Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai         English            
2014 m. 2018 m.                      
2015 m.                        
2016 m.                        
2017 m.                        

Sausio 5 - 6  d. 2019 m.

 PASTORACINĖ TARYBA

Pirmasis Pastoracinės Tarybos posėdis bus antradienį, sausio 8d., 7:30v.v. klebonijoje. Prašome visus naujuosiustarybos narius perskaityti Tarybos įstatus, kurie randasi parapijos tinklapyje. Posėdžio metu pasiskirstysime pareigomis. 2019 Tarybos nariai sekantys: Nancy Anzlovar, Anthony Bacevice, Dana Čipkienė, Ted Egan, Loretta Gudėnienė, Giedrė Ješmantienė, Judy Kowalski, Faye Roth, Gerald Thompson ir Albert Yevchak. Dėkojame jiems visiems už jų atsidavimą parapijai ir norą jai tarnauti.

PASAULIEČIŲ BAŽNYTINĖ (EKLEZIASTINĖ) TARNYSTĖ

Pasauliečių Bažnytinės Tarnystės brandinimo programa padeda pasauliečiams, norintiems tapti diplomuotais Pasauliečių Bažnytinės Tarnystės tarnais (ministers), gauti reikiamą apmokymą ir pasiruošimą. Diplomuoti Pasauliečiai Ekleziastai dirba kartu su dvasininkijos nariais aptarnaudami Clevelando vyskupijos parapijas bei kitas katalikiškas institucijas. Jie turi galimybę tarnauti įvairiose pareigose: Pastoraciniais padėjėjais, Katekezės bei Sakramentų pasiruošimo vadovais, Jaunimo vadovais, Socialinės rūpybos koordinatoriais, Netekties tarnystės vadovais, Muzikos tarnystės vadovais, Universitetų tarnystės vadovais ir Suaugusių tikėjimo programų vadovais. Susidomėjusieji Pasauliečių Ekleziastine tarnyste kviečiami į informacinį vakarą trečiadienį, sausio 16d., nuo 7-9v.v. Center for Pastoral Leadership patalpose. Jei domitės tarnyste ir norėtumėte gauti daugiau informacijos, bet negalėsite dalyvauti tą vakarą, skambinkite į Lay Ecclesial Ministry raštinę 440-943-7670.

NUOLATINIO DIAKONATO TARNYSTĖ

Šiuo metu vyskupijos Diakonato Brandinimo Skyrius priima vyrų, besidominčių tapti diakonais, prašymus. Kandidatui statomi sekantys reikalavimai: jis turi būti Romos katalikų tikėjimo, bent 30m. amžiaus (įšventinimo amžius mažiausia 35m.), aktyvus savosios parapijos narys ir turintis klebono pritarimą. Jis turi būti stiprios sveikatos, turėti tvirtus moralės principus, būti subrendęs tikėjime, nuolat dalyvaujantis Bažnyčios sakramentiniame gyvenime, ir turintis pašaukimą tarnystei kitiems. Jei vedęs – turi būti vedęs bent 5 metus Bažnyčioje galiojančiose vedybose, turėti žmonos ir šeimos pritarimą, ir vedybinis gyvenimas turi būti pastovus ir stiprus. Jei nevedęs – turi būti pasiryžęs gyventi pagal skaistybės įžadus. Nors Clevelando vyskupijoje amžiaus riba vyresniems kandidatams nėra apibrėžta, tikimąsi jog įšventinti diakonai turės pakankamai energijos ir geros sveikatos tarnauti mažiausia 10 metų. Galutinis teiravimosi terminas šiai  aspirantūros programai, prasidedančiai 2019 rugsėjį, yra 2019 kovo 1d. Vyrai, besidomintys 2019 programa, prašomi rašyti diakonui David S. Kushner, Director of Diaconate Formation, Center for Pastoral Leadership, 28700 Euclid Avenue, Wickliffe, Ohio 44092 iki 2019 kovo 1d. termino, arba skambinkite į Diaconate Formation raštinę 440-943-7651.

     Sveiki sulaukę 2019-ųjų. Pagal paprotį, Apsireiškimo šventės dieną Bažnyčia paskelbia ateisiančių metų svarbiųjų švenčių datas.
 

     Kalėdų laikas užsibaigia sausio 14d. su Viešpaties Krikšto švente. Gavėnia prasideda Pelenų dieną, kovo 6d. Didžioji savaitė prasideda Verbų sekmadienį, balandžio 14d., ir Viešpaties Prisikėlimas bus švenčiamas Velykų sekmadienį, balandžio 21d. Kristaus Žengimo į Dangų šventė bus birželio 2d., ir Velykų laikas užsibaigs Šv. Dvasios šventės dieną, birželio 9d. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė – Corpus Christi – bus birželio 23d. Kristaus Karaliaus šventė bus sekmadienį, lapkričio 24d. Naujieji 2020 Malonės Metai prasidės pirmąjį Advento sekmadienį, gruodžio 1.

     Šie metai taip pat bus ypatingi metai mūsų parapijai, nes penktadienį, spalio 25d. mūsų parapijai sueis dešimt metų. Švęsdami penktąjį parapijos gyvavimo jubiliejų, išleidome parapijos žynyną ir raginome visus dalyvauti Clambake ir Rudens Loterijos vakare. Šio antradienio Pastoracinės Tarybos posėdyje prašysiu Tarybos narius sudaryti specialų komitetą ir suplanuoti kelis renginius ir projektus, idant mūsų 10-asis jubiliejus būtų įmintinas. Taip pat laukiu išgirsti idėjų iš jūsų visų. Susisiekite su manimi. Viliuos, kad šis jubiliejus bus tikrai įmintinas mums visiems.

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRSIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Josephine Argenzio ir a.a. Zitą Varnelytę- Kampe, kurios neseniai mirė ir buvo palaidotos iš mūsų parapijos. Lai jos amžinai ilsisi dangaus karalystėje.

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Trečiadienį, sausio 9d., bus Eucharistijos garbinimas vakare nuo 6-7v.v. Kviečiame visus praleisti valandėlę maldosje ir tyloje priešais išstatytą Švč. Sakramentą.

ATEIKITE Į TALKĄ ATEINANTĮ SEKMADIENĮ
IR PADĖKITE NUIMTI KALĖDŲ PAPUOŠIMUS

Kalėdų laikotarpis baigiasi šį savaitgalį. Ateinantį sekmadienį, sausio 13d., užsibaigus 12:00val. Mišioms, Altoriaus Draugijos narės nuims bažnyčios papuošimus. Kviečiame ir prašome ateiti į talką. Kuo daugiau rankų, tuo greičiau įveiksime darbus.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - sausio 6 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - sausio 13 d.

sau. 6 d. Civinskų šeima

Skaitytoja/s

Virginija Rubinski Rasa Taraškienė
13 d.

Klimų šeima ir draugai

Komunijos
dalintojai

Dan Margevičius, Živilė*
Kristina ir Albertas Sušinskai

Remigijus Belzinskas, Živilė*
Frank Lucas,
Maria Hoffman

20 d. Tik kava
27 d. Riestainių kavutė

Patarnautojai

Julytė ir ClaraTaraškaitės Lukas Milevičius, Livija Masčinskaitė