Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.3 sau.10     English            
2014 m.                      
2015 m.                      

Sausio 16 d. - 17 d. 2015 m.

JAUNŲ SUAUGUSIŲ GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

Jauni suaugusieji, nuo 20 iki 40m., kviečiami į rekolekcijas: “Jėzus, Dievo Gailestingumo Veidas.” Rekolekcijos vyks Bethany Retreat Center (Chardon, Ohio) nuo šeštadienio, vasario 13d. 9:00v.r. iki sekmadienio, vasario 14d. 12:00v.p.p. Išgirsite jaunų žmonių liudijimus, bus laiko pasimelsti tyloje, prieiti išpažinties, dalyvauti sekmadienio Mišių aukoje. Kaina $40.
Dėl informacijos kreipkitės į ses. Kate Hine, SND: khine@ndec.org arba 440-476-6094. Registruokitės:
www.carisministries.org

CATHOLIC CHARITIES

Meilė - Catholic Charities misijos gyvybės šaltinis! Daugelis parapijiečių jau yra gavę laišką paštu iš Catholic Charities su prašymu paremti jų metinį vajų. Esame viena šeima. Esame mūsų brolių globėjai. Šiais Gailestingumo Metais visi esame kviečiami jungtis į Catholic Charities darbus ir maitinti alkstančius, sėti Dievo meilės sėklą, nešti šviesą ten kur tamsu, skleisti taiką. Jūsų aukos 2016m. Catholic Charities vajui yra gailestingumo išraiška, kuri pakeis jūsų brolių ir seserų Kristuje gyvenimus į gera.

     Nuoširdžiai įvertiname jūsų aukas. Rūpinsimės jas naudoti saikiai teikiant labiausia reikalingą pagelbą mūsų vyskupijos aštuonių apskričių gyventojams bei labdaros programoms. Įdomius pasakojimus ir platesnę informaciją rasite tiklapyje: www.catholiccommunity.org/2016Appeal  Melskitės, kad Catholic Charities darbai būtų sėkmingi ir pasižadėkite juos remti šiandien.

MIŠIOS UŽ GYVYBĘ

      Šiais Gailestingumo Metais, minint 43-ąsias Roe v. Wade teismo nuosprendžio legalizuojant abortus metines, kviečiame visus jungtis kartu su vysk. Richard Lennon ir dalyvauti specialiose Mišiose. Mišios bus aukojamos Šv. Jono Evangelisto katedroje 10:00v.r., penktadienį, sausio 22d. Mokyklų ir parapijų grupės raginamos jungtis vieningai su March for Life dalyviais Washington, D.C., pasilikti po Mišių sukalbėti Rožančių už Gyvybę. Katedra yra oficiali Gailestingumo Durų šventovė.
   Dėl informacijos ar užregistruoti grupę žiūrėkite tinklapį: www.ccdocle.org/Mass4LifeCLE arba skambinkite 216-334-2965.

 

4-ieji METINIAI “SRIUBA SIELAI” PIETŪS

Šeštadienį ir sekmadienį, sausio 30-31d., po visų savaitgalio Mišių, Altoriaus Draugija kviečia visus į svetainę praleisti valandėlę kartu ir sušilti prie namie gamintos sriubos dubenėlio (pasirinksite vieną iš dviejų rūšių) su duona. Pavalgykite svetainėje arba parsineškite sriubos į namus. Vaikams 12m. ir jaunesniems $2; suaugusiems auka tik $5. Pelnas skiriamas 2016m. Draugijos einamiesiems reikalams ir naudojamas nupirkti bažnyčiai reikalingus reikmenis.

LOTYNŲ AMERIKOS – EL SALVADOR MISIJOS

Ateinantį savaitgalį, sausio 23-24, priimsime jūsų aukas Clevelando vyskupijos globojamoms Lotynų Amerikos misijoms El Salvadore. Mūsų aukos yra pagrindinis, dviejų mūsų vyskupijos kunigų, dirbančių El Salvador parapijose, lėšų šaltinis. Aukos taip pat remia Lotynų Amerikos Bažnyčių fondą, administruojamą JAV Vyskupų Konferencijos. Šis fondas remia seminaristų, vienuolių ir pasauliečių savanorių mokslą 23-uose Lotynų Amerikos kraštuose.

