Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04 bir.11 bir.18 bir.25 lie.02 lie.09 lie.16 lie.23 lie.30 rugp.06
2016 m. rugp.13 rugp.20 rugp.27 rugs.03 rugs.10 rugs.17 rugs.24 spalio01 spalio08 spalio15 spalio22
  spalio29 lap.05 lap.12 lap.19 lap.26 gr. 10 gr. 17 gr. 24      

Gruodžio 30 - 31 d. 2017 m.

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Šis penktadienis, sausio 5d. yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną, užsibaigus ryto Mišioms, bus Šventoji Valanda nuo 8:00 iki 9:00v.r. Trečiadienį, sausio 10d. bus Eucharistijos garbinimas vakare nuo 6:00 iki 7:00v.v. Kviečiame visus praleisti valandėlę tyloje ir maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą. Jei galite pasižadėti budėti maldoje bažnyčioje, užsirašykite į sąrašą Knygų Kambaryje.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys parapijos blynų pusryčiai bus sekmadienį, sausio 14d. po visų Mišių. Kviečiame visus pasigardžiuoti apylinkėje skaniausiais blynais. Bilietus bus galima įsigyti pradedant ateinantį savaitgalį. Pusryčių kaina prie durų: suaugusiems $7, vaikams 6-13m $4. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Pusryčių pelnas eina parapijai.

NUOLATINIO DIAKONATO TARNYSTĖ

Šiuo metu vyskupijos Diakonato Brandinimo Skyrius priima vyrų, besidominčių tapti diakonais, prašymus. Kandidatui statomi sekantys reikalavimai: jis turi būti Romos katalikų tikėjimo, bent 30m. amžiaus (įšventinimo amžius mažiausia 35m.), aktyvus savosios parapijos narys ir turintis klebono pritarimą. Jis turi būti stiprios sveikatos, turėti tvirtus moralės principus, būti subrendęs tikėjime, nuolat dalyvaujantis Bažnyčios sakramentiniame gyvenime, ir turintis pašaukimą tarnystei kitiems. Jei vedęs – turi būti vedęs bent 5 metus Bažnyčioje galiojančiose vedybose, turėti žmonos ir šeimos pritarimą, ir jo vedybinis gyvenimas turi būti pastovus ir stiprus. Jei nevedęs – turi būti pasiryžęs gyventi pagal skaistybės įžadus. Nors Clevelando vyskupijoje amžiaus riba vyresniems kandidatams nėra apibrėžta, tikimąsi jog įšventinti diakonai turės pakankamai energijos ir geros sveikatos tarnauti mažiausia 10 metų. Jei domitės šia tarnyste ar norėtume gauti daugiau informacijos, kreipkitės į kun. Bacevičių.

 2018 KALENDORIAI

Dar turime 2018 metų kalendorių. Jie padėti bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Dėkojame mūsų draugams ir parapijiečiams, Jakubs laidotuvių namų savininkams, už jų parūpinimą ir vėl šiais metais.

BAŽNYČIOS KALĖDŲ PAPUOŠIMAI

Altoriaus Draugija dėkoja visiems savanoriams, kurie atvyko ir padėjo puošti bažnyčią Kalėdoms. Kalėdų laikotarpis baigiasi su Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) švente. Kviečiame ir prašome ateiti į talką sekmadienį, sausio 7d., užsibaigus 12:00val. Mišioms nurengti bažnyčią. Dėkojame iš anksto.

     Praėjusią savaitę, penktadienį prieš Kalėdas, pabudau su dideliu išgąsčiu – kraujavau smarkiai iš nosies, ir kraujoplūdis nesiliovė. Nuvažiavęs į ligoninės greitosios pagalbos skyrių, ten išbuvau kelias valandas, kol gydytojai galėjo sustabdyti kraujoplūdį. man buvo liepta ilsėtis ir nieko neveikti bent penkias dienas, kad viskas galėtų sugyti. Vėliau tą pačią dieną nuvykau pas ausų, gerklės ir nosies specialistą, kuris toliau man teikė medicininę pagalbą ir taip pat įsakė tik ramiai ilsėtis.

     Kalėdų savaitgalį buvau pasiruošęs aukoti aštuonerias Mišias dviejų dienų laikotarpyje, ir dabar gydytojams uždraudus bet ką daryti, reikėjo bandyti atlikti beveik neįmanomą dalyką – vos per vieną dieną surasti kunigus, kurie galėtų atvykti mane pavaduoti ir aukoti Mišias. Tačiau Laura tai padarė. Dėkoju išėjusiems į pensiją kunigams Walsh, Pizmoht ir Klein, ir taip pat Immaculate Heart of Mary parapijos klebonui, kunigui Hudak. Jie visi - patys turėdami pilnas Mišių aukojimo dienotvarkes, ir neturėję išankstinio įspėjimo - atvyko į mūsų parapiją ir aukojo jums Mišias ir Kūčių ir Kalėdų dieną. Tai pirmasis kartas nuo 1976m. kuomet buvau įšventintas diakonu, kai nedalyvavau pilnoje Kalėdų švenčių dienotvarkėje.

     Turbūt visa, kas įvyko, buvo Dievo pirštas mane įspėjantis sulėtinti darbo tempą ir geriau save prisižiūrėti. Manau bandysiu taip daryti.

 

                            Dievas jus visus telaimina ir dėkoju jums už maldas!

                                                     kun. Juozas Bacevičius

NAUJŲJŲ METŲ MIŠIOS

Pirmadienis. sausio 1d. yra Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos šventė. Kadangi šįmet šventė išpuola pirmadienį, nėra privaloma išklausyti Mišių tą dieną. Sausio 1d. Mišios bus aukojamos 11:00v.r.

DĖKOJAME

Dėkojame visiems, kurie dirbo užtikrinti, kad Kalėdų šventimas mūsų parapijoje būtų tikrai dvasiniai pakilus ir akiai gražus. Dėkojame visiems, kurie puošė bažnyčią, planavo liturgiją, ir mūsų muzikos ir liturgijos vadovams ir chorui už gražią muziką. Jūsų visų dėka mūsų Kalėdų šventės buvo tikrai prasmingos. Dievas telaimina jus visus!

ALTORIAUS DRAUGIJA DĖKOJA

 

Altoriaus Draugija dėkoja visiems, kurie davė auką Kalėdų gėlėms ir atėjo į talką papuošti bažnyčią Kalėdoms. Jūsų dosnumo dėka (buvo suaukota $845) galėjome nupirkti kokybiškų gyvų gėlių. Su likusiais pinigais nupirkome pora naujų eglučių bei jų šviesas, pakeisti pasenusias.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ -
GRUODŽIO 31 d.

Nauji Metai 2018/1/1

KITĄ SEKMADIENĮ- 2018 m. SAUSIO 7 d.

31 d. sausainių suneštinis

Skaitytoja/s

Virginija Rubinski --------- Steponas Juodvalkis
sau. 7 d. Civinskų šeima

Komunijos
dalintojai

Gražina Kampe, Živilė*
Kęstutis Civinskas,
Aurelija Jucaitienė

---------

Remigijus Belzinskas, Živilė*
Rauda Gelažienė,
Maria Hoffman

14 d. Blynų pusryčiai
21 d. Klimų šeima ir draugai

Patarnautojai

Emilė Dicevičiūtė, Anika Muliolytė

Audrelė,
Daina Kampe