Švento Kazimiero Parapija
 

Ankstesni
numeriai
sausis        

English

               

Parsisiųsti .pdf

sausis 2016 vasaris                        

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2016 m. vasaris

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

 • Kad nuoširdus susikalbėjimas tarp skirtingų tikėjimų vyrų ir moterų neštų taikos ir teisybės vaisius.
                                                                                                          
   
  (popiežiškoji sausio mėnesio intencija)

 • Kad kūrinijos turtai būtų išlaikomi ir įvertinami kaip Dievo žmonijai duotos brangios dovanos, ir kad jos būtų visiems prieinamos.

 • Kad visi pakrikštytieji, ypač tie, kurie šiais metais ruošiasi krikštui Velykų vigilijos metu, Viešpaties Krikšto sakramento slėpinyje rastų jų pačių likimo Kristuje laimę.

 • Kad per Kristų mylinčių žmonių nesavanaudišką rūpestį, tie, kuriems gręsia pavojai nuo žiemos šalčių ir blogo oro, būtų viskuo aprūpinti.

 • Kad Marija, Taikos Karalienė, mums tarpininkautų ir atneštų tikrą ir nesibaigiančią taiką į pasaulį.

 • Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių ir Pastoracinę ir Finansų Tarybas, jiems siekiant užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį.

 • Kad visi parapijiečiai suprastų jų atsakomybę užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį teikiant finansinę paramą, remiant lėšų telkimą, įsijungiant į parapijos veiklą, dalinantis įdėjomis ir, visų svarbiausia, meldžiantis.

 • Kad sutuoktinių poroms būtų suteiktos reikiamos malonės gyventi ištikimybėje, šventume ir džiaugsme.

 • Kad mūsų mirusieji giminės ir draugai amžinai ilsėtųsi Kristaus ramybėje.

 • Kad mūsų Maldos ir Viešpaties Garbinimo Tarnystės narių tikėjimas maldos galia būtų patvirtintas.

KAS  NAUJO      ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE?

 • vas. 5d.     - 8:00 - 9:00v.r. Pirmojo mėnesio penktadienio Eucharistijos garbinimas ryte

 • vas. 10d.  -  Pelenų diena, Gavėnios pradžia / užsibaigus 7:00v.v. Mišioms ir iki 9:00v.v. Eucharistijos garbinimas

 • vas. 12, 19, 26d.  - kiekvieną Gavėnios penktadienį 7:00v.v. Kryžiaus keliai

 • vas. 14d. -  Šv. Kazimiero parapija švenčia Lietuvos Nepriklausomybės šventę

 • vas. 15d.  7:00v.v.  Colinwood parapijų telkinio Gavėnios Mišios St. Jerome parapijoje

 • vas. 22d.  7:00v.v.  Colinwood parapijų telkinio Gavėnios Mišios Holy Redeemer parapijoje

 • vas. 24d.  5:00-8:00v.v.  Išpažinčių klausoma visose vyskupijos bažnyčiose

 • vas. 29d.  7:00v.v.  Colinwood parapijų telkinio Gavėnios Mišios St. Mary parapijoje

VASARIO MĖNESIO ŠVENTASIS

ŠV. SKOLASTIKA
 mergelė
(480 -542?)

vasario 10d.

Prašiau tavęs paslaugos, ir tu atsisakei ją patenkinti.

                Prašiau jos Dievo, ir jis mane išklausė. (Šv. Skolastika)

 

     Šv. Skolastika tarė aukščiau įrašytus žodžius jos broliui, Šv. Benediktui, jam atsisakius pasilikti ilgėliau pas ją svečiuose ir pernakvoti. Jis atsisakė tai daryti, nes būtų sulaužęs jo paties surašytus vienuoliams įstatymus, draudžiančius vienuoliams praleisti naktį už vienuolyno sienų. Skolastika norėjo, kad jos dvynis brolis pasiliktų su ja, nes ji turėjo nujautimą, jog jos mirties valanda arti. Jų nesutarimas savaime aprimo, nes tą naktį užėjo stipri audra ir perkūnija, ir Šv. Benediktas ir jo vienuoliai negalėjo sugrįžti atgal į jų vienuolyną. Tris dienas vėliau, Šv. Benediktui besimeldžiant, jis pajuto, jog sesuo mirė. Jis ją palaidojo kape, kurį buvo sau paruošęs.

     Šv. Benediktas įsteigė jo vienuolių broliją Monte Casino, ir neužilgo, vos kelių mylių atstume, Skolastika įsteigė moterų bendriją, greičiausia sekdama Šv. Benedikto nurodymus. Ankstyvieji moterų vienuolynai buvo prieglobsčio vieta našlėms ir mergelėms. Jos ten gyvendavo kartu, pasišventusios gyventi intensyvų dvasinį gyvenimą. Iki ketvirtojo amžiaus pabaigos jos gyvendavo savo namuose, pusiau atsiskyrusios nuo visuomenės. Penktojo amžiaus pradžioje jos pradėjo gyventi kartu moterų bendruomenėse, panašiai kaip gyveno vyrai vienuoliai.

