Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01       English            
2014 m.                      
2015 m.                      
2016 m.                      

Sausio 7 - 8 d. 2017 m.

PRAŠOME PAGELBOS
ŠĮ SEKMADIENĮ
nuimsime Kalėdų papuošalus:

Kalėdų metas baigiasi sausio 9d., Viešpaties Krikšto šventės dieną. Prašome ateiti į talką šį sekmadienį užsibaigus 12:00 Mišioms padėti nuimti Kalėdų papuošimus bažnyčioje. Kuo daugiau rankų, tuo greičiau įveiksime darbus.

ATEINANTĮ SAVAITGALĮ
ruošiamės kunigystės jubiliejui:

Ateinantį sekmadienį švęsime kun. Bacevičiaus 40m. kunigystės jubiliejų. Prašome ateiti į talką ateinantį šeštadienį ir sekmadienį padėti paruošti salę, teikti maistą, ir sutvarkyti salę. Taip pat prašome šeimininkių atnešti skanumynų ir pyragų. Jei galite padėti, užsirašykite į savanorystės sąrašus bažnyčios prieangyje.

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

 Trečiadienį, sausio 11d. bus Eucharistijos garbinimas vakare nuo 6:00 iki 9:00v.v. Jei galite pasižadėti budėti maldoje bažnyčioje, užsirašykite į sąrašą Knygų Kambaryje.

AUKŲ PARAPIJAI PAREIŠKIMAI

2016m. aukų parapijai pareiškimus išsiųsime visiems, jų prašusiems. Jei norite gauti jūsų aukų pareiškimą, skambinkite į parapijos raštinę jos darbo valandomis (pirm.-penkt. 10:00v.r. iki 6:00v.v.) arba parašykite prašymo raštelį pažymėdami vardą, pavardę ir aukų vokelio numerį, ir jį įmeskite į aukų krepšelį.

VYSKUPAS LENNON

Turbūt jau visi esate girdėję, kad pablogėjus vyskupo Lennon sveikatai, popiežius Pranciškus atleido jį iš pareigų į ankstyvą pensiją. Šventasis Tėvas yra paskyręs Toledo, Ohio vyskupą, vyskupą Daniel Thomas, eiti apaštalinio administratoriaus pareigas Clevelando vyskupijoje. Šiose pareigose vyskupas Thomas yra atsakingas už vyskupiją ir turi pilną teisę ją tvarkyti. Jis pasiliks šiose pareigose iki kol Šventasis Tėvas paskirs naująjį Clevelando vyskupijos vyskupą. Melskimės už vyskupą Lennon, kad išėjus į pensiją jis galėtų išsaugoti savo sveikatą, ir melskimės už vyskupą Thomas, kad jis būtų rūpestingas Clevelando vyskupijos pastoracinis vadas.

RETROUVAILLE SAVAITGALIS

Ar esate tiek užsiėmę įvairiais šalutiniais reikalais, kad nekreipiate pakankamai dėmesio savo vyrui ar žmonai? Retrouvaille programa padeda pastatyti vedybinio gyvenimo vežimėlį atgal į vėžes. Clevelando vyskupija remia šią programą. tačiau ji atvira bet kurio tikėjimo porelėms. Sekantis Retrouvaille savaitgalio programa vyks 2017m. sausio 20-22 dienomis. Dėl platesnės informacijos ir užsiregistruoti skambinkite
Liz Gliha 440-357-6580 arba 1-8000470-2230, arba žiūrėkite tinklapį: www.helpyourmarriage.org

    Praėjusį antradienį mūsų parapijos Pastoracinė Taryba suėjo pirmajam šių metų posėdžiui. Posėdžio metu Tarybos nariai pasiskirstė pareigomis sekančiai: Ted Kowalski - pirmininkas, Loretta Gudėnienė - vice-pirmininkė, Ingrida Civinskienė - korespondencijų sekretorė, ir Anthony Bacevice - protokolų sekretorius. 2017 metų Pastoracinės Tarybos nariai yra: Maureen Anderson, Anthony Bacevice, Ingrida Civinskienė, Loretta Gudėnienė, Ted Kowalski, Maryann Pecek, Faye Roth, Maria Santana, ir Debra Zeledonis. Kaip ir anksčiau, Tarybos posėdžiai vyks kiekvieno mėnesio pirmąjį antradienį.

