Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17 bir.24 liepa01 liepa08 liepa15 liepa22 liepa29 rugp.05 rugp.12
2016 m. rugp.19 rugp.26 rugs.02 rugs.09 rugs.16 rugs.23 rugs.30 spalio07 spalio14 spalio21 spalio28
2017 m. lap. 04 lap. 11 lap. 18 lap. 25 gr.02 gr.09 gr.16 gr.23      

Gruodžio 29 - 30  d. 2018 m.

PARAPIJOS RAŠTINĖ UŽDARYTA

Sekdami mūsų vyskupijos pagrindinių kanceliarijų pavyzdžiu, pradedant šį savaitgalį, mūsų parapijos raštinė bus uždaryta iki pirmadienio, sausio 7d. Mišių tvarka bei kita parapijos veikla lieka ta pati.

DĖKOJAME

Dėkojame visiems, kurie dirbo užtikrinti, kad Kalėdų šventimas mūsų parapijoje būtų tikrai dvasiniai pakilus ir akiai gražus. Dėkojame visiems, kurie puošė bažnyčią, planavo liturgiją, ir mūsų muzikos ir liturgijos vadovams ir chorui už gražią muziką. Jūsų visų dėka mūsų Kalėdų šventės buvo tikrai prasmingos. Dievas telaimina jus visus!

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Sausio 4d. yra pirmasis šio mėnesio penktadienis. Tą dieną, po rytinių Mišių, nuo 8-9v.r. bus Šventoji Valanda bažnyčioje. Trečiadienį, sausio 9d., bus Eucharistijos garbinimas vakare nuo 6-7v.v. Kviečiame visus praleisti valandėlę maldosje ir tyloje priešais išstatytą Švč. Sakramentą.

PASTORACINĖ TARYBA

Pirmasis Pastoracinės Tarybos posėdis bus antradienį, sausio 8d., 7:30v.v. klebonijoje. Prašome visus naujuosiustarybos narius perskaityti Tarybos įstatus, kurie randasi parapijos tinklapyje. Posėdžio metu pasiskirstysime pareigomis. 2019 Tarybos nariai sekantys: Nancy Anzlovar, Anthony Bacevice, Dana Čipkienė, Ted Egan, Loretta Gudėnienė, Giedrė Ješmantienė, Judy Kowalski, Faye Roth, Gerald Thompson ir Albert Yevchak. Dėkojame jiems visiems už jų atsidavimą parapijai ir norą jai tarnauti.

APSAUGOKIME DIEVO VAIKUS

Clevelando vyskupijos „Protecting God‘s Children“ programa budriai rūpinasi kelti visuomenės supratimą apie kaip apsaugoti vaikus nuo prievartavimo. Jei turite informacijos apie esamus ar buvusius netinkamus ar įtartinus kunigų, diakonų, vienuolių, ar pasauliečių dirbančių bažnyčioje veiksmus ar elgesį, praneškite Diocesan Response Office telefonu 216-334-2999 arba e-paštu: response_services@dioceseofcleveland.org Taip pat apie tai iš karto praneškite vietiniam policijos skyriui.

Žengdami į 2019– uosius pasiryžkime gyventi

               pagal pranašo Jozuės žodžius:

 “…aš ir mano šeimyna –
mes tarnausime VIEŠPAČIUI.“
(Joz 24, 15)

     Kiekvienais metais, šiuo metų laiku dalinuosi mintimis su jumis apie mūsų parapiją ir kaip mums – katalikų parapijai Clevelando vyskupijoje – sekasi įgyvendinti mums duotą misiją.
     Peržvelgdamas 2018 metus matau, jog jie buvo kupini iššūkių. Mūsų finansinis stovis toliau kelia rūpestį. Savaitgalių rinkliava sumažėjusi daugiau negu
$24,000 nuo praėjusių metų, ir lėšų telkimas nėra sukaupęs tiek lėšų kiek tikėjomės. 2014 metais pasiskolinome $226,500 iš vyskupijos. Iki šios dienos esame atmokėję $135,900 ir dar esame skolingi $90,600.
     Geradaris teiravosi apie neįgaliųjų įėjimo į bažnyčią pataisymą ir paaukojo pilną, jo pataisymo sumą. Dar reikės sutelkti apie $100,000
atlikti remontų darbus bažnyčios priekyje. Nors sugebame užmokėti turimas sąskaitas, bus sunku sukaupti lėšas atlikti ateities pataisymo darbus.
     Šiais metais„Eglutė Artimui“ aukų suma ir vėl sumažėjo. Reikėjo teikti pagelbos daugiau šeimų negu anksčiau, tad „dovanos“ buvo gerokai mažesnės negu praėjusiais metais. Parapijiečių skaičius išlikęs pastovus; nauji nariai
stoja į mirusiųjų eiles.
     Žengiant pirmyn, svarbiausias iššūkis yra kaip surasti būdus padidinti mūsų parapijos narių skaičių ir paskatinti didesnį narių dalyvavimą parapijos gyvenime. Neužtenkamai mūsų skiria laiko ir talentų tarnauti Bažnyčiai. Nuolatos pasikliaujame tais pačiais žmonėmis atlikti visus darbus, o tų savanorių jėgos baigia išsekti, jie yra pervargę, ir negali toliau dirbti. Todėl tariamės ir ieškome naujų būdų kaip pritraukti daugiau šeimų į parapiją ir iš mūsų apylinkės ir iš plačiosios lietuviškosios bendruomenės. Esame pasiekę šiek tiek rezultatų, tačiau žinau, kad galime juos pagerinti.
     Žengdami į 2019-uosius metus, pasiryžkime iš naujo dirbti glaudžiau sustiprinti mūsų parapijos bendruomenę, ištiesti ranką atitolusiems, ir suburti į viena savo laiką, talentus ir turtą, kad ir fizinis ir dvasinis parapijos veidas būtų gyvuojantis ir vertas pasididžiavimo.

     Linkiu jums visiems LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!


Dievas jus visus telaimina
!  
kun. Juozas Bacevičius

PRSIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Vytą Tamulį ir Pearl Curtis, kurie neseniai mirė ir buvo palaidoti iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi dangaus karalystėje.

NAUJŲ METŲ MIŠIŲ TVARKA

Antradienis, sausio 1d. yra Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, šventė, privaloma bažnyčios šventė. Šventės Mišios bus aukojamos pirmadienį, gruodžio 31d. 5:30v.v. (angl.) ir pirmadienį, sausio 1d. 11:00v.r. (abiem kalbom).

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - gruodžio 30 d. Nauji Metai - sausio 1 d

KITĄ SEKMADIENĮ - sausio 6 d.

30 d. Sausainių suneštinis

Skaitytoja/s

Virginija Rubinski

Steponas Juodvalkis, Judy Kowalski

Virginija Rubinski
sau. 6 d. Civinskų šeima

Komunijos
dalintojai

Marius L., Živilė*
Rauda G., Amanda M.

Judy Kowalski, Gražina Kampe*
Faye Roth,
Aurelija Jucaitien
ė

Dan Margevičius, Živilė*
Kristina ir Albertas Sušinskai

13 d.  
20 d.  

Patarnautojai

Audrelė B., Anika M.   Julytė ir ClaraTaraškaitės