Švento Kazimiero Parapija
English

Gegužės 10-11 d. 2014 m.

         Pasaulinė Maldos diena dėl pašaukimų (World Day of Prayer for Vocations) visuomet švenčiama 4-tąjį Velykų sekmadienį, taip pat vadinamu Gerojo Ganytojo sekmadieniu, pagal tos dienos Evangelijos skaitinius. Šiais metais tą sekmadienį, gegužės 11d., taip pat švenčiame ir Motinos dienos šventę. Kaip švęsti šiuos du svarbius įvykius kartu? Gera prisiminti popiežiaus Pijaus X-ojo žodžius: „Kiekvienas pašaukimas į kunigystę, nors ateina iš Dievo širdies, bet pereina per motinos širdį.“ Perskaitęs šią popiežiaus Pijaus X-ojo citatą, man kilo noras suieškoti pasakojimų apie popiežius ir jų motinas. Tikiuosi, kad jums bus malonu ir įdomu paskaityti ką suradau:

     Popiežius Pijus X buvo labai kuklus, jo motina dievobaiminga moteris. Jie buvo neturtingi ir, kad uždirbti pinigų leisti sūnų į seminariją, motina dirbo kaip skalbėja ir mokyklos valytoja. Kai Pijus buvo išrinktas popiežiumi, jis labai nepatogiai jautėsi ir gėdinosi dėl visų jo pozicijos pompastikos ir atributikos. Jis skundėsi draugui sakydamas: „Žiūrėk kaip jie mane aptaisė.“ Įšventinimo apeigų metu jo motina, pagal priimtą paprotį, pabučiavo sūnaus didelį popiežiškąjį žiedą. Tada ji jam padavė savo mažytę ranką su jos vedybiniu žiedu ant piršto ir tarė: „Dabar pabučiuok manąjį žiedą – nes be jo tu niekuomet nebūtumei gavęs savojo.“

    Popiežiaus Pranciškaus sesuo, Maria Elena Bergoglio, kalbėdama su ispaniško laikraščio korespondentu, prisiminė kokiu būdu jų motina sužinojo, jog brolis domėjosi tapti kunigu. Jaunąjį 19m. Jose Bergoglio traukė medicinos mokslai. Norėdama, kad sūnus turėtų ramų kampelį mokytis, motina aptvarkė apkrautą kambarėlį namų verandoje ir jam jį paskyrė. Vieną dieną būsimo popiežiaus motina įėjo į tą kambarėlį jį išvalyti ir nustebo pamačius krūvą teologijos knygų. Popiežiaus sesuo pasakojo kaip motina ir sūnus tą reikalą išsiaiškino:„Jorge, ateik čia. Tu man sakei, kad studijuosi medicinos mokslus.“ „Taip, mama.“ „Tai kodėl tu man melavai?“ „Nemelavau tau, mama; aš žadu studijuoti sielos medicinos mokslus.“ Išgirdus netikėtas žinias motina apsiverkė, nes suprato, kad sūnus turės palikti namus eiti mokslus. Tėvas, tačiau, džiaugėsi sūnaus pašaukimu. Ilgainiui visa šeima priėmė jo apsisprendimą pašaukimui į kunigystę. Jorge Bergoglio buvo įšventintas į kunigus 1969m. ir išrinktas būti popiežiumi 2013m.

     Melsdamiesi dėl pašaukimų, neužmirškime melstis ir už mūsų motinas.

                                Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

 

PIRMOJI KOMUNIJA

Indrė Sasnauskaitė priima Pirmąją Komuniją šį savaitgalį 12:00 valandos Mišių metu. Sveikiname Indrę, jai žengiant šį svarbų, jos gyvenimo žingsnį ir džiaugiamės, kad ji dabar eina prie Dievo stalo kartu su kitais Dievo vaikais.

ŠIO MĖNESIO EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Trečiadienį, gegužės 14d., nuo 6:00 iki 9:00v.v. bažnyčioje vyks šio mėnesio Eucharistijos garbinimas. Kviečiame visus praleisti valandėlę tyloje ir maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą.

