Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06       English            
2014 m. 2018 m.                      
2015 m.                        
2016 m.                        
2017 m.                        

Sausio 12 - 13  d. 2019 m.

MIŠIOS UŽ NEGIMUSIUS

Clevelando vyskupija gerbia Bažnyčios mokymą, jog kiekviena gyvybė yra pasirinkta ir brangintina. Kasmet, sausio 22d., Roe v. Wade teismo nuosprendžio dieną, Šv. Jono Evangelisto katedroje aukojamos Mišios už Gyvybę. Visų parapijų nariai ir visų gimnazijų moksleiviai raginami jungtis maldoje specialiose Mišiose antradienį, sausio 22d., 10:00v.r. Užsibaigus Mišioms bus kalbamas Rožančius už Gyvybę. Mūsų visuomenėje nesunku matyti kaip nepaisoma žmogaus gyvybės orumo. Dievas sukūria kiekvieną mūsų jungtis su Juo amžinybėje, ir Jis nuolat mus kviečia priimti mokymą, jog kiekviena gyvybė yra pasirinkta.

KATALIKŲ UNIVERSITETAS

Catholic University of America (Washington, D.C.) yra valstybinis JAV katalikų bažnyčios universitetas. Kasmet beveik 7,000 studentų jame semiasi mokslo žinių, sekdami griežčiausią katalikų intelektualų tradiciją.
     Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas paremti Catholic University of America. Jūsų aukos padės universitetui toliau ruošti jaunus žmones vadovauti Bažnyčiai ir mūsų kraštui. Būkite dosnūs. 

PASAULINĖ IMIGRANTŲ,
MIGRANTŲ IR PABĖGĖLIŲ DIENA

Sekmadienį, sausio 20d., 11:00v.r. Mišiose, Our Lady of Peace bažnyčioje mūsų vyskupija minės Pasaulinę Imigrantų, Migrantų ir Pabėgėlių dieną. Vyskupas Martin Amos aukos Mišias. Kiekvienais metais ši diena yra maldos ir džiaugsmo kupinas šventimas mūsų vyskupijos turtingo, skirtingų kultūrų, paveldo – esame atvykę iš įvairių kraštų, tačiau esame viena tikėjime. Visi kviečiami dalyvauti šiose Mišiose Our Lady of Peace bažnyčioje, 12601 Shaker Blvd., Cleveland, OH 44120. 

RETROUVAILLE

Retrouvaille yra trijų mėnesių ilgumo programa, skirta padėti sutuoktinių poroms, kurių vedybos šlubuoja. Pirmame, savaitgalio ilgumo, susitikime poros mokosi kaip vėl pradėti susikalbėti bei giliau įžvelgti į save ir į save kaip sutuoktinių porą. Sekančių 12 savaičių bėgyje vykstančiose sesijose poros toliau brandina ryšius bei vykdo išmoktus pratimus. Pagelbos grupė teikia paramą poroms, norinčioms pagerinti tarpusavio ryšius. 2019 metų savaitgalių datos sekančios: sausio 25-27, kovo 22-24 ir rugsėjo 27-29. Dėl platesnės informacijos  rašykite e-paštu: Marce & Liz Gliha 3031@retrouvaille.org arba žiūrėkite: www.helpourmarriage.com

      Praėjusį antradienį, sausio mėnesio Pastoracinės Tarybos posėdyje, tarybos nariai pasiskirstė pareigomis: pirmininkas Ted Egan, vice-pirmininkė Loretta Gudėnienė, protokolų sekretorė Faye Roth ir korespondecijų sekretorė Nancy Anzlovar.

     Šiais metais tarybos nariai rūpinsis įgyvendinti kelis projektus, įskaitant suruošti parapijos 10-mečio jubiliejaus šventę, atgaivinti kelias parapijos organizacijas, suruošti naujus lėšų telkimo renginius ir padaryti pakeitimus Mišių tvarkaraščiui.

     Pastoracinė Taryba yra viena iš dviejų patariamųjų grupių – antroji yra Finansų Taryba – kuri man pataria parapijos gyvenimo svarbiuose raikaluose. Aš pasikliauju jų patarimais, ypač todėl, nes jie atstovauja visus parapijos narius. Jei turite bet kokių rūpimų klausimų, kuriuos norėtute iškelti parapijoje, visuomet juos galite pateikti Pastoracinės Tarybos nariams.


Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRSIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Eleonorą Gaižutienę ir a.a. Helen Kastelic, kurios neseniai mirė ir buvo palaidotos iš mūsų parapijos. Lai jos amžinai ilsisi dangaus karalystėje.

ATEIKITE Į TALKĄ ATEINANTĮ SEKMADIENĮ
IR PADĖKITE NUIMTI KALĖDŲ PAPUOŠIMUS

Kalėdų laikotarpis baigiasi. Šį sekmadienį, užsibaigus 12:00val. Mišioms, Altoriaus Draugijos narės nuims bažnyčios papuošimus. Kviečiame ir prašome ateiti į talką. Kuo daugiau rankų, tuo greičiau įveiksime darbus.

AUKŲ PARAPIJAI PAREIŠKIMAI

2018m. aukų parapijai pareiškimai paruošti. Juos esame išsiuntę visiems, kurie buvo prašę jį gauti praėjusiais metais. Jei norite gauti pareiškimą, parašykite prašymo raštelį, jame pažymėdami savo vardą, pavardę bei aukų vokelio numerį, ir jį įmeskite į aukų krepšelį. Taip pat galite skambinti į parapijos raštinę jos darbo valandomis (nuo pirmadienio iki penktadienio 10:00-5:00). Pareiškimus atsiųsime paštu.

CATHOLIC CHARITIES

Už kelių savaičių pradėsime 2019 Catholic Charities metinį parapijinį vajų. Primename visiems, kurie 2018 metais pasižadėjo aukoti, įteikti jų pažadėtas sumas kiek įmanoma greičiau. Ateinančių savaičių bėgyje vyskupas išsiųs šių metų vajaus prašymo laiškus daugumai jūsų, prašydamas paramos šių metų vajui. Būkite dosnūs.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - sausio 13 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - sausio 20 d.

13 d.

Klimų šeima ir draugai

Skaitytoja/s

Rasa Taraškienė Peteris Kampe
20 d. Tik kava

Komunijos
dalintojai

Remigijus Belzinskas, Živilė*
Frank Lucas,
Maria Hoffman

Amanda Muliolienė, Živilė*
Rauda Gelažienė,
Marius Laniauskas

27 d. Riestainių kavutė
vas. 3 Židinys

Patarnautojai

Lukas Milevičius, Livija Masčinskaitė Amanda Newberry, Vilnė Zulkutė