Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English            
2014 m.                      
2015 m.                      
2016 m.                      

Sausio 28 - 29 d. 2017 m.

DĖKOJAME UŽ ALTORIAUS GĖLES

Dėkojame a.a. Donato Nasvyčio šeimai - dukroms Audrai ir Rūtai ir žmonai Rimgailei - už dosnią auką papuošti altorių gėlėmis šią savaitę. Gėlės skirtos pagerbti ir prisiminti a.a. Donatą Nasvytį, 2-jų mirties metinių proga. 

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Penktadienis, vasario 5d. yra pirmasis šio mėnesio penktadienis. Tą dieną Šventoji Eucharistijos Valanda prasidės užsibaigus 7:30v.r. Mišioms ir tęsis iki 9:00v.r. Kviečiame visus praleisti valandėlę tyloje ir maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą. Šio mėnesio Eucharistijos garbinimas vakare bus trečiadienį, vasario 8d. nuo 6:00-9:00v.v. Prašome ir kviečiame pasižadėti budėti bažnyčioje specifiniu laiku tą vakarą. Budėjimo sąrašą rasite bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Užsirašykite. 

LOTYNŲ AMERIKOS - EL SALVADOR MISIJOS

Ateinantį savaitgalį, vasario 4-5d. priimsime jūsų aukas Lotynų Amerikos misijai El Salvadore. Mūsų vyskupija globoja dvejas parapijas, ir jūsų aukos yra pagrindinis, jose dirbančių kunigų, lėšų šaltinis. Aukos taip pat remia JAV Vyskupų Tarybos globojamus Lotynų Amerikos Bažnyčios darbus, ir remia seminaristų, vienuolių ir pasauliečių savanorių mokslą 23-uose Lotynų Amerikos kraštuose.

5-ieji „SRIUBA SIELAI“ PRIEŠPIEČIAI

Pažymėkite kalendoriuose - vasario 11-12d.  Tą savaitgalį, po visų savaitgalio Mišių, Altoriaus Draugija kviečia visus sušilti prie namie gamintos sriubos dubenėlio (pasirinksite vieną iš dviejų rūšių) 5-uose „Sriuba Sielai“ priešpiečiuose. Pavalgykite svetainėje, arba parsineškite sriubos indelį į namus.

CATHOLIC CHARITIES VAJUS

Už kelių savaičių pradėsime 2017 Catholic Charities metinį parapijinį vajų. Primename visiems, kurie 2016 metais pasižadėjo aukoti, įteikti jų pažadėtas sumas kiek įmanoma greičiau. Ateinančių savaičių bėgyje šių metų vajaus prašymo laiškai bus išsiuntinėti daugumai jūsų. Būkite dosnūs.

AUKŲ PARAPIJAI PAREIŠKIMAI

2016m. aukų parapijai pareiškimus išsiųsime visiems, jų prašusiems. Jei norite gauti jūsų aukų pareiškimą, skambinkite į parapijos raštinę jos darbo valandomis (pirm.-penkt. 10:00v.r. iki 6:00v.v.) arba parašykite prašymo raštelį pažymėdami vardą, pavardę ir aukų vokelio numerį, ir jį įmeskite į aukų krepšelį.

----- KAD ŽINOTUMĖTE -----

     Ar žinote, kad kiekvieną savaitę daugiau negu 400 žmonių lankosi mūsų bažnyčioje? Kai ateinate į bažnyčią – ar tai būtų sekmadienio ar šiokiadienio Mišioms, ar vestuvėms, laidotuvėms, ar krikštynoms – ko tikitės, kai įeinate vidun? Dauguma sakytų: tvarkingą ir švarią bažnyčią.

     Kai esate bažnyčioje, ar esate kada nors apsidairę atkreipę dėmesį į visas bažnyčios dalelytes? Daugelis persižegnoja švęstu vandeniu įeidami vidun. Mūsų švęsto vandens indeliai visuomet švarūs ir pripildyti. Kai įeinate į suolus, jie neapkrauti, ir giesmynai ir maldynai tvarkingai sudėti į jiems skirtą lentynėlę. Grindys sausos ir švarios. Nėra perdegusių šviesų. Altoriaus erdvė švari ir atitinkamai papuošta pagal liturginį kalendorių. Tie, kurie geria vyną Komunijos metu iš taurės, gal pastebi jog purifikatorius (lininis šluostukas, kuriuo taurė nušluostoma) visuomet švarus ir išlygintas. Kiekvienas purifikatorius naudojama tik vienerioms Mišioms ir kas savaitę jų sunaudojame 10-12. Kitos, Mišių metu naudojamos, drobės taip pat nuolat skalbiamos ir keičiamos. Žvakės prie šventųjų statulų nuolat pakeičiamos, kad būtų galima jas naudoti.

     Beveik kasdien, kas nors rūpinasi visais šiais dalykais, kuriuos laikome savaime suprantamus. Darbus atlieka mūsų pasamdyti darbininkai ir pasišventę savanoriai. Mūsų tvarkadarys Mike atlieka didžiuosius bažnyčios vidaus valymo darbus ir lauke. Visus kitus aukščiau minėtus darbus atlieka savanoriai: Marija Bartkuvienė, Faye Roth ir Jackie Caruso-Taylor. Didžiųjų švenčių metu, per Kalėdas, Velykas ir kitas šventes, daugiau savanorių, ypač Altoriaus Draugijos narės, talkina darbuose. Kiekvieną savaitę Rimas Minkūnas ir Joe Koeth pasilieka po 10:00 ir 12:00 Mišių aptvarkyti suolus: surinkti paliktus lapus ir padėti paliktus daiktus į prarasta/rasta (lost and found) dėžutę.

     Daug žmonių skiria daug laiko užtikrinti, kad kiekvieną kartą kai ateinate į Šv. Kazimiero bažnyčią, ji būtų švari ir patogi vieta pasimelsti ir dalyvauti Mišiose. Visuomet laukiame daugiau savanorių padėti darbuose. Jei domitės ateiti į talką, praneškite man kaip norėtumėte padėti, ir aš jus suvesiu su asmeniu, atsakingu už tą darbą.

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

 


GERKLIŲ PALAIMINIMAS

Penktadienis, vasario 3d. yra Šv. Blažiejaus šventė, kuomet pagal tradiciją laiminame gerkles. Šventės proga gerklės bus laiminamos penktadienį užsibaigus Mišioms, ir taip pat ateinantį savaitgalį po visų Mišių.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – sausio 29 d 

KITĄ SEKMADIENĮ - vasario 5 d

29 d.  Židinys

Skaitytoja/s

Virginija Rubinski Liutauras Milevičius
vas. 5 Klimai ir draugai

Komunijos
dalintojai

Marius Laniauskas, Živilė*
Gražina Kampe,
Frank Lucas

Amanda Muliolienė, Živilė*
Kristina ir Albertas Sušinskai

12 d. Altoriaus Draugijos „Sriuba sielai“
19 d. Lituanistinės mokyklos

Patarnautojai

Justas ir Domas Šilgaliai Emilė Dicevičiūtė, Anika Muliolytė