     Žengiant į naujuosius metus, noriu visiems priminti Pastoracinės Tarybos paskirtį. Svarbiausia Pastoracinės Tarybos pareiga yra man patarti visuose reikaluose, liečiančius mūsų parapiją. Aš pateikiu Tarybai įvairius svarstytinus reikalus, kuriuos esu gavęs iš vyskupijos, iš kitų Collinwood telkinio parapijų ir iš parapijos personalo. Taryba juos aptaria ir įvertina, ir paskui man pateikia jų rekomendacijas.

     Kita labai svarbi Pastoracinės Tarybos pareiga yra atstovauti jus, Šv. Kazimiero parapijos parapijiečius. Pastoracinė Tarybos nariai visuomet laukia išgirsti jūsų idėjas ir siūlymus. Nėra tokio reikalo, kuris Tarybai nebūtų pakankamai didelis ar svarbus apsvarstyti. Todėl raginu visus parapijiečius būti atviriems ir pasidalinti savo rūpesčiais ir mintimis apie parapiją ir kaip ją pagerinti su bet kuriuo iš Pastoracinės Tarybos narių.

     Trečioji svarbi Pastoracinės Tarybos pareiga yra man talkinti mano darbuose vadovaujant parapijai. Tarybos narių pareiga ir paskirtis yra suburti visus, idant galėtumėme atsiekti tikslus, kuriuos esame nustatę parapijai.

     Pasikliauju Pastoracinės Tarybos parama. Todėl raginu kiekvieną iš jūsų bendradarbiauti su Tarybos nariais, kad galėtume toliau augti kartu, kaip gyva ir veikli katalikų parapijos bendruomenė.

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

SVEIKINAME

Sveikiname naująjį krikščioniškosios bendruo-menės ir mūsų parapijos narį, Ryland Cody Smith, Jr., Ryland ir Kristin (nee Thompson) Smith sūnelį. Jis buvo pakrikštytas šeštadienį mūsų bažnyčioje.

ATEINANTĮ SAVAITGALĮ

Ateinantį sekmadienį, sausio 15d. kun. Bacevičius švęs jo 40 metų kunigystės jubiliejų. Kviečiame visus dalyvauti Mišių aukoje 10:00v.r. ir nemokamuose puspiečiuose didžiojoje salėje. Ateinantį sekmadienį NEBUS 8:00v.r. ir 12:00 Mišių; šeštadienį bus 5:30v.v. Mišios.

5-ieji „SRIUBA SIELAI“ PRIEŠPIEČIAI

Sausio 28-29 savaitgalį, užsibaigus visoms Mišioms, Altoriaus Draugija kviečia visus į svetainę pasigardžiuoti dubenėliu sriubos 5-uose „Sriuba Sielai“ priešpiečiuose. Iki pasimatymo!

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – sausio 8 d 

KITĄ SEKMADIENĮ - sausio 15 d

8 d. Civinskų šeima

Skaitytoja/s

Rasa Taraškienė Peteris Kampe
15 d.

kun. Bacevičiaus 40m. jubiliejus

Komunijos
dalintojai

Frank Lucas, Živilė*
Marius Laniauskas,
Amanda Muliolienė

Albertas Sušinskas,  Živilė*
Kristina Sušinskienė,
Remigijus Belzinskas

22 d. kavutė ir riestainiai
29 d.  „Sriuba Sielai“ priešpiečiai

Patarnautojai

Audrelė Bielinytė, Elzė Tarasevičiūtė Kristoforas Čiurlionis, Lukas Milevičius