Švento Kazimiero Parapija
 

Ankstesni
numeriai
gruodis
2018
       

English

             

Parsisiųsti .pdf

sausis
2019
                       

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2019 m. sausis
 

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

 • Kad jauni žmonės, ypač tie gyvenantys Pietų Amerikoje, sektų Marijos pavyzdžiu ir atsilieptų į Viešpaties kvietimą skelbti Evangelijos džiugią žinią pasauliui.                              (popiežiškoji sausio mėnesio intencija)

 • Kad Kristus apšviestų pasaulio vadovų širdis ir protus, idant visos tautos eitų Kristaus šviesos keliu.

 • Kad įgyvendintume savo krikšto pažadus su giliu autentiškumu ir užsidegimu.

 • Kad mūsų parapijos bendruomenė brandintų norą būti viena su Kristumi, gyventi bendrystėje vienas su kitu, ir ištiesti pagelbos ranką vargšams.

 • Kad atsisakytume savanaudiško gyvenimo būdo ir sektume tikrąjį Kelią, kuris yra Kristus.

 • Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių ir Pastoracinę ir Finansų Tarybas, jiems siekiant užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį.

 • Kad visi parapijiečiai suprastų jų atsakomybę užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį teikiant finansinę paramą, remiant lėšų telkimą, įsijungiant į parapijos veiklą, dalinantis įdėjomis ir, visų svarbiausia, meldžiantis.

 • Kad Naujuose Metuose šeimos būtų pripildytos gilia ramybe ir tikra, nesibaigiančia meile.

 • Kad Kristaus meilė, esanti Jo sekėjuose, neštų užuojautą ir pagelbą tiems, kurie patiria sunkumus gyvenime.

 • Kad visi, kurie meldžiasi, būtų užtikrinti maldos galia.

KAS  NAUJO      ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE?

 • sausio 4d.    – Pirmojo mėnesio penktadienio Eucharistijos garbinimas ryte  8:00 - 9:00v.r. bažnyčioje

 • sausio 9d.    – Eucharistijos garbinimas vakare 6:00-7:00v.v. bažnyčioje

 
SAUSIO
ŠVENTASIS

ŠV. ANTANAS

abatas
(251-356)

sausio 17d.

“Matydami kokį gyvenimą jis gyveno, miestelio žmonės ir visi geri vyrai, kuriuos jis pažinojo, vadino jį Dievo draugu, ir mylėjo jį ir kaip sūnų ir kaip brolį.” (Žodžiai paimti iš knygos Life of St. Anthony, parašyta Šv. Atanazijaus)

         Šv. Antanas gimė Egipte ir yra gerbiamas kaip vienuoliškojo gyvenimo pradininkas. Šv. Atanazijus, rašydamas apie Šv. Antaną, apibudino Antano gyvenimą esantį pašvęstą Dievui. Šv. Augustinas jo knygoje (Confessions) rašė, jog Šv. Antano gyvenimas turėjo įtakos jo paties atsivertime bei daugeliui buvo paskata atsiliepti į kvietimą gyventi vienuoliškąjį gyvenimą.

     Būdamas 20-ies metų Antanas pažodžiui sekė ir įgyvendino Evangelijos žodžius, liepiančius parduoti visą turtą ir jį atiduoti vargšams. Sekančius 85-erius metus jis gyveno asketišką gyvenimą, pasišvęsdamas maldai ir šventraščio skaitymui. Jis dirbo juodą darbą užsidirbti duoną ir, kas atliko, išdalino vargšams.

     Jis mėgo vienatvę, bet tuo pačiu skyrė laiko mokyti žmones ir duoti patarimų tiems, kurie gyveno asketišką gyvenimą dykumoje. Jis juos būrė į vienuolynus, tuo dėdamas pagrindus vienuoliškajam gyvenimui.

     Šv. Antanas mirė būdamas 105 metų. Jis atsisakė pasaulio idant tarnautų Dievui vienatvėje dykumoje, ir buvo vadinamas “Dievo draugu.” Per jo užtarimą prašome malonės siekti Dievo meilės labiau negu visko, išlaikyti teisingą požiūrį kas liečia turimus materialinius turtus, ir gyventi turto atsisakymo dvasioje, nuolat atsižadant savęs.

Šaltiniai: IN HIS LIKENESS, Rev. Charles E. Yost

 

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO

Šventoji Dvasia ir Bažnyčia

 

#737  Kristaus ir Šventosios Dvasios misija įgyvendinama Bažnyčioje – Kristaus kūne ir Šventosios Dvasios šventovėje. Ta bendra misija tikinčius į Kristų įtraukia į Jo bendrystę su Tėvu Šventojoje Dvasioje: Dvasia parengia žmones, juos pasitinka savo malone, kad patrauktų prie Kristaus. Ji rodo jiems prisikėlusį Viešpatį, primena Jo žodžius ir atveria protus Jo mirčiai ir prisikėlimui suprasti. Ji sudabartina jiems Kristaus skėpinį, ypač Eucharistijoje, kad juos sutaikintų, suvienytų su Dievu ir jie duotų „daug vaisių.“


Šaltinis: katekizmas.lcn.lt

  MĄSTYMAS

APSIREIŠKIMAS

     Iškilmingoji Viešpaties Apsireiškimo šventė skaitoma viena seniausių krikščionybės švenčių. Ji buvo švenčiama Rytų Bažnyčioje net antrajame šimtmetyje. Rytuose ši šventė buvo susijusi su Trijais Karaliais, Kristaus krikštu ir stebūklu Kanoje. Kiekviename šių įvykių Kristaus dieviškumas buvo atskleistas kuriuo nors būdu. Tai ir yra ką Apsireiškimas reiškia – “manifestacija, atskleidimas.”

     Vakaruose ši šventė buvo susijusi su Išminčių apsilankymu. Šventė pasakojo apie Dievo apsireiškimą Jėzuje ir Jo atsiskleidimą Išminčiams, atstovaujančius visas pasaulio tautas. Bažnyčios Tėvai interpretavo Išminčių dovanas esančias simboliais karališkosios giminės (auksas), dieviškumo (smilkalai), ir Kristaus Kančios (mira).

     Šventei skirti skaitiniai išryškina Dievo galios, meilės ir Jo buvimo universalumą visai žmonijai. Jėzus yra Tautų Šviesa – visų tautų. Jėzus yra atėjęs visiems, nes nėra ribų Jo meilei, ir Jis atves visus žmones pas savo Tėvą.

     Ši šventė mums primena. kad turime atsakomybę dalintis Bažnyčios dovanomis, ypač Kristaus dovana pasauliui. Mūsų požiūris privalo būti ekumeninis. Turime ištiesti ranką kitiems maldoje, jiems aukotis, ir reikšti artimo meilę visiems tuo įrodydami, jog Dievo karalystė skirta visiems.

Šaltinis: SAINTS AND FEAST DAYS, Loyola University Press, p.68.