Švento Kazimiero Parapija
 

Ankstesni
numeriai
sausis vasaris kovas    

English

               

Parsisiųsti .pdf

sausis vasaris kovas balandis                    

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2018 m. balandis
 

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

 • Kad tie, kurie atsakingi už ekonomikos planavimą ir valdymą, turėtų drąsos atsisakyti bet kurios ekonomikos, kuri išskiria kai kuriuos žmones, ir sugebėtų atverti naujus kelius.   (popiežiškoji balandžio mėnesio intencija)

 • Kad Kristaus Prisikėlimo jėga sutriuškintų mirties kultūrą.

 • Kad mūsų parapija būtų palaiminta Velykmečio malonėmis ir naujai augtų šventume.

 • Kad per Velykas pakrikštytieji stiprėtų tikėjime ir būtų galingi Evangelijos liudytojai pasauliui.

 • Kad žmonės išmoktų gerbti kūriniją ir ja rūpintųsi suprasdami, jog tai Dievo mums duota dovana.

 • Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių ir Pastoracinę ir Finansų Tarybas, jiems siekiant užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį.

 • Kad visi parapijiečiai suprastų jų atsakomybę užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį teikiant finansinę paramą, remiant lėšų telkimą, įsijungiant į parapijos veiklą, dalinantis įdėjomis ir, visų svarbiausia, meldžiantis.

 • Kad persekiojami krikščionys pajustų, kad Bažnyčia yra vienybėje su jais, ir kad Prisikėlusio Viešpaties gailestingumas juos apglėbtų.

 • Kad tie, kurie gyvena sumaištyje, nežinojime, ar abejonėje pajustų Prisikėlusio Kristaus tiesą ir šviesą.

 • Kad visi, kurie meldžiasi, būtų užtikrinti maldos galia.

KAS  NAUJO      ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE?

 • balandžio   6d. – Pirmojo mėnesio penktadienio Eucharistijos garbinimas ryte  8:00 - 9:00v.r. bažnyčioje

 • balandžio 14d. – Eucharistijos garbinimas vakare 6:00-7:00v.v. bažnyčioje

 • balandžio 15d. – Altoriaus Draugijos gėlių pardavimas – paskutinioji diena įteikti užsakymo anketą


BALANDŽIO
MĖNESIO ŠVENTASIS
 

ŠV. IZIDORIUS iš SEVILIJOS

vyskupas, daktaras
(560?-636)

 balandžio 4d.

 “Šventojo Rašto skaitymas teikia dvejopą naudą. Jis lavina protą jį pilnai suprasti;
   jis nukreipia žmogaus dėmesį nuo žemiškųjų kvailybių ir veda jį mylėti Dievą. “   
                                                                                                                                              
(Šv. Izidorius)

     Šv. Izidorius gimė Ispanijoje. Jo 76-eri gyvenimo metai buvo konflikto bei augimo laikas Bažnyčiai Ispanijoje. Vestgotai buvo užkariavę šias žemes pusantro šimto metų prieš Izidoriui gimstant ir vėliau įsteigė savąją sostinę. Jie buvo arianistai – krikščionys, kurie skelbė, jog Kristus nesas Dievas. Todėl Ispanijos žmonės buvo pasidalinę į dvi grupes, ir viena (Romos katalikai) priešinosi kitai (gotams arianistams). Izidorius vėl suvienijo Ispanijos žmones. Jis padarė jų kraštą kultūros ir mokslo centru bei pavyzdingu kraštu, vadovaujančiu kitoms Europos šalims, kurioms panašiai grėsė pavojus nuo barbarų įsiveržėlių.

     Izidorius buvo išėjęs mokslus pas savo vyriausiąjį brolį, ir vėliau užėmė jo vietą kaip Sevilijos vyskupas. Jis buvo didžiai išsimokslinęs ir kartais buvo vadinamas “Viduramžių mokytojo” titulu. Jis reikalavo, kad kiekvienoje vyskupijoje būtų pastatyta kunigų seminarija, jis rašė taisykles vienuolių ordinams, ir įsteigė mokyklas, kuriose buvo mokomos visos mokslo šakos. Izidorius parašė daug knygų, įskaitant žodyną ir enciklopediją, kuri paskui buvo naudojama kaip mokslo vadovėlis net devynis šimtus metų. Taip pat parašė gotų istorijos knygą bei pasaulio istorijos knygą, pradedant nuo pat pasaulio sukūrimo.

