Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05 bir.12 bir.19 bir.26 lie.03 lie.10 lie.17 lie.24 lie.31 rugp.07
  rugp.14 rugp.21 rugp.28 rugs.04 rugs.11 rugs.18 rugs.25 spalio02 spalio09 spalio16 spalio23
  spalio30 lap.06 lap.13 lap.20 gr.04 gr.11 gr.18 gr.25      

Gruodžio 31 d. 2016 m. - sausio 1 d. 2017 m.

KUNIGO BACEVIČIAUS 40 METŲ JUBILIEJUS

Sekmadienį, sausio 15d. kun. Bacevičius švęs jo 40 metų kunigystės jubiliejų. Tą dieną bus aukojamos vienerios Mišios 10:00v.r. (abiem kalbom); joms užsibaigus, bus tiekiami puspiečiai didžiojoje salėje. Kviečiame visus jungtis kartu tą dieną Mišių aukoje ir dalyvauti puspiečiuose. Puspiečiai nemokami, tačiau prašome pranešti Lorettai Gudėnienei lgudenas@yahoo.com (arba įmeskite lapelį į aukų krepšelį) iki sausio 5d. jei žadate dalyvauti ir asmenų skaičių. Jei ir užmirštumėte atsiliepti, vis vien lauksime jūsų puspiečiuose.

PASTORACINĖ TARYBA

Kunigas Bacevičius paskyrė Ingridą Civinskienę į Pastoracinę Tarybą dviejų metų kadencijai. Dėkojame jai už pasiaukojimą mums tarnauti. Tarybos pirmasis posėdis naujuose metuose bus antradienį, sausio 3d., 7:30v.v. klebonijos konferencijų kambaryje. Šio posėdžio metu tarybos nariai pasiskirstys pareigomis.

ALTORIAUS DRAUGIJA DĖKOJA


Altoriaus Draugija dėkoja visiems, kurie davė auką Kalėdų gėlėms ir atėjo į talką papuošti bažnyčią Kalėdoms. Jūsų dosnumo dėka (buvo suaukota
$1,001.00) galėjome nupirkti kokybiškų gyvų gėlių ir taip pat nupirkti reikalingų daiktų papildyti bažnyčios puošimo inventorių. Laukiame susitikti su jumis visais sausio 28-29 dienomis po visų Mišių mūsų penktuose metiniuose „Sriuba sielai“ pietuose.

DĖKOJAME

Dėkojame visiems, kurie dirbo užtikrinti, kad Kalėdų šventimas mūsų parapijoje būtų tikrai dvasiniai pakilus ir akiai gražus. Dėkojame visiems, kurie puošė bažnyčią, planavo liturgiją, ir mūsų muzikos ir liturgijos vadovams ir chorui už gražią muziką. Jūsų visų dėka mūsų Kalėdų šventės buvo tikrai prasmingos. Dievas telaimina jus visus!

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Šis penktadienis, sausio 6d. yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną, užsibaigus ryto Mišioms, bus Šventoji Valanda nuo 8:00 iki 9:00v.r. Trečiadienį, sausio 11d. bus Eucharistijos garbinimas vakare nuo 6:00 iki 9:00v.v. Jei galite pasižadėti budėti maldoje bažnyčioje, užsirašykite į sąrašą Knygų Kambaryje.

  

 Pradėdami 2017– uosius pasiryžkime gyventi  pagal pranašo Jozuės žodžius: “…bet aš ir mano šeimyna – mes tarnausime VIEŠPAČIUI.“

(Joz 24, 15)

 

