga

10/25   Vilkiukų ir skautų iškyla - kviečia paukštytes ir skautes prisidėti prie jų.

11/3     tunto sueiga

11/17   tunto sueiga

12/1     tunto sueiga

12/14   Skautiškos Kūčios (sekm.)

12/15   tunto sueiga

1/5       tunto sueiga

1/19     tunto sueiga

2/2       tunto sueiga

2/16     tunto sueiga

3/2       tunto sueiga

3/16     tunto sueiga

3/22    KAZIUKO MUGĖ(sekm.)

3/30    tunto sueiga

4/13    tunto sueiga

4/26    Šv. Jurgio iškilminga sueiga ir Šv. Mišios sekm.

4/27    tunto sueiga

5/11    tunto sueiga

5/18    veiklos metų užbaigimo sueiga

 

Tunto registracijos forma

Tunto atsakomybės atpalaidavimo forma