Švento Kazimiero Parapija                                                                                                                 Veiklos kalendorius
 

PILĖNŲ TUNTAS

10926 Lakebrook Drive. * Kirtland, OHIO  44094 * 440-256-1629    rbelzinskas@att.net

2014 m. rugsėjo mėn. 18 d.

Mieli Pilėnų tunto skautai ir tėveliai:

Praėjusį pirmadieni turėjome gražų laužą pas Degučius.  Lietus susilaikė iki laužo pabaigos.  Gaila, kad tiek daug brolių pabijojo lietaus ir neatvyko į laužą. 

Priminame, giliukų, vilkiukų, skautų ir prit. skautų draugovių sueigos prasideda pirmadienį, rugsėjo 22 d. Šv. Kazimiero parapijos salėje 7:00 v.v. Neff gatvės pusėje.  Veiklos metus pradėsime rugsėjo 22 d. su šv. Mišiom 7:00 val.  Prašome visus atvykti į sueigą keletą minučių ankščiau (6:50), kad galėtume mišias pradėti laiku.

Šiais veiklos metais, sueigos įvyks maždaug kas antra pirmadieni (išskirtinais atvejais dažniau) giliukams, vilkiukams, skautams ir prit. skautams  nuo 7:00 v.v. iki 8:30 v.v.   Taipogi pravesime įvairias iškylas tais pirmadieniais kai nevyksta sueigos ir savaitgaliais.  Prie šio pranešimo pridedame 2014-15 metų veiklos kalendorių.  Metų bėgyje pranešime jeigu bus pakeitimų. Labai svarbu, kad visi broliai atidžiai sektų sueigų kalendorių, kad nepraleistų sueigų. Kiekvienas brolis yra prašomas pranešti iki sekmadienio vakaro savo draugininkui jeigu sueigoje nedalyvaus.  Berniukai turintys 5 metų amžiaus yra kviečiami įstoti į giliukų būrelį.  Šiais veiklos metais veiks sesių liepsnelių ir brolių giliukų sueigos kartu.  Labai laukiam naujų brolių!

Vilkiukai, skautai ir prit. skautai dėvi pilnas ir tvarkingas uniformas sueigų metu.  Tiktai išskirtinais atvejais draugininkui davus leidimą, galima dėvėti darbo uniformą (tai yra skautiški marškinėliai - t-shirt arba sweatshirt). Giliukai sueigose dalyvauja su darbo uniformom ( tai yra skautiški marškinėliai - t-shirt arba sweatshirt) su mėlynom kelnėm.  Prašome sueigose nenešioti marškinių su neskautiškais užrašais.  Prašome blue jeans nedėvėti su uniforma.  Žiemos metu salėje gali būti vėsu, tad patariame dalyvauti sueigose šilčiau apsirengę. Prašome kreiptis pas tuntininką dėl Lietuvių Skautų Sąjungos uniforminių ženklų.  BSA ženklus galite įsigyti pas Boy Scouts of America. Jeigu turite išaugtų uniforminių marškinių, prašau atneškite į sueigą, kad galėtume perduoti kitiems broliams. 

Nario mokestį privalo susimokėti visi tunto nariai iki lapkričio 30 dienos sekančia tvarka:

                giliukai                                              $30

                vilkiukai, skautai ir prit. skautai           $45

                skautai vyčiai ir skautininkai                $45

Nario mokestis yra tiesiog perduodamas Lietuvių Skautų Brolijai (LSB) ir Boy Scouts of America (BSA) registracijos mokesčiui.  Tuntas nieko nepasilieka iš nario mokesčio.  Prašome visus narius susimokėti nario mokestį iki lapkričio 30 dienos.  Čekius prašome rašyti Lithuanian Scouts Association, Inc. vardu.  Nario mokestį galima perduoti draugininkams arba tuntininkui.  Yra nemažai šeimų nesusimokėjusių 2013-2014 veiklos metų nario mokestį.  Tas sudaro tuntui nuostolį, nes tuntas už jus sumokėjo nario mokestį Lietuvių Skautų Sąjungai ir Boy Scouts of America. 

Prašome išpildyti pridėta registracijos anketą ir ją perduoti draugininkui arba tuntininkui iki rugsėjo 30 d.  Ypatingai mums svarbu turėti Jūsų elektroninio pašto adresą, nes siųsime visus pranešimus elektroninio paštu.

Iki pasimatymo pirmoje sueigoje!