    Kiekvienais metais, pradedant 2009-aisiais kuomet mūsų parapija atsidarė, šiuo metų laiku dalinuosi mintimis su jumis apie mūsų parapiją ir kaip mums – katalikų parapijai Clevelando vyskupijoje – sekasi įgyvendinti mums duotą misiją.
    Peržvelgdamas 2016 metus matau, jog jie buvo kupini iššūkių. Mūsų finansinis stovis toliau kelia rūpestį. Savaitgalių rinkliava sumažėjusi daugiau negu $10,000 nuo praėjusių metų, ir lėšų telkimas nėra sukaupęs tiek lėšų kiek tikėjomės. 2014 metais pasiskolinome $226,500 iš vyskupijos. Iki šios dienos esame atmokėję $90,600 ir dar esame skolingi $135,900. Cemento pataisymo darbai buvo brangesni negu tikėjomės: buvome pramatę išleisti $35,000, o darbai kainavo daugiau negu $51,000. Vykdant darbus paaiškėjo, kad reikės pataisyti bažnyčios ir klebonijos laiptus ir taip pat lieti cementą tunelyje jungiantį abi automobilių aikštes. Gavome pranešimą, jog Clevelando miesto Taryba išleido nutarimą, kuris liepia padaryti inspekciją visų pastatų, esančių 75 pėdų aukščio ir daugiau. Šiais metais tokia inspekcija mums kainuos $2,500 ir, jei bus rasta trūkumų, juos reikės iškart pataisyti. Nors sugebame užmokėti turimas sąskaitas, bus sunku sukaupti lėšas atlikti ateities pataisymo darbus. Šiais metais, pirmąjį kartą nuo „Eglutė Artimui“ įsteigimo, jos aukų suma yra sumažėjus. Nors galėjome padėti tam pačiam skaičiui šeimų kaip ir praėjusiais metais, teko sumažinti dovanų sumą daugiau negu 10%.
      
Nepaisant mūsų finansinių sunkumų, parapija toliau auga. Nuo vasaros, šešios naujos šeimos prisirašė į parapiją ir tik viena šeima pasitraukė. Toliau vedame Eucharistijos garbinimą du kartus mėnesyje. Praėjusio balandžio mėnesį mūsų parapija buvo viena iš tik dviejų parapijų vyskupijoje, kuri pasirūpino rodyti dokumentinį Dievo Gailestingumo kiną. Žmonės atvažiavo iš visų vyskupijos kampų stebėti šį nuostabų kiną.
      Žengiant pirmyn, svarbiausias iššūkis yra kaip surasti būdus padidinti mūsų parapijos narių skaičių ir paskatinti didesnį narių dalyvavimą parapijos gyvenime. Neužtenkamai mūsų skiria laiko ir talentų tarnauti Bažnyčiai. Nuolatos pasikliaujame tais pačiais žmonėmis atlikti visus darbus, o tų savanorių jėgos baigia išsekti, jie yra pervargę, ir negali toliau dirbti. Todėl tariamės ir ieškome naujų būdų kaip pritraukti daugiau šeimų į parapiją ir iš mūsų apylinkės ir iš plačiosios lietuviškosios bendruomenės. Esame pasiekę šiek tiek rezultatų, tačiau žinau, kad galime juos pagerinti.
    Žengdami į 2017-uosius metus, pasiryžkime iš naujo dirbti glaudžiau sustiprinti mūsų parapijos bendruomenę, ištiesti ranką atitolusiems, ir suburti į viena savo laiką, talentus ir turtą, kad ir fizinis ir dvasinis parapijos veidas būtų gyvuojantis ir vertas pasididžiavimo.

     Linkiu jums visiems LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

AUKŲ PARAPIJAI PAREIŠKIMAI

2016m. aukų parapijai pareiškimus išsiųsime visiems, jų prašusiems. Jei norite gauti jūsų aukų pareiškimą, skambinkite į parapijos raštinę jos darbo valandomis (pirm.-penkt. 10:00v.r. iki 6:00v.v.) arba parašykite prašymo raštelį pažymėdami vardą, pavardę ir aukų vokelio numerį, ir jį įmeskite į aukų krepšelį.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – sausio 1 d 

KITĄ SEKMADIENĮ - sausio 8 d

sausio 1 d Sausainių suneštinis

Skaitytoja/s

Regina Šilgalienė Rasa Taraškienė
8 d.  

Komunijos
dalintojai

Maria Hoffman, Živilė*
Aurelija Jucaitienė, Gražina Kampe

Frank Lucas, Živilė*
Marius Laniauskas, Amanda Muliolienė

15 d.  
22 d.  

Patarnautojai