Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.3       English            
2014 m.                      
2015 m.                      

Sausio 9 d. - 10 d. 2015 m.

4-ieji METINIAI “SRIUBA SIELAI” PIETŪS

Šeštadienį ir sekmadienį, sausio 30-31d., po visų savaitgalio Mišių, Altoriaus Draugija kviečia visus į svetainę praleisti valandėlę kartu ir sušilti prie namie gamintos sriubos dubenėlio (pasirinksite vieną iš dviejų rūšių) su duona. Pavalgykite svetainėje arba parsineškite sriubos į namus. Vaikams 12m. ir jaunesniems $2; suaugusiems auka tik $5. Pelnas skiriamas 2016m. Draugijos einamiesiems reikalams ir naudojamas nupirkti bažnyčiai reikalingus reikmenis.

AUKŲ PARAPIJAI PAREIŠKIMAI

2015m. aukų parapijai pareiškimai bus paruošti sausio 15d. Jie bus išsiuntinėjami tiktai tiems, kurie bus prašę jį gauti. Jei norite jį gauti, skambinkite į parapijos raštinę jos darbo valandomis arba parašykite prašymo raštelį ir jį įmeskite į aukų krepšelį.

KVIEČIAME DAINININKUS!
 

Kviečiame visus balsingus vyrus ir moteris įsijungti į parapijos choro eiles. Choristai renkasi kas sekmadienį 9:30v.r. trumpai repeticijai; jie gieda Mišių metu ir per didžiąsias šventes. Jei mėgstate giedoti ar esate giedoję balsais – laukiame jūsų įsijungiant į parapijos chorą.

     Taip pat kviečiame ateiti į talką ir padėti su muzika – giedant ar pritariant instrumentais – 5:30 ir 12:00 valandos angliškose Mišiose. Jei domitės ar turite klausimų, kreipkitės į parapijos muzikos vadovę, Romą Bandzienę. Pripildykime 2016-uosius muzika ir giesme - įsijunkime į choro eiles!

     Jei visi kartu dirbsime ir kiekvienas prisidėsime savo įnašu, žiema neapsunkins nei vieno iš mūsų. Atsiminkime – už trijų mėnesių vėl džiaugsimės pavasariu.

 

KATALIKŲ UNIVERSITETAS
 

     Catholic University of America (Washington, D.C.) yra valstybinis JAV katalikų bažnyčios universitetas. Kasmet beveik 7,000 studentų jame semiasi mokslo žinių, sekant griežčiausią katalikų intelektualų tradiciją. Daugiau negu 4,000 studentų, įskaitant ir daugelį studentų iš mūsų vyskupijos, gauna tiesioginę stipendijų pašalpą iš parapijose vykdomos rinkliavos. Ateinantį savaitgalį kviečiu visus dosniai paremti rinkliavą Catholic University of America.

 

KATALIKŲ ŽINIOS E-PAŠTU

 

Ar norite sekti vėliausias Ohio katalikų bendruomenės žinias? Užsirašykite gauti Northeast Ohio Catholic eNewsletter. Žiūrėkite: www.dioceseofcleveland.org tinklapį. Ten galėsite užsirašyti gauti savaitinį vyskupijos e-pašto aplinkraštį. Jame rasite žinias iš Vatikano ir iš mūsų vietinės katalikų bendruomenės. Užsirašykite tinklapyje gauti žinias.

 

CATHOLIC CHARITIES VAJUS

 

Už kelių savaičių pradėsime 2016 Catholic Charities metinį parapijinį vajų. Primename visiems, kurie 2015 metais pasižadėjo aukoti, įteikti jų pažadėtas sumas kiek įmanoma greičiau. Ateinančių savaičių bėgyje šių metų vajaus prašymo laiškai bus išsiuntinėti daugumai jūsų. Būkite dosnūs.

