Turinys

Į pradžią
Mišių tvarka
Pastoracinė taryba
Biuletenis
Veikla
Maldos tarnystė
Ryšiai/nuorodos
Organizacijos


 

 Švento Kazimiero Parapija  

English

2021 m. gegužės 29 - 30 d.

     Nuo trečiadienio birželio 2 d., vadovaujantis gubernatoriaus DeWine rekomendacijomis, dauguma COVID-19 apribojimų bus panaikinti.  
1.  Maskės: Maskės nėra reikalaujamos, tačiau labai rekomenduojamos tiems, kurie dar nepasiskiepijo nuo COVID-19 arba turi sveikatos silpnumų. Pagarba turi būti rodoma tiems, kurie laikosi CDC ir valstybinių bei vietos gairių, taip pat ir tiems, kurie dėl asmeninių priežasčių nusprendžia toliau dėvėti maskę ir praktikuoti socialinį atstumą.
2. Socialinis atstumas: socialinis atstumas nėra reikalaujamas. Leidžiama naudoti visus suolus bažnyčioje.
3.  Šventintasis vanduo: leidžiama naudoti šventąjį vandenį. Šventasis vanduo bus dažnai keičiamas, o švento vandens indai reguliariai valomi.
4. Liturginės procesijos: leidžiamos liturginės procesijos liturgijos pradžioje, pabaigoje ir aukų nešimo metu.
5.  Aukų rinkliava: Aukas rinksime, kaip buvo įprasta prieš pandemiją.
6.  Taikos pasisveikinimas: taikos pasisveikinimas tarp tikinčiųjų yra leidžiamas su šeimos nariais. Tai turėtų būti atlikta be fizinio kontakto tarp asmenų, kurie nėra šeimos nariai.
7. Liturgijos ministrai: Leidžiami liturgijos ministrai (altorių tarnai, lektoriai, tvarkdariai, muzikantai, kantoriai, chorai, eucharistijos dalintojai).
 8.  Šventoji komunija: Šventojo kraujo dalinimas lieka sustabdytas iki tolesnio pranešimo. Labai rekomenduojama priimti šventąją Komuniją į ranką, tačiau teisė priimti į burną išlieka. Stalas su dezinfekavimo priemone turėtų būti pastatytas šalia dalijimo stoties tiems, kurie dalija Šventąją Komuniją, kurie netyčia fiziškai paliečia komunikantą, po kontakto tuoj nusivalo rankas prieš eidami prie kito komunikanto.
9. Tikinčiųjų sveikinimas: dvasininkai gali pasveikinti parapijiečius, tačiau ypač atsargiai, jei dvasininkas dar nėra pilnai paskiepytas arba turi sveikatos silpnumų.
10. Giesmynai: giesmynus ir maldaknyges galima grąžinti į suolus.
11.  Bažnyčios valymas: Bendras bažnyčios ir kitų viešų vietų valymas vyks reguliariai, ypatingą dėmesį skiriant dažnai naudojamiems paviršiams, tokiems kaip durų rankenos, prausyklos įranga ir kt.
12: Rankų dezinfekavimo priemonės: Mes ir toliau teiksime rankų dezinfekavimo priemones bažnyčios prieigose.
13. Įvairūs: Mes prašome tikinčiųjų, kurie jaučiasi ligoti, likti namuose.
     Lankyti namuose, ligoninėse ir slaugos namuose leidžiama raginant svečius laikytis higienos ir susilaikyti nuo lankymo, kai jie serga.
   Turėtų būti ir toliau laikomasi CDC, valstybinių ir vietinių nurodymų, susijusių su veikla su vaikais, kurie dar nėra pilnai paskiepyti.

SVEIKI SUGRĮŽĘ!

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

IŠPAŽINTYS

Nuo kito savaitgalio klausysime išpažinties senuoju laiku: šeštadienio popietę 4:00 val. Išpažintis bus atliekama klausykloje.

PASTORACINĖ TARYBA

Mūsų parapijos pastoracinės tarybos birželio mėn. posėdis įvyks antradienį, birželio 8 d., 7:00 val., klebonijos konferencijų kambaryje. Prašome visų tarybos narių dalyvauti šiame posėdyje.

