Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14     English            
2014 m.                      
2015 m.                      
2016 m.                      
2017 m.                      

Sausio 20 - 21 d. 2018 m.

KATALIKŲ UNIVERSITETAS

Catholic University of America (Washington, D.C.) yra valstybinis JAV katalikų bažnyčios universitetas. Kasmet beveik 7,000 studentų jame semiasi mokslo žinių, sekdami griežčiausią katalikų intelektualų tradiciją.
Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas paremti Catholic University of America. Jūsų aukos padės universitetui toliau ruošti jaunus žmones vadovauti Bažnyčiai ir mūsų kraštui. Būkite dosnūs.

IŠ RIGHT TO LIFE

“Vyriausiojo Teismo nuosprendis Roe byloje suteikia konstitucinę teisę kai kuriems žmonėms žudyti kitus žmones. Taip išsireiškiu ne todėl, kad noriu skambėti provokuojančiai, bet verčiau norėdamas kalbėti tiesiai ir stačiokiškai išdėstyti faktus. Nebūtina daryti prielaidos, kad žmogaus vaisius turi teisę nebūti nužudytas, kad suprasti jog Roe nuosprendžio apibūdinimas sukuria teisę vienai klasei žmonių žudyti kitus žmones.” (University of St. Thomas teisės profesorius Michael Paulson)

APSAUGOKIME NEGIMUSIUS

JAV-bių Vyskupų Taryba yra paskelbusi pirmadienį, š.m. sausio 22d., Valstybine Maldos ir Atgailos Diena prašant juridinio apsaugojimo negimusiems vaikeliams. Mūsų vyskupijoje Mišios už Gyvybę bus aukojamos pirmadienį, sausio 22d., 10:30v.r. katedroje. Jas aukos vyskupas Martin J. Amos, buvęs Davenport, Iowa vyskupas. Visi kviečiami dalyvauti Mišiose ir melstis, kad abortai būtų panaikinti.

LOTYNŲ AMERIKA – EL SALVADOR

Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas Lotynų Amerikos ir El Salvador misijoms. Ši rinkliava yra vienintelis Vyskupijos Misijų skyriaus prašymas paremti Clevelando Lotynų Amerikos misijonierių darbus El Salvador’e. Surinktos lėšos yra dviejų, mūsų vyskupijos remiamų, parapijų pagrindinis paramos šaltinis. Rinkliava taip pat remia JAV Vyskupų Tarybos globojamus misijų darbus Lotynų Amerikoje ir teikia paramą seminaristams, pasauliečiams ir tarnysčių vadovams 23 Lotynų Amerikos kraštuose, jiems siekiant mokslo. Būkite dosnūs.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO ŠIMTMEČIO ŠVENTĖ

Kviečiame visus dalyvauti Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo šimtmečio šventėje. Šventė vyks šeštadienį, vasario 17d. Ji prasidės 2:00v.p.p. Cleveland State University Main Classroom auditorijoje (1899 E. 22nd St., Cleveland). Arti 200 atlikėjų – šokėjų ir dainininkų iš Toronto, Montrealio ir Clevelando linksmins visus šokiu ir daina. Užsibaigus koncertui ir pradedant 6:00v.v. kviečiame toliau tęsti šventę bankete Crown Place at Playhouse Square (1260 Euclid Ave., Cleveland). Koncerto bilietai $25 (21m. ir jaunesniems $10), banketo bilietai $50 asmeniui. Autobusas keliaus iš Lietuvių Namų į auditoriją prieš koncertą ir po jo. Dėl informacijos ar įsigyti bilietus, kreipkitės į Virginiją Rubinski 216-486-9023.

      Pagalvojau, kad būtų įdomu žinoti...

Kiekvieną savaitę išleidžiame šį biuletenį, kiekvieną mėnesį išleidžiame Maldos Tarnystės žiniaraštį namisėdoms, ir keturis kartus metuose išleidžiame Mišių maldų leidinį lietuvių kalba tiems, kurie dalyvauja 10:00val. Mišių aukoje. Taip pat, visoms savaitgalio Mišioms rašome Visuotinių maldų intencijas bei parapijos pranešimus apie svarbią, parapijoje vykstančią, veiklą.  

     Šie darbai atliekami bendromis jėgomis, keliems savanoriams man nuolatos talkinant. Aš esu biuletenio redaktorius ir taip pat rašau parapijos pranešimus ir visuotinių maldų intencijas. Maldos Tarnystės žiniaraščio redaktorė yra Barbara Pallo. Visus anksčiau minėtus raštus reikia išversti į lietuvių arba anglų kalbas, ir juos apipavidalinti kas savaitę, kas mėnesį, ar kas ketvirtį metų. Didžiausia dalis visų vertimo bei apipavidalinimo darbų atliekamas Živilės Vaitkienės. Jai talkina Amanda Muliolienė; ji rūpinasi išversti parapijos pranešimus ir visuotines maldas.

     Ieškome daugiau savanorių įsijungti į mūsų komandą ir padėti rašyti, redaguoti ir išversti reikiamus rašto darbus. Jei turite noro ir sugebėjimų ir galite mums padėti, kreipkitės į kun. Bacevičių arbą Živilę Vaitkienę.

     Atliekant visus šiuos darbus ir norint išleisti reikiamus raštus, turime pašvęsti daug laiko ir energijos. Jei turėtume daugiau padėjėjų, galėtume nuolatiniams savanoriams leisti atsikvėpti ir vistiek toliau visiems pateikti kokybišką medžiagą ir lietuvių ir anglų kalbomis. Laukiame savanorių
 

                            Dievas jus visus telaimina! kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Robert Phillips, kuris neseniai mirė ir buvo palaidotas iš mūsų parapijos. Lai jis amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

DĖKOJAME

Dėkojame visiems, dalyvavusiems mūsų blynų pusryčiuose praėjusį sekmadienį. Dėkojame vadovams, darbininkams, kurie paruošė ir sutvarkė svetainę, tiems, kurie paruošė pusryčius, ir 94 asmenims, kurie skanavosi blynais ir lietiniais. Užmokėjus sąskaitas, parapijai atiteko $474.95 pelno.

AUKŲ PARAPIJAI PAREIŠKIMAI

2017m. aukų parapijai pareiškimai paruošti. Juos esame išsiuntę visiems, kurie buvo prašę jį gauti praėjusiais metais. Jei norite gauti pareiškimą, parašykite prašymo raštelį, jame pažymėdami savo vardą, pavardę bei aukų vokelio numerį, ir jį įmeskite į aukų krepšelį. Taip pat galite skambinti į parapijos raštinę jos darbo valandomis (nuo pirmadienio iki penktadienio 10:00-5:00). Pareiškimus atsiųsime paštu.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - 2018 m. SAUSIO 21 d.

KITĄ SEKMADIENĮ- 2018 m. SAUSIO 28 d.

21 d. Klimų šeima ir draugai

Skaitytoja/s

Peteris Kampe Agnė Petrošiūtė
28 d. Parapijos riestainių kavutė

Komunijos
dalintojai

Kristina Sušinskienė, Živilė*

Marius Laniauskas, Živilė*

vas. 4 d. Židinys
11 d.  

Patarnautojai

Lukas Milevičius, Daina Dicevičiūtė

Audrelė Bielinytė, Elzė Tarasevičiūtė