    Praėjusį antradienį mūsų parapijos Pastoracinė Taryba suėjo pirmajam šių metų posėdžiui. Posėdžio metu Tarybos nariai pasiskirstė pareigomis sekančiai: Ted Kowalski - pirmininkas, Loretta Gudėnienė - vice-pirmininkė, Giedrė Matienė - korespondencijų sekretorė, ir Jackie Caruso-Taylor - protokolų sekretorė. Kaip ir anksčiau, Tarybos posėdžiai bus šaukiami kiekvieno mėnesio pirmąjį antradienį.

     Mums žengiant į naujuosius metus, noriu visiems priminti Pastoracinės Tarybos paskirtį. Svarbiausia Pastoracinės Tarybos pareiga yra man patarti visuose reikaluose, liečiančius mūsų parapiją. Aš pateikiu Tarybai įvairius svarstytinus reikalus, kuriuos esu gavęs iš vyskupijos, iš kitų Collinwood telkinio parapijų ir iš parapijos personalo. Taryba juos aptaria ir įvertina, ir paskui man pateikia jų rekomendacijas.

     Kita labai svarbi Pastoracinės Tarybos pareiga yra atstovauti jus, Šv. Kazimiero parapijos parapijiečius. Pastoracinė Taryba visuomet laukia išgirsti jūsų idėjas ir siūlymus. Nėra tokio reikalo, kuris Tarybai nebūtų pakankamai didelis ar svarbus apsvarstyti. Todėl raginu visus parapijiečius būti atviriems ir pasidalinti savo rūpesčiais ir mintimis apie parapiją ir kaip ją pagerinti su bet kuriuo iš Pastoracinės Tarybos narių. 2016 metų Pastoracinės Tarybos nariai yra: Anthony Bacevice, Nijolė Balčiūnienė, Jackie Caruso-Taylor, Loretta Gudėnienė, Ted Kowalski, Gražina Kudukienė, Richard Marks, Giedrė Matienė, Stepas Matas ir Maria Santana. Tarybos narių pareiga ir paskirtis yra suburti visus, idant galėtumėme atsiekti tikslus, kuriuos esame nustatę parapijai.

     Trečioji svarbi Pastoracinės Tarybos pareiga yra man talkinti mano darbuose vadovaujant parapijai. Pasikliauju Pastoracinės Tarybos parama. Todėl raginu kiekvieną iš jūsų bendradarbiauti su Tarybos nariais jiems vykdant jų darbą, ir dalintis jūsų rūpesčiais ir idėjomis su jais. Tai darydami galėsime toliau augti kartu, kaip gyva ir veikli katalikų parapijos bendruomenė.

                                            Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius


KVIE
ČIAME Į TALKĄ NUIMTI KALĖDŲ PAPUOŠIMUS

Šiandien, sausio 10d. yra Kristaus Krikšto šventė ir Kalėdų meto pabaiga. Šiandien, užsibaigus 12:00val. Mišioms, nuimsime Kalėdų papuošimus bažnyčioje. Prašome ir kviečiame ateiti į talką. Kuo daugiau talkininkų, tuo greičiau įveiksime darbus.

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Trečiadienį, sausio 13d., nuo 6:00 iki 9:00v.v. vyks vakarinis Eucharistijos garbinimas. Kviečiame visus praleisti valandėlę tylioje maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą. Jei galite pasižadėti budėti bažnyčioje specifiniu laiku, užsirašykite į sąrašą bažnyčios prieangyje.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – sausio 10 d 

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ
sausio 17 d

10 d. Tik kava

Skaitytoja/s

Rasa Taraškienė Peteris Kampe
17 d. Riestainių kavutė

Komunijos
dalintojai

Gražina Kampe, Živilė*
Marius Laniauskas, Frank Lucas

Amanda Muliolienė, Živilė*
Frank Lucas, Aurelija Jucaitienė

24 d. Gudėnų šeima
31 d. "Sriuba Sielai" pusryčiai

Patarnautojai

Daina ir Emilė Dicevičiūtės Audrelė Bielinytė ir Elzė Tarasevičiūtė