Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
        English            
2014 m.                      
2015 m.                      

Sausio 2 d. - 3 d. 2015 m.

 

4-ieji METINIAI “SRIUBA SIELAI” PIETŪS

Šeštadienį ir sekmadienį, sausio 30-31d., po visų savaitgalio Mišių, Altoriaus Draugija kviečia visus į svetainę praleisti valandėlę kartu ir sušilti prie namie gamintos sriubos dubenėlio (pasirinksite vieną iš dviejų rūšių) su duona. Pavalgykite svetainėje arba parsineškite sriubos į namus. Vaikams 12m. ir jaunesniems $2; suaugusiems auka tik $5. Pelnas skiriamas 2016m. Draugijos einamiesiems reikalams ir naudojamas nupirkti bažnyčiai reikalingus reikmenis.

KVIEČIAME Į TALKĄ NUIMTI KALĖDŲ PAPUOŠIMUS

Ateinantis sekmadienis, sausio 10d. yra Kristaus Krikšto šventė ir Kalėdų meto pabaiga. Ateinantį sekmadienį, užsibaigus 12:00val. Mišioms, nuimsime Kalėdų papuošimus bažnyčioje. Prašome ir kviečiame ateiti į talką. Kuo daugiau talkininkų, tuo greičiau įveiksime darbus.

KVIEČIAME DAINININKUS!
 

Kviečiame visus balsingus vyrus ir moteris įsijungti į parapijos choro eiles. Choristai renkasi kas sekmadienį 9:30v.r. trumpai repeticijai; jie gieda Mišių metu ir per didžiąsias šventes. Jei mėgstate giedoti ar esate giedoję balsais – laukiame jūsų įsijungiant į parapijos chorą.

     Taip pat kviečiame ateiti į talką ir padėti su muzika – giedant ar pritariant instrumentais – 5:30 ir 12:00 valandos angliškose Mišiose. Jei domitės ar turite klausimų, kreipkitės į parapijos muzikos vadovę, Romą Bandzienę. Pripildykime 2016-uosius muzika ir giesme - įsijunkime į choro eiles!

 ŽIEMOS METAS MŪSŲ PARAPIJOJE

Lig šiol šią žiemą galime džiaugtis, kad nėra buvę daug sniego ir orai šiltesni negu įprasta šiuo metų laiku. Tačiau gyvendami Clevelande žinome, kad visa tai gali pasikeisti pernakt. Žiemą gerai nuvalome sniegą automobilių aikštėje ir pašaliname susikaupusį ledą ties įėjimais, tačiau visvien raginame visus būti atsargiems esant parapijos ribose. Tuo pačiu, prašau jūsų visų pagelbos kai matote, kad sninga šeštadienio vakare ar sekmadienio ryte ir yra Mišių laikas. Turime padėję kastuvus ir kibirus su sniegą tirpinančia medžiaga prie visų durų. Jei matote, kad yra susikaupusio sniego ar ledo ties įėjimais ir pajėgiate padėti - nustumkite sniegą ir pabarstykite druskos. Jūsų bendra-parapijiečiai bus dėkingi už jūsų parodytą rūpestį ir pagelbą.

     Kreipiuosi į vyresniuosius parapijiečius ir primenu, kad šaltis ir sniegingas oras gali būti pavojingi. Labai įvertinu jūsų buvimą ir dalyvavimą Mišių aukoje, tačiau labai prašau nestatyti savęs į nereika-lingą pavojų stengiantis atvykti į Mišias jei matote, kad blogas oras.

     Galiausia - dujų tiekimas, reikalingas apšildyti mūsų pastatus, yra mūsų brangiausiai kainuojanti komunalinė paslauga. Nors nuomininkai padengia didžiausią dujų sąskaitos dalį, mes esame atsakingi už bažnyčios, klebonijos ir Vilties Namų sąskaitas, o jų suma yra keli tūkstančiai dolerių kas mėnesį. Kreipiuosi į tuos, kurie išgali, padidinti jų auką žiemos mėnesiais. Naudokite kas mėnesį įdėtą „Special Heating“ aukų vokelį, ir nepamirškite savo nuolatinės aukos parapijai.

     Jei visi kartu dirbsime ir kiekvienas prisidėsime savo įnašu, žiema neapsunkins nei vieno iš mūsų. Atsiminkime – už trijų mėnesių vėl džiaugsimės pavasariu.