     633 metais Izidorius vadovavo Toledo suvažiavimui, kuriame buvo išrištas ginčas tarp valdančio karaliaus ir karaliaus sosto uzurpuotojo. Šis suvažiavimas taip pat nurodė, jog žydams turėjo būti duota laisvė išpažinti savąjį tikėjimą ir draudžiama juos priversti tapti krikščioniais. Izidorius nepaprastai dosniai šelpė vargšus. Paskutiniaisiais šešiais gyvenimo mėnesiais jis tiek padidino tokius artimo meilės darbus, kad jo namas buvo užpildytas apylinkės vargšų nuo ryto iki vakaro.

Šaltinis: SAINTS AND FEAST DAYS, Loyola University Press;
 IN HIS LIKENESS, Rev. Charles E. Yost; SAINT OF THE DAY, Leonard Foley, O.F.M., Editor

 

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO

Visuomenės informavimo priemonių naudojimas

 

#2493  Visuomenės informavimo priemonės modernioje visuomenėje yra labai reikšmingas veiksnys skleidžiant informaciją, vystant kultūrą ir švietimą. Jų vaidmuo vis didėja dėl techninės pažangos, perduodamos informacijos gausumo ir įvairovės, dėl tų priemonių įtakos viešajai nuomonei.

#2495  „Būtina, kad ir šioje [visuomenės informavimo priemonių] srityje visi visuomenės nariai vykdytų teisingumo ir meilės nurodomas pareigas; tad, tas priemones panaudodami, tegu stengiasi formuoti ir gausinti teisingą viešąją nuomonę.“ Solidarumas atsiranda kaip tikros ir teisingos informacijos pasekmė, laisvai sklindant idėjoms, padedančioms pažinti ir gerbti kitus žmones.

Šaltinis: katekizmas.lcn.lt

MĄSTYMAS

 

POPIEŽIUS PRANCIŠKUS KALBA
APIE SUKLASTOTAS ŽINIAS

(FAKE NEWS)

 

 

Neseniai popiežius Pranciškus rašė apie suklastotų žinių (fake news) klausimą ir apie pavojus, kurie iškyla kai žmonės jas toliau skleidžia: “Suklastotos žinios sudomina žmones, nes jos mums perša stereotipus ir žinomus išankstinius nusistatymus, jos išnaudoja akimirksnio jausmus kaip nerimą, panieką, pyktį ir nusivylimą.” Popiežius pastebėjo, kiekvienas mūsų turime atsakomybę ištirti kurios yra tikros žinios ir kuriomis naudinga ir verta dalintis socialiniuose tinkluose.

     Popiežius parašė sekančią maldą – pagal Šv. Pranciškaus taikos maldos žodžius – norėdamas kad jos žodžiai vadovautų ir tiems, kurie rašo žinias, ir tiems, kurie jas skaito ar seka ekrane.

Popiežiaus Pranciškaus Malda atsverti ‘Suklastotas Žinias’

Viešpatie, padaryk mus savosios ramybės pasiuntiniais.
Padėk mums atpažinti blogį, glūdintį tuose komunikacijos ryšiuose,
     kurie mūsų nesuartina.
Padėk mums pašalinti pagiežą iš mūsų sprendimų.
Padėk mums kalbėti apie kitus lyg jie būtų mūsų broliai ir seserys.
Tu esi ištikimas ir patikimas;
     lai Tavo žodžiai būna gerumo sėkla pasauliui:
Kur yra šūkavimas,lai mes mokėsime klausyti;

Kur yra maišatis, lai mes įkvėpsime santaikos;
Kur yra netikrumas, lai mes nešime aiškumą;
Kur yra išskyrimas, lai mes bandysime suartėti;
Kur yra sensacija, lai mes būsime santūrūs;
Kur yra paviršutiniškumas, lai mes statysime rimtus klausimus;
Kur yra išankstinis nusistatymas, lai mes nešime pasitikėjimą;

Kur yra priešiškumas,lai mes būsime pagarbūs;
Kur yra netiesa, lai mes nešime tiesą.
Amen.

Šaltinis:  “St. Anthony Messenger”, March 2018, Vol. 125/No. 10, p. 9.