Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai         English            
2014 m.                      
2015 m.                      
2016 m.                      
2017 m.                      

Sausio 6 - 7 d. 2018 m.

PADĖKITE NUIMTI KALĖDŲ
PAPUOŠIMUS ŠĮ SEKMADIENĮ

Kalėdų laikotarpis baigiasi su Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) švente. Kviečiame ir prašome ateiti į talką sekmadienį, sausio 7d., užsibaigus 12:00val. Mišioms nurengti bažnyčią. Dėkojame iš anksto.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys parapijos blynų pusryčiai bus sekmadienį, sausio 14d. po visų Mišių. Kviečiame visus pasigardžiuoti apylinkėje skaniausiais blynais. Bilietus bus galima įsigyti pradedant ateinantį savaitgalį. Pusryčių kaina prie durų: suaugusiems $7, vaikams 6-13m $4. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Pusryčių pelnas eina parapijai.

PASAULIEČIŲ BAŽNYTINĖ (EKLEZIASTINĖ) TARNYSTĖ

Pasauliečių Bažnytinės Tarnystės brandinimo programa padeda pasauliečiams, norintiems tapti diplomuotais Pasauliečių Bažnytinės Tarnystės tarnais (ministers), gauti reikiamą apmokymą ir pasiruošimą. Diplomuoti Pasauliečiai Ekleziastai dirba kartu su dvasininkijos nariais aptarnaudami Clevelando vyskupijos parapijas bei kitas katalikiškas institucijas. Jie turi galimybę tarnauti įvairiose pareigose: Pastoraciniais padėjėjais, Katekezės bei Sakramentų pasiruošimo vadovais, Jaunimo vadovais, Socialinės rūpybos koordinatoriais, Netekties tarnystės vadovais, Muzikos tarnystės vadovais, Universitetų tarnystės vadovais ir Suaugusių tikėjimo programų vadovais. Susidomėjusieji Pasauliečių Ekleziastine tarnyste kviečiami į informacinį vakarą trečiadienį, sausio 17d., nuo 7-9v.v. Center for Pastoral Leadership patalpose. Jei domitės tarnyste ir norėtumėte gauti daugiau informacijos, tačiau negalėsite dalyvauti tą vakarą, skambinkite į Lay Ecclesial Ministry raštinę 440-943-7670.

NUOLATINIO DIAKONATO TARNYSTĖ

Šiuo metu vyskupijos Diakonato Brandinimo Skyrius priima vyrų, besidominčių tapti diakonais, prašymus. Kandidatui statomi sekantys reikalavimai: jis turi būti Romos katalikų tikėjimo, bent 30m. amžiaus (įšventinimo amžius mažiausia 35m.), aktyvus savosios parapijos narys ir turintis klebono pritarimą. Jis turi būti stiprios sveikatos, turėti tvirtus moralės principus, būti subrendęs tikėjime, nuolat dalyvaujantis Bažnyčios sakramentiniame gyvenime, ir turintis pašaukimą tarnystei kitiems. Jei vedęs – turi būti vedęs bent 5 metus Bažnyčioje galiojančiose vedybose, turėti žmonos ir šeimos pritarimą, ir jo vedybinis gyvenimas turi būti pastovus ir stiprus. Jei nevedęs – turi būti pasiryžęs gyventi pagal skaistybės įžadus. Nors Clevelando vyskupijoje amžiaus riba vyresniems kandidatams nėra apibrėžta, tikimąsi jog įšventinti diakonai turės pakankamai energijos ir geros sveikatos tarnauti mažiausia 10 metų. Jei domitės šia tarnyste ar norėtume gauti daugiau informacijos, kreipkitės į kun. Bacevičių.

 Praėjusį antradienį mūsų parapijos Pastoracinė Taryba suėjo pirmajam šių metų posėdžiui. Posėdžio metu Tarybos nariai pasiskirstė pareigomis sekančiai: Ted Egan - pirmininkas, Debra Zeledonis - vice-pirmininkė, Ingrida Civinskienė - korespondencijų sekretorė, ir Giedrė Ješmantienė - protokolų sekretorė. Kaip ir anksčiau, Tarybos posėdžiai vyks kiekvieno mėnesio pirmąjį antradienį.

     Žengiant į naujuosius metus, noriu visiems priminti Pastoracinės Tarybos paskirtį. Pagrindinė Pastoracinės Tarybos pareiga yra man patarti visuose reikaluose, liečiančius mūsų parapiją. Aš pateikiu Tarybai įvairius svarstytinus reikalus, kuriuos esu gavęs iš vyskupijos, iš kitų Collinwood telkinio parapijų ir iš parapijos personalo. Taryba juos aptaria ir įvertina, ir paskui man pateikia jų rekomendacijas.

     Kita labai svarbi Pastoracinės Tarybos pareiga yra atstovauti jus, Šv. Kazimiero parapijos parapijiečius. Pastoracinė Tarybos nariai visuomet laukia išgirsti jūsų idėjas ir siūlymus. Nėra tokio reikalo, kuris Tarybai nebūtų pakankamai didelis ar svarbus apsvarstyti. Todėl raginu visus parapijiečius būti atviriems ir pasidalinti savo rūpesčiais ir mintimis apie parapiją ir kaip ją pagerinti su bet kuriuo iš Pastoracinės Tarybos narių. 2018 metų Pastoracinės Tarybos nariai yra: Nancy Anzlovar, Anthony Bacevice, Ingrida Civinskienė, Ted Egan, Giedrė Ješmantienė, Judy Kowalski, Maryann Pecek, Faye Roth ir Debra Zeledonis.

      Trečioji svarbi Pastoracinės Tarybos pareiga yra man talkinti mano darbuose vadovaujant parapijai. Tarybos narių pareiga ir paskirtis yra suburti visus, idant galėtumėme atsiekti tikslus, kuriuos esame nustatę parapijai.

     Pasikliauju Pastoracinės Tarybos parama. Todėl raginu kiekvieną iš jūsų bendradarbiauti su Tarybos nariais, kad galėtume toliau augti kartu, kaip gyva ir veikli katalikų parapijos bendruomenė.
 

                            Dievas jus visus telaimina ir dėkoju jums už maldas!

                                                     kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. William Morgan, kuris neseniai mirė ir bus palaidotas iš mūsų parapijos sausio 9d.

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Šį trečiadienį, sausio 10d. bus Eucharistijos garbinimas vakare nuo 6:00 iki 7:00v.v. Kviečiame visus praleisti valandėlę tyloje ir maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą. Jei galite pasižadėti budėti maldoje bažnyčioje, užsirašykite į sąrašą Knygų Kambaryje.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - 2018 m. SAUSIO 7 d.

KITĄ SEKMADIENĮ- 2018 m. SAUSIO 14 d.

sau. 7 d. Civinskų šeima

Skaitytoja/s

Steponas Juodvalkis Rasa Taraškienė
14 d. Blynų pusryčiai

Komunijos
dalintojai

Remigijus Belzinskas, Živilė*
Rauda Gelažienė,
Maria Hoffman

Frank Lucas, Živilė*
Lana ir Dan Margevičius

21 d. Klimų šeima ir draugai
28 d. Parapijos riestainių kavutė

Patarnautojai