Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni
biuleteniai
geg. 10-11 geg. 17-18

English

geg. 24-25 ge.31-bi.1  

Birželio 7-8 d. 2014 m.

 

     Kovo mėnesį jums rašiau kad vedame derybas išnuomuoti mokyklos pastatą, kad po daugelio metų, mokyklos pastatas vėl būtų naudojamas tam kodėl buvo skirtas - mokslui ir mokyklai. Du kartus praėjusį mėnesį rašiau kaip derybos dėl mokyklos pastato toliau vyksta ir kad bus tam tikrų pasikeitimų mūsų parapijoje.

     Per visas vykstančias derybas su nuomininku, ir teikdamas jums informaciją apie jų eigą, sakiau jog visos parapijos organizacijos, naudojusios parapijos patalpas, ir toliau galės naudotis patalpomis parapijoje. Mūsų didesnės organizacijos - Švyturio šokių grupė, lietuviai skautai (ir berniukai ir mergaitės), lituanistinė mokykla, choras ir vaikų choras - toliau tęs savo veiklą mokyklos pastato didžiojoje salėje arba svetainėje ir, lituanistinės mokyklos atveju, kai kuriose mokyklos klasių kambariuose. Mažesnės organizacijos kaip Šv. Vardo Draugija, lietuviškas vaikų darželis, lietuvių kalbos kursų suaugusiems lankytojai ir Židinys persikels į mūsų turimą namą 18301 Marcella Rd. Šie buvo preliminarūs planai deryboms besitęsiant ir iki kol sutartis bus galutinai pasirašyta.

     Praėjusį antradienį, po šešis mėnesius tęsusių derybų, vyskupas Lennon ir aš pasirašėme nuomavimo sutartį. Nors sutartis neįsigalioja iki liepos 1d., mūsų nuomininkai jau dirba mokyklos pastate ir yra pradėjęs reikalingus remonto darbus, kad mokykla būtų pasiruošusi atidaryti duris rugpjūčio viduryje.

     Esu taip pat sakęs, kad kai sutartis bus pasirašyta, sušauksiu visuotinį parapijos susirinkimą, ir jo metu paaiškinsiu ką šį sutartis reiškia mūsų parapijai ir atsakysiu į jūsų klausimus. Kadangi daugelis parapijiečių netrukus išvyksta į Lietuvą, Pastoracinė Taryba, Finansų Taryba ir aš šaukiame šį visuotinį susirinkimą antradienį, birželio 10d., 7:00v.v. svetainėje.

    Turiu vilties, kad daugelis jūsų galės dalyvauti susirinkime. Tikiuos, kad galėsiu atsakyti visus jūsų klausimus ir įtikinti jus nenuogąstauti, kad nei vienas parapijoje nebus iš jos „išmestas.

                                Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

    

PRISIMINKIME MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Theresa Zewalk ir Edith Johnson kurios buvo palaidotos iš mūsų parapijos. Lai jos amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

AR KELIAUJATE Į LIETUVĄ ŠIĄ VASARĄ?

Lietuviai jėzuitai ir jų rėmėjai kviečia visus, keliaujančius į Lietuvą šią vasarą, dalyvauti dviejuose renginiuose. Šeštadienį, birželio 28d., Mišios Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje Kaune ir, joms užsibaigus, Kauno jėzuitų gimnazijos apžiūrėjimas. Sekmadienį, liepos 6d. Mišios Šv. Kazimiero bažnyčioje Vilniuje; jų metu giedos Čikagos “Dainavos” ir “Vyturio” chorai kartu su Vilniaus jaunimo choru “Krantas.” Mišioms užsibaigus bus Vilniaus jėzuitų gimnazijos apžiūrėjimas. Dėl informacijos rašykite e-paštu lithjesuit@hotmail.com arba skambinkite į Čikagą 630-243-6234. Knygų kambaryje rasite informacinį plakatą.

 

BALTŲ TAUTŲ MINĖJIMAS

Sekmadienį, birželio 15d., minėsime 73-asias baltų tautų okupacijos metines ir pagerbsime baisiojo birželio - 1941m. birželio 14-15 dienų trėmimų išvežtuosius. Iškilmės vyks Latvių literonų bažnyčioje (Detroit Ave. ir Andrews Rd. kampas) Lakewood‘e 2:00 v.p.p. Joms užsibaigus bus pabendravimas ir vaišės. Kviečiame visus dalyvauti.

