Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15   English            
2014 m.                      
2015 m.                      
2016 m.                      

Sausio 21 - 22 d. 2017 m.

CATHOLIC CHARITIES VAJUS

Už kelių savaičių pradėsime 2017 Catholic Charities metinį parapijinį vajų. Primename visiems, kurie 2016 metais pasižadėjo aukoti, įteikti jų pažadėtas sumas kiek įmanoma greičiau. Ateinančių savaičių bėgyje šių metų vajaus prašymo laiškai bus išsiuntinėti daugumai jūsų. Būkite dosnūs.

KAD ŽINOTUMĖTE

Kiekvieną savaitę spausdiname šį biuletenį, kas mėnesį išleidžiame mėnesinį „Maldos ir Viešpaties Garbinimo Tarnystės“ žiniaraštį namisėdoms, ir keturis kartus metuose spausdiname lietuvišką Mišių knygelę, kurią naudojame 10:00 val. Mišiose.. Taip pat kuriame ir rašome maldų prašymų tekstus Visuotinei Maldai (Tikinčiųjų maldas) savaitgalių Mišioms, bei Parapijos pranešimų tekstus apie svarbesnius parapijos įvykius, kuriuos skaitome gale Mišių.

     Šis darbas atliekamas kelių savanorių ir klebono pastangomis, kartu bendradarbiaujant. Klebonas yra biuletenio ir parapijos pranešimų bei Visuotinių Maldų autorius. „Maldos ir Viešpaties Garbinimo Tarnystės“ žiniaraščio autorė ir redaktorė yra Barbara Pallo. Visus šiuos raštus reikia išversti į lietuvių arba anglų kalbas ir apipavidalinti prieš juos spausdinant kas savaitę, kas mėnesį, ar kas ketvirtį metų. Lig šiol Živilė Vaitkienė atlieka didžiuma vertimo ir apipavidalinimo darbų. Dabar į savanorių darbo komandą įsijungė Amanda Muliolienė. Be jos savanoriško darbo administruojant parapijos tinklapį, ji dabar apsiėmė daryti parapijos pranešimų ir visuotinių maldų tekstų vertimus.

     Ieškome ir daugiau savanorių, kurie galėtų padėti su visais šiais vertimo darbais. Jei sugebate ir galite padėti, kreipkitės į kun. Bacevičių arba Živilę Vaitkienę. Paruošti visą medžiagą, kurią spausdiname pareikalauja daug valandų darbo ir laiko. Jei turėtume daugiau pagelbininkų, mūsų nuolatiniai savanoriai galėtų atsikvėpti, ir mes galėtume ir toliau visiems pateikti kokybišką spausdintą medžiagą lietuvių ir anglų kalbomis.

REKOLEKCIJOS JAUNIEMS SUAUGUSIEMS

Kun. Michael Woost, Dr. Deward Kaczuk ir St. Mary seminarijos studentai praves vienos dienos susikaupimą, pavadintą The Transfiguration Brain – Exploring Mystical Prayer, Liturgical Prayer, and Brain Science. Žiūrėdami per smegenų mokslo žinių lešiuką ištirti kas atsitinka meldžiantis, galime atrasti naujų būdų geriau pažinti Dievą, save, ir mus supantį pasaulį. Susikaupimas vyks Sisters of Notre Dame Bethany Retreat Centre š.m. vasario 4d. nuo 9:30v.r. iki 5:00v.v. Dienos programoje: pokalbiai, laikas pamąstyti, priešpiečiai ir, gale dienos, sekmadienio vigilijos Mišios. Auka: $30 (įskaito priešpiečius ir užkandžius). Užsiregistruoti kreipkitės į ses. Jennifer Kramer: jkramer@ndec.org arba skambinkite 440-279-1143. Vietų skaičius ribotas.

AČIŪ!

    Dėkoju visiems, kurie dirbo suorganizuoti mano 40-to jubiliejaus šventę, visiems, kurie paruošė ir sutvarkė salę, ir visiems, kurie gamino maistą. Dėkoju organizacijoms, kurios parėmė šventę finansiškai, ir visiems, kurie joje dalyvavo.