PRAŠOM PASIMELSTI

Mes prašome jūsų maldose prisiminti a.a. kun. Ronald Szudarek, and deakoną Charles Doerpers, kurie neseniai mirė. Tegul jie gyvena amžinai pas Dievą, dangiškosios karalystės palaimoje.
 

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJA

Gegužės mėnuo yra laikas, kai mūsų Šventojo Vardo draugija kviečia visus tapti jos nariais ir renka narių metinį mokestį. Šiam tikslui skirtas vokas yra pridėtas prie vokų pakelio. Mokestis už metus yra tik $5.00. Kaip ir visa kita veikla, Šventojo Vardo draugija neturi susirinkimų nuo 2020 m. vasario mėn. Tikimės jų veiklą atgaivinti šių metų liepos mėnėsį. Ši veikla apima vasaros gegužinę, mėnesinę eucharistinę adoraciją, kalėdinę dovanų eglutę ir mėnesinę loteriją. Norėdami prisijungti prie Šventojo Vardo draugijos, paprasčiausiai įdėkite informaciją su mokesčiu į voką ir įmeskite jį į aukų dėžutę bažnyčioje.

ATMINIMO DIENA

Pirmadienis, 2021 m. gegužės 31 d.,  yra atminimo diena. Tai diena, kai pagerbiame karuose žuvusius. Šiais metais mūsų atminimo dienos šventė prasidės vėliavos pakėlimu ir mirusiųjų pagerbimo ceremonija mūsų vėliavų aikštelėje 8:30 v.r. O po to - mišios 9:00 val. Visi kviečiami dalyvauti šiame renginyje. Dėl COVID-19 pandemijos nebus bendrų pusryčių po Mišių.

KATALIKŲ KARO VETERANAI

Artėjant atminimo dienai, mūsų katalikų karo veteranų įgula 613 kasmet rengia aguonų dalinimą ir aukų rinkliavą. Ši veikla leidžia jiems tęsti labdaros programas, skirtas mūsų veteranams ir jų šeimoms. Po visų Mišių kitą savaitgalį (gegužės 29–30 d.) jie dalins aguonas ir priims aukas. Būkite dosnūs palaikydami jų darbą.

SKIEPIJIMO KLINIKA

Birželio 4 d., penktadienį, Šv. Marijos parapijos salėje per NEON (Northeast Ohio Neighborhood Health Services) bus siūlomi nemokami skiepai nuo COVID. Tai puiki paslauga mūsų parapijoms, taip pat ir kaimynystės bendruomenei. Skiepus galėsite gauti nuo 10:00 v.r. iki 2:00v.p.p. Naudos „Moderna“ skiepus. Registruotis nereikia.

MIŠIOS INTERNETE

Pasibaigus pandemijos apribojimams, mes neberekorduosime sekmadienio mišių. Jos būdavo įrašytos penktadienio popietėmis, o ne „tiesiogiai transliuojamos“ ir paskelbtos „Your Tube“. Mūsų namisėdžiai, kurie negali ateiti į bažnyčią, paprastai neturi prieigos prie kompiuterio, kad galėtų mus stebėti „You Tube“, todėl nėra jokios priežasties mums įrašyti mišias. Dėkojame buvusiai sekretorei Laurai, kad tai suorganizavo, Kęstučiui Civinskui, kuris tapo „prodiuseriu“ ir fotoaparato operatoriumi, ir Romai Bandzai, ištikimai teikiančiai muziką šioms Mišioms.

PARAPIJOS BIULETENIAI

Nuo 2019 m. vasario mėnesio pradėjome siųsti savaitinius biuletenius tiems, kurie jų paprašė, ir mūsų savaitinių biuletenių siuntimai išaugo iki daugiau nei 30 biuletenių. Dabar, kai pandemijos apribojimai panaikinti, biuletenius siųsime tik namisėdoms.

 KAVUTĖS NEBUS

  ŠIS SEKMADIENIS
11:00 val.

KITAS SEKMADIENIS
11:00 val.

30 d.

 

skaitytoja/s

Virginija Rubinski Aura Jucaitienė
bir. 6 d.

 

Komunijos
dalintoja/s

Rauda Gelažienė Peteris Kampe
13 d.  
20 d.  

Patarnautojai

---- ----