Švento Kazimiero Parapija
 

Ankstesni
numeriai
gruodis
2018
sausis-2019 vasaris kovas

balandis

English

gegužė            

Parsisiųsti .pdf

sausis
2019
vasaris kovas balandis

gegužė

birželis

             

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS

Šv. Kazimiero parapija

2019 m. birželis
 

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,
kad Šv. Kazimiero užtarimu,
Tau tarnautume šventai ir teisingai.

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS:

 • Kad savo kukliu ir nuolankiu gyvenimu kunigai solidarizuotųsi su pačiais vargingiausiais.             
                                                                                                                                                     (popiežiškoji birželio mėnesio intencija)

 • Kad per Šventąją Dvasią, Švenčiausios Trejybės meilės ryšį, mūsų savitarpio santykiai taptų gilesni ir šventesni.

 • Kad Tėvo Dieną visi tėvai būtų palaiminti.

 • Kad mūsų parapijos bendravimas tikėjime taptų labiau tobulas Švenčiausios Trejybės atspindys.

 • Kad visose santuokose, visuose verslo santykiuose, visuose kasdieniuose susitikimuose, ir visose draugystėse būtų jaučiamas tikrasis Jėzaus buvimas.

 • Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių ir Pastoracinę ir Finansų Tarybas, jiems siekiant užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį.

 • Kad visi parapijiečiai suprastų jų atsakomybę užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį teikiant finansinę paramą, remiant lėšų telkimą, įsijungiant į parapijos veiklą, dalinantis įdėjomis ir, visų svarbiausia, meldžiantis.

 • Kad valdžios pareigūnai dirbtų apsaugoti žmonių teises, puoselėti teisingumą, ir plėtoti jiems patikėtų žmonių laisvę.

 • Kad Šventosios Dvasios antgamtinė ramybė atneštų naują gyvenimą ir pasitikėjimą tiems, kurie yra atstumti, kurie yra kupini abejonių, ir kurie įpuolę į neviltį.

 • Kad visi, kurie meldžiasi, būtų užtikrinti maldos galia.

KAS  NAUJO      ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE?

 •      birželio   7d.    –  Pirmojo mėnesio penktadienio Eucharistijos garbinimas ryte  8:00 - 9:00v.r. bažnyčioje

 •      birželio   9d.    –  Baltų tautų minėjimas 2:00v.p.p. bažnyčioje

 •      birželio 12d.    –  Eucharistijos garbinimas vakare, 6:00-7:00v.v.

 
BIRŽELIO
ŠVENTASIS


ŠV. PAULINAS iš NOLA

vyskupas
(354? - 431)

birželio 22d.

Parduokite savo daiktus ir duokite išmaldas. Apsirūpinkite niekada neišdylančiais pinigų maišeliais, kurie yra neišsenkantis turtas danguje, ir kurių nei kandys negali sugraužti, nei vagys negali pavogti. Ne “Kur jūsų lobis, ten ir                                      (Šventojo Rašto žodžiai, kuriais Paulinas ir jo žmona vadovavosi, jiems išėjus į pensiją ir mirus sūnui.)

       Paulinas gimė Bordeaux, Prancūzijoje. Jo tėvas buvo romėnų prefektas, valdantis Galiją, ir turintis daug žemių Galijoje ir Italijoje. Paulinas tapo plačiai žinomu teisininku ir ėjo atsakingas pareigas imperijoje. Jis draugavo ir susirašinėjo su Šv. Augustinu, Šv. Jeronimu, Šv. Martynu, Šv. Grigaliumi ir Šv. Ambraziejumi.

      Paulinas ir jo ispanė žmona Teresija išėjo į ankstyvą pensiją ir planavo leisti dienas poilsiaudami. Išėję į pensiją jie netrukus priėmė krikštą. Jiems gimė sūnus, Celsus, kuris mirė išgyvenęs vos aštuonias dienas. Paulinas ir Teresija nusprendė išdalinti savo turtus vargšams, kaip Jėzus buvo nurodęs, ir gyventi paprastai.

