Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg. 10-11 geg. 17-18

English

     

Gegužės 24-25 d. 2014 m.

  Viena gražiausių vietų mūsų krašto sostinės apylinkėse yra Arlington tautinės kapinės, esančios vos už Washington, DC ribų, Arlington, Virginia. Kapinės ypatingai kruopščiai prižiūrimos; eilių eilės mirusiųjų vyrų ir moterų, tarnavusių ginkluotųjų pajėgų daliniuose, kapai, bei krašto vadų kapai papuošti kryžiais ir Dovydo žvaigždėmis. Garbingiausioje vietoje stovi Nežinomų kareivių kapas ir paminklas. Ten Trečiojo pėstininkų pulko E kuopa – “The Old Guard” – nuolat budi, sergėdami ir pagerbdami kareivius, “kurių vardai vien tik Dievui žinomi.” Kapinės ir jame esantis paminklas yra akivaizdūs simboliai pagarbos, kurią išreiškiame tiems, kurie atidavė savo gyvybes tarnaudami mūsų kraštui.

    Pirmadienį, švęsdami valstybinę Atsiminimo Dienos šventę, visi esame kviečiami pagerbti kare žuvusius karius - tuos, kurie paaukojo savo gyvybes gindami mūsų kraštą ir kovodami dėl laisvės pasaulyje. Mums, katalikams, labiausia dera juos pagerbti meldžiantis, ypač Atsiminimo Dieną.

     Nuo jo įsteigimo 1946 metais, mūsų katalikų karo veteranų 613 skyrius kasmet suteikia gražią progą susirinkti kartu ir pagerbti karo lauke žuvusius. Šį pirmadienį, 8:30v.r., jie vadovaus vėliavų pakėlimo ceremonijai. Po jos seks Mišios ir, joms užsibaigus, bus pusryčiai svetainėje. Jie kviečia visus parapijiečius jungtis kartu su jais ir prisiminti ir pagerbti visus veteranus, kurie mirė tarnaudami mūsų kraštui bei jų kuopos mirusius narius.

     Priklausau 613 kuopai nuo 1980 metų ir kiekvienais metais pravedu jos Atsiminimo Dienos apeigas. Kviečiu jus visus jungtis kartu su manimi maldoje ir prisiminti, kad toji laisvė, kuria džiaugiamės šiame krašte, buvo iškovota daugelio aukų kaina. Melskimės už tuos, kurie paaukojo savo gyvybes, kad mes visi galėtume gyventi laisvėje.                      

                                 Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

 

PRISIMINKIME MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Gaynelle Cramer, Ruth Oligny, Frances Schirberl, Irene Amirault, Mary Ott ir Vincent Riha, kurie buvo palaidoti iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

         2015m. MIŠIŲ INTENCIJŲ PRAŠYMAI

Pradedant šį antradienį, gegužės 27d., priimsime jūsų prašymus 2015m. Mišių intencijoms. Kadangi būna labai daug prašymų savaitgalio (ypač 10:00v.r.) Mišioms, priimsime tik du savaitgalio Mišių prašymus nuo šeimos. Organizacijos ir pavieniai asmenys, kurie nori kad Mišios būtų aukojamos ypatingą datą, raginami nedelsiant kreiptis į parapijos raštinę. Prašome įteikti auką už Mišias kartu su prašymu.

BALTŲ TAUTŲ MINĖJIMAS

Sekmadienį, birželio 15d., minėsime 73-asias baltų tautų okupacijos metines ir pagerbsime baisiojo birželio - 1941m. birželio 14-15 dienų trėmimų išvežtuosius. Iškilmės vyks Latvių literonų bažnyčioje (Detroit Ave. ir Andrews Rd. kampas) Lakewood‘e 2:00v.p.p. Joms užsibaigus bus pabendravimas su vaišėmis. Kviečiame visus dalyvauti.=

PARAPIJOS RAŠTINĖS VASAROS DARBO VALANDOS

Pradedant šią savaitę ir iki rugsėjo mėnesio galo, mūsų parapijos raštinė bus uždaryta trečiadieniais ir šeštadieniais. Visa kita parapijos veikla vyks įprasta tvarka. Svarbaus įvykio atveju - kaip pvz. mirties ar paskutinio patepimo atveju - skambinkite pagrindiniu parapijos raštinės tel. numeriu ir sekite atsakove įrašytą nurodymą.

