Švento Kazimiero Parapija
 

Ankstesni
numeriai
sausis        

English

               

Parsisiųsti .pdf

sausis vasaris                        

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2018 m. vasaris
 

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.

Vasario 16-oji – Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 100-osios metinės

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

 • Kad tie, kurių rankose yra turtinė, politinė ar dvasinė galia, nesileistų būti užvaldomi korupcijos.    
  (popiežiškoji vasario mėnesio intencija)
   

 • Kad per šią Gavėnią Bažnyčia dalintųsi Evangelijoje skelbiama meilės žinia su tais, kurie gyvena materialiniame, moraliniame, ar dvasiniame skurde.
   

 • Kad matytume Jėzaus buvimą visuose gyvenimo atvejuose ir visose aplinkybėse.
   

 • Kad tiems, kurie ruošiasi tapti Bažnyčios nariais Velykų metu, Bažnyčios Credo taptų maistu padedančiu gyventi šventą gyvenimą.
   

 • Kad gerbtume dešimt Dievo įsakymų, Dievo mums duotus, įdant vestume pilnai laisvą ir pasitenkinimą teikiantį gyvenimą.
   

 • Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių ir Pastoracinę ir Finansų Tarybas, jiems siekiant užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį.
   

 • Kad visi parapijiečiai suprastų jų atsakomybę užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį teikiant finansinę paramą, remiant lėšų telkimą, įsijungiant į parapijos veiklą, dalinantis idėjomis ir, visų svarbiausia, meldžiantis.
   

 • Kad Dievas būtų arti vargšų, ligonių, liūdinčių, vienišų ir tų, kurie vargsta apsunkinti gyvenimo vargų.
   

 • Kad mes visi mintimis, žodžiais ir darbais rodytume artimo meilę.
   

 • Kad visi, kurie meldžiasi, būtų užtikrinti maldos galia.

KAS  NAUJO      ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE?

 • vasario   2d. – Pirmojo mėnesio penktadienio Eucharistijos garbinimas ryte  8:00 - 9:00v.r. bažnyčioje

 • vasario 14d. – Pelenų diena

 • vasario 18d. – Parapija švenčia Lietuvos Nepriklausomybės švenę

 • vasario 19d. – Collinwood parapijų telkinio Gavėnios Mišios, Šv. Kazimiero parapijoje 7:00v.v.


VASARIO
MĖNESIO ŠVENTASIS

ŠV. VALENTINAS

kunigas
(? 269)

vasario 14 d

 

“Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje! Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje.       (Jn 15, 9-10)

     Tik dviejų šventųjų – Valentino ir Patriko – vardo dienos yra įrašytos paprastuose kalendoriuose. Beveik nieko nežinome apie tikrąjį Valentiną, išskyrus kad jis buvo romėnų kunigas, miręs kankinio mirtimi už jo tikėjimą. Nežinia kodėl, bet Šv. Valentino vardas yra susijęs su meile ir įsimylėjusiais dar nuo Chaucer laikų.

     Nors nežinome kuriuo būdu Šv. Valentinas tapo įsimylėjusių globėju, nesunku suprasti kodėl turime šventąjį, skirtą meilės dorybei. Meilė yra esminė gyvenimo dalis. Moksliniai bandymai yra įrodę, jog kūdikiai, kurie yra aprūpinami pakankamu maistu bei šiluma, tačiau nepatiria žmogiško prisilietimo ir meilės, miršta. Netgi augalai ir gyvuliai atsiliepia į meilės veiksmus. Galima sakyti, jog meilė yra visos kūrinijos gyvastingasis kraujas. Nors mokslininkas Carl Sagan yra mus pavadinęs tik “žvaigždžių medžiaga,” esame daugiau negu tai: esame meilė.

     Kuo daugiau mylime, tuo labiau būsime mylimi. Jei vien tik kaupsime meilę į atsargas, galutinėje sąmatoj neturėsime nieko. Meilė negali egzistuoti toje pačioje erdvėje su elgesiu, kuris yra savybinis, savanaudiškas, ar reikalaujantis priklausomumo. 13-tame pirmojo laiško korintiečiams skyriuje Šv. Paulius apie tai rašo sakydamas, kad ten kur egzistuoja pavydas, puikybė, šiurkštus elgesys, savimeilė ir kitos ydos, ten nėra meilės.

