Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.3 sau.10 sau.17   English            
2014 m.                      
2015 m.                      

Sausio 23 d. - 24 d. 2015 m.

AUKŲ PARAPIJAI PAREIŠKIMAI

2015m. aukų parapijai pareiškimai jau paruošti. Jie bus išsiuntinėjami tiktai tiems, kurie bus prašę jį gauti. Jei norite jį gauti, skambinkite į parapijos raštinę jos darbo valandomis arba parašykite prašymo raštelį ir jį įmeskite į aukų krepšelį.

POKALBIS APIE ŠV.FAUSTINĄ IR GAILESTINGUMO METUS

Clevelando sendraugių ateitininkų valdyba kviečia visus pradėti 2016 metus - Gailestingumo Metus - prasmingai. Sekmadienį, vasario 14d., 11:30v.r. Šv. Kazimiero parapijos mokyklos konferencijų kambaryje, kviečiame visus pasiklausyti įdomaus pokalbio su skaidrėmis (power point) apie Šv. Faustiną (Dievo Gailestingumo šventąją) ir apie Gailestingumo Metus. Pokalbį ves svečias Gintautas Gaška iš Michigan. Kviečiame visus; įėjimas nemokamas.

JAUNŲ SUAUGUSIŲ GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

Jauni suaugusieji, nuo 20 iki 40m., kviečiami į rekolekcijas: “Jėzus, Dievo Gailestingumo Veidas.” Rekolekcijos vyks Bethany Retreat Center (Chardon, Ohio) nuo šeštadienio, vasario 13d. 9:00v.r. iki sekmadienio, vasario 14d. 12:00v.p.p. Išgirsite jaunų žmonių liudijimus, bus laiko pasimelsti tyloje, prieiti išpažinties, dalyvauti sekmadienio Mišių aukoje. Kaina $40.
Dėl informacijos kreipkitės į ses. Kate Hine, SND: khine@ndec.org arba 440-476-6094. Registruokitės:
www.carisministries.org

CATHOLIC CHARITIES

     Meilė - Catholic Charities misijos gyvybės šaltinis! Daugelis parapijiečių jau yra gavę laišką paštu iš Catholic Charities su prašymu paremti jų metinį vajų. Esame viena šeima. Esame mūsų brolių globėjai. Šiais Gailestingumo Metais visi esame kviečiami jungtis į Catholic Charities darbus ir maitinti alkstančius, sėti Dievo meilės sėklą, nešti šviesą ten kur tamsu, skleisti taiką. Jūsų aukos 2016m. Catholic Charities vajui yra gailestingumo išraiška, kuri pakeis jūsų brolių ir seserų Kristuje gyvenimus į gera.
     
Nuoširdžiai įvertiname jūsų aukas. Rūpinsimės jas naudoti saikiai teikiant labiausia reikalingą pagelbą mūsų vyskupijos aštuonių apskričių gyventojams bei labdaros programoms. Įdomius pasakojimus ir platesnę informaciją rasite tiklapyje: www.catholiccommunity.org/2016Appeal  Melskitės, kad Catholic Charities darbai būtų sėkmingi ir pasižadėkite juos remti šiandien.

CLEVELANDO VYSKUPIJOS TRIBUNOLAS

Šiais Gailestingumo Metais mūsų vyskupijos Tribunolas, vysk. Lennon nurodymu, siekia plačiau kreiptis į tuos, kurie jaučiasi esą nutolę nuo Bažnyčios ir juos priglausti. Antradienį, vasario 16d., 7:00v.v. šešios parapijos naudosis webnar technologija pravesti First Step programą: St. Christopher  (Rocky River), Holy Family (Stow), St. Mary (Wooster), St. Gabriel (Concord Twp.) ir St. Jerome (Cleveland). Seminarą praves kvalifikuotas personalas ir vyks kiekvienos parapijos mokykloje. Registruotis iš anksto nereikia. Dėl platesnės informacijos kreipkitės į kun. Bacevičių.

 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Vasario 16-oji yra Lietuvos Nepriklausomybės dieną. Mūsų parapija pagerbs šią šventę ir ją minės sekmadienį, vasario 14d., 10:00 valandos Mišių aukoje. Vasario 16-tos minėjimas vyks šeštadienį, vasario 20d., 7:00v.v. Lietuvių Namuose. Programoje: prelegentė Gintė Damušytė, Lietuvos URM Užsienio lietuvių departamento direktorė; muzika bei šokiai. Bilietai: $20 iš anksto, $25 prie durų. Skambinkite Zitai Masčinskienei (216-235-5212) ar Virginijai Motiejūnienei (216-526-5609). Kviečiame visus švęsti mūsų tikėjimą ir lietuviškąją kultūrą vasario 14 ir vasario 20 dienomis.

