Švento Kazimiero Parapija
 

Ankstesni
numeriai
gruodis
2018
sausis-2019 vasaris    

English

             

Parsisiųsti .pdf

sausis
2019
vasaris kovas                    

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2019 m. kovas
 

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

 • Kad krikščionių bendruomenės, ypač tos, kurios persekiojamos, jaustų Kristaus artumą ir jų teisės būtų pripažįstamos                     (popiežiškoji kovo mėnesio intencija)

 • Kad Gavėnios metas būtų gilesnio atsivertimo laikotarpis mūsų parapijai.

 • Kad būtume atviri malonei, kuri mums padeda matyti Jėzaus buvimą visuose gyvenimo atvejuose.

 • Kad nurodymas gerbti kiekvieno žmogaus gyvybę, nuo jos prasidėjimo akimirkos iki natūralios mirties valandos, būtų įrašytas į mūsų krašto teisyną ir jo saugojama.

 • Kad gerbdami gamtą labiau suprastume, jog visa kūrinija yra Dievo darbas, atiduotas mūsų atsakomybėn.

 • Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių ir Pastoracinę ir Finansų Tarybas, jiems siekiant užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį.

 • Kad visi parapijiečiai suprastų jų atsakomybę užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį teikiant finansinę paramą, remiant lėšų telkimą, įsijungiant į parapijos veiklą, dalinantis įdėjomis ir, visų svarbiausia, meldžiantis.

 • Kad tiems, kurie ruošiasi būti priimtiems į Bažnyčią per Velykas, Gavėnios metas būtų maldos, žinių kaupimo, ir augimo šventume laikotarpis.

 • Kad nusiminusieji ir nevilties apsuptieji pajustų Dievo galios permainingą galią.

 • Kad visi, kurie meldžiasi, būtų užtikrinti maldos galia.

KAS  NAUJO      ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE?

 •      kovo   1d.    –  Pirmojo mėnesio penktadienio Eucharistijos garbinimas ryte  8:00 - 9:00v.r. bažnyčioje

 •      kovo   6d.    –  Pelenų Diena, Gavėnios pradžia

 •      kovo 13d.    –  Eucharistijos garbinimas vakare 6:00-7:00v.v. bažnyčioje

 •      kovo 20d.    –  Išpažinčių klausymo vakaras, 5:00-8:00v.v. bažnyčioje

 •      kovo 24d.    –  Kaziuko Mugė 11:00v.r. – 1:00v.p.p. (didžiojoje salėje)

GAVĖNIA – Kryžiaus Keliai bažnyčioje, 7:00v.v. (kovo 8d., 15d., 22d., 29d.)
                  – Parapijų telkinio Mišios, 7:00v.v. (kovo 11-Holy Redeemer, kovo 18-Šv. Kazimieras, kovo 25-St. Jerome)

 
KOVO
ŠVENTASIS

ŠV. PATRIKAS

vyskupas ir daktaras
(389? – 461?)

kovo 17d.

“Atėjau pas Airijos žmones skelbti Evangeliją bei pakelti netikinčiųjų pajuoką, klausytis priekaištų apie mano žemiškąją piligrimystės kelionę, pakęsti daugelį persekiojimų, net vergystę, ir prarasti prigimtinę teisę būti laisvu žmogumi, idant kitų gerovė kiltų….  Jei esu Jo vertas, esu taip pat pasiruošęs nesvyruodamas ir noriai atiduoti savo gyvybę Jo Vardui.”      
                                                                   
(iš Šv. Patriko “Confession”)

     Neturime tikrų žinių apie Šv. Patriko gyvenimą. Jis gimė apie 385m. arba Škotijoje, Anglijoje, arba Galijoje. Jis buvo suimtas kartu su kai kuriais jo tėvo vergais, nugabentas į Airiją ir parduotas į vergiją. Pabėgęs iš vergijos į Galiją, paskui sugrįžo atgal į namus. Jo pasiruošimas kunigystei, atrodo, vyko Galijoje, kur buvo įšventintas kunigu apie 417m. ir pasiliko gyventi apie penkiolika metų. Popiežius Celestinas I-asis, matydamas jo nepaprastus sugebėjimus misijonieriškuose darbuose, pakėlė jį į vyskupus 432m. ir išsiuntė jį į Airiją.