     Šv. Skolastika suteikė moterims vietą, kur jos galėjo atsitraukti nuo pasaulio trukdymų ir gyventi ramų maldos gyvenimą. Šis pasišventusių vienuolių vyrų ir moterų tikslas lieka tas pats iki šių dienų. Antrojo Vatikano Susirinkimo Dekretas dėl Vyskupų Pastoracinių Pareigų Bažnyčioje nurodo, jog visi vienuoliai, pagal savo pašaukimą yra įpareigoti uoliai ir su atsidėjimu darbuotis dėl Bažnyčios plėtotės bei gerovės ir kad “siekti šių tikslų jie pirmiausia privalo malda, atgailos darbais ir savo gyvenimo pavyzdžiu.” (Christus Dominus, nr.33)

Šaltiniai: IN HIS LIKENESS , Rev. Charles E. Yost, SCJ, STL ir SAINT OF THE DAY, Leonard Foley, O.F.M., Editor.
 www.lcn.lt/b_dokumentai/vatikano_2s/christus-dominus.html#s33

 

 

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO

Gerieji darbai kūnui ir gerieji darbai sielai

 

# 2447  Gailestingumo darbai yra veikli meilė, raginanti mus ateiti į pagalbą savo artimui jo kūno ir sielos varguose. Mokyti, patarti, paguosti, sustiprinti, kaip ir įžeidimus atleisti ar nuoskaudas nukęsti, yra gerieji darbai sielai. Gerieji darbai kūnui ypač yra išalkusį pavalgydinti, keleivį priglausti, vargšą aprengti, ligonį ir kalinį aplankyti, mirusį palaidoti. Tarp tų darbų vienas pagrindinių broliškos meilės ženklų yra varguolių šelpimas; tai taip pat ir Dievui patinkamas teisumo darbas.
 

Šaltinis: katekizmas.lcn.lt

 

KASDIENINIAI MĄSTYMAI

 GAVĖNIAI

 

DATA

ŠVENTRAŠČIO
SKAITYMAS

KAIP PRITAIKYTI SAVO GYVENIME

Pelenų diena
2-10-16

2 Kor 6,2

Kurią mano gyvenimo būdo dalį labiausia turėčiau tobulinti?
Apsispręsk kas reikalinga daryti tai atsiekti. Melskis tai įvykdyti.

2-11-16

Lk 9,23

Ko turiu atsisakyti, kad galėčiau labiau sekti Kristų?

2-12-16

Iz 58, 7-9

Šią savaitę, padaryk paslaugą artimui.

2-13-16

Iz 58,13-14

Šiandien pasiryžk, kad sekmadienis bus poilsio diena ir diena kai nueisiu į bažnyčią (jei man tai įmanoma).

2-14-16

Rom 10,10

Pasidalink savo Gavėnios pasiryžimu su vienu artimu žmogumi. Būk jam ar jai atsakingas vykdyti pasiryžimą.

2-15-16

Mt 25,45

Pasirink vieną gailestingumo darbą, kurį atliksi per Gavėnią.

2-16-16

Mt 6,7

Kai melsies šiandien, tik sėdėk tyliai, ir atidžiai suprask, jog esi su Dievu.

2-17-16

Jon 3,5

Šiąnakt kai melsies, nuoširdžiai atlik sąžinės nagrinėjimą.

2-18-16

Est C 12,14

Prisimink atvejį, kuomet nevilties momentu meldeisi, ir Dievas tave paguodė.

2-19-16

Ez 18,21-22

Šią Gavėnią pasižadėk savęs daugiau neplakti dėl anksčiau padarytų klaidų.

2-20-16

Mt 5,46

Kam turėčiau ištiesti nuoširdumo ar gailestingumo ranką? Tai padaryk jam ar jai.

2-21-16

Ps 27,8

Prisimink vieną atvejį kuomet Dievo buvimas buvo akivaizdus tavo gyvenime. Sukalbėk padėkos maldą.

2-22-16

1 Pt 5,2

Įsijungk į vieną vertingą darbą arba duoka tam tikslui auką.

2-23-16

Iz 1,16-17

Atsipalaiduok nuo vienos didelės ydos. Ramiai ją įduok į Dievo rankas. Melskis: “Jėzau, Tavimi pasitikiu.”

2-24-16

Jer 18,18

Ar drįstu drąsiai išpažinti ir ginti savo tikėjimą?

2-25-16

Jer 17,5

Prisimink tuos žmones, kurie yra buvę palaima tavo gyvenime. Dėkok Dievui, kad juos tau atsiuntė. Dėkok Dievui už jo ištikimybę.

2-26-16

Pr 37,4

Prašyk malonės savęs nelyginti su kitais. Pašalink pavydą iš savo gyvenimo.

2-27-16

Lk 15,2

Dėk ypatingas pastangas pasveikinti tuos, kurie yra skirtingi nuo tavęs.

2-28-16

Ps 103,7

Apmąstyk dešimtį Dievo įsakymų.

2-29-16

2 Kar 5,11

Įvardink trejetą būdų kaip matai Dievo buvimą savo gyvenime.