    

     Kiekvieną savaitę perskaitau man siųstas žinias: iš mūsų vyskupijos, iš JAV Vyskupų Konferencijos, iš Lietuvos vyskupų, iš parapijos organizacijų, ir iš įvairių kitų organizacijų. Jas visas perskaitęs, nusprendžiu kurias iš jų talpinti mūsų biuletenyje.  

     Peržiūrėjus visa, kas yra buvę parašyta per paskutines kelias savaites, atrodytų jog man rūpi vien tik pinigai. Praėjusį savaitgalį buvo dvi specialios rinkliavos – Katalikų Universitetui ir paremti nukentėjusius nuo gamtos nelaimių JAV pietvakariuose. Šį savaitgalį priimsime aukas El Salvadoro misijonieriams ir Lotynų Amerikos Bažnyčiai. Prieš savaitę pranešiau, jog vasario 6-7 savaitgalį vyks 2016 metinis Catholic Charities vajus. Tuo pačiu, subtiliai kreipiuosi su prašymu aukoti automobilių aikštės remontų darbams, kad galėtume juos pradėti pavasarį, ir primenu visiems remti Altoriaus Draugijos ruošiamus 4-uosius metinius „Sriuba Sielai“ priešpiečius, kad draugija sukauptų lėšų, reikalingų nupirkti būtinybių bažnyčiai.

     Esame kreipę mažiau dėmesio artėjantiems įvykiams, kaip pvz. Lietuvos Nepriklausomybės šventei, Gavėniai, ar net šiems Jubiliejiniams Gailestingumo Metams. Tačiau visi šie įvykiai ir visos aukščiau minėtos  programos sudaro visumą to, kas mes esame. Būdami katalikų Bažnyčios nariai, mes esame ir pasaulinės, ir mūsų krašto, ir mūsų vyskupijos, ir mūsų apylinkės bendruomenės dalis, pašaukti įgyvendinti savo tikėjimą. Mūsų tikėjimas kviečia mus ištiesti pagalbos ranką mūsų broliams ir seserims ir būti gerais prievaizdais viso to, kas buvo mus patikėta. Taip ir išeina, kad didelė dalis mūsų misijos yra surišta su pinigais.

     Kadangi mūsų parapija yra ne pelno siekianti ir teikia labdarą, vienintelis lėšų šaltinis esate jūs visi, jos nariai. Mes, savo ruožtu, turime remti Bažnyčią-Vyskupiją ir jos darbus užmokėdami mums duotus „apmokestinimus“ ir pravesdami specialias rinkliavas. Toliau, mūsų Bažnyčia-Vyskupija ne tik veda vyskupijos globojamas programas, bet ir remia Ohio Katalikų Konferencijos ir JAV Vyskupų Konferencijos darbus, ir taip pat remia Vatikaną, atliekantį Visuotinės Bažnyčios darbus.

.    Taigi, kai matote pranešimą prašantį paramos, atsiminkite visus, kuriuos remiame jų darbuose Bažnyčioje – pradedant čia, Šv. Kazimiero parapijoje ir baigiant Šv. Petro bazilika, Romoje.

                                            Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

DĖKOJAME

Ir vėl nuoširdžiai DĖKOJAME First Catholic Slovak Ladies Association (FCSLA), Branch 10, už jų $1,000 auką automobilių aikštės pataisymo fondui. Lig šiol fonde turime $23,000 aukų ($18,000 iš FCLSA). Projekto pilna kaina - $100,000. Tikimės sukelti $50,000 iki vasaros, kad galėtume pradėti darbus. Jei yra žmonių, galinčių duoti svarią auką šiam tikslui, susisiekite su kun. Bacevičiumi.

LOTYNŲ AMERIKOS – EL SALVADOR MISIJOS

Šį savaitgalį, sausio 23-24, priimsime jūsų aukas Clevelando vyskupijos globojamoms Lotynų Amerikos misijoms El Salvadore. Mūsų aukos yra pagrindinis, dviejų mūsų vyskupijos kunigų, dirbančių El Salvador parapijose, lėšų šaltinis. Aukos taip pat remia Lotynų Amerikos Bažnyčių fondą, administruojamą JAV Vyskupų Konferencijos. Šis fondas remia seminaristų, vienuolių ir pasauliečių savanorių mokslą 23-uose Lotynų Amerikos kraštuose.

 

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – sausio 24 d 

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ
sausio 31 d

24 d. Gudėnų šeima

Skaitytoja/s

Agnė Petrošiūtė Virginija Rubinski
31 d. "Sriuba Sielai" priešpiečiai

Komunijos
dalintojai

Remigijus Belzinskas, Živilė*
Kęstutis Civinskas, Rauda Gelažienė

Maria Hoffman, Živilė*
Aurelija Jucaitienė, Gražina Kampe

vas. 7 Židinys

Patarnautojai

Amanda Newberry, Lukas Milevičius Katerina Kampe, Justas Šilgalis