Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08     English            
2014 m.                      
2015 m.                      
2016 m.                      

Sausio 14 - 15 d. 2017 m.

5-ieji „SRIUBA SIELAI“ PRIEŠPIEČIAI

Pažymėkite kalendoriuose - vasario 11-12d.  Tą savaitgalį, po visų savaitgalio Mišių, Altoriaus Draugija kviečia visus sušilti prie namie gamintos sriubos dubenėlio (pasirinksite vieną iš dviejų rūšių) 5-uose „Sriuba Sielai“ priešpiečiuose. Pavalgykite svetainėje, arba parsineškite sriubos indelį į namus.

KATALIKŲ UNIVERSITETAS

Catholic University of America (Washington, D.C.) yra valstybinis JAV katalikų bažnyčios universitetas. Kasmet beveik 7,000 studentų jame semiasi mokslo žinių, sekdami griežčiausią katalikų intelektualų tradiciją. Šį savaitgalį priimsime jūsų aukas paremti Catholic University of America. Jūsų aukos padės universitetui toliau ruošti jaunus žmones vadovauti Bažnyčiai ir mūsų kraštui.

MIŠIOS UŽ GYVYBĘ

Ateinantį sekmadienį, sausio 22d., 10:30v.r. Šv. Jono katedroje kviečiame visus prisiminti Roe vs Wade aukščiausiojo teismo nuosprendį legalizuojantį abortus dalyvaujant Maldos dienoje apginti negimusių vaikelių teises. Visi raginami pasilikti po Mišių sukalbėti Rožančių už Gyvybę. Dėl platesnės informacijos ar užregistruoti grupę dalyvių skambinkite 216-334-2965.

TINKLAPIS KATALIKAMS SUTUOKTINIAMS

Pasidomėkite internete siūloma „Catholic Couple Checkup“ apklausa ir atnaujinkite tarpusavio ryšius. Atsakydami į teikiamus klausimus sužinosite daugiau apie savo charakterį, bendravimo bruožus, ir į ką reikėtų labiau kreipti dėmesio. Klausimų anketos skirtos tiek draugaujančioms, tiek vedusioms poroms. Baigę apklausą gausite asmenišką įvertinimą ir pasiūlymų tolimesnėms dikusijoms. Žiūrėkite: www.ccdocle.org/mfm ir spūstelėkite „Couple Checkup“ ženklelį puslapio apačioje

CATHOLIC CHARITIES VAJUS

Už kelių savaičių pradėsime 2017 Catholic Charities metinį parapijinį vajų. Primename visiems, kurie 2016 metais pasižadėjo aukoti, įteikti jų pažadėtas sumas kiek įmanoma greičiau. Ateinančių savaičių bėgyje šių metų vajaus prašymo laiškai bus išsiuntinėti daugumai jūsų. Būkite dosnūs.

KATALIKŲ ŽINIOS E-PAŠTU

Ar norite sekti vėliausias Ohio katalikų bendruomenės žinias? Užsirašykite gauti Northeast Ohio Catholic eNewsletter. Žiūrėkite tinklapį: www.dioceseofcleveland.org  Ten galėsite užsirašyti gauti savaitinį vyskupijos e-pašto aplinkraštį. Jame rasite žinias iš Vatikano ir iš mūsų vietinės katalikų bendruomenės. Užsirašykite tinklapyje gauti žinias.

    Šį savaitgalį renkamės kartu švęsti mano 40m. kunigystės jubiliejų. Žvelgdamas atgal į praėjusius 40 metus, mintyse iškart iškyla klausimas: „kur tas laikas taip greitai prabėgo?“ Prisimenu šventimų dieną, lyg tai būtų vakar. Buvo daug sniego, lauke termometras rodė 10 laipsnių. Įšventinimo apeigos ir kunigų ir vyskupų maęs priėmimas į jų bendriją buvo nepaprastai jaudinantys ir įmintini momentai, kurių niekuomet neužmiršiu.

