Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07       English            
2014 m.                      
2015 m.                      
2016 m.                      
2017 m.                      

Sausio 13 - 14 d. 2018 m.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Šiandien (sekmadienį) kviečiame visus į parapijos blynų pusryčius pasigardžiuoti blynais ir lietiniais. Pusryčių kaina prie durų: suaugusiems -  $7, vaikams 6-13m. - $4. Pusryčių pelnas eina parapijai.

PASAULIEČIŲ BAŽNYTINĖ (EKLEZIASTINĖ) TARNYSTĖ

Pasauliečių Bažnytinės Tarnystės brandinimo programa padeda pasauliečiams, norintiems tapti diplomuotais Pasauliečių Bažnytinės Tarnystės tarnais (ministers), gauti reikiamą apmokymą ir pasiruošimą. Diplomuoti Pasauliečiai Ekleziastai dirba kartu su dvasininkijos nariais aptarnaudami Clevelando vyskupijos parapijas bei kitas katalikiškas institucijas. Jie turi galimybę tarnauti įvairiose pareigose: Pastoraciniais padėjėjais, Katekezės bei Sakramentų pasiruošimo vadovais, Jaunimo vadovais, Socialinės rūpybos koordinatoriais, Netekties tarnystės vadovais, Muzikos tarnystės vadovais, Universitetų tarnystės vadovais ir Suaugusių tikėjimo programų vadovais. Susidomėjusieji Pasauliečių Ekleziastine tarnyste kviečiami į informacinį vakarą trečiadienį, sausio 17d., nuo 7-9v.v. Center for Pastoral Leadership patalpose. Jei domitės tarnyste ir norėtumėte gauti daugiau informacijos, tačiau negalėsite dalyvauti tą vakarą, skambinkite į Lay Ecclesial Ministry raštinę 440-943-7670.

KATALIKŲ UNIVERSITETAS

Catholic University of America (Washington, D.C.) yra valstybinis JAV katalikų bažnyčios universitetas. Kasmet beveik 7,000 studentų jame semiasi mokslo žinių, sekdami griežčiausią katalikų intelektualų tradiciją.
Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas paremti Catholic University of America. Jūsų aukos padės universitetui toliau ruošti jaunus žmones vadovauti Bažnyčiai ir mūsų kraštui. Būkite dosnūs.

APSAUGOKIME NEGIMUSIUS

JAV-bių Vyskupų Taryba yra paskelbusi pirmadienį, š.m. sausio 22d., Valstybine Maldos ir Atgailos Diena prašant juridinio apsaugojimo negimusiems vaikeliams. Mūsų vyskupijoje Mišios už Gyvybę bus aukojamos pirmadienį, sausio 22d., 10:30v.r. katedroje. Jas aukos vyskupas Martin J. Amos, buvęs Davenport, Iowa vyskupas. Visi kviečiami dalyvauti Mišiose ir melstis, kad abortai būtų panaikinti.

 CATHOLIC CHARITIES VAJUS

Už kelių savaičių pradėsime 2018 Catholic Charities metinį parapijinį vajų. Primename visiems, kurie 2017 metais pasižadėjo aukoti, įteikti jų pažadėtas sumas kiek įmanoma greičiau. Ateinančių savaičių bėgyje vyskupas išsiųs šių metų vajaus prašymo laiškus daugumai jūsų, prašydamas paramos šių metų vajui. Būkite dosnūs.

 

    Rašydamas šią skiltelę matau, kad oro temperatūra jau pakilusi virš šalčio, ir pranašaujama, kad orams netikėtai atšilus, gręsia pavojus, jog upių ledas pradės tirpti ir bus potvynių. Kai jūs skaitysite mano žodžius šį savaitgalį, vėl būsime sugrįžę į šaltį ir tai kas mums kas įprasta žiemos metu Clevelande - šlapdribą, sniegą ir ledėjantį lietų.

     Jūs, kurie nepaisydami šalčių, buvote atvykę į Mišias praėjusį savaitgalį, pastebėsite, jog šį savaitgalį bažnyčios pastatas yra daug šiltesnis negu praėjusį. Tuomet turėjome vargo, nes dujų tiekimo spaudimas vienoje šildymo krosnių buvo smarkiai sumažėjęs, ir todėl krosnis buvo nustojusi veikti. Sutvarkėme krosnį ir šildymas vėl gerai veikia.

     Šiuo metų laikotarpiu noriu visiems priminti, ypač mūsų vyresniesiems, būti ypatingai atsargiems kai einate į lauką. Žiemos šalčiai gali būti tiek pat pavojingi kiek žiemos karščiai. Ledas ir sniegas kelia pavojus vaikščiojant lauke ir mūsų vyresnieji gali rimtai sužeisti nupuolę ant ledo. Atsiminkite, kad Dievas nereikalauja neįmanomų dalykų iš mūsų.

     Prašau mūsų jaunesniųjų narių pagloboti vyresniuosius – paskambinkite jiems ar juos aplankykite, nes šis metų laikas jiems nėra lengvas. Galiausia, prisiminkite jog žiemos metas mums labai brangiai kainuoja, vien tik norint užmokėti kuro sąskaitas. Todėl prašau visų – jei negalite atvykti į parapiją Mišioms kurį nors savaitgalį, neužmirškite įteikti praleistą auką, o jei būsite išvykę ilgesniam laikui, atsiųskite auką paštu. Ir sukalbėkime maldelę, kad sulauktume ankstyvo pavasario.
 

                            Dievas jus visus telaimina! kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Thomas J. Mahovalic, kuris neseniai mirė ir buvo palaidotas iš mūsų parapijos. Lai jis amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

AUKŲ PARAPIJAI PAREIŠKIMAI

2017m. aukų parapijai pareiškimai paruošti. Juos esame išsiuntę visiems, kurie buvo prašę jį gauti praėjusiais metais. Jei norite gauti pareiškimą, parašykite prašymo raštelį, jame pažymėdami savo vardą, pavardę bei aukų vokelio numerį, ir jį įmeskite į aukų krepšelį. Taip pat galite skambinti į parapijos raštinę jos darbo valandomis (nuo pirmadienio iki penktadienio 10:00-5:00). Pareiškimus atsiųsime paštu.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - 2018 m. SAUSIO 14 d.

KITĄ SEKMADIENĮ- 2018 m. SAUSIO 21 d.

14 d. Blynų pusryčiai

Skaitytoja/s

Rasa Taraškienė Peteris Kampe
21 d. Klimų šeima ir draugai

Komunijos
dalintojai

Dan Margevičius, Živilė*

Kristina Sušinskienė, Živilė*

28 d. Parapijos riestainių kavutė
vas. 4 d.  

Patarnautojai

Amanda Newberry, Daina Kampe

Lukas Milevičius, Daina Dicevičiūtė