PROGA SAVANORYSTEI

“Padėję vienam vaikui paliesime pasaulį.” Šiais laikais vis daugiau vaikų tampa benamiais. Blessing House yra namai, kuriuose Clevelando ir jos apylinkių nelaimės ištikti vaikai randa saugų prieglobstį iki kol gali grįžti į savuosius namus. Notre Dame vienuolės kviečia nevedusias moteris nuo 18-35 metų amžiaus savanoriauti Blessing House š.m. birželio 14-19 dienomis. Dėl informacijos kreipkitės į Sr. Kathleen Hine, SND 216-486-5555 arba khine@ndec.org  Galite registruotis internetu: www.sndchardon.org

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJOS ŽINIOS

Sveikiname Patricia Campbell, laimėjusią Šv. Vardo Draugijos gegužės mėnesio 50-50 loteriją. Ji paaukojo savo $113 laimikį parapijai. Ačiū! Sekantis laimingo bilieto traukimas vyks birželio 25d. susirinkimo metu. Bilietus galite įsigyti savaitgaliais po visų Mišių, savaitės bėgyje klebonijoje raštinės darbo valandomis, arba pas Šv. Vardo draugijos narius. Kviečiame visus parapijiečius įsijungti į draugijos narių eiles. Susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio paskutinįjį trečiadienį Marcella gatvės namuose.

VAIKO VARTAI Į MOKSLĄ DĖKOJA

Nuoširdžiai dėkojame visiems ir visoms, kurie bet kokiu būdu prisidėjo prie "Vaiko Vartai į Mokslą" vajaus. Lėšos, sukeltos iš jūsų nupirktų pietų ir aukų, teiks reikalingą mokslinę ir dvasinę pagelbą nuskriaustiems vaikučiams Lietuvoje. Dievas teatlygina jums gausiai.

DUOKIME VARDĄ MARCELLA GATVĖS NAMUI

Organizacijoms pradėjus kraustytis iš mokyklos pastato į jų naujuosius namus 18301 Marcella gatvėje, norime duoti šiems namams vardą. Tuo tikslu skelbiame konkursą. Namo vardas turėtų atspindėti mūsų parapijos paskirtį ir, taip pat, namuose vykstančią veiklą ir jo paskirtį. Vardas turėtų būti lengvai pritaikomas ir lietuvių ir anglų kalboms. (Vyskupijos nurodymai neleidžia duoti namui asmens pavardės.) Konkursas atviras visiems parapijiečiams. Siūlomą vardą įteikite kun. Bacevičiui paštu, e-paštu, arba įmeskite raštelį į aukų krepšelį. Raštelyje įrašykite savo vardą, pavardę ir adresą. Laimingo vardo autorius gaus $50 laimikį ir taip pat, jo nuožiūra, $100 auka bus įteikta vienai iš parapijos organizacijų. Parapijos Pastoracinė Taryba išrinks geriausiąjį vardą rugsėjo mėnesio posėdžio metu. Visi konkurso vardo siūlymai turi būti įteikti ne vėliau rugsėjo 1d.

MŪSŲ PARAPIJOS TINKLALAPIS

Kviečiame pasižiūrėti į mūsų parapijos naujai sutvarkytą tinklalapį: www.saintcasimirparish.org Tinklalapyje rasite savaitinį biuletenį, maldos tarnystės Ministry of Praise žiniaraštį, veiklos kalendorių ir taip pat pat jungtis į įvairius religinius ir lietuviškus tinklalapius. Ilgainiui tikimės įjungti ir visas, parapijoje veikiančias, organizacijas, kad jos turėtų vietą skelbti savo veiklą mūs. Laukiame išgirsti jūsų nuomones bei patarimus. Dėkojame Amandai Muliolienei už tinklalapio tvarkymą.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – birželio 8 d.

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ – birželio 15 d.

birž. 8 d.

Anapus Kranto

Skaitytoja/s

 

Saulė Narbutaitienė

Liutauras Milevičius

 

15 d.

Čepulių šeima

Komunijos
dalintojai

Kristina Sušinskienė
Aurelija Jucaitienė,
Albertas Sušinskas

Maria Hoffman,
Marius Laniauskas,
Stasė Kazlauskienė

22 d.

Auksiniai žiedai
29 d Vaitkų šeima

Patarnautojai

Audrelė Bielinytė, Lukas Milevičius

Justas Šilgalis, Katarina Kampe