Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21   English            
2014 m.                      
2015 m.                      
2016 m.                      
2017 m.                      

Sausio 27 - 28 d. 2018 m.

CATHOLIC CHARITIES – galima klaida laiške

Daugelis parapijiečių gavo laišką paštu sausio mėnesį iš Catholic Charities, prašant paremti metinį vajų. Raginu visus tai daryti. Tačiau, daugelyje laiškų buvo įrašyta neteisinga informacija, žymint kad jūsų auka bus priskirta Šv. Kazimiero parapijai ant Sowinski Avenue. Jeigu gavote tokį laišką su klaidinga informacija, NEATSILIEPKITE Į JĮ ir tučtuojau praneškite mūsų parapijos raštinei. Mes pranešime Catholic Charities apie klaidą, ir jums bus atsiųstas naujas laiškas su teisinga parapijos informacija. Praėjusiais metais buvo klaidų suvedant vajaus aukų sąmatas, ir visi aukotojai, kurie nebuvo pažymėję kad priklauso Šv. Kazimiero parapijai ant NEFF RD., buvo per klaidą priskirti (bei jų aukos) kitai Kazimiero parapijai. Catholic Charities nurodo tam tikrą aukų sumą, kurią kiekviena parapija turi surinkti, ir klebonams rūpi ją surinkti. Norime užtikrinti, kad jūsų aukos bus teisingai priskirtos mūsų parapijai. 

PARAPIJŲ TELKINIO MIŠIOS / KVIEČIAME Į TALKĄ

Pirmadienį. vasario 19d. priimsime svečius iš visų Collinwood parapijų telkinio parapijų Gavėnios Mišioms. Užsibaigus Mišioms visi bus kviečiami pabendrauti svetainėje. Kviečiame ateiti į talką iškepti pyragą, padėti paruošti ir sutvarkyti svetainę svečiams. Užsirašykite į savanorystės sąrašą bažnyčios prieangyje arba praneškite Ingridai Civinskienei: 440-838-0652 arba icivinsk@yahoo.com

AUKŲ PARAPIJAI PAREIŠKIMAI

2017m. aukų parapijai pareiškimai paruošti. Juos esame išsiuntę visiems, kurie buvo prašę jį gauti praėjusiais metais. Jei norite gauti pareiškimą, parašykite prašymo raštelį, jame pažymėdami savo vardą, pavardę bei aukų vokelio numerį, ir jį įmeskite į aukų krepšelį. Taip pat galite skambinti į parapijos raštinę jos darbo valandomis (nuo pirmadienio iki penktadienio 10:00-5:00). Pareiškimus atsiųsime paštu.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO ŠIMTMEČIO ŠVENTĖ

Kviečiame visus dalyvauti Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo šimtmečio šventėje. Šventė vyks šeštadienį, vasario 17d. Ji prasidės 2:00v.p.p. Cleveland State University Main Classroom auditorijoje (1899 E. 22nd St., Cleveland). Arti 200 atlikėjų – šokėjų ir dainininkų iš Toronto, Montrealio ir Clevelando linksmins visus šokiu ir daina. Užsibaigus koncertui ir pradedant 6:00v.v. kviečiame toliau tęsti šventę bankete Crown Place at Playhouse Square (1260 Euclid Ave., Cleveland). Koncerto bilietai $25 (21m. ir jaunesniems $10), banketo bilietai $50 asmeniui. Autobusas keliaus iš Lietuvių Namų į auditoriją prieš koncertą ir po jo. Dėl informacijos ar įsigyti bilietus, kreipkitės į Virginiją Rubinski 216-486-9023.

IR TOLIAU ŠVENČIAME…

Šeštadienį vasario 24d., 7:00v.v. Šv. Kazimiero parapijos salėje vyks Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečio šventės tęsinys. Šventinę programą atliks svečiai iš Lietuvos: Liudas Mikalauskas, Nida Grigalavičiūtė ir Vytautas Lukošius. Skambės Lietuvos ir išeivijos muzikų ir poetų kūriniai. Bilietai suaugusiems $20, vaikams ir studentams nemokamai. Juos galite įsigyti parapijos svetainėje sekmadieniais po Mišių. arba skambinant Zitai 216-355-0829 arba Virginijai 261-526-5609.