      Teresijai sutikus, Paulinas buvo įšventintas kunigu, ir toliau vedė gyvenimą melsdamasis vientavėje ir vienuoliškoje aplinkoje. Jo žmona panašiai elgėsi, tačiau mirė po kelerių metų. Paulinas buvo paskirtas Nolos vyskupu ir vadovavo vietos Bažnyčiai apie 21 metus. Jo tarnystė Noloje vyko sunkiais laikais, kuomet vestgotai puldinėjo kraštą ir daug šiaurės Italijos buvo jų nusiaubta. Paulinas buvo žinomas kaip jo žmonių stiprybės šaltinis. Jis mirė 431m.

 Šaltiniai: IN HIS LIKENESS, Rev. Charles E. Yost; CHRIST OUR LIFE SERIES, Loyola Press;
                  SAINT OF THE DAY, Leonard Foley

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO


Regimasis pasaulis

 

#341 Visatos grožis: sukurtojo pasaulio tvarka ir darna pagrįsta esybių skirtingumu ir jų tarpusavio santykiais. Žmogus tuos santykius tolydžio atranda kaip gamtos dėsnius. Jie stebina mokslininkus. Kūrinijos grožis atspindi begalinį Kūrėjo grožį. Jis turi įkvėpti pagarbą ir palenkti žmogaus protą bei valią.

 

#346 Kūrinijai Dievas davė tvarų pagrindą ir dėsnius, kuriais tikintysis gali patikimai remtis ir kurie jam yra nepajudinamai ištikimos Dievo sandoros ženklas ir laidas. Savo ruožtu žmogus privalo būti ištikimas tam pagrindui ir gerbti Kūrėjo jame įrašytus dėsnius.

 
Šaltinis: katekizmas.lcn.lt

  MĄSTYMAS


KRIKŠČIONIŲ MALDA DRAUGE SU KŪRINIJA
(Pasakyta popiežiaus Pranciškaus Sekminių proga Šv. Petro bazilikoje Romoje, 2015m. gegužės 24d.) 

Tėve, šloviname Tave drauge su visais kūriniais, kilusiais iš Tavo visagalės rankos. Jie yra Tavo, pilni Tavo artumo ir Tavo švelnumo. Būk pašlovintas!

 

Jėzau, Dievo Sūnau, per Tave visa buvo sukurta. Marijos įsčiose priėmei žmogaus pavidalą, tapai šios žemės dalimi ir žvelgei į šį pasaulį žmogaus akimis. Dabar esi gyvas kiekviename kūrinyje savo, Prisikėlusiojo, garbėje. Būk pašlovintas!

 

Šventoji Dvasia, Tu savo šviesa kreipi šį pasaulį į Tėvo meilę ir lydi kūrinijos dejones; Tu gyveni ir mūsų širdyse, įkvėpdama daryti gera. Būk pašlovinta!

 

Viešpatie Dieve, Vienintelis Trejybėje, nuostabi begalinės meilės bendryste, išmokyk mus kontempliuoti Tave visatos grožyje, kur viskas mums byloja apie Tave. Pažadink mūsų gyrių ir dėkingumą už kiekvieną Tavo sukurtą būtybę. Apdovanok mus malone jausti glaudų ryšį su viskuo, kas esti.

 

Meilės Dieve, parodyk mūsų vietą šiame pasaulyje, kad būtume Tavo meilės įrankiai visoms šios žemės būtybėms, nes Tu nė vienos iš jų neužmiršti. Apšviesk tuos, kuriems priklauso valdžia ir pinigai, kad jie nenupultų į abejingumo nuodėmę, kad mylėtų bendrąjį gėrį, padėtų vargšams  ir rūpintųsi mūsų gyvenamu pasauliu. Vargdieniai ir žemė šaukia: Viešpatie, apgaubk mus savo galia ir šviesa, kad saugotume visokią gyvybę, kad parengtume geresnę ateitį, kad ateitų Tavo Karalystė, teisingumo, taikos, meilės ir grožio Karalystė. Būk pašlovintas! Amen.

Šaltinis: ON CARE FOR OUR COMMON HOME, LAUDATO SI’, Pope Francis Encyclical Letter (2015), pp. 119-120
              
lietuviškas vertimas: https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/enciklikos/laudato-si#hd54