SVEIKINAME MOTINAS

Šis sekmadienis – Motinos diena, kuomet pagerbiame motinas ypatingu būdu. Šią dieną prisimename maldą, kurios žodžiais motinai suteikiamas palaiminimas jos vaikelio krikšto dieną: „Visagali Viešpatie Dieve, Tu per savo Sūnų, gimusį iš Mergelės Marijos, duodi krikščionėms motinoms džiugią viltį regėti savo vaikus amžinai laimingus. Palaimink šią Tavo duotu kūdikiu besidžiaugiančią motiną ir suteik malonę, kad su visais savo vaikais visuomet Tau dėkotų per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.“

MELSKIMĖS DĖL PAŠAUKIMŲ

     Pasaulinė Maldos diena dėl pašaukimų švenčiama šį sekmadienį, 4-tąjį Velykų sekmadienį. Reikalinga suprasti kaip svarbu mums visiems melstis dėl pašaukimų į kunigystę. Štai pora pasiūlymų kaip įvesti tokią maldą į kasdieną:
      Prisijunkite prie neaikvaizdaus vienuolyno (Invisible Monastery) per internetą. Šis tarptautinis tinklalapis -  
www.invisiblemonastery.com - buvo pradėtas sekant Vatikano dokumentą, kuris ragino katalikus „suorganizuoti neakivaizdų vienuolyną“ su tikslu duoti galimybę žmonėms pasižadėti nuolat melstis dieną ir naktį prašant pašaukimų į kunigystę.
       
Kalbėkite rožančiaus maldą už kunigus, palietusius jūsų gyvenimą. Kalbėdami rožančių, aukokite pirmąjį dešimtuką už jus pakrikštijusį kunigą, antrąjį dešimtuką už kunigą, iš kurio rankų priėmėte Pirmąją Komuniją, trečiajį už vyskupą, kuris jums suteikė Sutvirtinimo sakramentą, ketvirtąjį už kunigą, kuris jus sutuokė ir penktąjį už kunigą, kuris mirties valandą jums suteiks paskutinįjį patepimą.

RINKLIAVA

Šį savaitgalį priimsime jūsų aukas, skirtas vyskupijos Katechezės skyriui (Office of Cathechetical Services). Šis skyrius rūpinasi remti ir plėtoti mūsų vyskupijoje veikiančias parapijos katechezės programas (PSR), rūpinasi suaugusiųjų katecheze, ruošia tikybos mokytojus ir remia Newman Campus Ministry programas universitetuose. Būkite dosnūs; naudokite specialius, šiai rinkliavai skirtus, vokelius.

40 DIENŲ UŽ GYVYBĘ

Dėkojame visiems, dalyvavusiems pavasarį vykusiame „40 Dienų už gyvybę“ (40 Days for Life) programoje. Dievas gausiai laimino „40 Dienų už gyvybę“ misiją; ten, kur pavasarį vyko ši akcija - įskaitant ir septynias vietoves Clevelande ir Painesville - 728 kūdikiai, jų motinos ir šeimos išvengė aborto. Laukiame vėl melstis kartu su jumis 2014 rudenį nuo rugsėjo 24d. iki lapkričio 2d.

PROGA SAVANORYSTEI

Birthright organizacija padeda nėščioms moterims ir gimdyvėms. Ji ieško savanorių kurie ateitų į talką padėti atsakyti telefonus, sudaryti reikmenų krepšelius naujagimiams ir padėti moterims gauti reikalingą pagelbą iš socialinės rūpybos įstaigų. Patyrimas nėra būtinas; bus teikiamas apmokymas. Jei domitės padėti mūsų miesto moterims ir kūdikiams, kreipkitės į Toni Sabo 216-228-5998 dėl platesnės informacijos.

SKAUTAI AKADEMIKAI

Sekmadienį, gegužės 18d., 1:00v.p.p. Gintaro restorane Clevelando skautai akademikai minės pirmojo Lietuvos prezidento, Antano Smetonos, 70 metų mirties metines. Visi kviečiami dalyvauti.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – gegužės 11d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ – gegužės 18d.

geg.11d.

APPLE

Skaitytoja/s

Vita Aukštuolienė

Regina Šilgalienė

18d.

p.Staškuvienė, p.Rociūnienė ir draugės

Komunijos
dalintojai

Frank Lucas, Gražina Kampe, Marius Laniauskas

Rauda Gelažienė, Stasė Kazlauskienė, Maria Hoffman

25d.

Ateities Klubas

birž. 1d.

Vaiko Vartai į Mokslą

Patarnautojai

Izabelė Rubinski, Vidas Sasnauskas

Katarina Kampe, Justas Šilgalis