     Meilės esmė reikalauja, kad ją atiduotume kitiems. Per šią Gavėnią stengkimės kiek mums įmanoma būti meilės žmonėmis

Šaltinis: 365 SAINTS by Woodeene Koenig-Bricker

 

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO

Mintys apie meilę

#1604  Dievas, sukūręs žmogų iš meilės, pašaukė jį meilei, kuri yra pagrindinis ir įgimtas kiekvieno žmogaus pašaukimas. Juk žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, o „Dievas yra meilė.“ Kadangi Dievas sukūrė vyrą ir moterį, jų tarpusavio meilė yra absoliučios ir nesibaigiančios Dievo meilės žmogui atvaizdas. Kūrėjo akyse ta meilė gera, labai gera. Dievo laiminama santuokinė meilė yra skirta būti vaisinga ir tarnauti bendram tikslui palaikyti kūriniją: „Dievas juos palaimino tardamas: 'Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją.'“

 

#1844  Meile mes mylime Dievą labiau už viską, o savo artimą – dėl Dievo meilės – kaip save pačius. Meilė yra „tobulumo raištis“ ir visų dorybių forma.

                      Viršum viso šito tebūna meilė, kuri yra tobulumo raištis.” (Kol 3,14)

Šaltinis: katekizmas.lcn.lt

MĄSTYMAS

ATSIMINK JOG ESI DULKĖ

Gavėnios mąstymas #1

      Neseniai Anglijoje Pelenų diena buvo praminta “Valstybinė ne rūkymo diena.” Nustoti rūkyti turi kažką bendro su atgaila, savęs atsižadėjimu ir su pelenais, todėl atrodytų, jog Pelenų diena yra savaime aiškus pasirinkimas dienos tai bandyti įvykdyti. “Nustok rūkyti ir išsaugok savo gyvybę.” Kai žmonės kažko atsižada, kai pradeda laikytis dietos ar vykdyti mankštos programą, jie taip daro norėdami geriau jaustis. Jie nori sukurti skirtingą savęs įvaizdį, kad užbaigę naujai pradėtą elgesį galėtų sakyti “štai naujas aš, pažiūrėkite ką sukūriau.” Save nugalėdami gauname tam tikro pasitenkinimo, bet tai nėra krikščioniškojo savęs nugalėjimo esmė. Evangelijose esame perspėjami neišpuikti ir nesigirti savimyla atsiekus tikslą. Mes nesame savo pačių kūrinys.

     Ankstesniuose šimtmečiuose į Gavėnią buvo žiūrima kaip į progą apmąstyti paskutinįjį teismą ir stipriai atgailaujant suprasti kaip mūsų nuodėmės pakabino Kristų ant kryžiaus. Gavėnios piligrimystės ir sugrįžimo kelionės link krikštyklos aspektas nebuvo išryškintas. Savęs atsižadėjimas buvo iškeliamas kaip esminis būdas, kuriuo kiekvienas galėjo sukurti naująjį ir atgailaujantį “aš,” vertą įėjimo į dangų. Šiandien Gavėnios metu katalikai sąmoningai ir šaltai pažvelgia į mirtį, sau primindami jog visas žemiškasis grožis praeis. Jis užsibaigs, išsibarstys, sutrupės, ir subyrės į dulkes. Kai esame paženklinti pelenais patvirtiname, kad be Dievo esame vien tik dulkė, kaip ir Adomas buvo tik dulkė prieš jam tampant Adomu. Gavėnios tikroji esmė yra atnaujinimas mūsų supratimo to, kas esame Dievo akyse.  

Autorius: Father Allan James White, O.P.
(buvęs English Province of the Order of Preachers vyresnysis provincijolas;
šiuo metu St. Mary’s mokyklos vice direktorius ir reziduojantis kunigas St. Mary parapijoje, El Centro, California)

Šaltinis: MAGNIFICAT, sausis, 2015, psl.272