               ----- KAD ŽINOTUMĖTE -----

     Ar žinote, kad kiekvieną savaitę daugiau negu 400 žmonių lankosi mūsų bažnyčioje? Kai ateinate į bažnyčią – ar tai būtų sekmadienio ar šiokiadienio Mišioms, ar vestuvėms, laidotuvėms, ar krikštynoms – ko tikitės, kai įeinate vidun? Dauguma sakytų: tvarkingą ir švarią bažnyčią.

     Kai esate bažnyčioje, ar esate kadanors apsidairę ir atkreipę dėmesį į visas bažnyčios dalelytes? Daugelis persižegnoja švęstu vandeniu įeidami vidun. Mūsų švęsto vandens indeliai visuomet švarūs ir pripildyti. Kai įeinate į suolus, jie neapkrauti, ir giesmynai ir maldynai tvarkingai sudėti į jiems skirtą lentynėlę. Grindys sausos ir švarios. Nėra perdegusių šviesų. Altoriaus erdvė švari ir atitinkamai papuošta pagal liturginį kalendorių. Mišių metu naudojamos drobės nuolat skalbiamos ir keičiamos. Žvakės prie šventųjų statulų nuolat pakeičiamos, kad būtų galima jas naudoti.

     Beveik kasdien, kasnors rūpinasi visais šiais dalykais, kuriuos laikome savaime suprantamais. Darbus atlieka mūsų pasamdyti darbininkai ir pasišventę savanoriai. Mūsų tvarkadarys Mike atlieka didžiuosius bažnyčios vidaus valymo darbus ir lauke. Visus kitus aukščiau minėtus darbus atlieka savanoriai: Marija Bartkuvienė, Faye Roth ir Jackie Caruso-Taylor. Didžiųjų švenčių metu, per Kalėdas, Velykas ir kitas šventes, daugiau savanorių, ypač Altoriaus Draugijos narės, talkina darbuose. Kiekvieną savaitę Rimas Minkūnas ir Joe Koeth pasilieka po 10:00 ir 12:00 Mišių aptvarkyti suolus: surinkti paliktus lapus ir padėti paliktus daiktus į prarasta/rasta (lost and found) dėžutę.

     Daug žmonių skiria daug laiko užtikrinti, kad kiekvieną kartą kai ateinate į Šv. Kazimiero bažnyčią, ji būtų švari ir patogi vieta pasimelsti ir dalyvauti Mišiose. Nepraleiskite progos padėkoti mūsų savanoriams. Visuomet laukiame daugiau savanorių padėti darbuose. Jei domitės ateiti į talką, praneškite man kaip norėtumėte padėti, ir aš jus suvesiu su asmeniu, atsakingu už tą darbą.
 

                            Dievas jus visus telaimina! kun. Juozas Bacevičius

LOTYNŲ AMERIKA – EL SALVADOR

Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas Lotynų Amerikos ir El Salvador misijoms. Ši rinkliava yra vienintelis Vyskupijos Misijų skyriaus prašymas paremti Clevelando Lotynų Amerikos misijonierių darbus El Salvador’e. Surinktos lėšos yra dviejų, mūsų vyskupijos remiamų, parapijų pagrindinis paramos šaltinis. Rinkliava taip pat remia JAV Vyskupų Tarybos globojamus misijų darbus Lotynų Amerikoje ir teikia paramą seminaristams, pasauliečiams ir tarnysčių vadovams 23 Lotynų Amerikos kraštuose, jiems siekiant mokslo. Būkite dosnūs.

GERKLIŲ PALAIMINIMAS

Šeštadienis, vasario 2d. yra Šv. Blažiejaus šventė, kuomet pagal tradiciją laiminame gerkles. Šventės proga gerklės bus laiminamos ateinantį savaitgalį po visų Mišių.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - 2018 m. SAUSIO 28 d.

KITĄ SEKMADIENĮ- 2018 m. VASARIO 4 d.

28 d. Parapijos riestainių kavutė

Skaitytoja/s

Agnė Petrošiūtė Virginija Rubinski
vas. 4 d. Židinys

Komunijos
dalintojai

Marius Laniauskas, Živilė*

Arvydas Valiukas, Živilė*

11 d.  
18 d.  

Patarnautojai

Audrelė Bielinytė, Elzė Tarasevičiūtė Anika Muliolytė, Emilė Dicevičiūtė