     Žiema įpusėjus. Už poros savaičių Altoriaus Draugija mus sušildys „Sriuba Sielai“ priešpiečiais. Dar už savaitės futbolo baigminės rungtynės – Super Bowl žaidimas. Iš tikrųjų, per ateinančias šešias ar septynias savaites, nebus daug ko daugiau laukti, išskyrus šalčių ir sniego. Taigi dabar yra pats geriausias laikas suplanuoti vasaros remontų darbus.

 

     Praėjusių kelerių metų bėgyje paklojome gana dideles pinigų sumas pagerindami didžiąją salę ir mokyklos patalpas. Naujai uždengėme vieno nuomuojamo namo stogą ir per naują įdėjome oro vėsinimo sistemą Vilties Namuose. Tolesni pagerinimo darbai planuojami mokyklos ir salės pastatui; jų tarpe - galimybė įrengti elevatorių ir naują virtuvę. Tuo pačiu turime kreipti dėmesį į bažnyčios, klebonijos ir vienuolyno pastatus bei auto-mobilių statymo aikštes. Pastoracinė ir Finansų Tarybos dirba kartu su manim sudaryti reikiamų, pagal svarbą, darbų sąrašą.

     Noriu įjungti visus parapijiečius į sprendimų ratą padėti spręsti kuriuos darbus atlikti šią vasarą. Reikalinga įvertinti kiekvieno remontavimo darbo svarbą, apskaičiuoti jo kainą, ir pramatyti ar pajėgsime už jį užmokėti. Jei turite siūlymų kuriuos darbus norėtumėte matyti atliktus, malonėkite man pranešti.

     Šis ateities darbų plano sudarymas primena mums visiems kaip svarbu yra palaikyti savąją parapiją. Parapijos nuosavybė yra mūsų visų didelis turtas. Būdami jos rūpestingi prievaizdai, turime ją išlaikyti ir gerai prižiūrėti. Tik mums visiems įsipareigojant remti parapiją užtikrinsime jos stiprią ateitį. Lauksiu išgirsti jūsų siūlymus.

                                            Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

SPECIALUS PRAŠYMAS - RINKLIAVA

 

Gamtos nelaimės – stiprios audros, viesulai ir tvanai yra nuniokoję mūsų krašto pietuose ir vakaruose esančias valstijas. Vyskupo Joseph Kurtz, nacionalinės vyskupų tarybos pirmininko prašymu šį savaitgalį priimsime jūsų aukas sušelpti pagalbos reikalingus žmones ir bažnyčias, nukentėjusias nuo šių audrų. Čekius rašykite St. Casimir Parish vardu, pažymėdami jog skiriate auką “Calamities Special Collection.” Būkite dosnūs.

 

KATALIKŲ UNIVERSITETAS
 

     Catholic University of America (Washington, D.C.) yra valstybinis JAV katalikų bažnyčios universitetas. Kasmet beveik 7,000 studentų jame semiasi mokslo žinių, sekant griežčiausią katalikų intelektualų tradiciją. Daugiau negu 4,000 studentų, įskaitant ir daugelį studentų iš mūsų vyskupijos, gauna tiesioginę stipendijų pašalpą iš parapijose vykdomos rinkliavos. Ateinantį savaitgalį kviečiu visus dosniai paremti rinkliavą Catholic University of America.

AUKŲ PARAPIJAI PAREIŠKIMAI

2015m. aukų parapijai pareiškimai bus paruošti sausio 15d. Jie bus išsiuntinėjami tiktai tiems, kurie bus prašę jį gauti. Jei norite jį gauti, skambinkite į parapijos raštinę jos darbo valandomis arba parašykite prašymo raštelį ir jį įmeskite į aukų krepšelį.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – sausio 17 d 

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ
sausio 24 d

17 d. Riestainių kavutė

Skaitytoja/s

Peteris Kampe Agnė Petrošiūtė
24 d. Gudėnų šeima

Komunijos
dalintojai

Amanda Muliolienė, Živilė*
Frank Lucas, Aurelija Jucaitienė

Remigijus Belzinskas, Živilė*
Kęstutis Civinskas, Rauda Gelažienė

31 d. "Sriuba Sielai" pusryčiai
 

Patarnautojai

Audrelė Bielinytė ir Elzė Tarasevičiūtė Amanda Newberry, Lukas Milevičius