Budėkime!

v. s. Remigijus Belzinskas

Pilėnų tunto tuntininkas

 

2014-2015 veiklos metų kalendorius
Jeigu yra daugiau informacijos apie įvykį - rasite ją spragtelėjus ant įrašo.

rugsėjo 15             Laužas  pas Rūtą ir Viktorą Degučius

rugsėjo 22             Draugovių sueigos                                   

spalio 6                 Draugovių sueigos

spalio 11-12          Prityrusių skautų iškyla kanojomis Grand upe

spalio 17              Sesės ir broliai kviečiami į "Haunted Hayride"

spalio 20               Draugovių sueigos

spalio 25               Vilkiukų ir skautų iškyla - kviečiame paukštytes ir skautes iškylauti kartu. 

lapkričio 3             Draugovių sueigos

lapkričio 17           Draugovių sueigos

gruodžio 1             Draugovių sueigos

gruodžio 14           Skautų vyčių rengiamos Kūčios

gruodžio 15           Draugovių sueigos

sausio 5                 Draugovių sueigos

sausio 19               Draugovių sueigos

vasario 2               Draugovių sueigos

vasario 16             Draugovių sueigos

kovo 2                  Draugovių sueigos                              

kovo 16                Draugovių sueigos

kovo 22                Kaziuko Mugė 

kovo 30                Draugovių sueigos

balandžio 13         Draugovių sueigos

balandžio 26         Šv. Jurgio šventės iškilminga sueiga ir Šv. Mišios skautų intencija

balandžio 27         Draugovių sueigos

gegužės 11           Draugovių sueigos

gegužės 18           Veiklos metų užbaigimo sueiga North Chagrin Parke

rugpjūčio mėn.     Prityrusių skautų ir skautų vyčių iškyla kanojomis Adirondack parke New York


 

Mieli skautai vyčiai, prityrę skautai ir tėveliai,

Kviečiame visus skautus vyčius, prit. brolius  ir jų tėvelius dalyvauti dviejų dienų iškylos kanojomis ant Grand River spalio 11 – 12 dienomis (šeštadieni ir sekmadieni).  Seka iškylos planas:  išplauksime iš Harpers Field Dam prie 534 kelio.  Keliausime apie 8 mylias.  Stovyklausime Lake Metroparks River Road parke.  Sekmadienį keliausime toliau iki Masons Landing prie Vrooman gatvės.  

Išvykstame 12:30 iš Šv. Kazimiero parapijos Marcella gatvės kiemo.  Sugrįžtame sekmadienį popietų atgal į parapiją (arba į kitą su tėvais susitartą vietą).  Iškylos mokestis 
$30.  Tuntas prisideda prie iškylos išlaidų sumokėdamas daugiau negu pusę kanojų nuomos.

Iškylos reikmenys: iškylavimui aprangą (patariama nedėvėti medvilninių rūbų nes greitai nedžiūna), šiltus drabužius vakarui, šiltą miegmaišį, kepurę, vandens butelius (bent du litrus), bliūdą, šaukštą, asmens higenos priemonės, botus, sandalus ar panašius batus kurie gali sušlapti, žibintuvėlį, sulankstomą peilį, matracą, mažą kuprinę arba fannypack. Patariama visus daiktus susidėti į kuprinę, kurią pristatysime į pernakvojimo vietą mašina.  Prie savęs laikysite mažą kuprinę arba fannypack su vandeniu ir užkandžiais.

Prašome užsiregistruoti iki pirmadienio, rugsėjo 29 dienos susimokant pilną iškylos mokestį.  Čekius prašome rašyti Lithuanian Scouts Association vardu.  Kreipkites pas tuntininką visais klausimais.


 

Mieli vilkiukai, skautai ir tėveliai,

Kviečiame visus vilkiukus ir skautus dalyvauti iškyloje ant Buckeye Trail šeštadieni, spalio 25 diena  Išvykstame 12:30 iš Šv. Kazimiero parapijos Marcella gatvės kiemo. Iškylausime ant Buckeye Trail nuo Lake Metroparks Girdled Road Reservation iki Big Creek Park (apie 4 mylios).  Sugrįžtame vakare atgal į parapiją (arba į kitą su tėvais susitartą vietą.  Iškylos mokestis $0. 

Patariama visiems iškylautojams pasiimti mažą kurprinę arba fannypack. 

Prašome užsiregistruoti iki pirmadienio, spalio 20 dienos.  Kreipkites pas tuntininką visais klausimais.