    Pradedant nuo šventimų dienos, esu turėjęs nuostabius paskyrimus čia Clevelande ir kai buvau Romoje. Per tuo 39˝ iš 40 metų kunigystės met, buvau paskirtas dirbti Clevelande – tris mėnesius Ss Philip and James parapijoje vakarų pusėje, du metus St. Jerome parapijoje, 29 metus Šv. Jurgio parapijoje, ir dabar beveik 7˝ metų čia, Šv.Kazimiero parapijoje.

     Tai, kas man yra suteikęs didžiausią pasitenkinimą kunigiškame gyvenime ir jį toliau man teikia, yra visos sudarytos pažintys ir visi nuostabūs žmonės, kuriems esu tarnavęs kaip kunigas. Šiandien, tie nuostabūs žmonės esate Jūs visi! Kai kurie jūsų yra buvę mano parapijiečiai nuo pirmosios šventimų dienos. Kiti buvote mano parapijiečiai Šv. Jurgio parapijoje ir atėjote čia po parapijų sujungimo 2009 metais. Jūs visi, buvusieji DMNP nariai ir visi, kurie atėjo jūsų parapijoms užsidarius ar susijungus su kitomis, taip pat visi esate mano parapijiečiai. O pats naujausiasis mano parapijietis gimė 2016m. lapkričio 2d. ir buvo pakrikštytas vos prieš savaitę.

     Man regis, jog nuo to laiko kai atėjau į Šv. Kazimiero parapiją mes dirbame kartu stiprinti mūsų parapijos bendruomenę. Visi esame atėję iš skirtingų parapijų, ir turime skirtingas gyvenimo patirtis. Tačiau turime ir daug bendra. Visų gyvenimai buvo sudrumsti, kai mūsų parapijos užsidarė, ir visiems reikėjo susigyventi su praradimo, skausmo ir, kai kuriais atvejais, pykčio jausmais. Tačiau visi atėjome čia kaip prisiekę katalikai krikščionys ir su gilia viltimi, ieškodami dvasinių namų, kuriuose galėtume melstis kartu, džiaugtis mūsų tautos papročiais ir augti kartu kaip tikinčiųjų bendruomenė. Visi čia atėjome norėdami tęsti mūsų tikėjimo kelionę.

     Tęsdami tą kelionę, švęskime tikėjimą džiaugsmingai, kvieskime kitus jungtis su mumis, ir dėkokime Dievui už visas Jo mums suteiktas malones. Šiandien Jūs jungiatės kartu su manimi švęsti 40 kunigystės metus, ir aš jungiuosi kartu su Jumis švęsti mus visus – katalikų krikščionių bendruomenės narius, Švento Kazimiero parapijoje Clevelande, Ohio.

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

 

AUKŲ PARAPIJAI PAREIŠKIMAI

2016m. aukų parapijai pareiškimus išsiųsime visiems, jų prašusiems. Jei norite gauti jūsų aukų pareiškimą, skambinkite į parapijos raštinę jos darbo valandomis (pirm.-penkt. 10:00v.r. iki 6:00v.v.) arba parašykite prašymo raštelį pažymėdami vardą, pavardę ir aukų vokelio numerį, ir jį įmeskite į aukų krepšelį.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – sausio15 d 

KITĄ SEKMADIENĮ - sausio 22 d

15 d.

kun. Bacevičiaus 40m. jubiliejus

Skaitytoja/s

Peteris Kampe Agnė Petrošiūtė
22 d. kavutė ir riestainiai

Komunijos
dalintojai

Albertas Sušinskas,  Živilė*
Kristina Sušinskienė,
Remigijus Belzinskas

Aurelija Jucaitienė, Živilė*
Kęstutis Civinskas,
Maria Hoffman

29 d.  Židinys
vas. 5 Klimai ir draugai

Patarnautojai

Kristoforas Čiurlionis, Lukas Milevičius Amanda Newberry, Katerina Kampe