Švento Kazimiero Parapija                                                                                                                 Veiklos kalendorius
 

PILĖNŲ TUNTAS

10926 Lakebrook Drive. * Kirtland, OHIO  44094 * 440-256-1629    rbelzinskas@att.net

2019 m. rugsėjo mėn. 6 d.

Mieli Pilėnų tunto skautai ir tėveliai:

Jau laikas vėl pradėt skautiškus darbus! Pirma 2019-20 darbo metų sueiga įvyks pirmadienį, rugsėjo 16d., 7:00 v.v.. Bus laužas Rūtos ir Viktoro Degučių kieme (26375 White Road).

Priminame, giliukų, vilkiukų, skautų ir prit. skautų draugovių sueigos prasideda pirmadienį, rusėjo 23 d. Šv. Kazimiero parapijos salėje 7:00 v.v. Neff gatvės pusėje.  Veiklos metus pradėsime su šv. Mišiom 7:00 val.  Prašome visus atvykti į sueigą keletą minučių ankščiau (6:50), kad galėtume mišias pradėti laiku.

Šiais veiklos metais, sueigos įvyks maždaug kas antra pirmadieni (išskirtinais atvejais dažniau) giliukams, vilkiukams, skautams ir prit. skautams  nuo 7:00 v.v. iki 8:30 v.v.   Taipogi pravesime įvairias iškylas tais pirmadieniais kai nevyksta sueigos ir savaitgaliais.  Žemiau  šio pranešimo rasite 2018-19 metų veiklos kalendorių.  Metų bėgyje pranešime jeigu bus pakeitimų. Labai svarbu, kad visi broliai atidžiai sektų sueigų kalendorių, kad nepraleistų sueigų. Kiekvienas brolis yra prašomas pranešti iki sekmadienio vakaro savo draugininkui jeigu sueigoje nedalyvaus.  Berniukai turintys 5 metų amžiaus yra kviečiami įstoti į giliukų būrelį.  Šiais veiklos metais veiks sesių liepsnelių ir brolių giliukų sueigos kartu.  Labai laukiam naujų brolių!

Vilkiukai, skautai ir prit. skautai dėvi pilnas ir tvarkingas uniformas sueigų metu.  Tiktai išskirtinais atvejais draugininkui davus leidimą, galima dėvėti darbo uniformą (tai yra skautiški marškinėliai - t-shirt arba sweatshirt). Giliukai sueigose dalyvauja su darbo uniformom ( tai yra skautiški marškinėliai - t-shirt arba sweatshirt) su mėlynom kelnėm.  Prašome sueigose nenešioti marškinių su neskautiškais užrašais.  Prašome blue jeans nedėvėti su uniforma.  Žiemos metu salėje gali būti vėsu, tad patariame dalyvauti sueigose šilčiau apsirengę. Prašome kreiptis pas tuntininką dėl Lietuvių Skautų Sąjungos uniforminių ženklų.  BSA ženklus galite įsigyti pas Boy Scouts of America. Jeigu turite išaugtų uniforminių marškinių, prašau atneškite į sueigą, kad galėtume perduoti kitiems broliams. 

Nario mokestį privalo susimokėti visi tunto nariai iki lapkričio 30 dienos sekančia tvarka:

                giliukai                                              $30

                vilkiukai, skautai ir prit. skautai           $45

                skautai vyčiai ir skautininkai                $45

Nario mokestis yra tiesiog perduodamas Lietuvių Skautų Brolijai (LSB) ir Boy Scouts of America (BSA) registracijos mokesčiui.  Tuntas nieko nepasilieka iš nario mokesčio.  Prašome visus narius susimokėti nario mokestį iki lapkričio 30 dienos.  Čekius prašome rašyti Lithuanian Scouts Association, Inc. vardu.  Nario mokestį galima perduoti draugininkams arba tuntininkui.  

Prašome išpildyti pridėta registracijos anketą ir ją perduoti draugininkui arba tuntininkui iki rugsėjo 30 d.  Ypatingai mums svarbu turėti Jūsų elektroninio pašto adresą, nes siųsime visus pranešimus elektroniniu paštu.

Iki pasimatymo pirmoje sueigoje!

Budėkime!

v. s. Remigijus Belzinskas

Pilėnų tunto tuntininkas

 

 2018-2019 darbo metų kalendorius:

 

9/16     laužas 7:00 v.v. pas Rutą ir Viktorą Degučius (26375 White Road)

9/23     tunto sueiga Renkamės 6:45 v.v. Šv. Mišiom.

10/7     tunto sueiga

10/21   tunto sueiga

10/26  Šv. Kazimiero Parapijos metinis Clambake ir Steakroast (šeštadienį)

11/4   tunto sueiga

11/18   tunto sueiga

12/2   tunto sueiga

12/16  Skautiškos Kūčios

1/6       tunto sueiga

1/20     tunto sueiga

2/3       tunto sueiga

2/17     tunto sueiga

3/2       tunto sueiga

3/16     tunto sueiga

3/29   KAZIUKO MUGĖ(sekm.)

4/13       tunto sueiga

4/26    Šv. Jurgio iškilminga sueiga (sekm.)

5/11     tunto sueiga

5/25      veiklos metų užbaigimo sueiga