DUOKIME VARDĄ
MARCELLA GATVĖS NAMUI

Organizacijoms pradėjus kraustytis iš mokyklos pastato į jų naujuosius namus 18031 Marcella gatvėje, norime duoti šiems namas vardą. Tuo tikslu skelbiame konkursą. Namo vardas turėtų atspindėti mūsų parapijos paskirtį ir, taip pat, namuose vykstančią veiklą ir jo paskirtį. Vardas turėtų būti lengvai pritaikomas ir lietuvių ir anglų kalboms. (Vyskupijos nurodymai neleidžia duoti namui asmens pavardės.) Konkursas atviras visiems parapijiečiams. Siūlomą vardą įteikite kun. Bacevičiui paštu, e-paštu, arba įmeskite raštelį į aukų krepšelį. Raštelyje įrašykite savo vardą, pavardę ir adresą. Laimingo vardo autorius gaus $50 laimikį ir taip pat, jo nuožiūra, $100 auka bus įteikta vienai iš parapijos organizacijų. Parapijos Pastoracinė Taryba išrinks geriausiąjį vardą rugsėjo mėnesio posėdžio metu. Visi konkurso vardo siūlymai turi būti įteikti ne vėliau rugsėjo 1d.

ATSIMINIMO DIENAI SKIRTOS AGUONOS

Nuo Pirmojo Pasaulinio karo pabaigos, švenčiant Atsiminimo Dieną, aguona yra tapus karo lauke mirusiųjų pagerbimo simboliu. Šį savaitgalį, užsibaigus Mišioms, mūsų katalikų karo veteranų 613 skyrius dalins aguonas ir prašys aukų; aukos parems šalpos programas, teikiančias pagelbą veteranams ir jų šeimoms. Priimkite ir įsisegkite aguoną į rūbą, ir įteikite auką mūsų veteranų skyriaus nariams. Jūsų auka padės jiems tęsti jų darbus, ypač teikiant paramą veteranų ligoninėje esantiems ligoniams.

PRIMINIMAI VASAROS LAIKOTARPIUI

Clevelande vasaros metas prasideda su Atsiminimo dienos savaitgaliu. Daugelis iš mūsų džiaugiamės galimybe praleisti laiką lauke ir pakeliauti. Linkime visiems saugios ir gražios vasaros ir primename dalyvauti Mišių aukoje kiekvieną savaitgalį, nesvarbu kur būtumėte kelionės metu. Primename visiems ir toliau tęsėti įsipareigojimą remti mūsų parapiją. Mūsų finansinė būklė sunki, ir mums reikalinga kiekvieno iš jūsų parama. Jei pasitaiko, kad esate išvykę ir praleidžiate savaitgalio auką, būkite geri ją vėliau įteikti.

MŪSŲ PARAPIJOS TINKLALAPIS

Kviečiame pasižiūrėti į mūsų parapijos naujai sutvarkytą ir pagerintą tinklalapį: www.saintcasimirparish.org  Tinklalapis dar vis tvarkomas, tačiau jau dabar jame rasite mūsų savaitinį biuletenį, kas mėnesį leidžiamą maldos tarnystės Ministry of Praise žiniaraštį, veiklos kalendorių ir taip pat pat jungtis (links) į įvairius religinius ir lietuviškus tinklalapius, kurie naudingi parapijiečiams. Ilgainiui tikimės įjungti ir visas, parapijoje veikiančias, organizacijas, kad jos turėtų vietą skelbti savo veiklą mūsų tinklalapyje. Lauksime išgirsti jūsų nuomones bei patarimus. Dėkojame Amandai Muliolienei už įdėtą darbą suprojektuojant ir palaikant mūsų parapijos tinklalapį.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – gegužės 25 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ – birželio 1 d.

25d.

Ateities Klubas

Skaitytoja/s

Rasa Taraškienė

Peteris Kampe

 

birž. 1d.

Vaiko Vartai į Mokslą

Komunijos
dalintojai

Albertas Sušinskas,
Kristina Sušinskienė, Živilė Vaitkienė

Kęstutis Civinskas
Stasė Kazlauskienė, Rauda Gelažienė

8 d.

Anapus Kranto

15 d

Čėpulių šeima

Patarnautojai

Amanda Newberry, Valentina Slechticovas

Anika Muliolytė, Kristoforas Čiurlionis