Švento Kazimiero Parapija
 

Ankstesni
numeriai
gruodis
2018
sausis-2019 vasaris kovas

balandis

English

             

Parsisiųsti .pdf

sausis
2019
vasaris kovas balandis

gegužė

               

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2019 m. gegužė
 

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

 • Kad padedama savo narių, Bažnyčia Afrikoje suvienytų tautas ir taptų šio žemyno vilties ženklu.
                                                                                    
  (popiežiškoji gegužės mėnesio intencija)

 • Kad Prisikėlimo metu pažadėtoji ramybė ateitų į pasaulį ir jį perkeistų.

 • Kad Motinos Dieną visos motinos būtų apgaubtos palaima.

 • Kad krikščioniškosios šeimos gerbtų Kristų savo širdyse ir savo namuose.

 • Kad vaikai, kurie priims Pirmąją Komuniją šį mėnesį,išliktų nesibaigiančioje draugystėje su Viešpačiu.

 • Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių ir Pastoracinę ir Finansų Tarybas, jiems siekiant užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį.

 • Kad visi parapijiečiai suprastų jų atsakomybę užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį teikiant finansinę paramą, remiant lėšų telkimą, įsijungiant į parapijos veiklą, dalinantis įdėjomis ir, visų svarbiausia, meldžiantis.

 • Kad Dievo Dvasia laimintų mūsų prezidentą ir Kongreso narius suteikdama jiems išminties, drąsos ir pasišventimo teisybei.

 • Kad tie, kurie kovoja su fizinėmis ar proto negaliomis, rastų atilsio nuo jų vargų.

 • Kad visi, kurie meldžiasi, būtų užtikrinti maldos galia.

KAS  NAUJO      ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE?

 •      gegužės    3d.    –  Pirmojo mėnesio penktadienio Eucharistijos garbinimas ryte  8:00 - 9:00v.r. bažnyčioje

 •      gegužės    8d.    –  Eucharistijos garbinimas vakare  6:00-7:00v.v.

 •      gegužės  18d.    –  Atsiimti užsakytus augalus 2:00-5:00v.p.p. parapijos didžiojoje salėje

 •      gegužės  19d.    –  Atsiimti užsakytus augalus po visų Mišių parapijos didžiojoje salėje

 
GEGU
ŽĖS
ŠVENTASIS

ŠV. IZIDORIUS ŪKININKAS

 (1070 - 1130)

 

gegužės 15d.

Pelenai, kurie dedami ant mūsų kaktos Pelenų Dieną, yra akivaizdus priminimas, jog kiekvienas mūsų esame atėję iš žemės, kad esame jos maitinami visą gyvenimą, ir kurią nors dieną vėl į ją sugrįšime. Todėl keista, kad palyginus mažokas skaičius žmonių iš tikrųjų įvertina žemę ir jos svarbą mūsų gyvenime.      (iš serijos CHRIST OUR LIFE, Loyola Press, p.119)

      Šv. Izidorius įvertino žemės svarbą mūsų ir mūsų artimųjų gyvenimuose. Jis gimė Madrid, Ispanijoje prieš daugiau negu 900 metų. Visą gyvenimą jis dirbo pasiturinčio žemvaldžio ūkyje.

     Izidorius buvo didžiai dvasingas. Kas rytą jis eidavo į bažnyčią, ir poilsio dienomis lankydavo bažnyčias Madride ir jos apylinkėse. Kiekvieną dieną dirbdamas laukuose - ardamas, sėdamas, nuimdamas derlių - jis meldėsi. Jis buvo plačiai žinomas dėl jo meilės vargšams. Daugiau negu vieną kartą jis valgydino išalkusius žmones maistu, kuris stebūklingai vis dauginosi. Jis taip pat rūpinosi, kad gyvuliai būtų gražiai prižiūrimi.

     Šv. Izidorius yra ūkininkų globėjas. Jis mirė 1120m. gegužės 15d. ir buvo paskelbtas šventuoju 1622 metais, kartu su Ignacu Loyola, Pranciškumi Ksaveru, Terese Avila ir Pilypu Neri. Ispanijoje ši grupelė žinoma kaip “penki šventieji.”

Šaltiniai: IN HIS LIKENESS, Rev. Charles E. Yost; CHRIST OUR LIFE SERIES, Loyola Press;
365 SAINTS, Woodeene Koenig-Bricker
http://www.franciscanmedia.org/saint-isidore-the-farmer

 

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO

Pagarba kūrinijos integralumui

 

#2415  Septintu įsakymu reikalaujama gerbti kūriniją, jos nežaloti. Gyvūnai, augalai ir negyvoji gamta skirti buvusios, esamos ir būsimos žmonijos bendrajam gėriui. Žemės turtų, augalijos ir gyvūnijos išteklių naudojimas negali būti atskirtas nuo pagarbos moraliniams reikalavimams. Kūrėjo leistas žmogaus viešpatavimas negyvajai gamtai ir gyvosioms būtybėms nėra absoliutus; jį riboja rūpinimasis kitų žmonių – įskaitant ir būsimas kartas – gyvenimo lygiu; jis reikalauja religinės pagarbos kūrinijos integralumui.

Šaltinis: katekizmas.lcn.lt

  MĄSTYMAS


VISATOS KARALIENĖ

 

                 241. Marija, motina, kuri rūpinosi Jėzumi, šiandien, kupina motiniškos meilės bei sielvarto, rūpinasi sužeistu pasauliu. Kaip perverta širdimi apraudojo Jėzaus mirtį, lygiai taip ji šiandien atjaučia kryžiuojamų vargšų ir žmogaus galios niokojamų šio pasaulio kūrinių kančias. Visiškai perkeista, ji gyvena su Jėzumi, o visi kūriniai gieda jos grožį. Ji yra Moteris, „apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas“ (Apr 12, 1). Paimta į dangų, ji yra visos kūrinijos Motina ir Karalienė. Jos pašlovintame kūne, esančiame kartu su prisikėlusiu Kristumi, dalis kūrinijos pasiekė visą savo grožio pilnatvę. Ji savo širdyje ne tik svarsto visą Jėzaus gyvenimą, kurį ten rūpestingai „laikė“ (plg. Lk 2, 19. 51), bet dabar ir supranta visų dalykų prasmę. Todėl galime jos prašyti, kad padėtų žvelgti į šį pasaulį išmintingesnėmis akimis.

                 242. Kartu su ja šventojoje Nazareto šeimoje ryškus šventojo Juozapo asmuo. Savo darbu bei dosniu artumu jis rūpinosi Marija bei Jėzumi ir juos sergėjo, apsaugojo nuo neteisiųjų smurto išgabendamas juos į Egiptą. Evangelijoje jis iškyla kaip teisus, darbštus, tvirtas žmogus. Tačiau iš jo sklinda ir didelis švelnumas. Tai ne silpno, bet tikrai stipraus žmogaus, dėmesingo tikrovei ir pasirengusio mylėti bei nuolankiai tarnauti, bruožas. Todėl šv. Juozapas paskelbtas visuotinės Bažnyčios globėju. Jis irgi gali pamokyti, kaip rūpintis, gali motyvuoti dosniai ir švelniai darbuotis stengiantis apsaugoti šį Dievo mums patikėtą pasaulį.

Šaltinis: ON CARE FOR OUR COMMON HOME, LAUDATO SI’, Pope Francis Encyclical Letter (2015), pp. 116-117  
Lietuviškas enciklikos vertimas: https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/enciklikos/laudato-si