     Patrikas labai sėkmingai skelbė Evangeliją visame krašte. Jis mokėjo prisitaikyti prie krašto žmonių, gyvendamas paprastai ir išmokdamas jų kalbą ir papročius. Žmonės buvo atviri jo mokymui ir jo pamokslams, kurie metė iššūkius jų klausantiems. Šimtmečio tarpe airiai vienuoliai jau skelbė krikščionybę visoje Europoje. Patriko stiprybės versmė buvo jo gilus pajutimas ir išgyvenimas Dievo buvimo bei jo nuolatinė malda. Patriko gyvenimo centras buvo Kristus. Visa, ką jis darė, darė iš karšto tikėjimo Jėzaus Kristaus mokymais. Tais laikais, kai dauguma žmonių nemokėjo nei skaityti nei rašyti, Patriko gyvenimas jiems buvo gyvoji Evangelija. Jei, kaip Patrikas, nuoširdžiai ir pilnai priimsime Evangeliją, kuri duoda mums iššūkį būti nesavanaudžiams ir aukotis kitiems, tapsime vilties ir gyvenimo skelbėjais.

Šaltiniai: IN HIS LIKENESS, Rev. Charles E. Yost; CHRIST OUR LIFE SERIES, Loyola Press;
                365 SAINTS, Woodeene Koenig-Bricker

 

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO

Visagalis

 

#269  Šventasis Raštas daug kartų liudija visuotinę Dievo galybę. Jis yra vadinamas: „Galingasis“ Jokūbo Dievas, „galybių VIEŠPATS“, „narsus ir galingas.” Dievas yra visagalis „danguje ir žemėje,” nes Jis juos sukūrė. Tad Jam nėra nieko negalimo, Jis naudojasi savo kūriniu kaip tinkamas; Jis yra visatos Viešpats, nustatęs jos tvarką, ir ji yra Jam visiškai pavaldi ir klusni; Jis yra istorijos Viešpats: kreipia širdis ir įvykius, kaip Jam patinka: „Juk tu visad gali parodyti savo didžią jėgą, ir kas galėtų priešintis Tavo rankos galybei?“


Šaltinis: katekizmas.lcn.lt

  MĄSTYMAS


 

KAIP LAIKYTIS JĖZAUS ŽODŽIO

(IŠ SENO, 9-OJO AMŽIAUS AIRIJOJE SAKYTO, PAMOKSLO)

     Dėkojame Visagaliui Viešpačiui, dangaus ir žemės valdovui, už Jo gailestingumą ir atlaidumą, už Jo meilę ir malones, kurias Jis yra mums davęs ir danguje ir ant žemės.

     Apie Jį pranašas sako: Tedėkoja tau, Viešpatie, visi tavo kūriniai ir visi tavo ištikimieji tave tegarbina (Ps 145, 10). Nes visi kūrinija privalo dėkoti Dievui ir Jį garbinti, kaip pasakyta: Šlovinkite Viešpatį, visi jo darbai, visose jo viešpatijos vietose (Ps 103, 22). Dievas dosnus ir maloningas ir net nusidėjėliams neatsisako duoti malonių, kaip Šventraštyje parašyta: “Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų” (Mt 5, 45). Nes Jis yra Dievas, be pradžios ir be pabaigos. Jis yra tasai, kuris visa sukūrė, kuris visa suformavo ir visa palaiko savo galybės jėga.

     Jis yra tasai, kuris ir duoda peno, ir palaiko, ir teikia džiaugsmą, ir apšviečia, ir valdo, ir atpirko, ir atnaujina visa. Juo visata pasitiki; Jis yra tasai, kurio laukiame, nes Jis yra Karalių Karalius ir Viešpačių Viešpats, dangaus ir žemės Kūrėjas, angelų Kūrėjas, pranašų Mokytojas, teisyno Davėjas, pasaulio vyrų ir moterų Teisėjas. Jis yra aukščiau dangaus, žemiau žemės, plačiau jūros.

Šaltinis: MAGNIFICAT. March. 2016, Vol. 17, No. 13, pp. 252-253.