   Kiekvieną savaitę rašydamas biuletenio žinias, pažymiu tos savaitės rinkliavos sumą ir kitų, aukų krepšelin suaukotų, pinigų sumas: Pataisymų fondo, Šildymo fondo ir kitų specialių rinkliavų sumas. Bendrą sumą - neįskaitant specialių rinkliavų sumas - atimu iš $4,500.00 (savaitinės sumos reikalingos surinkti, kad išlaikyti mūsų parapiją). Likusi suma lieka kaip mūsų savaitinis deficitas ar perteklius, kurį tuomet įvedame į finansinių metų (prasidėjusių 2015 liepos 1d.) suvestinę sąmatą ir paskelbiame tos savaitės turimą deficitą.

     Šią savaitę, pirmąjį kartą per šiuos finansinius metus, turime perteklių abiejuose – ir savaitinės rinkliavos ir metinės (nuo š.m. liepos 1d.) apyskaitos langeliuose. Tai retas atvejis, skaičiuojant nuo pačių pirmųjų Šv. Kazimiero parapijos atsidarymo dienų. Šie skaičiai įrodo, kad ne tik rūpestingai tvarkomąsi jūsų aukojamais pinigais, bet ir tuo pačiu tai yra akivaizdus liudijimas jūsų nuoširdaus finansinio įsipareigojimo mūsų parapijai.

   Daug kas yra įvykę per praėjusius metus Šv. Kazimiero parapijoje. Išnuomavome mokyklos pastatą patikimam nuomininkui, ir vėl turime veikiančią mokyklą parapijos ribose. Nuompinigius naudojame atmokėti iš vyskupijos gautą $226,500 paskolą ($3,775/mėnesį penkeriems metams), juos taupome ateities remontų darbams ir taip pat juos naudojame padengti einamąsias išlaidas.

     Sekantis įššūkis mūsų parapijai bus sukelti lėšas atlikti automobilių aikštės, bažnyčios pagrindinio įėjimo ir klebonijos įėjimo remontų darbus. Lig šiol, iš reikiamos $100,000 sumos, esame sukėlę $20,000. Dėkoju Finansų tarybos nariams už jų atsidavimą mūsų parapijai ir už jų man duotus apgalvotus patarimus kaip tvarkyti finansus ir išlaikyti Šv. Kazimiero parapiją finansiniai stiprią. Dėkoju Pastoracinei tarybai už įdėjas ir už parodytą rūpestį parapija. Didžiausią padėką reiškiu jums visiems, kurie nuolat remiate mūsų parapiją finansiniai ir dirbate savanoriais. Be jūsų visų – Šv. Kazimiero parapija neegzistuotų šiandien.

                        Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

MELSKIMĖS UŽ MIRUSIUOSIUS

Prisiminkite maldoje a.a. Agnes Millard, Frances Francis ir Laurie VanTilburg., kurios buvo palaidotos iš mūsų parapijos. Lai jos amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

PASTORACINĖS TARYBOS POSĖDIS

Sekantis Pastoracinės Tarybos posėdis šaukiamas šį antradienį, sausio 5d., 7:30v.v. klebonijos konferencijų kambaryje. Posėdžio metu tarybos nariai pasiskirstys pareigomis ir susitars dėl tolimesnių posėdžių dienos ir laiko. Visi Tarybos nariai prašomi dalyvauti šiame svarbiame posėdyje.

PAREIŠKIMAI

2015m. aukų parapijai pareiškimai bus paruošti sausio 15d. Jie bus išsiuntinėjami tiktai tiems, kurie bus prašę jį gauti. Jei norite jį gauti, skambinkite į parapijos raštinę jos darbo valandomis arba parašykite prašymo raštelį ir jį įmeskite į aukų krepšelį.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – sausio 3 d 

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ
sausio 10 d

sausio 3 d Civinskų šeima

Skaitytoja/s

Regina Šilgalienė Rasa Taraškienė
10 d. Tik kava

Komunijos
dalintojai

Aurelija Jucaitienė, Živilė*
Rauda Gelažienė, Maria Hoffman

Gražina Kampe, Živilė*
Marius Laniauskas, Frank Lucas

   
   

Patarnautojai

A. Muliolytė, K. Čiurlionis Daina ir Emilė Dicevičiūtės