     Kai buvau užklaustas Parapijos Tarybos kaip norėčiau švęsti savo 40-to jubiliejaus šventę pasakiau, kad ji turėtų būti visos parapijos šventė – kad visi būtų kviečiami, ir kad renginys būtų nemokamas. Mano lūkesčiai išsipildė. Daugiau negu 200 jūsų dalyvavo 10:00 Mišiose ir puspiečiuose praėjusį sekmadienį. Kas man labiausia krito į akį ir teikė didžiausią džiaugsmą, buvo matyti kaip visi vieningai dirbo suruošti šią šventę, kuri taip gražiai praėjo. Tai mūsų parapijos vadovybės nuopelnas.

     Praėjusio savaitgalio pamoksle peržvelgiau praėjusius 40 metų. Kai kurie jūsų esate su manimi 40 metų, pradedant nuo to laiko kai dirbau St. Jerome parapijoje; daugiau jūsų esate buvę su manimi 38 metus, kai tarnavau Šv. Jurgio parapijoje. Dar kiti – 14 metų nuo tarnystės meto St. Francis parapijoje, ir didžiuma – nuo to laiko kai parapijos susijungė ir Šv. Kazimiero parapija buvo įsteigta prieš beveik aštuoneris metus. Dabar mums visiems reikia kartu žiūrėti į ateitį. Mes visi – nuo jauniausio iki vyriausio – turime sueiti kartu, kalbėtis vienas su kitu, išklausyti vienas kito, dirbti kartu įveikti ateities įššūkius. Esame įrodę, jog dirbdami kartu sugebame skirti laiko, talentų ir turto ir galime įveikti įššūkius. Dirbkime ir toliau visi kartu įveikti įššūkius, kurie mūsų laukia ateityje.

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

 

AUKŲ PARAPIJAI PAREIŠKIMAI

2016m. aukų parapijai pareiškimus išsiųsime visiems, jų prašusiems. Jei norite gauti jūsų aukų pareiškimą, skambinkite į parapijos raštinę jos darbo valandomis (pirm.-penkt. 10:00v.r. iki 6:00v.v.) arba parašykite prašymo raštelį pažymėdami vardą, pavardę ir aukų vokelio numerį, ir jį įmeskite į aukų krepšelį.

5-ieji „SRIUBA SIELAI“ PRIEŠPIEČIAI

Pažymėkite kalendoriuose - vasario 11-12d.  Tą savaitgalį, po visų savaitgalio Mišių, Altoriaus Draugija kviečia visus sušilti prie namie gamintos sriubos dubenėlio (pasirinksite vieną iš dviejų rūšių) 5-uose „Sriuba Sielai“ priešpiečiuose. Pavalgykite svetainėje, arba parsineškite sriubos indelį į namus.

PREKIAVIMAS ŽMONĖMIS

Sausio mėnuo yra Prekiavimo Žmonėmis (Human Trafficking) įsisąmoninimo mėnuo. Susipažinkite su prekiavimo žmonėmis veikla, kuri vysksta mūsų krašte ir mūsų apylinkėse. Žiūrėkite US Sisters Against Human Trafficking tinklapį: www.sistersagainsttrafficking.org

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – sausio 22 d 

KITĄ SEKMADIENĮ - sausio 29 d

22 d. kavutė ir riestainiai

Skaitytoja/s

Agnė Petrošiūtė Virginija Rubinski
29 d.  Židinys

Komunijos
dalintojai

Aurelija Jucaitienė, Živilė*
Kęstutis Civinskas,
Maria Hoffman

Marius Laniauskas, Živilė*
Gražina Kampe,
Frank Lucas

vas. 5 Klimai ir draugai
12 d. Altoriaus Draugijos „Sriuba sielai“

Patarnautojai

Amanda Newberry, Katerina Kampe Justas ir Domas Šilgaliai